Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Określenie stawki VAT dla usług zaliczonych do grupowania PKWiU 90.0

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 26 stycznia 2010r. (data wpływu 8 lutego 2010r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 kwietnia 2010r. (data wpływu 28 kwietnia 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki VAT dla usług zaliczonych do grupowania PKWiU 90.0 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lutego 2010r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki VAT dla usług zaliczonych do grupowania PKWiU 90.0.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 28 kwietnia 2010r. (data wpływu 28 kwietnia 2010r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej X Sp. z o.o. (dalej: Spółka) świadczy m.in. następujące usługi o charakterze kompleksowym, tj.:usługę wykonywaną dla podmiotów zewnętrznych (na ich zlecenie), na którą to usługę składają się następujące czynności:dojazd ekipy serwisowej wraz z cysterną asenizacyjnączyszczenie kanalizacji przy pomocy odpowiednich dysz czyszczących; czyszczenie studni rewizyjnych, odstojników, studni syfonowych, osadników gnilnych odpływowych, innych urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej służących wstępnemu podczyszczeniu odpływających ścieków zabudowanych na czyszczonej kanalizacji; asenizację, transport i wywóz odpadów powstałych podczas ww. prac; odbiór i unieszkodliwienie odpadów we własnym zakresie; sporządzenie dokumentacji powykonawczej związanej z usługą np. wynikające z przepisów prawa. usługę wykonywaną w zakresie urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej stanowiących elementy sieci kanalizacyjnej - np. odstojniki gnilne bezodpływowe i odpływowe (popularna nazwa szamba"), obiekty podczyszczające ścieki, studnie osadnikowe, piaskowniki, łapacze substancji niebezpiecznych, na którą składają się następujące czynności: dojazd ekipy serwisowej wraz z cysterną asenizacyjnąkompleksowe usunięcie znajdujących się w obiekcie odpadów, wraz z umyciem obiektu; transport i wywóz odpadów powstałych podczas ww. prac; odbiór i unieszkodliwienie odpadów we własnym zakresie; wykonanie zadań konserwacyjnych (sprawdzenie stanu i poprawności działania, regulacja bez wymiany zainstalowanych podzespołów) sporządzenie dokumentacji powykonawczej związanej z usługą np. wynikające z przepisów prawa.W zakresie powyższej usługi Spółka nadmienia, iż poza odstojnikami gnilnymi bezodpływowymi, pozostałe ww. elementy infrastruktury kanalizacyjnej mają charakter odpływowy. Uwaga ta dotyczy również części odstojników gnilnych, które konstrukcyjnie wyposażone zostały w odpływ.

