Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Odsprzedaż towarów i usług przez Lidera projektu na rzecz współpartnerów projektu

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 sierpnia 2009r. (data wpływu 7 września 2009r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 października 2009r., 19 października 2009r., z dnia 29 października 2009r. (data wpływu 3 listopada 2009r.), oraz z dnia 3 listopada 2009r. (data wpływu 20 listopada 2009r.) i z dnia 26 listopada 2009r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczania podatku naliczonego od dokonanych zakupów w ramach realizowanego projektu pn. System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu K. E-usługi dla Powiatu K. - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 września 2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczania podatku naliczonego od dokonanych zakupów w ramach realizowanego projektu pn. System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu K. E-usługi dla Powiatu K. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 16 października 2009r., z dnia 19 października 2009r., pismem z dnia 29 października 2009r., będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 21 października 2009r. znak: IBPP4/443-1088/09/EJ oraz pismem z dnia 3 listopada 2009r. i z dnia 26 listopada 2009r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest jednostką samorządową powołaną ustawą z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Powiat samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu, który jest planem finansowym obejmującym dochody i wydatki powiatu. Starostwo Powiatowe działa w imieniu Powiatu K. Starostwo Powiatowe jest podatnikiem podatku VAT. Starostwo Powiatowe posiada numer identyfikacji podatkowej NIP i Starostwo składa deklarację VAT-7. Powiat nie posiada numeru NIP, nie jest podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji podatku VAT-7. Przedmiotem działania Powiatu są zadania z zakresu administracji publicznej o charakterze ponadgminnym PKWiU ex 75.14.12. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług - rozdział 2 art. 41 - załącznik nr 4 do ustawy zadania administracji publicznej są całkowicie zwolnione od podatku. W myśl art. 90 ust. 1 ustawy o VAT w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwot podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Natomiast w myśl art. 90 ust. 2 ustawy o VAT jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10 pkt 2. W przypadku gdy proporcja określona w ust. 2 - 8, pkt 2 nie przekroczyła 2% - podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2. Struktura sprzedaży za rok 2008 zgodnie z deklaracją podatkową VAT-7 przedstawia się następująco:

- sprzedaż zwolniona 2.928.007 tj. 98, 60% - sprzedaż opodatkowana 7% 191 - sprzedaż opodatkowana 22% 41.259 1, 40 %

Łączna wartość sprzedaży : 2.969.457

Sprzedaż opodatkowaną stanowią usługi najmu wraz z opłatami eksploatacyjnymi.

W związku z otrzymanym pismem z Urzędu Marszałkowskiego dotyczącym przesłania interpretacji indywidualnej w odniesieniu do możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części do projektu pn. System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu K. E-usługi dla Powiatu K. Beneficjentem projektu będzie Starostwo Powiatowe. W ramach projektu zakupy będą dokonywane przez Starostwo. Projekt dotyczy utworzenia na poziomie powiatu bezpiecznej platformy elektronicznej dla wspomagania zarządzania poszczególnymi urzędami i starostwem powiatowym. Nastąpi to poprzez połączenie poszczególnych siedzib gmin i powiatu oraz jednostek organizacyjnych w powiecie k. Zadaniem sieci będzie przesyłanie dokumentów urzędowych wewnątrz poszczególnych jednostek oraz pomiędzy poszczególnymi jednostkami (elektroniczny obieg dokumentów) celem ułatwienia petentowi kontaktu z urzędem poprzez ograniczenie czasu jego obsługi. Realizacja nastąpi poprzez powiązanie sieciowe starostwo-urząd oraz urząd-urząd. W ramach projektu przewidziano zakup zestawów komputerowych oraz sprzętu i oprogramowania systemu - S.

W piśmie z dnia 19 października 2009r. Wnioskodawca dokonał sprostowania poz. 10 wniosku wskazując, że prawidłowym Wnioskodawcą jest Powiat K.

