Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Opodatkowanie dostawy kart przez nabywców w Polsce oraz prawidłowego wystawienia faktury

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 31.03.2010r. (data wpływu 06.04.2010r.), uzupełnione pismem w dniu 04.06.2010 r. (data wpływu) na wezwanie z dnia 20.05.2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy kart przez nabywców w Polsce oraz prawidłowego wystawienia faktury - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 06.04.2010r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony w dniu 04.06.2010 roku, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy kart przez nabywców w Polsce oraz prawidłowego wystawienia faktury.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest podmiotem zagranicznym nie zarejestrowanym w Polsce na potrzeby podatku VAT. Spółka nie posiada w Polsce siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności.

Z uwagi na planowane dokonanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów do Polski Spółka dokona rejestracji na potrzeby VAT w Polsce. Przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów będą karty bankowe oraz karty SIM do telefonów komórkowych oraz inne produkty personalizowane przez Spółkę na terytorium Polski (dalej: karty).

Spółka zamierza również dokonywać w przyszłości importu takich kart i innych produktów do Polski. Po dokonaniu ich przywozu z innego kraju Unii Europejskiej lub odprawy celnej kart, karty te będą transportowane do polskiego podwykonawcy, który dokona ich personalizacji.

Personalizacja kart będzie polegać na ich oklejeniu (naniesieniu danych), tak aby możliwa była sprzedaż kart ostatecznemu nabywcy. Spersonalizowane karty podlegają dostawie do polskich nabywców. Polscy nabywcy są podatnikami VAT posiadającymi w Polsce siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności.

Spółka otrzymała już interpretację indywidualną wydaną jej w podobnym stanie faktycznym (interpretacja z dnia 24 lutego 2010, sygn. IPPP3/443-1/10-2/KC).

Z uwagi na nowy element stanu faktycznego jakim jest wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, Spółka składa niniejszy wniosek w celu otrzymania interpretacji Ministra Finansów w zakresie wpływu nowego elementu stanu faktycznego na wskazany wcześniej sposób rozliczenia transakcji.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:Czy w przypadku rejestracji Spółki na potrzeby VAT w Polsce, z tytułu dokonywanych przez nią transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, sprzedaż kart polskim nabywcom będzie opodatkowana VAT w Polsce przez tych nabywców...Czy w przypadku rejestracji na potrzeby VAT w Polsce Spółka ma prawo do wystawiania faktur VAT dokumentujących dostawę kart bez wykazywania na tych fakturach polskiego podatku VAT...Zdaniem Wnioskodawcy,

Zdaniem Spółki, w przypadku zarejestrowania na potrzeby VAT w Polsce, dostawa kart będzie podlegała opodatkowaniu polskim podatkiem VAT przez nabywców tych kart.

Nabywcy kart będą zobowiązani do naliczenia podatku VAT od wartości netto wykazanej na fakturach dokumentujących dostawę kart przez Spółkę. Na fakturach VAT wystawionych polskim nabywcom w celu udokumentowania dostawy kart, Spółka będzie wskazywać swój polski numer NIP oraz informację, iż podatek VAT z tytułu tej transakcji rozliczy nabywca.

Na poparcie powyższego stanowiska Spółka przytacza następujące argumenty.

Rozliczenie dostawy kart przez nabywcę

Art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT stanowi, że opodatkowaniu podatkiem VAT podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Art. 22 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że miejscem dostawy towarów w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy.

W związku z powyższym, jeżeli Spółka dokonuje dostawy znajdujących się na terytorium Polski kart bankowych, dostawa ta podlega opodatkowaniu polskim podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, cyt: Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary, jeżeli dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju.

Art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT wprowadza zatem wyjątek od ustanowionej w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT zasady ogólnej, iż podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku jest dokonujący czynności opodatkowanej.

Jako regulacja szczególna przepis art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, wyłącza zatem, w przypadku dostaw dokonywanych przez podmiot nieposiadający siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski, obowiązek rozliczenia przez niego polskiego podatku VAT. W konsekwencji, podmiot nieposiadający na terytorium Polski siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności zostaje zwolniony z obowiązku rozliczenia podatku VAT z tytułu dokonanej dostawy, na rzecz nabywcy.

