Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Opodatkowanie czynności, za które otrzymywane sa premie pieniężne oraz sposób ich dokumentowania

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 26 sierpnia 2008 r. (data wpływu 28 sierpnia 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 listopada 2008 r. (data wpływu 20 listopada 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności, za które otrzymywane są premie pieniężne oraz sposobu ich dokumentowania - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 28 sierpnia 2008 r. został złożony wniosek, uzupełniony pismem z dnia 10 listopada 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności, za które otrzymywane są premie pieniężne oraz sposobu ich dokumentowania.W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.Wnioskodawca zawarł szereg umów z producentami, od których nabywa produkty, które odsprzedaje odbiorcom. Z umów tych wynika, że w zamian za dokonanie zakupów w określonej w umowie wartości otrzymywać będzie wynagrodzenie (premię) uzależnione od zrealizowanego obrotu. W określonych w umowach terminach podatnik wystawia na kwoty należnych mu premii faktury VAT.

Pismem z dnia 10 listopada 2008 r. Wnioskodawca uzupełnił przedstawiony we wniosku stan faktyczny o następujące informacje. W sytuacji gdy, Wnioskodawca jest odbiorcą premii pieniężnej, otrzymane kwoty premii nie są związane z konkretną dostawą tylko dotyczą całych zakupów u danego dostawcy w umówionym okresie rozliczeniowym. Okresy rozliczeniowe są różne, w zależności od podpisanych umów. Głównie przyjęte okresy rozliczeniowe to miesiąc, kwartał i rok, przy czym umowy handlowe zawierane są z dostawcami maksymalnie na okres jednego roku.W związku z powyższym zadano następujące pytanie.Czy premie otrzymywane od producentów są opodatkowane podatkiem od towarów i usług i należy je dokumentować fakturami VAT.Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż premie otrzymywane od producentów stanowią wynagrodzenie za usługę. Otrzymywana premia opodatkowana jest więc podatkiem od towarów i usług, a obrót z nią związany należy dokumentować fakturami VAT

Zdaniem Wnioskodawcy uznać należy, że świadczeniem jest także zachowanie, które nie musi polegać na podjęciu bezpośredniego działania. Zgodnie z prawem cywilnym świadczenie może polegać zarówno na działaniu, jak i na powstrzymaniu się od działania. Wystarczy, aby było ono częścią stosunku prawnego, którym strony ukształtowały wzajemne relacje w sposób zobowiązujący je do określonego zachowania lub do znoszenia zachowania drugiej strony. Wobec powyższego świadczenie usług" w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług nie jest zarezerwowane jedynie dla usług wymienionych w klasyfikacjach statystycznych. Dlatego też otrzymanie premii pieniężnych, pomimo że nie stanowi realizacji umownego obowiązku z tytułu świadczenia konkretnej usługi, należy uznać za wynagrodzenie za określone zachowanie, to jest nabycie produktów o określonej wartości. W konsekwencji otrzymywane premie pieniężne stanowią wynagrodzenie za usługęW świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.Przez świadczenie usług, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Mając na uwadze powołane regulacje, należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy premie pieniężne wypłacane są z tytułu dokonywania nabyć określonej wartości lub ilości towarów w określonym przedziale czasowym i premie te nie są związane z żadną konkretną transakcją (dostawą), należy uznać, że wypłacone premie związane są z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że pomiędzy Wnioskodawcą, a dostawcami towarów zostały zawarte umowy, regulujące wzajemną współpracę, z których wynika, że przy spełnieniu określonych warunków (zrealizowanie określonego obrotu) producent (dostawca) wypłaca premię pieniężną za określony w umowie okres rozliczeniowy. W związku z powyższym Wnioskodawca w określonych terminach wystawia faktury VAT opiewające na kwoty należnych premii. Ponadto, jak podkreślono, premia nie jest związana z konkretną dostawą towaru.

Skonstruowane w ten sposób relacje handlowe wskazują, że przedmiotowe zdarzenie prawne ma charakter czynności dwustronnie zobowiązującej (dokonanie w okresie rozliczeniowym zakupów o określonej wartości - po stronie Wnioskodawcy; zapłata premii - po stronie kontrahentów handlowych). Zatem, skoro otrzymywane przez Wnioskodawcę premie stanowią wynagrodzenie za określone zachowanie z Jego strony, to zachowanie takie, w świetle powyżej wskazanych przepisów ustawy, należy uznać za odpłatne świadczenie usług realizowane przez podatnika podatku od towarów i usług, a więc podlegające opodatkowaniu.

Zgodnie z treścią art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Zatem, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz wskazane regulacje, należy stwierdzić, że zachowania Wnioskodawcy, za które otrzymuje premie pieniężne stanowią usługi opodatkowane, których świadczenie winno być udokumentowane fakturami VAT.Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku ul. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: faktura, opodatkowanie, premia pieniężna, świadczenie usług, transakcja
Data aktualizacji: 09/01/2013 09:00:01

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT wystawionej przez wynaj...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Refakturowanie energii elektrycznej i usług komunalnych oraz moment powstania obowiązku po...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Księgowość Gdańsk

Nie wiesz jak obliczyć dochód i ustalić wysokośc straty w podatku CIT? Skozystaj z biur rachunkowych w Gdańsku. Księgowośc Gdański Cię nie zawiedzie. Pamietaj, że stratą jest ujemna różnica pomiędzy sumą przychodów a kosztami ich uzyskania...

Dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług udostępnienia infrastruktury tel...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Nowy Tomyśl 64-300 ul. Kolejowa 38

Zasięg terytorialny miasta gminy Kuślin, Lwówek, Miedzichowo, Nowy Tomyśl, Opalenica, Zbąszyń powiaty nowotomyski województwo wielkopolskie Konta bankowe CIT 25101014690009382221000000 VAT 72101014690009382222000000 PIT 22101014690009382223000000...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie usług nabycia wierzytelnościPrawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur związanych z realizacją projektu pnWystawianie wspólnego rachunku dla określonego najemcy przez współwłaścicieli nieruchomościMożliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu ZPORRMożliwość przesyłania faktur drogą elektroniczną w formacie PDF
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.