Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Opodatkowanie i dokumentowanie otrzymanych premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007r. Nr 112, poz.770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 12.11.2009r. (data wpływu 16.11.2009r.), uzupełnionym pismem z dnia 25.01.2010r. (data wpływu 01.02.2010r.) oraz pismem z dnia 09.02.2010r. (data wpływu 16.02.2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i dokumentowania otrzymanych premii pieniężnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16.11.2009r. wpłynął wniosek Pana o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i dokumentowania otrzymanych premii pieniężnych. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 25.01.2010r. (data wpływu 01.02.2010r.) oraz pismem z dnia 09.02.2010r. (data wpływu 16.02.2010r.), będącymi odpowiedzią na wezwania tut. Organu nr IPPP3/443-1049/09-2/KT z dnia 15.01.2010r. oraz nr IPPP3/443-1049/09-4/KT z dnia 04.02.2010r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest producentem profesjonalnych systemów tras kablowych i nośnych dla kabli i przewodów energetycznych, teleinformatycznych i innych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarł umowy o współpracy handlowej z dostawcami lub producentami produktów z logo dostawcy do dalszej ich odsprzedaży lub dystrybucji od instalatorów lub firm handlowych. W umowach tych zostały określone warunki, po spełnieniu których Wnioskodawcy przysługuje premia pieniężna - bonus - kwartalny bądź roczny na podstawie wystawionej przez Niego faktury VAT 14 dnia po zakończeniu rozliczanego okresu.

Do warunków, które decydują o uzyskaniu takiej premii, w przypadku jednej grupy dostawców, należą:osiągnięcie określonego w umowie pułapu zakupów netto;terminowe realizowanie płatności za dostarczone produkty;aktywna sprzedaż produktów nabytych u dostawcy.Do warunków, które decydują o uzyskaniu premii, w przypadku drugiej grupy dostawców, należą:terminowe realizowanie płatności za dostarczone produkty;aktywna sprzedaż produktów nabytych u dostawcy,osiągnięcie zaś określonego pułapu zakupów nie jest brane pod uwagę.

Niezależnie od tego, jaki obrót zostanie osiągnięty w ramach współpracy z danym dostawcą, określona w umowie premia, będąca iloczynem zrealizowanych obrotów netto i ustalonego w umowie procentu, uzależniona jest jedynie od terminowości zapłat i aktywnego zachowania Wnioskodawcy zmierzającego do intensywnej sprzedaży produktów danego dostawcy/producenta.

W uzupełnieniu do wniosku Podatnik wskazuje ponadto, że otrzymanie przedmiotowych premii pieniężnych uzależnione jest od osiągnięcia określonego pułapu obrotów w określonym czasie (kwartał, półrocze, rok), a także od aktywnej sprzedaży nabywanych od dostawcy produktów, tj. określonym zachowaniu wobec kontrahenta, polegającym na wykonaniu szeregu czynności:przechowywaniu produktów w sposób zgodny z wymogami technicznymi i zaleceniami producenta, wyznaczeniu osoby do kontaktu z przedstawicielem producenta i osoby odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków wynikających z zawartej umowy, aktywnej sprzedaży produktów nabytych u producenta (reklama, umieszczenie oferty w katalogu, odpowiednie eksponowanie produktów), przedstawianiu producentowi propozycji dotyczących zmian wyrobów lub zmian w polityce marketingowej, mogących przyczynić się do zwiększenia sprzedaży produktów, terminowym regulowaniu należności za nabywane produkty.Na fakturach VAT wystawianych z tytułu świadczonych usług Wnioskodawca stosuje stawkę podstawową 22%. Jako symbol PKWiU właściwy dla ww. usług Podatnik wskazuje grupę 93.05.1 usługi pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:Czy osiągnięcie przez Wnioskodawcę określonej wartości obrotu z tytułu zrealizowanych zakupów, terminowe realizowanie płatności z tytułu zawartych umów oraz aktywna sprzedaż produktów nabytych u dostawcy jest świadczeniem usług.Czy terminowe realizowanie płatności z tytułu zawartych umów oraz aktywna sprzedaż produktów nabytych u dostawcy jest świadczeniem usług.Czy wynagrodzenie za wykonanie tych usług, czyli premia pieniężna (bonus) podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.Czy Wnioskodawca powinien wystawiać dla dostawców/producentów, od których na podstawie zawartej umowy należy Mu się premia pieniężna (bonus), fakturę VAT z 22% podatkiem VAT.Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 z 2004r., poz. 535 z późn. zmianami) przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Usługa ma natomiast charakter odpłatny wtedy, gdy świadczący ją podmiot uzyskuje świadczenie wzajemne od odbiorcy, pod warunkiem, że między usługą a otrzymanym świadczeniem wzajemnym istnieje bezpośredni związek.