Rejestracja na potrzeby VAT w Polsce z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

Wskazany powyżej sposób rozliczenia dostawy kart przez ich nabywcę nie ulegnie zmianie również w przypadku rejestracji Spółki na potrzeby VAT w Polsce z uwagi na dokonanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Zgodnie bowiem z art. 17 ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT, dostawa towarów na terytorium kraju przez podmiot nieposiadający w Polsce siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności podlega opodatkowaniu VAT przez nabywcę, o ile nabywcą towarów jest:podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, posiadający siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkania na terytorium kraju, alboosoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju.Ustawa o VAT wprowadza jeszcze jeden warunek, którego spełnienie umożliwia zastosowanie przez strony transakcji regulacji wynikającej z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT. Warunkiem tym jest aby dostawa towarów nie stanowiła sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju (art. 17 ust. 6 ustawy o VAT).

Jak wynika z powyższego opodatkowanie podatkiem VAT przez nabywcę dostawy krajowej warunkowane jest przede wszystkim poprzez określenie miejsca położenia siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności dostawcy i nabywcy.

Polscy nabywcy są zarejestrowanymi podatnikami VAT posiadającymi w Polsce siedziby, przez co spełniony jest warunek z art. 17 ust. 5 ustawy o VAT.

Nie ulega wątpliwości, iż Spółka nie posiada w Polsce siedziby Ponadto, Spółka nie posiada w Polsce również stałego miejsca prowadzenia działalności. Ustawa o VAT nie definiuje pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności. W praktyce przyjmuje się, iż stałe miejsce prowadzenia działalności oznacza miejsce, w którym dany podmiot gospodarczy posiada stałą infrastrukturę techniczną i zasoby ludzkie, które w minimalny sposób pozwalają mu podejmować z tego miejsca czynności należące do przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej. Spółka nie zatrudnia pracowników ani nie posiada w Polsce infrastruktury technicznej, za pomocą której dokonuje w Polsce importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i personalizacji kart. Wszystkie powyższe czynności będą dokonywane przez podwykonawców.

W konsekwencji, pomimo rejestracji Spółki na potrzeby VAT w Polsce z uwagi na wewnątrzwspólnotowe nabycia kart nadal możliwe będzie rozliczenie przez nabywcę polskiego podatku VAT z tytułu dostawy kart. Wyłączenie zastosowania przepisu art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT możliwe jest jedynie w sytuacji, gdy Spółka rozliczyłaby polski podatek VAT z tytułu dokonanych dostaw.

Prawidłowość powyższego stanowiska została Spółce potwierdzona w wydanej interpretacji indywidualnej z dnia 24 lutego 2010, sygn. IPPP3/443-1/10-2/KC. W interpretacji tej zostało podkreślone, iż rejestracja z innych względów niż import kart, np. wewnątrzwspólnotowe nabycie kart, uprawnia Spółkę do stosowania metody reverse charge dla opodatkowania dostawy kart, cyt.;

Transakcje sprzedaży towarów zaimportowanych podatnikom polskim rozliczone zostaną przez nabywców, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT. W sytuacji, gdy podmiot zagraniczny jest zarejestrowany na potrzeby VAT w Polsce z tytułu wykonywania innych czynności podlegających opodatkowaniu i jednocześnie nie posiada siedziby oraz stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce będzie mógł skorzystać w przedstawionym we wniosku zdarzeniu z procedury reverse charge zawartej w art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT.

W świetle powyższego, Spółka jako dostawca kart nie jest zobowiązana do rozliczenia polskiego podatku VAT z tytułu dokonanej transakcji.

Wystawianie faktur dokumentujących dostawę kart

Art. 106 ustawy o VAT nakłada na podatników VAT obowiązek dokumentowania dokonanych transakcji za pomocą faktur VAT. Ponadto, zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur, podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni, którzy posiadają numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury VAT dokumentujące dokonaną sprzedaż.

Spółka ze względu na dokonywane wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów zostanie zarejestrowana jako podatnik VAT czynny i zostanie jej nadany numer NIP.