W piśmie z dnia 29 października 2009r. Wnioskodawca wskazał, że beneficjentami bezpośrednimi projektu będą: Starostwo Powiatowe w K., Gmina K., Gmina K., Gmina L., Gmina M., Gmina O., Gmina P., Gmina P., Gmina P. oraz Gmina W. Beneficjentami pośrednimi projektu będą mieszkańcy powiatu k., podmioty gospodarcze, prowadzące swoją działalność na obszarze oddziaływania projektu. Przedmiotem projektu jest utworzenie, na poziomie powiatu, bezpiecznej platformy elektronicznej dla wspomagania zarządzania poszczególnymi urzędami i starostwem powiatowym. Nastąpi to poprzez połączenie poszczególnych siedzib gmin i powiatu oraz jednostek organizacyjnych. Korzystanie z efektów projektu będzie nieodpłatne. Wnioskodawca w wyniku wykorzystania mienia, które powstanie w trakcie realizacji projektu nie będzie osiągał żadnych obrotów. Realizowany projekt stanowi zadanie własne Powiatu. Związany będzie pośrednio ze wszystkimi zadaniami administracyjnymi powiatu wskazanymi w ustawie z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1502 ze zm.). Nie można jednoznacznie przypisać projektu do konkretnego zadania wskazanego w ww. ustawie. W wyniku ukończenia projektu powstanie program informatyczny wykorzystywany do obsługi czynności administracyjnych zwolnionych z mocy ustawy podatkiem VAT. Na etapie tworzenia Systemu elektronicznej komunikacji dla Powiatu K. E-usługi dla Powiatu K. nie będą świadczone usługi za wynagrodzeniem a wszelkie informacje i dane będą umieszczane i udostępniane bezpłatnie. System elektroniczny powstały w wyniku realizacji projektu nie będzie wykorzystywany do obsługiwania czynności o charakterze cywilnoprawnym. Jest to projekt partnerski, w którym Powiat K. jako Lider dokonuje zakupów związanych z projektem. Faktury wystawiane będą na Starostwo Powiatowe w K. Powiat obciąża podmioty uczestniczące w realizacji projektu w częściach odpowiadających ich udziałowi w projekcie na podstawie noty obciążeniowej, równocześnie przekazując im część odpowiadającego ich udziałowi sprzętu. Jako nabywca towarów i usług związanych z realizacją projektu będzie figurowało Starostwo Powiatowe w K. Nabywane towary i usługi dotyczące projektu System elektronicznej komunikacji dla Powiatu K. E-usługi dla Powiatu K. będą służyły realizacji zadań administracyjnych, które nie podlegają VAT.

Z pisma z dnia 3 listopada 2009r. wynika ponadto, że porozumienie o współpracy w zakresie przygotowania projektu zawarte pomiędzy Powiatem K. jako Liderem projektu a gminami, które występują jako Partnerzy projektu reguluje sposób realizacji projektu, tj.

stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych dla świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną, wdrożenie projektu po uzyskaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, współpracę w zakresie przygotowania i realizacji kolejnych etapów prac związanych z projektem, ustalenie zasad finansowania poniesionych nakładów i zwrotu poniesionych kosztów przez gminy w częściach odpowiadających ich udziałowi w projekcie.

Sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie wraz z instalacją będzie zakupiony w drodze przetargu przez Powiat K. Partnerzy projektu nabędą infrastrukturę sprzętowo-sieciową zainstalowaną na ich terenie, jednostki komputerowe wraz z oprogramowaniem i licencjami na wykorzystanie tegoż oprogramowania, serwery, skanery, czytniki kodów paskowych, zestawy do podpisu elektronicznego. Partnerzy będą przekazywać należność za dostarczony sprzęt i usługi instalacyjne w kwotach przypadających ich udziałowi. Zapłata następować będzie na podstawie wystawionej przez Lidera projektu noty obciążeniowej, według faktury wystawionej przez wykonawcę, który zostanie wyłoniony w drodze przetargu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 16 października 2009r.):

Czy Starostwo ma prawo do odliczania podatku naliczonego od dokonanych zakupów.

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w piśmie z dnia 26 listopada 2009r.) w związku z realizacją projektu System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu K. - E-usługi dla Powiatu K. nie ma on prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z realizacją projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl powyższych przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zgodnie z przepisem § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) powiat wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania powiatu należą zadania publiczne o charakterze ponadgminnym.

W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 6 ust. 1 cyt. ustawy).

Organami powiatu są rada powiatu i zarząd powiatu (art. 8 ust. 2 ustawy o samorządzie). Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu (art. 26 ust. 1 ustawy o samorządzie). Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy (art. 33 ustawy o samorządzie). Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz (art. 34 ust. 1 ustawy o samorządzie).