Jak wynika z pisma Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych przy Urzędzie Statystycznym w Łodzi z dnia 21 października 2009 r. (nr .), skierowanego do Spółki, ww. usługi zostały zaliczone - na gruncie PKWiU z 1997r. - przez powyższy organ statystyczny do grupowania:PKWiU 90.0 Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne" - jeżeli są one wykonywane przez podmiot będący właścicielem lub zarządzającym siecią kanalizacyjnąPKWiU 45.21.41-00.20 Roboty ogólnobudowlane związane z budową lokalnych rurociągów kanalizacyjnych (łącznie z pracami pomocniczymi)" - jeżeli są one wykonywane przez podmiot niebędący właścicielem lub zarządzającym siecią kanalizacyjną (inaczej: jeżeli są one wykonywane na zlecenie właściciela lub zarządzającego siecią kanalizacyjną). Dotychczas (2009r.) Spółka - kierując się symbolami PKWiU - stosowała odpowiednio: stawkę 7% (dla usług sklasyfikowanych w grupowaniu 90.0), oraz stawkę 22% (dla usług sklasyfikowanych w grupowaniu 45.21).W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wyjaśnił, iż co do charakteru stanu faktycznego wskazanego w złożonym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (cześć D1), zapytanie dotyczy zdarzenia przyszłego. Stąd też zaznaczenie w części D1 poz. 35 oraz 37 stanowi pomyłkę pisarską. W efekcie, zaznaczona winna była zostać wyłącznie poz. 36 oraz 38 (poprzez wpisanie cyfry 2 jako oznaczenia ilości zdarzeń przyszłych). Pozycje 35 i 37 powinny pozostać puste. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał także, iż w zakresie symboli PKWiU w treści ww. wniosku należy zauważyć, iż odnoszą się one do usług wskazanych w stanie faktycznym w pkt 1-2. Różnica w symbolach PKWiU wynika - jak wskazano we wniosku - wyłącznie ze statusu ich usługodawcy, tj. podmiotu wykonującego owe usługi (a nie z zakresu czynności podejmowanych w ramach tychże usług). Innymi słowy, z powołanego we wniosku o interpretację pisma Ośrodka Standardów klasyfikacyjnych przy Urzędzie Statystycznym w Łodzi z dnia 21 października 2009r. (nr .) wynika, iż w sytuacji, gdy:usługa wskazana w pkt 1 stanu faktycznego, bądź usługa wskazana w pkt 2 stanu faktycznego - jest wykonywana przez podmiot będący właścicielem lub zarządzającym siecią kanalizacyjną, wówczas właściwym jest symbol PKWiU 90.0;usługa wskazana w pkt 1 stanu faktycznego, bądź usługa wskazana w pkt 2 stanu faktycznego - jest wykonywana przez podmiot niebędący właścicielem lub zarządzającym siecią kanalizacyjną (inaczej: jeżeli jest wykonywana na zlecenie właściciela lub zarządzającego siecią kanalizacyjną), wówczas właściwym jest symbol PKWiU 45.21.41-00.20).W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować względem usług wskazanych w pkt 1-2.

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi wskazane w pkt 1-2 stanu faktycznego określonego na wstępie niniejszego wniosku podlegają opodatkowaniu według stawki VAT 7%. Bez znaczenia dla zastosowania ww. stawki pozostaje klasyfikacja statystyczna (symbol PKWiU) powyższych usług oraz to czy są one wykonywane przez właściciela/zarządcę sieci (lub na ich rzecz), czy też nie.

Prezentując stanowisko Spółki odnośnie kwestii stanowiącej przedmiot niniejszego wniosku na wstępie podkreślić trzeba, iż istotą usług wymienionych w pkt 1-2 stanu faktycznego jest wywóz i utylizacja odpadów. Okoliczność tę potwierdza wskazane w stanie faktycznym pismo Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych przy Urzędzie Statystycznym w Łodzi, który różnicuje symbole PKWiU nie z uwagi na charakter wykonywanych usług, lecz wyłącznie ze względu na podmiot, który je realizuje (właściciel/zarządca siecią kanalizacyjną albo podmiot trzeci).

Stosownie do art. 8 ust. 3 ustawy o VAT, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Z kolei, zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 153 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT przy zastosowaniu stawki w wysokości 7% podlegają usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne", dla których w ww. załączniku wskazano symbol PKWiU 90.

Odczytując literalnie ww. przepisy należałoby stwierdzić, iż 7% stawkę VAT stosuje się względem usług w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, o ile podlegają one sklasyfikowaniu pod symbolem PKWiU 90.0.

W ocenie Spółki powyższe twierdzenie jest nieprawidłowe, gdyż w świetle prawa unijnego, usługi, o których mowa w poprzednim akapicie, do których zaliczają się m.in. usługi wskazane w stanie faktycznym, podlegają opodatkowaniu według stawki 7% bez względu na przypisywany im symbol PKWiU, co też wykazano poniżej.

W myśl obowiązującego od dnia przystąpienia Polski do UE (1 maja 2004r.) art. 12 pkt 3 lit. a) VI Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/EWG; dalej: VI Dyrektywa), państwa członkowskie mogły stosować jedną lub dwie stawki obniżone. Stawki te ustalane jako stopa procentowa podstawy opodatkowania, nie mogły być niższe niż 5%, i podlegały stosowaniu tylko do dostaw towarów i usług z kategorii wymienionych w załączniku H.

