Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Opłaty pobierane przez Prezydenta Miasta (na prawach powiatu) za czynności geodezyjne i kartograficzne

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 października 2009r. (data wpływu 19 października 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasadności zwolnienia od podatku VAT opłat pobieranych za czynności geodezyjne i kartograficzne - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 października 2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasadności zwolnienia od podatku VAT opłat pobieranych za czynności geodezyjne i kartograficzne.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Prezydent Miasta (miasta na prawach powiatu) na podstawie art. 40 ust. 3 i 3b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005r. Nr 240 poz. 2027 ze zm.) wykonuje czynności związane z gromadzeniem i prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sprawuje kontrolę opracowań przyjmowanych do zasobu i udostępnia odpłatnie ten zasób petentom. Wnioskodawca realizuje powyższe zadanie przy pomocy Urzędu Miasta zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Do celów identyfikacji podatkowej podatnikiem podatku od towarów i usług jest Gmina Miasto, która dokonuje rozliczeń tego podatku przy pomocy Urzędu Miasta w zakresie zadań nie przypisanych do realizacji innym jednostkom organizacyjnym Gminy. W ramach zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne sporządzane są między innymi: opracowania geodezyjne i kartograficzne do celów prawnych, inwentaryzacje uzbrojenia terenu, budynków i budowli, uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z danymi opisowymi i kartograficznymi, a także udostępniane dane i materiały geodezyjne, kartograficzne, fotogrametryczne, katastralne wraz z wyrysami, wypisami i operatami ewidencyjnymi. Wysokość opłat za wyżej wymienione czynności ustalona jest w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2005r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. z 2004r. Nr 37, poz. 333). Opłaty za czynności zawarte w powyższym rozporządzeniu nie obejmują kosztów sporządzania kopii oraz aktualizacji treści mapy zasadniczej. Wysokość tych opłat (obejmujących zwrot kosztów wydawanych materiałów petentom) reguluje Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wprowadzenia opłat za dodatkowe czynności techniczne, a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego. Za czynności związane z prowadzeniem i udostępnieniem danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które ujęte są w klasyfikacji statystycznej: 7514.12 Usługi o charakterze ogólnym świadczone na rzecz administracji państwowej pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane, pobierane są opłaty, na podstawie wyżej przywołanego rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz zarządzenia Prezydenta, ze stawką zwolnioną według załącznika nr 4 poz. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) i dokumentowane fakturą VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy opłaty pobierane za czynności geodezyjne i kartograficzne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r. oraz Zarządzeniu Prezydenta Miasta Rzeszowa podlegają zwolnieniu od podatku według załącznika nr 4 poz. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Zdaniem Wnioskodawcy, opłaty pobierane za czynności geodezyjne i kartograficzne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r. oraz zarządzeniu Prezydenta Miasta Rzeszowa (ujęte w klasyfikacji 7514.12 Usługi o charakterze ogólnym świadczone na rzecz administracji państwowej pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane), podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług zgodnie z załącznikiem nr 4 poz. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. Przedmiotowe czynności powinny być dokumentowane fakturą VAT ze stawką zwolnioną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu tym podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów - stosownie do art. 7 ust. 1 cyt. ustawy - rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast przez świadczenie usług - stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy - każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej, zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji, świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.W powołanych przepisach została zrealizowana zasada powszechności opodatkowania wyrażona w art. 1 Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. URZ. UE L Nr 347, s. 1). Definicja świadczenia usług stanowi dopełnienie definicji dostawy towarów. To pozwala stwierdzić, że opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają wszystkie czynności odpłatnego obrotu profesjonalnego. Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu tym podatkiem musi być wykonana przez podatnika.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Od wspomnianej zasady ustawodawca przewidział jednak pewne wyjątki. I tak na podstawie art. 15 ust. 6 cyt. ustawy nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Generalnie zatem wyłączone od opodatkowania podatkiem od towarów i usług są czynności wykonywane przez podmioty prawa publicznego (organy władzy publicznej i urzędy obsługujące te organy) w ramach sprawowanego przez nie władztwa publicznego.

Zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.), Służbę Geodezyjną i Kartograficzną stanowią organy administracji geodezyjnej i kartograficznej, w tym: starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego. Zadania organów określonych w ust. 1 pkt 2 wykonywane są jako zadania z zakresu administracji rządowej (art. 6a ust. 3 cyt. ustawy).

