Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Odliczenie z faktur dokumentujących nabycie produktów rolnych od rolnika

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 16 marca 2009 r. (data wpływu 25 marca 2009 r.), uzupełnionym wnioskiem z dnia 8 czerwca 2009 r. oraz pismem z dnia 22 czerwca 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur dokumentujących nabycie produktów rolnych od rolników - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2009 roku został złożony wniosek, uzupełniony wnioskiem z dnia 8 czerwca 2009 r. oraz pismem z dnia 22 czerwca 2009 r.. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur dokumentujących nabycie produktów rolnych od rolników.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka zajmuje się przetwórstwem mleka i produkcją serów z mleka nabywanego od dostawców będących płatnikami podatku od towarów i usług oraz od rolników ryczałtowych. Dla zabezpieczenia bazy surowcowej, chcąc aby rolnicy byli zadowoleni ze współpracy i odpowiedzi na ich liczne postulaty, Spółka umożliwiła im nabywanie nabiału bezpośrednio w zakładzie Spółki. Powstałą z tego tytułu należność Spółka kompensuje z zapłatą za zakupione od nich mleko. Sprzedaż dla osób fizycznych i rolników ryczałtowych Spółka zawsze dokumentuje fakturami VAT, które są ujmowane w rejestrach VAT, a oprócz tego, sprzedaż ta, zgodnie z art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług, ewidencjonowana jest na kasie fiskalnej. Podejmując takie działanie, Spółka posiada od dostawców ryczałtowych pisemną zgodę - oświadczenie - na kompensaty. Obecnie dostawcy ryczałtowi otrzymują zapłatę za mleko na rachunek bankowy pomniejszoną o należność za nabyty w zakładzie Spółki nabiał (kompensata).

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy potrącanie z wypłaty za mleko należności za nabyty nabiał (wzajemna kompensata) nie pozbawi zakładu Spółki możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur RR...

Zdaniem Wnioskodawcy, wzajemna kompensata należności nie pozbawia możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur RR. Działając w ten sposób, na rachunek dostawców ryczałtowych wpływa kwota wynikająca z kompensaty, a nie odzwierciedlająca wartość faktury RR (art. 116 ustawy o podatku od towarów i usług). W ocenie Wnioskodawcy, pozbawienie możliwości odliczenia podatku naliczonego w fakturach RR za nabyty surowiec byłoby szkodą dla niego, ponieważ surowiec ten jest bazą do produkcji wyrobów, których sprzedaż podlega czynnościom opodatkowanym..

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2, kwotę podatku naliczonego stanowi z zastrzeżeniem ust. 3 - 7:

suma kwot podatku określona w fakturach otrzymanych przez podatnikaz tytułu nabycia towarów i usług, potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego, od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisuz uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4;w przypadku importu towarów - suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego i deklaracji importowej, z zastrzeżeniem pkt 5;zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6; kwota podatku należnego od importu usług, kwota podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów; kwota podatku należnego z tytułu importu towarów - w przypadkach, o których mowa w art. 33a.

Jak wynika z treści art. 115 ust. 1 ustawy, rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych.

Stosownie do przepisu 116 ust. 6 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008 r., zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że:

nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną; zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności; w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty, o której mowa w pkt 2, zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie produktów rolnych.

W myśl art. 116 ust. 7, za datę dokonania zapłaty uważa się datę wydania dyspozycji bankowej przekazania środków finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, jeżeli dyspozycja ta została zrealizowana.

Przepis art. 116 ust. 8 ustawy stanowi, iż warunek, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, dotyczy tej części zapłaty, która stanowi różnicę między kwotą należności za dostarczone produkty rolne, a kwotą należności za towary i usługi dostarczone rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę tych produktów rolnych.

Jeżeli więc Wnioskodawca dokonał na rzecz rolnika ryczałtowego dostawy towarów lub usług, które w części pokrywają kwotę należności za dostarczone produkty rolne, obowiązek zapłaty na rachunek bankowy powstanie tylko do pozostałej części należności.

W przypadku, gdy na fakturze VAT RR dokumentującej zakup od rolnika ryczałtowego produktów rolnych zostaną zamieszczone dane identyfikujące dokument potwierdzający przekazanie częściowych wpłat na rachunek bankowy rolnika, a pełna zapłata za zakupiony towar nastąpi z zachowaniem warunków określonych w cyt. art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy, podatnik ma prawo do powiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku zawartego w wystawionej fakturze VAT RR oraz prawo do odliczenia od podatku należnego podatku naliczonego z tych faktur w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano zapłaty.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca nabywa w celach przetwórczych mleko między innymi od rolników ryczałtowych, którzy z kolei nabywają nabiał bezpośrednio w zakładzie Wnioskodawcy. W związku z tym, dokonując na rachunek bankowy zapłaty należności za produkty rolne, Wnioskodawca pomniejsza je o należność za nabyty przez rolników nabiał (kompensata).

Mając na uwadze opis stanu faktycznego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego, należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie, zryczałtowany zwrot podatku, wynikający z faktur VAT RR, zwiększa u Wnioskodawcy kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty, w zakresie w jakim nabywane produkty rolne są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: faktura vat, kompensata, odliczenia, podatek naliczony
Data aktualizacji: 03/01/2012 16:28:17

Fakturowanie i wykazywanie w deklaracji VAT-7 opłat za przestój w świadczeniu usługi tra...

Pismem z dnia 02 stycznia 2006r. Pan X zwrócił się do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem w sprawie dotyczącej fakturowania i wykazywania w deklaracji VAT-7 opłat za przestój w świadczeniu usługi transportowej. Wnioskodawca wskazał, że jest...

Treść pytania: dotyczy opodatkowania w/w wysyłki maszyn do szycia podatkiem od towarów i u...

Na podstawie art.14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r ? Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r Nr 8, poz.60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku -zwana dalej ?Spółką?- z dnia 07.07.2005r (data wpływu do tut. urzędu)...

Czy można korygować faktury VAT dokumentujące czynności, co do których wystawca faktury ni...

DECYZJA Na podstawie art. 14b 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), w związku z rażącym naruszeniem przepisu art. 14a 3 ww. ustawy, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zmienia z urzędu...

W zakresie możliwości prowadzenia dwóch podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Termin dokonania odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze VAT dokumentującej za...

Pismem z dnia 31 stycznia 2006r. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe X s.c. zwróciło się do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem w sprawie dotyczącej terminu dokonania odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze VAT dokumentującej...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług otrzymanej premii pieniężnejDokumentowanie przez dostawcę zbiorczą fakturą korygującą udzielonych rabatówCzy Urząd Miejski winien być obciążony na fakturze dokumentującej zakup towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej 22% stawką VAT?Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z otrzymanych od klientów faktur dokumentujących należną im premię pieniężną?Odliczenie podatku naliczonego z faktur zakupu węgla/miału węglowego w sytuacji wystąpienia jego ubytków w wyniku transportu
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.