W poz. 17 załącznika H do VI Dyrektywy wymienione zostały: Usługi świadczone w związku z oczyszczaniem ulic, zbiórką i zagospodarowaniem odpadów, z wyjątkiem usług świadczonych przez jednostki określone w art. 4 ust. 5." (art. 4 ust. 5 odnosi się do krajowych, regionalnych i lokalnych organów władzy i innych instytucji prawa publicznego).

Podobna regulacja prawa unijnego wynika z obecnie obowiązującej Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r, w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. UE. Nr 384, poz. 92). W myśl bowiem art. 98 ust. 2 w zw. z poz. 18 załącznika nr 3 do ww. dyrektywy, państwa członkowskie mogą stosować obniżoną stawkę podatku względem usług w zakresie oczyszczania dróg publicznych, wywozu i utylizacji odpadów, z wyjątkiem takich usług świadczonych przez podmioty, o których mowa w art. 13 (art. 13 odnosi się do krajowych, regionalnych i lokalnych organów władzy i innych instytucji prawa publicznego).

Z przewidzianej przepisami wspólnotowymi opcji stosowania obniżonej stawki podatku VAT polski ustawodawca skorzystał wprowadzając do ustawy o VAT m.in. art. 41 ust. 2 oraz załącznik nr 3 do tej ustawy, w którym wymienione zostały towary i usługi podlegające opodatkowaniu według stawki 7%.

Co istotne, zamiarem ustawodawcy było, aby treść załącznika nr 3 do ustawy swoim zakresem w pełni odpowiadała treści załącznika H do VI Dyrektywy. Potwierdza to następujące sformułowanie zawarte w uzasadnieniu do ustawy o VAT: (.) Obniżona stawka stosowana do niektórych towarów i usług będzie wynosić 7% i ma zastosowanie do towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, który jest odzwierciedleniem załącznika H do Szóstej Dyrektywy, zawierającego wykaz towarów i usług, do których można stosować stawkę obniżoną (.)".

Mając na względzie powyższy zamiar ustawodawcy zrealizowany poprzez ustanowienie załącznika nr 3 do ustawy o VAT, zwrócić trzeba w tym miejscu uwagę, że przepisy prawa unijnego w żaden sposób nie uprawniają państwa członkowskiego, które zdecydowało się wprowadzić w swoim systemie podatkowym obniżoną stawkę podatku VAT, do warunkowania możliwości stosowania tej stawki od odpowiedniej klasyfikacji usługi (towaru) według standardów klasyfikacyjnych obowiązujących w danym państwie. Innymi słowy, jeżeli państwo członkowskie zdecydowało się wprowadzić obniżoną stawkę podatku VAT dla określonych kategorii usług (towarów) wymienionych w załączniku H do VI Dyrektywy (obecnie załącznik III do Dyrektywy 112), to wówczas nie może ono uzależniać możliwości stosowania tej stawki od dodatkowych warunków (nieprzewidzianych w prawie unijnym). Odnosząc tę uwagę do polskiego ustawodawcy - skoro wprowadził on obniżoną stawkę podatku VAT dla usług polegających na gospodarowaniu ściekami, oraz wywozie i unieszkodliwianiu odpadów, to nie mógł on równocześnie ograniczać możliwości stosowania ww. stawki od odpowiedniej klasyfikacji tego rodzaju usług, a ściślej przypisania im symbolu PKWiU 90.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowym jest twierdzenie, że usługi świadczone przez Spółkę, które opisane zostały w stanie faktycznym przedmiotowego wniosku, a które odpowiadają usługom wywozu i unieszkodliwiania odpadów, podlegają opodatkowaniu według stawki 7% wprowadzonej mocą art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 156 załącznika nr 3 do ustawy o VAT