Mając te regulacje na uwadze należy zauważyć, że samorządowa osoba prawna (powiat) nie ma własnych struktur organizacyjnych, zaś nałożone zadania wykonuje za pośrednictwem jednostek organizacyjnych powiatu.

Jak wynika z powyższego, starostwo powiatowe nie jest jednostką organizacyjną w rozumieniu ww. art. 6 ustawy o samorządzie powiatowym. Jest wyłącznie zorganizowanym zespołem osób i środków służących do pomocy organowi administracyjnemu. Starostwo powiatowe jest jednostką pomocniczą służącą do wykonywania zadań powiatu oraz obsługi techniczno organizacyjnej powiatu. Biorąc pod uwagę nierozerwalne i niepodzielne powiązania podmiotowe powiatu i starostwa powiatowego, również na gruncie podatku od towarów i usług należy stwierdzić, iż nie występuje odrębna od podmiotowości powiatu podmiotowość starostwa powiatowego.

Zatem Starostwo Powiatowe działając w imieniu Powiatu realizuje zadania własne Powiatu i w tym zakresie jest zwolnione z podatku od towarów i usług z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Projekt dotyczy utworzenia na poziomie powiatu bezpiecznej platformy elektronicznej dla wspomagania zarządzania poszczególnymi urzędami i starostwem powiatowym. Nastąpi to poprzez połączenie poszczególnych siedzib gmin i powiatu oraz jednostek organizacyjnych w powiecie k. Zadaniem sieci będzie przesyłanie dokumentów urzędowych wewnątrz poszczególnych jednostek oraz pomiędzy poszczególnymi jednostkami (elektroniczny obieg dokumentów) celem ułatwienia petentowi kontaktu z urzędem poprzez ograniczenie czasu jego obsługi. Korzystanie z efektów projektu będzie nieodpłatne. Wnioskodawca w wyniku wykorzystania mienia, które powstanie w trakcie realizacji projektu nie będzie osiągał żadnych obrotów. W wyniku ukończenia projektu powstanie program informatyczny wykorzystywany do obsługi czynności administracyjnych zwolnionych z mocy ustawy podatkiem VAT. Na etapie tworzenia Systemu elektronicznej komunikacji dla Powiatu K. E-usługi dla Powiatu K. nie będą świadczone usługi za wynagrodzeniem a wszelkie informacje i dane będą umieszczane i udostępniane bezpłatnie. System elektroniczny powstały w wyniku realizacji projektu nie będzie wykorzystywany do obsługiwania czynności o charakterze cywilnoprawnym. Nabywane towary i usługi dotyczące projektu System elektronicznej komunikacji dla Powiatu K. E-usługi dla Powiatu K. będą służyły realizacji zadań administracyjnych, które nie podlegają VAT.

Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy oraz opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, iż nie zostanie spełniona przesłanka z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT warunkująca prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ towary i usługi zakupione w ramach realizacji ww. projektu w części przypadającej na inwestycję prowadzoną na majątku Wnioskodawcy nie będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych.

Zatem Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu w części przypadającej na Lidera projektu tj. Wnioskodawcę.

Natomiast odnośnie kwestii prawa do odliczenia przez Wnioskodawcę podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakup infrastruktury sprzętowo-sieciowej zaistalowanej (przekazanej) partnerom należy rozważyć, czy faktycznie mamy w przedmiotowej sprawie do czynienia z sytuacją, w której dokonane zakupy nie są związane z jakimikolwiek czynnościami opodatkowanymi u Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności został zdefiniowany odpowiednio w art. 7 i art. 8 ustawy. Przepis art. 7 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, należy rozumieć rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Zgodnie z art. 7 ust. 8 ww. ustawy w przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach.

Z cyt. wyżej przepisów art. 7 ust. 1 i ust. 8 wynika, że w sytuacji, w której podatnik, działając we własnym imieniu bierze udział w dostawie towaru w taki sposób, że zakupiony towar wydaje nabywcy lub też towar ten wydaje pierwszy z podmiotów na rzecz ostatniego w kolejności nabywcy, przyjmuje się, że podatnik ten nabył towar a następnie dokonał dostawy tego towaru. Dotyczy to sytuacji, w której podatnik kupuje towar, a następnie w stanie nieprzetworzonym odsprzedaje go swojemu kontrahentowi. Zarówno przepisy cyt. ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisy wykonawcze do tej ustawy nie regulują zagadnienia odsprzedaży, towaru. Uznaje się, iż odsprzedaż towaru jest dostawą towaru realizowaną bezpośrednio przez podatnika (art. 7 ust. 1) lub realizowaną na zasadach określonych w art. 7 ust. 8 ustawy o VAT. W rezultacie w obu ww. przypadkach dostawy ostateczne obciążenie podatkiem VAT spoczywa nie na pierwotnym nabywcy towaru, lecz na ich rzeczywistym użytkowniku.