W myśl art. 40 ust. 3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne gromadzenie i prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym należy do:Głównego Geodety Kraju - w zakresie zasobu centralnegoMarszałków Województw - w zakresie zasobów wojewódzkichStarostów - w zakresie zasobów powiatowych.Zgodnie z przepisem art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) prawa powiatu przysługują miastom, które w dniu 31 grudnia 1998r. liczyły więcej niż 100.000 mieszkańców, a także miastom, które z tym dniem przestały być siedzibami wojewodów, chyba że na wniosek właściwej rady miejskiej odstąpiono od nadania miastu praw powiatu, oraz tym, którym nadano status miasta na prawach powiatu, przy dokonywaniu pierwszego podziału administracyjnego kraju na powiaty.

Ponadto, zgodnie z art. 92 ust. 1 cyt. ustawy funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu sprawuje rada miasta oraz prezydent miasta. W myśl art. 92 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym miasto na prawach powiatu jest gminą wykonującą zadania powiatu na zasadach określonych w tej ustawie.

W myśl art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy (miasta).

Jak wynika z powyższego, urząd gminy (miasta) nie jest jednostką organizacyjną w rozumieniu ww. art. 9 ustawy o samorządzie gminnym. Jest wyłącznie zorganizowanym zespołem osób i środków służących do pomocy organowi administracyjnemu. Urząd gminy (miasta) jest jednostką pomocniczą służącą do wykonywania zadań gminy (miasta) oraz obsługi techniczno organizacyjnej gminy (miasta). Biorąc pod uwagę nierozerwalne i niepodzielne powiązania podmiotowe gminy (miasta) i urzędu gminy (miasta), również na gruncie podatku od towarów i usług należy stwierdzić, iż nie występuje odrębna od podmiotowości gminy podmiotowość urzędu gminy.

Zatem urząd miejski jako urząd obsługujący organ władzy publicznej wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, nie jest podatnikiem podatku VAT w związku z realizacją tych zadań, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 40 ust. 3b powołanej wyżej ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz związanych z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, udzielanie informacji, a także wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego jest odpłatne.

Wysokość tych opłat jest ściśle określona w przepisach i wynika z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333), wydanego na podstawie art. 40 ust. 5 pkt 1 lit. b ww. ustawy.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że wykonywane przez Starostę jako organ władzy publicznej czynności, polegające na udostępnieniu danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego należą do kategorii spraw z zakresu administracji rządowej. Jednocześnie w miastach na prawach powiatu funkcję organów powiatu sprawuje prezydent miasta.

Z treści wniosku wynika, że zasób geodezyjny i kartograficzny będący własnością Skarbu Państwa jest prowadzony przez Prezydenta Miasta w zakresie zasobu powiatowego. Jeżeli zatem w przedmiotowej sprawie Prezydent Miasta realizując zadania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, faktycznie pełni funkcję Starosty, to działa on jako organ władzy publicznej, a wykonywane przez niego czynności polegające na udostępnieniu danych z zasobu geodezyjnego należą do kategorii spraw z zakresu administracji rządowej.

Organ władzy publicznej, w zakresie w jakim realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, nałożone odrębnymi przepisami prawa, objęty jest regulacją przepisu art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Wprawdzie art. 15 ust. 6 cyt. ustawy stanowi, że wspomniane organy są podatnikami w zakresie czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, jednak w analizowanym przypadku taka sytuacja nie występuje. Czynności, o których mowa, mają bowiem charakter publicznoprawny, a nie cywilnoprawny. Opłaty pobierane za wykonywanie tych czynności stanowią daninę publiczną, a ich wysokość jest ściśle określona w przepisach prawa.

W kontekście powyższego należy uznać, iż Prezydent działając jako organ władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, polegających m.in. na sporządzaniu opracowań geodezyjnych i kartograficznych do celów prawnych, sporządzaniu inwentaryzacji uzbrojenia terenu, budynków i budowli, uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z danymi opisowymi i kartograficznymi, a także udostępnianie danych i materiałów geodezyjnych, kartograficznych, fotogrametrycznych, katastralnych wraz z wyrysami i operatami ewidencyjnymi, nie występuje jako podatnik podatku od towarów i usług. Tym samym opłaty pobierane za ww. czynności, w wysokości określonej cyt. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r., nie są również objęte podatkiem od towarów i usług.

Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że oprócz czynności wskazanych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, Prezydent Miasta sporządza kopie oraz aktualizuje treści mapy zasadniczej. Za ww. czynności również pobierane są opłaty. Wysokość tych opłat (obejmujących zwrot kosztów wydawanych materiałów materiałów petentom) reguluje Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wprowadzenia opłat za dodatkowe czynności techniczne, a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.