W ocenie Spółki, bez znaczenia pozostaje fakt, że ww. pozycja załącznika nr 3 do ustawy o VAT wskazuje jako symbol właściwy dla tego rodzaju usług symbol PKWiU 90. Co więcej, bez znaczenia pozostaje przy tym treść art. 8 ust. 3 tej ustawy, który nakazuje identyfikować usługi ujęte w klasyfikacjach statystycznych poprzez te klasyfikacje. Otóż zarówno przepisy VI Dyrektywy, jak i Dyrektywy nr 112 nie odwołują się w swej treści do klasyfikacji statystycznych obowiązujących w poszczególnych państwach członkowskich. Oznacza to, iż uwarunkowanie możliwości opodatkowania -według stawki 7% - usług wymienionych m.in. w poz. 156 załącznika nr 3 do ustawy o VAT od ich sklasyfikowania pod symbolem PKWiU 90 stanowi de facto zawężenie owej możliwości, co czyni je (tj. zawężenie) - w świetle prawa wspólnotowego - nieskutecznym. Jeżeli bowiem załącznik nr 3 do ustawy o VAT stanowi implementację załącznika H do VI Dyrektywy (obecnie: załącznik III do Dyrektywy 112) to jego zakres nie może zostać ani zawężony, ani też poszerzony względem zakresu wynikającego z regulacji unijnych.

Stanowisko przedstawione powyżej, zdaniem Wnioskodawcy, znajduje potwierdzenie zarówno w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, jak i orzecznictwie polskich sądów administracyjnych.

Odnośnie posługiwania się klasyfikacjami obowiązującymi w poszczególnych państwach członkowskich ETS uznał, że nie mają one znaczenia na gruncie podatku VAT. Tytułem przykładu, jak stwierdzono w wyroku z dnia 11 stycznia 2001r. w sprawie Komisja przeciwko Republice Francuskiej (C-76/99): (.) lassujettissement a la TVA dune operation determinee ou son exoneration ne sauraient dependre de sa qualification en droit national (.)".

Co więcej, różnicowanie opodatkowania usług świadczonych przez Spółkę, a opisanych w stanie faktycznym, od ich klasyfikacji PKWiU prowadzi do naruszenia zasady neutralności podatkowej. Otóż, według stanowiska Komisji WE, zaaprobowanego wyrokiem ETS z dnia 23 października 2003r. Komisja WE przeciwko Republice Federalnej Niemiec (sygn. C-109/02): (.) zasada neutralności podatkowej sprzeciwia się odmiennemu traktowaniu w zakresie podatku VAT podobnych towarów i usług, stanowiących dla siebie nawzajem konkurencję. Ta zasada obowiązuje również w odniesieniu do opodatkowania według stawki niższej niż standardowa. Również zasada obiektywności wymaga w odniesieniu do jednorodnych czynności podlegających opodatkowaniu zastosowania tych samych regulacji. Domniemanie jednorodności zachodzi, jeśli kwestionowane czynności stanowią różne warianty czynności, podlegających opodatkowaniu, z tej samej kategorii wymienionej w Załączniku H do Szóstej dyrektywy (.)".

Jak wskazano na wstępie niniejszego wniosku, przypisanie przez Ośrodek Standardów Klasyfikacyjnych przy Urzędzie Statystycznym w Łodzi różnych symboli PKWiU dla usług wskazanych w pkt 1-2 wyłącznie z uwagi na podmiot wykonujący te usługi (a nie istotę usług, która pozostaje niezmienna), czego zarazem swoistą konsekwencją jest (byłoby) stosowanie różnych stawek VAT, niewątpliwie prowadzi do naruszenia zasady neutralności podatkowej, o której mowa powyżej. Niczym nieuzasadnionym jest bowiem różne opodatkowanie jednorodnych czynności, jakimi są wywóz i unieszkodliwienie odpadów wykonywane przez właściciela/zarządcę sieci kanalizacyjnej oraz przez podmiot trzeci.

Z kolei, w kwestii relacji pomiędzy PKWiU oraz przepisami ustawy o VAT wypowiedziały się w szeregu orzeczeniach polskie sądy administracyjne stwierdzając m.in.:

, (.) opodatkowanie lub zwolnienie z VAT konkretnej transakcji nie może zależeć od jej klasyfikacji w prawie krajowym (.)" - wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 listopada 2009r. (sygn. I SA/Wr 1077/09);