W związku z tym, w celu udokumentowania dostawy kart Spółka będzie zobowiązana do wystawienia faktury VAT w rozumieniu polskich przepisów.

Faktura VAT powinna zawierać dane identyfikujące sprzedawcę i nabywcę, w tym ich numery NIP, oraz informacje co do przedmiotu transakcji, jako wartości i wysokości podatku.

Zgodnie z § 5 ust. 15 rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur, na fakturze dokumentującej dostawę, dla której podatnikiem jest nabywca towaru, zamiast danych dotyczących stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem, należy umieścić adnotację: podatek rozlicza nabywca lub podać przepisy ustawy o VAT lub Dyrektywy VAT wskazujące, że podatek rozlicza nabywca.

Oznacza to, iż Spółka w celu udokumentowania dostawy kart do polskich nabywców powinna wystawić fakturę VAT, na której poda nadany jej polski numer NIP, a zamiast kwoty podatku VAT do zapłaty zostanie wskazana informacja, iż podatek VAT z tytułu tej transakcji rozliczy nabywca.

Interpretacje organów podatkowych

Zaprezentowane powyżej stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych.Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2008 roku, sygn. IPPP1-443-1789/08-2/JB, cyt:Podatnikiem w szczególnym przypadku, jakim jest dostawa towarów od podmiotu nieposiadającego siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium kraju, staje się nabywca tych towarów. Jednocześnie, ustawodawca dopuszcza sytuację, w której podmiot realizujący dostawę może wystąpić w charakterze podatnika, lecz niewątpliwie jest to rozwiązanie fakultatywne, a nie obligatoryjne. W pierwszej kolejności podatnikiem dokonującym rozliczenia dostawy jest bowiem nabywca, a dostawca może wybrać alternatywę, jaką stanowi rozliczenie dostawy na ogólnych zasadach (...). Podkreślenia wymaga fakt, że dostawca jedynie może, ale nie musi, zwolnić nabywcę z tego obowiązku, rozliczając podatek z tytułu dostawy, dobrowolnie uzyskując tym samym status podatnika z tytułu tej dostawy.Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 lutego 2009 r. sygn. IPPP2/443-1717/08-4/AS cyt.:Rejestracja dla celów podatku od towarów i usług z tytułu dokonanego przemieszczenia towarów w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nie przesądza o posiadaniu przez Spółkę stałego miejsca prowadzenia działalności, dlatego też w przypadku dostawy towarów z magazynu znajdującego się na terytorium kraju podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu dokonanej czynności będzie nabywca - zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy.Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 października 2007 r., sygn. IP-PP2-443-193/07-2/IK, cyt.:Natomiast podmiotem obowiązanym do rozliczenia tej transakcji na zasadach określonych w art. 106 ust. 7 oraz art. 86 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług jest usługobiorca tej usługi. Dodatkowo należy podkreślić, że w przedmiotowej sytuacji Spółka C winna wystawić fakturę VAT, zgodnie z obowiązującym od 01.06.2005r. brzmieniem § 9 ust. 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.).Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 października 2009 r., sygn., IPPP2/443-937/09-2/ASZ, cyt.:W przypadku gdy nie wykaże ona podatku należnego na fakturze sprzedaży z tytułu dostawy krajowej, nabywca towarów staje się podatnikiem VAT z tytułu dokonanej dostawy. Oznacza to, iż w takim przypadku spółka nie będzie traktowana jako podatnik z tytułu tej dostawy i nie będzie zobowiązana do wykazania należnego VAT.W świetle powołanych powyżej przepisów nie ulega wątpliwości, że:ze względu na brak siedziby Spółki w Polsce dostawa kart polskim nabywcom, podlega opodatkowaniu polskim podatkiem VAT przez tych nabywców, zgodnie z art. 17 ustawy o VAT,pomimo rejestracji Spółki na potrzeby VAT w Polsce nabywcy kart pozostaną podatnikami polskiego podatku VAT z tytułu dokonanych na ich rzecz dostaw,na fakturach VAT wystawionych polskim nabywcom w celu udokumentowania dostawy kart, Spółka będzie wskazywać swój polski numer NIP oraz informację, iż podatek VAT z tytułu tej transakcji rozliczy nabywca.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów;import towarów; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, to według art. 9 ust. 1 ww. ustawy, nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Jednocześnie przepis art. 11 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się również przemieszczenie towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz, należących do tego podatnika, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, jeżeli towary te zostały przez tego podatnika na terytorium tego innego państwa członkowskiego w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo zaimportowane, i towary te mają służyć działalności gospodarczej podatnika.

