Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Określenie prawidłowości stawki podatku wykazanej na fakturach VAT w wysokości 7% przez kontrahentów Wnioskodawczyni

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 17 sierpnia 2010r. (data wpływu 19 sierpnia 2010r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 października 2010r. (data wpływu 6 października 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia prawidłowości stawki podatku wykazanej na fakturach VAT w wysokości 7% przez kontrahentów Wnioskodawczyni - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 sierpnia 2010r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia prawidłowości stawki podatku wykazanej na fakturach VAT w wysokości 7% przez kontrahentów Wnioskodawczyni.

W dniu 6 października 2010r. wpłynęło do tut. organu, jako uzupełnienie do ww. wniosku, pismo Wnioskodawczyni z dnia 4 października 2010r., będące odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 23 września 2010r. znak: IBPP2/443-673/10/ICz.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni w 2009r. rozpoczęła modernizację budynku mieszkalnego sklasyfikowanego w PKOB 11, z myślą o agroturystyce /wynajem pokoi/. Budynek ten położony jest na terenie wiejskim w gospodarstwie rolnym i nie przekracza 5 pokoi. Ponadto Wnioskodawczyni jestem rolnikiem i w budynku tym zamieszkuje prowadząc gospodarstwo rolne. Na częściowe pokrycie kosztów złożyła wniosek w ARiMR na co też posiada projekt budowlany na modernizację budynku mieszkalnego, jak również umowy podpisane z wykonawcami dotyczą pomieszczeń w budynku mieszkalnym. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego wynosi 156 m2. Za wykonane prace budowlane otrzymała faktury VAT ze stawką 7% jako, że budynek jest sklasyfikowany w PKOB 11 i jest budynkiem mieszkalnym. Wnioskodawczyni nadmieniła, że jest rolnikiem i nie jest płatnikiem podatku VAT. Interpretacja ta potrzebna jest Wnioskodawczyni do przedłożenia w Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa w K.

W piśmie uzupełniającym przedstawiła zakres prac remontowo modernizacyjnych w budynku mieszkalnym sklasyfikowanym w PKOB 11.

Umowy podpisane z wykonawcami dotyczyły:Przebudowa poddasza na pomieszczenia mieszkalne wg PKWiU 45.21.11-00.00.Remont istniejącej i wykonanie dodatkowej łazienki na poddaszu wg PKWiU 45.21.11-00.00.Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach budynku wg PKWiU 45.31.11-00-00.Wykonanie i podłączenie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wg PKWiU 45.33.11-00.00.Wykonanie nowej konstrukcji dachowej na budynku mieszkalnym oraz pokrycie dachu wg PKWiU 45.22.11-00.00; 45.22.12-00.00.Wnioskodawczyni oświadczyła, że wszystkie prace związane z remontem i modernizacją budynku mieszkalnego przeprowadzone były wyłącznie w bryle tego budynku. Ponadto umowy dotyczyły wykonania prac we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych wewnątrz budynku oraz dachu na tym budynku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy stawka podatku VAT 7% została prawidłowo naliczona w fakturach wystawionych dla Wnioskodawczyni przez wykonawców.

Zdaniem Wnioskodawczyni, stawka 7% za wykonane usługi została naliczona prawidłowo. Mianowicie przedmiotem robót budowlano-montażowych jest obiekt budownictwa mieszkaniowego sklasyfikowany w PKOB 11, umowy zawarte z wykonawcami jak również projekt budowlany ma zastosowanie do całości budynku (tj. pokoi pod wynajem jak i do własnego użytku). Powołując się na stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 23.04.2008r. nr IBPP1/443-137/08/AS/KAN-702/01/08/KAN-4032/04/08 organ podatkowy uznał, że jeżeli przedmiotem robót budowlano-montażowych jest sklasyfikowany w PKOB 11 obiekt budownictwa mieszkaniowego jako całość i umowy są zawarte na realizację prac w budynku jako całość to stawka 7% ma zastosowanie do całości robót, tak też jest, zdaniem Wnioskodawczyni, w jej przypadku. Podobne stanowisko otrzymała w piśmie Ministra Finansów Gazeta Podatkowa z dnia 13.02.2008r. Ĺąródło: Gazeta Podatkowa Nr 459 z 2.06.2008r. Zgodnie z tym co zostało napisane na wstępie, zdaniem Wnioskodawczyni, nie jest możliwe zastosowanie dwóch różnych stawek podatku VAT na remont, czy też modernizację tego samego budynku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT).

Towarami są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Natomiast przez świadczenie usług rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Stawka podatku od towarów i usług, na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy o VAT, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w samej ustawie, jak też w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie z podatku. Podkreślić przy tym należy, iż jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w cyt. ustawie o VAT oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Stosownie do art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się, w myśl ust. 12a cyt. wyżej art. 41, obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z art. 41 ust. 12b ww. ustawy, nie zalicza się:budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2; lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.Zgodnie z art. 41 ust. 12c ustawy o VAT, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Ponadto, zgodnie z § 37, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2010r., rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799 ze zm.), w okresie do dnia 31 grudnia 2010r., stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7% również w odniesieniu do:robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12-w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy.

Z unormowań zawartych w przytoczonych przepisach wynika zatem, iż 7% stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie w całym budownictwie mieszkaniowym, zarówno objętym społecznym programem mieszkaniowym, jak i nieobjętym tym programem.

Podkreślić należy, że zgodnie art. 2 pkt 12 ustawy o VAT, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych.

Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadku, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Część mieszkaniowa budynku mieszkalnego obejmuje pomieszczenia mieszkalne (kuchnie, pokoje wypoczynkowe, sypialnie, pomieszczenia pomocnicze, piwnice) oraz pomieszczenia ogólnego użytkowania (np. wózkarnie, suszarnie).

W myśl przepisu § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.) do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2010r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264, z późn. zm.).

Zgodnie z tą klasyfikacją robotami budowlanymi są prace zgrupowane w PKWiU 45 Roboty budowlane, który obejmuje:prace polegające na wznoszeniu nowych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli począwszy od przygotowania terenu przez zróżnicowany zakres robót ziemnych, fundamentowych (stan zerowy), wykonywanie elementów nośnych, przegród budowlanych, układanie i pokrywanie dachów (stan surowy) do robót montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych, prace związane z przebudową, rozbudową, nadbudową, modernizacją, odbudową i remontem już istniejących budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, prace związane z inżynierią lądową i wodną, instalowanie budynków i budowli z prefabrykatów, instalowanie konstrukcji stalowych.W świetle powyższego stwierdzić należy, iż zgodnie z art. 41 ust. 12 w związku z ust. 2 tego artykułu ustawy o VAT oraz § 37 ww. rozporządzenia Ministra Finansów, 7% stawka podatku od towarów i usług, znajduje zastosowanie w odniesieniu do budowy a także robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych w obiektach budownictwa mieszkaniowego lub ich części z wyjątkiem lokali użytkowych.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na to, że w przypadku usług związanych z wykonywaniem robót budowlano-montażowych, kluczowym elementem pozwalającym prawidłowo określić stawkę podatku VAT jest rodzaj obiektu (budynku), w którym roboty te są wykonywane.

Z wniosku wynika, iż Wnioskodawczyni w 2009r. rozpoczęła modernizację budynku mieszkalnego sklasyfikowanego w PKOB 11, z myślą o agroturystyce /wynajem pokoi/. Budynek ten położony jest na terenie wiejskim w gospodarstwie rolnym i nie przekracza 5 pokoi. Na częściowe pokrycie kosztów złożyła wniosek w ARiMR na co też posiada projekt budowlany na modernizację budynku mieszkalnego, jak również umowy podpisane z wykonawcami dotyczą pomieszczeń w budynku mieszkalnym. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego wynosi 156 m2. Za wykonane prace budowlane otrzymała faktury VAT ze stawką 7% jako, że budynek jest sklasyfikowany w PKOB 11 i jest budynkiem mieszkalnym.

Umowy podpisane z wykonawcami dotyczyły:Przebudowa poddasza na pomieszczenia mieszkalne wg PKWiU 45.21.11-00.00.Remont istniejącej i wykonanie dodatkowej łazienki na poddaszu wg PKWiU 45.21.11-00.00.Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach budynku wg PKWiU 45.31.11-00-00.Wykonanie i podłączenie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wg PKWiU 45.33.11-00.00.Wykonanie nowej konstrukcji dachowej na budynku mieszkalnym, oraz pokrycie dachu wg PKWiU 45.22.11-00.00; 45.22.12-00.00.Wszystkie prace związane z remontem i modernizacją budynku mieszkalnego przeprowadzone były wyłącznie w bryle tego budynku. Ponadto umowy dotyczyły wykonania prac we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych wewnątrz budynku oraz dachu na tym budynku.

Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz opisany stan faktyczny wskazać należy, iż ww. usługi remontowo - budowlane wykonane w budynku mieszkalnym sklasyfikowanym pod symbolem PKOB 11 na rzecz Wnioskodawczyni korzystają z preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 7% na podstawie cytowanych wyżej przepisów.

Tym samym stanowisko Wnioskodawczyni należy uznać za prawidłowe.

Należy jednakże zauważyć, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawczynię zaklasyfikowania wskazanych we wniosku usług według PKWiU oraz budynku według PKOB. Należy bowiem zauważyć, że tut. organ nie jest właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej klasyfikacji usług według PKWiU oraz budynku według PKOB, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług lub Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego w Łodzi. Tak więc to Wnioskodawczynię obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania budynku oraz ww. usług, a w razie wątpliwości Wnioskodawczyni może w tym zakresie zwrócić się do Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: budynek mieszkalny, roboty budowlane, roboty budowlano-montażowe, usługi budowlane
Data aktualizacji: 14/01/2013 12:00:01

W jaki sposób zaksięgować ponoszone koszty najmu w przypadku braku faktur VAT od dzierżawcy?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem działając na podstawie art. 14 a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 28.04.2006r....

Sposób dokumentowania świadczenia usług

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z fakt...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Moment i sposób zaliczenia wstępnej raty leasingowej do kosztów uzyskania przychodów prowa...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy przedstawiony we wniosku sposób fakturowania sprzedaży promocyjnej jest prawidłowy?

Stan faktyczny opisany w przedmiotowym wniosku z dnia 06.02.2006r. uzupełnionym w dniu 28.04.2006r.: Wnioskodawca jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. W związku z szeroko rozwiniętym marketingiem i akcją promocyjną...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Identyfikacja miejsca świadczenia usług, prawa do zwrotu podatku oraz sposób wystawiania faktur i sporządzania deklaracjiZasadność wystawienia faktur na zwrot kosztów oraz naliczone odsetki w związku z nieterminową zapłatą za wierzytelności objęte umowąPrawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych przed dniem zarejestrowania jako czynny podatnik podatku od towarów i usługPrawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z faktur zaliczkowychKiedy należy rozliczać faktury korygujące i jaki przyjąć kurs wymiany?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.