, (.) klasyfikacje statystyczne tworzone są w zupełnie innym - obcym dla systemu VAT- celu, są więc niekompatybilne z zasadami określonymi przez ETS. Oparcie na nich przepisów o VAT w oderwaniu od orzecznictwa ETS - jest ewidentnie błędne i niezgodne z VI Dyrektywą.(.) - wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 16 grudnia 2008r. (sygn. I SA/Kr 507/08);

(.) Organ odwoławczy wydając zaskarżoną decyzję nie dokonał takich kwalifikacji z uwzględnieniem prawa wspólnotowego, a oparł się głównie na przepisach prawa krajowego ocenianego z punktu widzenia zasad klasyfikacji statystycznych (.) Należy wskazać, że VI Dyrektywa w przeciwieństwie do ustawy o VAT nie posługuje się klasyfikacjami statystycznymi ani tym bardziej do nich nie odsyła przy identyfikowaniu danych czynności (.) - wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 28 grudnia 2007r. (sygn. I SA/Ke 527/07).

Należy podkreślić, iż wskazane powyżej orzecznictwo ETS oraz orzecznictwo sądów polskich tut. organ podatkowy obowiązany jest uwzględnić przy rozstrzyganiu niniejszego wniosku, co podkreśla się zresztą w judykaturze (por. m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 3 grudnia 2009r., sygn. I SA/Wr 1435/09; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 października 2008r., sygn. III SA/Wa 1193/08).

Reasumując, zdaniem Spółki usługi wskazane w pkt 1-2 stanu faktycznego określonego na wstępie niniejszego wniosku podlegają opodatkowaniu według stawki VAT 7%. Bez znaczenia dla zastosowania ww. stawki pozostaje klasyfikacja statystyczna (symbol PKWiU) powyższych usług oraz to, czy są one wykonywane przez właściciela/zarządcę sieci (lub na ich rzecz), czy też nie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej również ustawą o VAT, opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7

Dla szczegółowego określenia zakresu przedmiotowego stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w tym stawek podatkowych dla świadczonych usług, ustawodawca posłużył się odesłaniem do klasyfikacji statystycznych, poprzez zapis w art. 8 ust. 3 ustawy o VAT, zgodnie z którym usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Identyfikacja usług za pomocą klasyfikacji statystycznych oznacza, że to klasyfikacja decyduje o zakresie przedmiotowym danej usługi i jej przyporządkowaniu do określonego grupowania, a w konsekwencji decyduje o stawce podatku od towarów i usług.

Ponadto klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU). Na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), (Dz. U. Nr 222, poz. 1753), do dnia 31 grudnia 2010r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U Nr 42, poz. 264, z późn. zm.).

Co do zasady, stawka podatku od towarów i usług - na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy o VAT - wynosi 22%, jednakże w samej ustawie o podatku od towarów i usług ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi.

W myśl art. 41 ust. 2 ww. ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W załączniku tym, pod pozycją nr 153 umieszczone zostały usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne - PKWiU 90.0.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej X Sp. z o.o. (dalej: Spółka) świadczy m.in. następujące usługi o charakterze kompleksowym, tj.:usługę wykonywaną dla podmiotów zewnętrznych (na ich zlecenie), na którą to usługę składają się następujące czynności:dojazd ekipy serwisowej wraz z cysterną asenizacyjnączyszczenie kanalizacji przy pomocy odpowiednich dysz czyszczących; czyszczenie studni rewizyjnych, odstojników, studni syfonowych, osadników gnilnych odpływowych, innych urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej służących wstępnemu podczyszczeniu odpływających ścieków zabudowanych na czyszczonej kanalizacji; asenizację, transport i wywóz odpadów powstałych podczas ww. prac; odbiór i unieszkodliwienie odpadów we własnym zakresie; sporządzenie dokumentacji powykonawczej związanej z usługą np. wynikające z przepisów prawa. usługę wykonywaną w zakresie urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej stanowiących elementy sieci kanalizacyjnej - np. odstojniki gnilne bezodpływowe i odpływowe (popularna nazwa szamba"), obiekty podczyszczające ścieki, studnie osadnikowe, piaskowniki, łapacze substancji niebezpiecznych, na którą składają się następujące czynności: dojazd ekipy serwisowej wraz z cysterną asenizacyjnąkompleksowe usunięcie znajdujących się w obiekcie odpadów, wraz z umyciem obiektu; transport i wywóz odpadów powstałych podczas ww. prac; odbiór i unieszkodliwienie odpadów we własnym zakresie; wykonanie zadań konserwacyjnych (sprawdzenie stanu i poprawności działania, regulacja bez wymiany zainstalowanych podzespołów) sporządzenie dokumentacji powykonawczej związanej z usługą np. wynikające z przepisów prawa.W zakresie powyższej usługi Spółka nadmienia, iż poza odstojnikami gnilnymi bezodpływowymi, pozostałe ww. elementy infrastruktury kanalizacyjnej mają charakter odpływowy. Uwaga ta dotyczy również części odstojników gnilnych, które konstrukcyjnie wyposażone zostały w odpływ.