W oparciu o powyższe stwierdzić należy, że dodatkowe czynności techniczne, a także wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego należy odróżnić od czynności, za które opłaty zostały ustalone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego. Wspomniane czynności nie mieszczą się w zakresie zadań ustawowych Starosty czy też Prezydenta Miasta, działającego w imieniu Starosty. Ustalenie opłat za dodatkowe czynności techniczne, a także wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego świadczy o tym, że stosunki łączące Prezydenta Miasta z petentami mają charakter cywilnoprawny.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że czynności związane z udostępnianiem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne są wyłączone od opodatkowania podatkiem od towarów i usług, natomiast dodatkowe czynności techniczne, a także wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako odpłatne świadczenie usług.

W myśl art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, ust. 4 i ust. 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Zgodnie z art. 87 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi. Podatnik nie ma obowiązku wystawienia rachunku, jeżeli żądanie zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi - art. 87 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa.

Reasumując, czynności związane z udostępnianiem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykonywane na podstawie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Wnioskodawca może - na żądanie klienta - dokumentować rachunkami, bowiem nie ma podstaw prawnych do wystawiania faktur VAT. Natomiast czynności wykonywane na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie wprowadzenia opłat za dodatkowe czynności techniczne, a także wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego winien udokumentować za pomocą faktur VAT.

Na zakończenie należy również wyjaśnić, iż sklasyfikowane przez Wnioskodawcę do grupowania PKWiU 75.14.12 - Usługi administracji publicznej pomocnicze ogólne z wyjątkiem spraw personalnych, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Świadczenie powyższych usług nie może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT w związku z poz. 6 załącznika Nr 4 do ustawy, bowiem zwolnienie powyższe, określone w tym przepisie, dotyczy wyłącznie usług w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych sklasyfikowanych wg PKWiU 75.

Natomiast usługi sklasyfikowane wg PKWiU 75.14.12 są opodatkowane według stawki podstawowej 22%, bowiem zarówno w ustawie o VAT jak i załącznikach do ustawy nie zostały wymienione jako korzystające z opodatkowania stawkami preferencyjnymi lub zwolnione z opodatkowania.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy, iż opłaty pobierane za czynności geodezyjne i kartograficzne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r. podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług zgodnie z załącznikiem nr 4 poz. 6 ustawy o podatku VAT oraz, że czynności te powinny być dokumentowane fakturą VAT ze stawką zwolnioną, należało uznać za nieprawidłowe.

Końcowo tut. organ pragnie zauważyć, iż w myśl § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (DZ. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.) dla celów podatku od towarów i usług stosuje się do dnia 31 grudnia 2009r. Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.).

Tut. organ zauważa także, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga w zakresie prawidłowości zakwalifikowania usług świadczonych przez Wnioskodawcę na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie wprowadzenia opłat za dodatkowe czynności techniczne, a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego do klasyfikacji statystycznej 7514.12, bowiem nie było to przedmiotem wniosku. Tym samym wskazany numer klasyfikacji statystycznej nie był przedmiotem oceny.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: faktura VAT, geodezja, kartografia, opłata, opodatkowanie, organ władzy publicznej, powiat, prezent, starosta
Data aktualizacji: 26/12/2012 00:00:01

Wysokość stawki podatku VAT od prowizji uzyskanej z tytułu pośrednictwa przy sprzedaży tan...

Zgodnia z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zmian.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśla...

Sposób rozliczania oraz odliczania podatku naliczonego z faktur VAT dotyczących bonusów pi...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy można zaliczyć do kosztów remontu i modernizacji wydatki poniesione na wymianę okien...

Naczelnik Urzędu Skarbowy Kraków-Nowa Huta działając na podstawie art. 14a ustawy - Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z 1997 roku ze zmianami) w związku ze złożonym pismem w redakcji gazety XXX w dn 26.11.2004...

Wystawianie faktur VAT sądom i prokuraturom za wykonane tłumaczenie przez tłumacza przysię...

Z przedmiotowego wniosku w sprawie udzielenia interpretacji przepisów prawa podatkowego wynika, iż jest Pan tłumaczem przysięgłym ustanowionym przez Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach, zarejestrowanym jako podatnik podatku od towarów i usług...

Sposób zastosowania prawa podatkowego w sprawie odliczenia od podatku zakupu i wymiany sto...

Na podstawie art 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. po rozpatrzeniu wniosku Pani z dnia 01. 03. 2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania otrzymanych premii wystawianych przez kontrahentówSposób przechowywania faktur po sprawozdaniuKancelaria rachunkowa Ostrowiec Świętokrzyski a księgowość internetowaCzy aby spełnione były warunki dla stosowania obniżonej stawki podatku, dostawa na rzecz rolników powinna być dokumentowana fakturami VAT?Brak obowiązku pobierania podatku u źródła przez płatnika
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.