Dostawca produktów zmierzając do intensyfikacji swojego procesu sprzedaży kształtuje wzajemne relacje z nabywcami przez wypłacanie im premii pieniężnych z tytułu dokonanych nabyć określonej wartości (lub bez określania tej wartości), z tytułu dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie, jak też z tytułu aktywności we współpracy przejawiającej się dużym zapotrzebowaniem na produkty dostawcy. Działania Wnioskodawcy, jako nabywcy, mają bezpośredni wpływ na prawo do otrzymywanej premii, premia ta bowiem jest wynagrodzeniem za osiągnięcie określonego poziomu zakupów bądź za terminowe realizowanie zapłat a także za Jego aktywność w sprzedaży produktów nabytych u dostawcy. W ocenie Podatnika uzyskana przez Niego premia pieniężna nie ma charakteru dobrowolnego lecz zależy od określonego zachowania. Pomiędzy stronami istnieje relacja zobowiązaniowa, którą należy uznać za świadczenie usługi za wynagrodzeniem. Jej odpłatność została określona jako procent wartości zakupów. Chodzi tu o sytuację, w której konkretna operacja gospodarcza przynosi zindywidualizowane korzyści nabywcy, a wartość wzajemna świadczona w zamian za usługi ściśle związana jest z korzyściami uzyskiwanymi z danej operacji.

Zdaniem Wnioskodawcy przedstawione wyżej postanowienia umowne oraz przytoczona argumentacja świadczą o tym, że premie pieniężne przyznawane nabywcy, stanowiąc dodatkową korzyść za spełnienie określonych zachowań, pozostają w bezpośrednim związku przyczynowym z obrotem produktami w ramach zawartej umowy. Przyznawane premie pieniężne są odrębnym przedmiotem opodatkowania.

W związku z powyższym, na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy od towarów i usług, Podatnik uznaje, iż otrzymywana premia pieniężna, stanowiąc zapłatę za świadczenie usług, podlega u Niego opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do postanowień art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (.).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Uwzględniając powyższe, każde odpłatne świadczenie polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czy określonym zachowaniu mieści się w definicji usługi. Pojęcie usługi według ustawy o podatku od towarów i usług jest bowiem szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Oznacza to, że w definicji tej mieszczą się również określone zachowania, które nie zostały sklasyfikowane w PKWiU, o której mowa w art. 8 ust. 3 powołanej ustawy.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie usług, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2 -22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy, podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

Podstawowa stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Wskazać również należy, iż w myśl art. 41 ust. 13 ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (.).

Podatnicy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne nabywcom. Skutki podatkowe dotyczące wypłacania premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, m. in. od ustalenia, za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie, bądź też związane są ze świadczeniem dodatkowych usług na rzecz sprzedawcy itp.

Z opisu przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca, producent systemów tras kablowych i nośnych dla kabli i przewodów, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarł umowy o współpracy handlowej z dostawcami lub producentami produktów do dalszej ich odsprzedaży lub dystrybucji od instalatorów lub firm handlowych. W umowach tych zostały określone warunki, po spełnieniu których Wnioskodawcy przysługuje premia pieniężna - bonus - kwartalny, półroczny bądź roczny na podstawie wystawionej przez Niego faktury VAT.