W opisie sprawy Wnioskodawca powołując się na pismo Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych przy Urzędzie Statystycznym w Łodzi z dnia 21 października 2009 r. (nr .), skierowanego do Spółki wskazał, iż, ww. usługi zostały zaliczone - na gruncie PKWiU z 1997r. - przez powyższy organ statystyczny do grupowania: PKWiU 90.0 Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne" - jeżeli są one wykonywane przez podmiot będący właścicielem lub zarządzającym siecią kanalizacyjną.

W przedmiotowej sprawie podkreślenia wymaga fakt, że najistotniejszym elementem pozwalającym stwierdzić jaka jest właściwa stawka podatku, jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji towaru lub usług wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że o ile usługi wskazane w pkt 1 zostały prawidłowo zaklasyfikowane przez Wnioskodawcę w oparciu o klasyfikację dokonaną przez Urząd Statystyczny i faktycznie mieszczą się w grupowaniu PKWiU - 90.0 tj. Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne", to stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 w związku z poz. 153 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, podlegają opodatkowaniu obniżoną do 7% stawką podatku od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, iż usługi wskazane w pkt 1 zdarzenia przyszłego o symbolu PKWiU 90.0, podlegają opodatkowaniu według stawki VAT 7%, należy uznać za prawidłowe.

Natomiast nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, iż Spółka ma prawo do stosowania stawki VAT 7% dla usług opisanych w pkt 1 i pkt 2, bez względu na ich klasyfikację wg PKWiU, opierając się w tym zakresie bezpośrednio na przepisach Dyrektywy VAT.

Zauważa się, iż przepisy wynikające z Dyrektyw w świetle systemu prawa krajowego nie są przepisami obowiązującymi wprost. Stanowią rodzaj ramowych wytycznych pozwalających na dostosowanie prawodawstwa poszczególnych krajów do pewnych wymogów unijnych. Wskazują na cele, jakie należy osiągnąć, nie ograniczając równocześnie metod i środków regulujących poszczególne tytuły podatkowe. Ustawa o podatku od towarów i usług reguluje ten sam zakres tematyczny, może jednak niektóre kwestie regulować odmiennie.

Ponadto tut. organ wskazuje, iż organy państw członkowskich Unii Europejskiej nie mogą w podejmowanych rozstrzygnięciach powoływać się wprost na Dyrektywy Unii i orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, które zapadają w indywidualnych sprawach podatników. Pierwszeństwo w tym względzie mają przepisy krajowego prawa podatkowego.

Należy w tym miejscu zauważyć, iż na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii nie mogą wpłynąć powołane przez Wnioskodawcę orzeczenia Sądów Administracyjnych, bowiem stanowią one rozstrzygnięcia w konkretnych sprawach, osadzonych w określonych stanach faktycznych. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) w swoim rozdziale III określa zamknięty katalog źródeł prawa powszechnie obowiązującego. Nie przewiduje on takiej mocy dla orzecznictwa sądowego, w tym orzecznictwa sądów administracyjnych (w Polsce nie obowiązuje system precedensów sądowych). W związku z powyższym, nie negując orzecznictwa, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, należy zauważyć, że moc obowiązująca wyroków zamyka się w obrębie spraw, w których zostały wydane. Wynika to również z treści art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), który przesądza, że ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność było przedmiotem zaskarżenia. Organ podatkowy jest zatem zobowiązany traktować indywidualnie każdą sprawę, natomiast rozstrzygnięcia sądów podejmowane są w oparciu o zebrany w danej sprawie materiał dowodowy. Zatem trudno jest określić w jakim stopniu sprawa będąca przedmiotem autonomicznego rozstrzygnięcia sądu, które powołał Wnioskodawca, może odzwierciedlać sytuację przedstawioną przez niego we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji.