Kwestie rejestracji podatników regulują przepisy działu X ustawy. Art. 96 ust. 1 stanowi, iż podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Z kolei art. 97 ust. 1 odnosi się do sytuacji, gdy podatnicy, o których mowa w art. 15, podlegający obowiązkowi zarejestrowania jako podatnicy VAT czynni, są obowiązani przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa w art. 96, o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca na terenie kraju będzie dokonywał wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (karty bankomatowe i karty SIM) i w związku z tą czynnością dokona rejestracji na potrzeby VAT w Polsce. Uzyskał interpretację indywidualną o sygn. IPPP3/443-1/10-2/KC, traktującą o dokonywanej dostawie kart, uprzednio zaimportowanych na terytorium kraju, dla polskich nabywców. Wnioskodawca, tym razem, w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, powziął wątpliwość, co do sposobu rozliczenia takich transakcji.

Przywołane powyżej przepisy odnoszą się do czynności, która co do zasady podlega opodatkowaniu na terytorium kraju. Przemieszczenia wewnątrzwspólnotowego może dokonać podatnik podatku od wartości dodanej, a zatem podmiot, który prowadzi działalność w innym państwie członkowskim, z którego rozpoczyna się transport lub wysyłka. Na podstawie powyższych regulacji, należy stwierdzić, że zgłoszenie rejestracyjne obowiązany jest złożyć ten podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą i zamierza wykonać czynność opodatkowaną na terytorium kraju. W analizowanym zdarzeniu przyszłym takiego przemieszczenia towarów dokonuje Spółka niemiecka, i w związku z tym ciąży na niej obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Zaznaczyć należy, że jest to druk sformalizowany, i powinien być przedłożony do właściwego urzędu skarbowego w terminie przewidzianym w art. 97 ust. 1, czyli przed dniem dokonania pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru.

Na podstawie zapisu art. 17 ust. 1 pkt 5, podatnikiem może zostać podmiot, który nabywa w kraju towary od dostawcy nieposiadającego siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium kraju. W tym przypadku nadanie statusu podatnika od danej czynności w istocie oznacza przesunięcie obowiązków w zakresie rozliczenia (odprowadzenia podatku) z dostawcy na nabywcę. Umożliwia to zastosowanie odwróconego mechanizmu rozliczania podatku (ang. reverse charge mechanism) a co za tym idzie brak po stronie dostawcy obowiązku rejestracji w Polsce dla potrzeb podatku VAT. Jednak, jak wskazuje ustawodawca w ust. 2 tego artykułu, mechanizmu tego nie stosuje się w sytuacji, gdy podatek należny został rozliczony przez dokonującego dostawy towarów na terytorium kraju. Jeżeli dostawca ma taką wolę, może sam - zgodnie z ogólnymi zasadami - rozliczyć podatek od wykonanej w Polsce dostawy. Wówczas dostawca o niepolskiej rezydencji musi się rejestrować w Polsce, aby tutaj dokonywać rozliczenia podatku od dokonywanych przez siebie dostaw w kraju.

We wniosku mamy do czynienia z transakcją dostawy, odpowiadającą schematowi z art. 17 ust. 1 pkt 5. Dochodzi do dostawy kart wcześniej spersonalizowanych, dla polskich nabywców przez Wnioskodawcę, jako podmiotu nieposiadającego siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce.

Wnioskodawca słusznie zauważa, że pomimo rejestracji Spółki na potrzeby VAT w Polsce z uwagi na wewnątrzwspólnotowe nabycia kart nadal możliwe będzie rozliczenie przez nabywcę polskiego podatku VAT z tytułu dostawy przedmiotowych towarów. Wyłączenie zastosowania przepisu art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT możliwe jest jedynie w sytuacji, gdy Spółka rozliczyłaby polski podatek VAT z tytułu dokonanych dostaw.