Ponadto w świetle art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Powyższe oznacza, iż kwota pobrana od nabywcy jest kwotą brutto (tzn. zawiera podatek VAT).

Natomiast stosownie do postanowień art. 8 ust. 1 ww. ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku naleznego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług.

Ze świadczeniem usługi mamy do czynienia również w sytuacji gdy podatnik dokonuje czynności działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej. Wówczas przyjmuje się, że dla celów podatku od towarów i usług podatnik (zleceniobiorca) sam nabył usługę od faktycznego wykonawcy, a następnie wyświadczył tę usługę zleceniodawcy. Powyższe wynika wprost z przepisu art. 28 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L Nr 347, s. 1), (wcześniej art. 6 ust. 4 Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977r. w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich, dotyczących podatków obrotowych - Wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EWG) (Dz. U. UE L Nr 145, s. 1), zgodnie z którym w przypadku, gdy podatnik działając we własnym imieniu, lecz na rachunek innej osoby, uczestniczy w świadczeniu usług, uznaje się, że podatnik ten nabył i wyświadczył te usługi.

Jak wynika z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego Wnioskodawca w realizowanym projekcie uczestniczy wraz z partnerami. Wszelkiego rodzaju czynności przy realizacji inwestycji prowadzi lider projektu na podstawie zawartego porozumienia o współpracy. Sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie wraz z instalacją będzie zakupiony przez Wnioskodawcę. Jako nabywca towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu będzie figurowało Starostwo Powiatowe w K. Partnerzy projektu nabędą infrastrukturę sprzętowo-sieciową zainstalowaną na ich terenie, jednostki komputerowe wraz z oprogramowaniem i licencjami na wykorzystanie tegoż oprogramowania, serwery, skanery, czytniki kodów paskowych, zestawy do podpisu elektronicznego. Partnerzy będą przekazywać należność za dostarczony sprzęt i usługi instalacyjne w kwotach przypadających ich udziałowi. Zapłata następować będzie na podstawie wystawionej przez Lidera projektu noty obciążeniowej, według faktury wystawionej przez wykonawcę, który zostanie wyłoniony w drodze przetargu.

W związku z faktem, iż partnerzy projektu z tytułu przekazanej przez Wnioskodawcę infrastruktury sprzętowo-sieciowej zainstalowanej na ich terenie zobowiązani są do świadczenia pieniężnego na rzecz Wnioskodawcy (przekazują należność za dostarczony sprzęt i usługi instalacyjne w kwotach przypadających ich udziałowi), mamy do czynienia z ekwiwalentnością świadczenia Wnioskodawcy na rzecz partnerów projektu.

A zatem z uwagi na fakt, iż roboty instalacyjne zostaną bezpośrednio wykonane w części na majątku partnerów projektu, którzy uczestniczą w ich finansowaniu, nie można mówić o nieodpłatnym świadczeniu usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.

Z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca jest Liderem projektu, roboty związane z realizacją zadań w ramach ww. projektu są udokumentowane fakturami VAT wystawionymi przez wykonawcę na Wnioskodawcę - to biorąc pod uwagę cyt. przepisy uznać należy, iż Wnioskodawca działa w przedmiotowej sprawie w imieniu własnym lecz na rachunek innych podmiotów, tj. partnerów projektu.

A zatem koszty zakupu usług instalacyjnych infrastruktury sprzętowo-sieciowej, gdzie odbiorcą jest inny podmiot (w niniejszej sprawie partnerzy projektu) niż podmiot obciążony (Powiat K.) przez świadczącego usługę, Wnioskodawca zobowiązany jest przenieść na faktycznego odbiorcę (partnera projektu).

