Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Opodatkowania premii bonusów

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 27 lutego 2009r. (data wpływu 6 marca 2009r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 maja 2009r. (data wpływu 11 maja 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania premii bonusów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 marca 2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania premii bonusów.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 6 maja 2009r. (data wpływu 11 maja 2009r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 27 kwietnia 2009r. znak IBPP2/443-172/09/ASz.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie handlu otrzymuje od dostawców towarów handlowych premie za osiągnięcie określonego poziomu zakupów. Wysokość premii zwanej również bonusem jest określona w umowie pomiędzy stronami i dokumentowana jest przez dostawcę towarów notą uznaniową, która jest kompensowana przy zapłacie zobowiązań z tytułu dostaw.

W uzupełnieniu z dnia 6 maja 2009r. Wnioskodawczyni wyjaśniła, iż:wysokość premii określona w umowie jest stałym procentem a jej wartość uzależniona jest od wysokości osiągniętych obrotów, podstawą uznania premii jest terminowe regulowanie należności, umowa nie zawiera obowiązku reklamowania i działań promocyjnych i marketingowych na rzecz dostawcy towarów, wypłacona premia dotyczy wszystkich dostaw i jest udzielona raz w roku po uzgodnieniu wartości dostaw.W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy otrzymana premia bonus za osiągnięcie określonego poziomu zakupów stanowi zapłatę za usługę, która winna być opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawczyni, otrzymane bonusy za osiągnięcie określonego poziomu zakupów nie powinny być opodatkowane podatkiem VAT, gdyż nie jest to odrębna usługa w rozumieniu art. 8 ustawy o podatku VAT.

Opodatkowane bowiem są każdorazowe czynności dokonywania zakupów niezależnie od ich wielkości. W przypadku opodatkowania VAT otrzymywanej premii za określony poziom zakupów faktycznie oznaczałoby podwójne opodatkowanie tego samego towaru w ramach tej samej transakcji. Pierwszy raz jako sprzedaży (dostawa towaru), drugi raz jako zakupu (świadczenia usługi) przez nabywcę tego samego towaru, co jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości i powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 84 Konstytucji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (.).

W celu intensyfikacji sprzedaży towarów, podatnicy podejmują różnorodne działania, w efekcie, których wypłacane są tzw. premie pieniężne. Skutki podatkowe wypłaconych premii pieniężnych są uzależnione od wielu czynników, m.in. od ustalenia za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone.

W sytuacji, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą (dostawami), to nawet, jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. Rabat rozumieć należy, jako zniżkę od ustalonej ceny określonego towaru lub usługi, wyrażoną procentowo lub kwotowo. Rozróżnia się rabaty na przyznane przed ustaleniem ceny oraz udzielane po jej ustaleniu. Rabat udzielony w momencie wystawienia faktury (rabat transakcyjny), nie ma znaczenia dla ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, ponieważ kwota należna od nabywcy już go uwzględnia - dane dotyczące rabatu znajdą swoje odzwierciedlenie w wystawianej fakturze stwierdzającej dokonanie sprzedaży. Rabat udzielony po sprzedaży i wystawieniu faktury, w której dokonano pierwotnego określenia obrotu (rabat potransakcyjny), wymaga wystawienia faktury korygującej, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 ze zm.).

Zgodnie z § 13 ust. 1 cyt. wyżej rozporządzenia, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą, która - zgodnie z § 13 ust. 2 ww. rozporządzenia - powinna zawierać co najmniej:numer kolejny oraz datę jej wystawienia; dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:a) określone w § 5 ust. 1 pkt 1-4, b) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych rabatem; kwotę i rodzaj udzielonego rabatu; kwotę zmniejszenia podatku należnego.Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie handlu Wnioskodawczyni otrzymuje od dostawców towarów handlowych premie za osiągnięcie określonego poziomu zakupów. Wysokość premii zwanej również bonusem jest określona w umowie pomiędzy stronami i dokumentowana jest przez dostawcę towarów notą uznaniową, która jest kompensowana przy zapłacie zobowiązań z tytułu dostaw. Wysokość premii określona w umowie jest stałym procentem a jej wartość uzależniona jest od wysokości osiągniętych obrotów, podstawą uznania premii jest terminowe regulowanie należności, umowa nie zawiera obowiązku reklamowania i działań promocyjnych i marketingowych na rzecz dostawcy towarów, a wypłacona premia dotyczy wszystkich dostaw i jest udzielona raz w roku po uzgodnieniu wartości dostaw.