Otrzymanie przedmiotowych premii pieniężnych uzależnione jest od osiągnięcia określonego pułapu obrotów w określonym czasie (kwartał, półrocze, rok), a także od aktywnej sprzedaży nabywanych od dostawcy produktów, tj. określonym zachowaniu wobec kontrahenta, polegającym na wykonaniu szeregu czynności:przechowywaniu produktów w sposób zgodny z wymogami technicznymi i zaleceniami producenta, wyznaczeniu osoby do kontaktu z przedstawicielem producenta i osoby odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków wynikających z zawartej umowy, aktywnej sprzedaży produktów nabytych u producenta (reklama, umieszczenie oferty w katalogu, odpowiednie eksponowanie produktów), przedstawianiu producentowi propozycji dotyczących zmian wyrobów lub zmian w polityce marketingowej, mogących przyczynić się do zwiększenia sprzedaży produktów, terminowym regulowaniu należności za nabywane produkty.Niezależnie od tego, jaki obrót zostanie osiągnięty w ramach współpracy z danym dostawcą, określona w umowie premia, będąca iloczynem zrealizowanych obrotów netto i ustalonego w umowie procentu, uzależniona jest jedynie od terminowości zapłat i aktywnego zachowania Wnioskodawcy zmierzającego do intensywnej sprzedaży produktów danego dostawcy/producenta.

Na fakturach VAT wystawianych z tytułu świadczonych usług Wnioskodawca stosuje stawkę podstawową 22%. Jako symbol PKWiU właściwy dla ww. usług Podatnik wskazuje grupę 93.05.1 usługi pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane.

Z powyższego wynika więc, iż przedmiotowe premie pieniężne udzielane są Wnioskodawcy w zamian za całokształt włożonej pracy, tj. oprócz osiągnięcia określonego obrotu, od którego zależy wysokość premii, oraz terminowego regulowania należności, premie są wypłacane za wykonanie przez Wnioskodawcę szeregu dodatkowych świadczeń, związanych z aktywną sprzedażą nabywanych od dostawców produktów.

Mając zatem na uwadze stan faktyczny sprawy oraz przedstawiony stan prawny stwierdzić należy, że czynności wykonywane przez Wnioskodawcę na rzecz dostawców stanowią świadczenie usług w rozumieniu przepisu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, które powinno być udokumentowane fakturą VAT wystawioną przez otrzymującego premię (zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy), z zastosowaniem 22% stawki podatku VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację, w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: czynności opodatkowane, czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, faktura, opodatkowanie, podatek od towarów i usług, premia pieniężna, stawka podstawowa podatku, świadczenie usług
Data aktualizacji: 26/01/2013 12:00:01

Czy podlega opodtkowaniu podatkiem od towarów i usług czynność otrzymania premii pieniężne...

Na podstawie art. 14b 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 12 maja 2005r. P.P.H. M. sp. z o.o. na postanowienie Naczelnika Lubuskiego Urzędu...

Czy przysługuje prawo do zwrotu na rachunek bankowy nadwyżki podatku naliczonego przeniesi...

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia (.) dotyczące zwrotu na rachunek bankowy nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, Naczelnik Urzędu Skarbowego (.) działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja...

Sposób księgowania faktur korygujących otrzymanych w 2005r. a zmniejszających wartość zaku...

Na podstawie art. 216 1 w związku z art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08. 1997r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ), Naczelnik Urzędu Skarbowego w dnia 12.04.2005r., który wpłynął w dniu 15.04.2005r. o udzielenie pisemnej...

Czy podatek od towarów i usług może być naliczony od kwoty netto wystawionej przez biegłeg...

Jednostka w dniu 25.05.2005 r. złożyła wniosek w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w przypadku wykonywania czynności na zlecenie sądu przez biegłych...

Jakie wymogi powinna spełniać prawidłowo wystawiona faktura VAT?

Zdaniem strony nie umieszczenie w fakturze określenia sprzedawca jest naruszeniem 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy przekazanie środków na rachunek powierniczy nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług?Dotyczy prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur wystawionych na spółkę, której Podatnik jest następcą prawnymDotyczy odliczania podatku VAT z faktur otrzymanych od sponsora za ufundowane nagrodyObowiązek wystawiania faktur VAT z tytułu świadczenia usług najmu nieruchomości na cele użytkowePoprawność wystawienia faktury korygującej od udzielonego skonta
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.