Podkreślić należy, iż organy podatkowe nie są właściwe do klasyfikowania wyrobów i usług do odpowiednich grupowań statystycznych. Do określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem wykonywanych czynności oraz prawidłowym zaklasyfikowaniem tych czynności do właściwych grupowań statystycznych, obowiązany jest podatnik.

W związku z powyższym tut. organ w niniejszej interpretacji odniósł się do klasyfikacji wskazanej przez Wnioskodawcę. Za prawidłową klasyfikację odpowiedzialny jest świadczący usługę.

Końcowo zaznaczenia wymaga fakt, iż w sytuacji zmiany któregokolwiek z elementów zdarzenia przyszłego, w szczególności zmiany symbolu PKWiU dla świadczonych usług, niniejsza interpretacja traci swoją ważność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w zakresie określenia stawki VAT dla usług zaliczonych do grupowania PKWiU 45.21.41-00.20 zawarta została w odrębnym rozstrzygnięciu.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania tych usług według PKWiU. Należy bowiem zauważyć, że tut. organ nie jest właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej klasyfikacji usługi, świadczonej przez Wnioskodawcę, według PKWiU, bowiem zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania wyrobu lub usługi według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego w Łodzi. Tak więc to Podatnika obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania wykonywanych usług, a w razie wątpliwości Podatnik może w tym zakresie zwrócić się do Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Ponadto należy wyjaśnić, iż organem właściwym do zmiany lub uzupełnienia informacji otrzymanej z Urzędu Statystycznego w Łodzi jest Główny Urząd Statystyczny (Sekretariat Prezesa i Departamentu Koordynacji i Organizacji Badań).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: faktura, odpady śmieci, Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKWiU, stawki podatku, świadczenie usług, transport, usługi sanitarne, usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne
Data aktualizacji: 25/12/2012 21:00:01

Zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usłu...

Z opisu stanu faktycznego zawartego w przedmiotowym wniosku wynika, że Podatnik realizuje projekty badawcze, które są zamawiane i realizowane na podstawie umów zawartych z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z treści wniosku wynika, że...

Urząd Skarbowy Wałbrzych 58-306 ul. Uczniowska 21

Zasięg terytorialny miasta Boguszów-Gorce, Jedlina-Zdrój, Szczawno-Zdrój, Wałbrzych gminy Czarny Bór, Głuszyca, Mieroszów, Stare Bogaczowice, Walim powiaty wałbrzyski województwo dolnośląskie Konta bankowe CIT 58101016740046912221000000 VAT...

Czy w wyniku zwrotu wypłaconej zaliczki w walucie obcej, powstałe dodatnie różnice kursowe...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zdaniem Wnioskodawcy PHT ma prawo odliczyć w miesiącu styczniu lub w lutym 2006 r. podatek...

Na podstawie art. 14a 4 w zw. z art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, w związku z wnioskiem z dnia...

Urząd Skarbowy Tczew 83-100 ul. Gdańska 33

Zasięg terytorialny miasta Tczew gminy Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy, Tczew powiaty tczewski województwo pomorskie Konta bankowe CIT 66101011400144562221000000 VAT 16101011400144562222000000 PIT 63101011400144562223000000 budżetowe pozostałe...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy możliwe jest wystawienie faktury łącznej przez kilku dostawców na rzecz jednego odbiorcy? Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego?Urząd Skarbowy Olecko 19-400 ul. Wojska Polskiego 7Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej cesję praw i obowiązków do umowy przedwstępnej na nabycie lokalu użytkowegoPrawo do pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwoty z wewnętrznych faktur korygującychPrawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.