Z powyższego wynika, iż otrzymany bonus jest związany ze wszystkimi konkretnymi dostawami w okresie roku, a Wnioskodawczyni nie wykonuje żadnych dodatkowych czynności poza zakupem towarów od dostawców i terminowym regulowaniem należności.

Oznacza to zatem, że Wnioskodawczyni nie świadczy wobec dostawców, usług w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT. Brak jest bowiem takich działań Wnioskodawczyni, które byłyby czynnościami dodatkowymi do jakich byłaby zobligowana postanowieniami wynikającymi z umowy dotyczącej otrzymywania bonusów.

W konsekwencji opisane wyżej czynności nie podlegają u Wnioskodawczyni opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy, należy uznać, że opisany przez Wnioskodawcę bonus stanowi w istocie rabat obniżający wartość konkretnych dostaw udokumentowanych poszczególnymi fakturami - zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT - zmniejszający podstawę opodatkowania.

Zatem na podstawie powołanego wyżej przepisu § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r., należy wystawić fakturę korygującą uwzględniającą wymogi wynikające z § 13 ust. 2 tego rozporządzenia.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Końcowo należy podkreślić, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie skutków podatkowych otrzymania przez Wnioskodawczynię premii (bonusu) za osiągnięcie określonego poziomu zakupów, w sytuacji przedstawionej we wniosku, tj. gdy premia ta jest związana ze wszystkimi (konkretnymi) dostawami w okresie roku. Interpretacja ta nie dotyczy natomiast skutków podatkowych wypłacania przedmiotowej premii przez dostawców Wnioskodawczyni.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: faktura VAT, premia pieniężna, świadczenie usług
Data aktualizacji: 04/01/2013 21:00:01

Czy Podatniczka ma prawo skorzystać z ulgi na internet w sytuacji, gdy na fakturze widniej...

W dniu 12.06.2007 złożony został wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm. w sprawie objętej zapytaniem:...

Dotyczy opodatkowania zakupionej przez austriackiego kontrahenta i refakturowanej na Spółk...

Na podstawie art. 14a 4 w związku z art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60, z późn. zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w związku z wnioskiem z dnia 10.03.2006r. (wpływ do...

Czy można odliczyć podatek naliczony z faktury VAT, w której nazwa kontrahenta podana jest...

Z pisma wnioskodawcy wynika następujący stan faktyczny:(.) przyjmujemy niektóre faktury VAT bez użycia nazwy w cudzysłowie, ponieważ nie wszystkie firmy posiadają ww. znak interpunkcyjny na klawiaturze komputera. Pytanie podatnika jest następujące...

Biura księgowe śląskie na co najczęściej narzekają klienci biur rachunkowych?

Znalezienie dobrej księgowej, wbrew pozorom wcale nie jest łatwym zadaniem i część klientów nawet kilka razy w roku zmienia biuro rachunkowe Ruda Śląska. Oczywiście jest wiele sposobów, by uniknąć zatrudnienia niekompetentnego księgowego, ale...

Urząd Skarbowy Choszczno 73-200 ul. 22 lipca 16

Zasięg terytorialny miasta gminy Bierzwnik, Choszczno, Drawno, Krzęcin, Pełczyce, Ręcz powiaty choszczeński województwo zachodniopomorskie Konta bankowe CIT 29101015990000972221000000 VAT 76101015990000972222000000 PIT 26101015990000972223000000...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Ile wynoszą zarobki księgowych w Suwałkach?W przypadku prowadzenia 2 rodzajów działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, czy można posługiwać się zamiennie nazwami firm?Przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanej faktury, dokumentującej wypłatę premii pieniężnejOkres rozliczeniowy, w którym należy dokonać korekty podatku należnego w związku z zaliczką, na poczet niezrealizowanego kontraktuInterpretacja dotyczy przedstawionego przez Spółkę sposobu korekty rozliczania zaliczek w podatku od towarów i usług
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.