Zatem, nabycie w ramach projektu robót instalacyjnych przez Wnioskodawcę winno być przedmiotem odsprzedaży usług dla partnerów projektu przy zastosowaniu tej samej stawki co stawka, według której usługi zostaną opodatkowane przez usługodawcę faktycznie świadczącego tę usługę. Gmina występuje zatem w charakterze zarówno otrzymującego usługi, jak i wyświadczającego usługi (na rzecz partnera projektu).

Nadmienia się, że zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy obowiązani są wystawić fakturę stwierdzającą dokonanie sprzedaży. W przypadku, o którym mowa wyżej podatnik wystawia fakturę.

Również w przypadku dostawy towarów (jednostki komputerowe wraz z oprogramowaniem i licencjami, serwery, skanery, czytniki kodów paskowych, zestawy do podpisu elektronicznego), mając na uwadze cyt. wyżej art. 7 ustawy o VAT, Wnioskodawca jest obowiązany wystawić fakturę VAT dokumentującą odsprzedaż ww. towarów.

W związku z powyższym na mocy art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawca (Lider projektu) ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją zadania wykonywanego na majątku partnerów projektu, dokonywanego w ramach projektu pn.: System elektronicznej komunikacji dla Powiatu K. E-usługi dla Powiatu K. Jednocześnie jest zobowiązany - jako świadczący usługę i dokonujący sprzedaży towarów - do odprowadzenia podatku należnego od tych transakcji.

Reasumując powyższe, Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki na realizację ww. projektu w części, w jakiej jest on związany z realizacją projektu na rzecz partnerów projektu, bowiem w tej części wystąpi u Wnioskodawcy czynność opodatkowana podatkiem VAT (odsprzedaż towarów i usług dla partnerów projektu).

Natomiast w pozostałej części realizowanego projektu tj. w zakresie przypadającym na Powiat K., Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług, ponieważ zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Powiat nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z realizacją projektu, uznać należy za nieprawidłowe.

Tut. organ zauważa, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga w zakresie prawidłowości zakwalifikowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług do grupowania PKWiU ex 75.14.12 - usługi administracji publicznej i zaliczenia ich do czynności zwolnionych z opodatkowania lub czynności niepodlegających opodatkowaniu, bowiem nie było to przedmiotem wniosku. Wydając niniejszą interpretację przyjęto, iż towary i usługi nabywane przez Wnioskodawcę na potrzeby przedmiotowego projektu, w części przypadającej na Wnioskodawcę nie będą związane z wykonywaniem czynności generujących podatek należny czyli związane będą z wykonywaniem czynności, które nie dają podstawy do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: faktura VAT, gmina, inwestycje, odliczenie podatku od towarów i usług, prawo do odliczenia, projekt, sieć komputerowa, sprzęt, towar, usługi, zadania własne
Data aktualizacji: 14/01/2013 18:00:01

Prawo do zastosowania stawki 0% dla WDT, w przypadku dokonania korekty faktury dokumentują...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej w zakresie sprzedaży wysyłkowej

Na podstawie art. 216, art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn.zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w...

Urząd Skarbowy Myślenice 32-400 ul. H. Cegielskiego 2

Zasięg terytorialny miasta gminy Dobczyce, Lubień, Myślenice, Pcim, Raciechowice, Siepraw, Sułkowice, Tokarnia, Wiśniowa powiaty myślenicki województwo małopolskie Konta bankowe CIT 47101012700004752221000000 VAT 94101012700004752222000000 PIT...

Urząd Skarbowy Łomża 18-400 ul. Polowa 47

Zasięg terytorialny miasta miasto na prawach powiatu Łomża gminy Jedwabne, Łomża, Miastkowo, Nowogród, Piątnica, Przytuły, Śniadowo, Wizna, Zbójna powiaty łomżyński województwo podlaskie Konta bankowe CIT 05101010490009702221000000 VAT...

Czy przychodem z działalności gospodarczej jest kwota netto bez podatku od wartości dodane...

Na podstawie art. 14a par. 1 i par. 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 17.01.2006r. dotyczącego udzielenia pisemnej...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Oborniki 64-600 ul. Rynek 4Księgowa Jaworzno radzi czy warto korzystać z księgowości onlineObowiązek wystawienia faktury VAT osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na jej żądanieRefakturowanie kosztów za media przez Wspólnotę LokalowąTermin do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących przejęcie wagonów w zamian za zaległości podatkowe
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.