Zatem za prawidłowe należy uznać stwierdzenie, że w przypadku zarejestrowania na potrzeby podatku VAT w Polsce, dostawa kart będzie podlegała opodatkowaniu polskim podatkiem VAT przez nabywców - podatników podatku VAT.

W kwestii prawidłowej dokumentacji wyżej opisanej transakcji, należy przywołać zapis § 5 ust. 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 1 grudnia 2008 r.). Według zapisu, faktury stwierdzające dokonanie czynności, dla których podatnikiem zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 lub 5 ustawy jest nabywca usługi lub towaru, zamiast danych dotyczących stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem zawierają adnotację, iż podatek rozlicza nabywca, lub wskazanie właściwego przepisu ustawy lub dyrektywy, wskazującego, że podatek rozlicza nabywca. Wynika z niego, iż podmioty, które korzystają z odwróconego mechanizmu rozliczania podatku, wystawiają faktury bez podatku i z obowiązkową adnotacją. Co istotne, w przepisie nie ma żadnych zastrzeżeń, co do statusu podatkowego ani też kwestii identyfikacji podatkowej podmiotu dokonującego dostawy. Zatem za właściwe należy uznać stanowisko Spółki, wskazujące, że w celu udokumentowania dostaw kart do polskich nabywców powinna wystawić fakturę VAT, na której poda polski NIP, natomiast zamiast kwoty podatku VAT wskaże informację, że podatek rozliczy nabywca.

Przywołane przez Spółkę interpretacje potwierdzają, że fakt zarejestrowania się jako podatnik VAT w Polsce przez podmioty nieposiadające siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności, nie obliguje ich do rozliczenia transakcji jako podmioty krajowe, które co do zasady korzystają z mechanizmu reverse charge.

Podsumowując, Wnioskodawca, w związku z rozpoznaniem na terytorium kraju wewnątrzwspólnotowego nabycia kart bankowych i kart SIM oraz rejestracji dla potrzeb podatku VAT w Polsce, rozliczenie dostawy przedmiotowych kart będzie mógł przenieść na nabywcę zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5. Dokumentem potwierdzającym transakcję będzie faktura wystawiona zgodnie z § 5 ust. 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 r., w brzmieniu obowiązującym, zawierająca adnotację, że podatek rozliczy nabywca.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: faktura, nabycie wewnątrzwspólnotowe, podatnik podatku od towarów i usług, rejestracja, towar
Data aktualizacji: 14/12/2012 12:52:32

W zakresie obowiązku podatkowego z tytułu importu usług oraz w związku z tym zasad przelic...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Refakturowania kosztów z tytułu wynajmu pomieszczeń

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W związku z przedstawioną sytuacją proszę o odpowiedź, czy faktury wystawione ze stawką 0...

Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst z dnia 4 stycznia 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 17.11.2005 roku (wpływ do Urzędu 21.11.2005 roku)...

Dotyczy interpretacji przepisów podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia podatku...

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Strona będąca czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług wynajęła spółce lokal użytkowy na podstawie umowy najmu z dnia 04. 05. 2005 r. Najemca lokalu - spółka nie regulował czynszu ani...

Drugi Urząd Skarbowy Kielce 25-647 ul. Częstochowska 20

Zasięg terytorialny miasta część miasta na prawach powiatu - Kielce gminy Chęciny, Łopuszno, Miedziana Góra, Mniów, Piekoszów, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk powiaty część kieleckiego województwo świętokrzyskie Konta bankowe CIT...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Refakturowanie na leasingobiorcę dodatkowych płatności związanych z leasingiem budynkuWystawienie faktury oraz momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonywania usług składu produktów i materiałów opakowaniowychWystawienie faktury VAT przez komornikaCzy Spółka może udokumentować premie pieniężne notą księgową, czy winna odprowadzić podatek VAT i wystawić fakturę?Prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie usług pośrednictwa (prowizja sprzedaży
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.