Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Określenie stawki podatku VAT dla usług szkolenie wstępne i okresowe pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 12 stycznia 2010r. (data wpływu 14 stycznia 2010r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 marca 2010r. (data wpływu 30 marca 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w przedmiocie stawki podatku VAT dla usług szkolenie wstępne i okresowe pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 stycznia 2010r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w przedmiocie stawki podatku VAT dla usług szkolenie wstępne i okresowe pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

W dniu 30 marca 2010r. wpłynęło do tut. organu, jako uzupełnienie do ww. wniosku, pismo Wnioskodawcy z dnia 28 marca 2010r. będące odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 17 marca 2010r. znak: IBPP2/443-33/10/ICz.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Do tej pory Wnioskodawca wystawiał faktury VAT ze stawką VAT zwolniony na usługi szkoleniowe w zakresie szkolenie wstępne i okresowe pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej, numer PKWiU 85.59.19 (według obecnej klasyfikacji). Dawniej numer PKWiU 80.42.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy stawka podatku VAT zwolniony dla tego typu zdarzeń jak opisanych w poz. 54 dla stanu faktycznego jest poprawna.

Powyższe pytanie zostało sformułowane w piśmie uzupełniającym z dnia 28 marca 2010r.

Zdaniem Wnioskodawcy, stawka podatku VAT zwolniony dla usługi szkoleń wstępnych i okresowych pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej jest poprawna.

Powyższe stanowisko zostało sformułowane w piśmie uzupełniającym z dnia 28 marca 2010r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (.) - art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

Natomiast, przez świadczenie usług, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (.).

W art. 8 ust. 3 ustawy wskazano, iż usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Należy zauważyć, iż Polska Klaryfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.), do dnia 31 grudnia 2010r., zachowuje swoją aktualność dla potrzeb podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

I tak, stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W poz. 7 tego załącznika, tj. w wykazie usług zwolnionych od podatku wymienione zostały usługi o symbolu PKWiU ex 80 - usługi w zakresie edukacji. Stosownie do objaśnień zawartych w załącznikach do ustawy symbol ex oznacza, że stawka podatku odnosi się tylko do danej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku VAT tylko do usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce nazwa usługi. Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania.

W związku z powyższym, istotnym w przedmiotowej sprawie jest właściwe zaklasyfikowanie wg PKWiU wykonywanych usług przez Wnioskodawcę.

Wnioskodawca wskazał, iż świadczone przez niego usługi sklasyfikowane są pod symbolem PKWiU 80.42.

Ponieważ ustawodawca, w załączniku nr 4 do ustawy przy pozycji 7 usługi w zakresie edukacji o symbolu PKWiU ex 80, nie wymienił żadnych usług dla których zwolnienie to nie ma zastosowania, dlatego też należy uznać, że zwolnienie od podatku dotyczy wszystkich usług objętych grupowaniem PKWiU 80.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż o ile opisane we wniosku usługi szkolenie wstępne i okresowe pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej są, jak wskazał Wnioskodawca, faktycznie klasyfikowane w grupowaniu PKWiU ex 80 Usługi w zakresie edukacji, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, jako wymienione w poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku należało uznać za prawidłowe.

Ponadto podkreślić należy, że organy podatkowe nie są uprawnione do klasyfikowania ani weryfikowania poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania usługi.

Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi, towaru, środka trwałego lub obiektu budowlanego według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, który udziela informacji w zakresie stosowania wyżej powołanych standardów klasyfikacyjnych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: faktura, stawki podatku, szkolenie, świadczenie usług, usługi edukacyjne, zwolnienie
Data aktualizacji: 20/01/2013 12:00:01

Treść faktury przy zbyciu prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z budynkiem posadowion...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Księgowy odpowiada za swoją pracę

Odpowiedzialność za rzetelne prowadzenie firmy spoczywa w całości na przedsiębiorcy. Jednak pewne działania jak usługi rachunkowe Warszawa outsourcinguje do biura księgowego. W przypadku wykrycia nieprawidłowości przez urząd skarbowy...

Pod jaką datą w księgach rachunkowych należy ująć częściowe umorzenie pożyczki z X, jako p...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Nowy Tomyśl 64-300 ul. Kolejowa 38

Zasięg terytorialny miasta gminy Kuślin, Lwówek, Miedzichowo, Nowy Tomyśl, Opalenica, Zbąszyń powiaty nowotomyski województwo wielkopolskie Konta bankowe CIT 25101014690009382221000000 VAT 72101014690009382222000000 PIT 22101014690009382223000000...

Czy należy dokumentować fakturą VAT otrzymywaną premię pieniężną z tytułu zawartej umowy m...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawidłowe określenie wartości faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotową dostawę towarówCzy darowizna nieruchomości dla osoby fizycznej będzie wymagała wystawienia faktury VAT oraz ujęcia w deklaracji VAT-7?W przypadku jeśli premia pieniężna nie jest świadczeniem usług - za jaki okres Spółka musiałaby dokonać korekty?Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych pocztą elektroniczną w formacie PDFCzy można uznać za dowód księgowy fakturę wydrukowaną ze strony internetowej kontrahenta bez podpisu lub przesłanej pocztą elektroniczną?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.