Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Opodatkowanie i dokumentowanie wypłaconego bonusu posprzedażowego

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Firmy, przedstawione we wniosku z dnia 9 kwietnia 2008r. (data wpływu 15 kwietnia 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 czerwca 2008r. (data wpływu 5 czerwca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i dokumentowania wypłaconego bonusu posprzedażowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 kwietnia 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i dokumentowania wypłaconego bonusu posprzedażowego. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 3 czerwca 2008r. (data wpływu 5 czerwca 2008r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 26 maja 2008r. nr IBPP2/443-372/08/UH.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Firma (dalej: "Centrala P.") rozwinęła system franchisingowy pod marką X będący koncepcją działania sieci punktów handlowych sprzedaży detalicznej o zintegrowanym wizerunku rynkowym. W celu rozwoju sieci franchisingowej P.-Opony Serwis Centrala X zawarła umowy z Partnerami Handlowymi (dalej: "Partnerzy") specjalizującymi się w sprzedaży opon, części samochodowych i usług serwisowych. Tytułem wsparcia realizacji procesu wdrożenia oraz utrzymywania standardów jakościowych właściwych dla sieci franchisingowej X, Partner otrzymuje od Centrali P. kwartalny bonus posprzedażowy. Wysokość bonusu wylicza się procentowo z wartości zakupów netto opon nabytych w Centrali P. Bonus wypłacany jest pod warunkiem spełnienia przez Partnera kryteriów jakościowych. Kryteria jakościowe określone zostały w umowie franchisingowej i dotyczą: wizualizacji budynku, zarządzania pracą działu sprzedaży oraz serwisu Partnera, systemu zarządzania magazynem i sprzedażą opartego na profesjonalnym oprogramowaniu. Kryteria jakościowe oraz wysokość bonusu mogą ulegać zmianie zgodnie z uwarunkowaniami rynkowymi oraz poziomem rozwoju koncepcji X. Wypłata bonusu nie jest dokonywana w przypadku gdy Partner nie dostosuje wizerunku swojej stacji serwisowej do standardów zawartych w koncepcji P. Nie spełnienie przez Partnera kryteriów jakościowych określonych w umowie skutkuje rozwiązaniem umowy franchisingowej P.W uzupełnieniu stanu faktycznego Wnioskodawca stwierdził, że wypłacany bonus posprzedażowy odnosi się do wszystkich dostaw dokonanych na rzecz partnera w kwartale. Bonus posprzedażowy stanowi 1% wartości zakupów netto. Podstawą do wyliczenia bonusu jest wartość netto wszystkich faktur z danego kwartału.Wypłacane bonusy odnoszą się zatem do wszystkich dostaw w określonym czasie, równocześnie można je także połączyć z konkretnymi transakcjami, ponieważ podstawą do wyliczenia bonusu są faktury z określonego kwartału.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy wypłacane przez Wnioskodawcę bonusy posprzedażowe nie stanowią czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Czy bonusy posprzedażowe mogą być zatem dokumentowane notami uznaniowymi.

Zdaniem Wnioskodawcy, czynność polegająca na wypłaceniu bonusu posprzedażowego nie stanowi wynagrodzenia za świadczenie usług i nie podlega opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług. Fakt wypłacenia bonusu posprzedażowego może być udokumentowany notami księgowymi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają między innymi odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Z powołanego przepisu wynika, iż pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres, gdyż nie obejmuje wyłącznie działań podatnika, lecz również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonywania czynności lub do tolerowania czynności bądź sytuacji. Pojęcie usługi według ustawy o podatku od towarów i usług jest bowiem szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Oznacza to, że w definicji tej mieszczą się również określone zachowania, które nie zostały sklasyfikowane w PKWiU, o której mowa w art. 8 ust. 3 powoływanej ustawy o VAT. Przez świadczenie należy zatem rozumieć każde zachowanie się na rzecz innego podmiotu. Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

W przypadkach, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą, nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w cyt. art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości (ceny) dostawy. W tym przypadku zastosowanie będzie miał przepis § 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.).

W praktyce występują również sytuacje, gdzie premia pieniężna jest wypłacana z tytułu dokonywania przez nabywcę nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób i premia ta nie jest związana z żadną konkretną dostawą. W takiej sytuacji należy uznać, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Świadczeniem usług jest bowiem każde zachowanie się podmiotu w wykonaniu stosunku zależności, które niekoniecznie polega na fizycznym wykonaniu jakiejkolwiek czynności lub podjęciu działania.

Kwestia dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów nie została uregulowana przepisami prawa podatkowego, a więc również przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z definicją zawartą w słowniku języka polskiego (Słownik Języka Polskiego PWN pod red. M. Szymczaka, Warszawa 1992): rabat - to zniżka, ustępstwo procentowe od ustalonych cen towaru, głównie na rzecz nabywców płacących gotówką, kupujących dużą ilość towaru jednorazowo lub w określonym czasie; skonto - to zniżka ceny towaru objętego sprzedażą kredytową albo ratalną, udzielona nabywcy płacącemu gotówką; opust - to zniżka ceny kupna, przyznawana nabywcy przez sprzedawcę (zwykle przy zakupach hurtowych); bonifikata - to zniżka od ustalonej ceny towaru, zwłaszcza jako forma odszkodowania za poniesioną stratę.

W opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca rozwinął system franchisingowy. W tym celu zawarł umowy z Partnerami Handlowymi specjalizującymi się w sprzedaży opon, części samochodowych i usług serwisowych. W wyniku realizacji procesu wdrożenia oraz utrzymywania standardów jakościowych charakterystycznych dla sieci franchisingowych Wnioskodawca wypłaca kwartalny bonus posprzedażowy. Wysokość bonusu wylicza się procentowo z wartości zakupów netto nabytych od Wnioskodawcy (stanowi 1% wartości zakupów netto). Warunkiem wypłacenia bonusu jest spełnienie przez Partnerów kryteriów jakościowych, które zostały określone w umowie franchisingowej i dotyczą m.in. wizualizacji budynku, zarządzania pracą działu sprzedaży oraz serwisu Partnera. W sytuacji, gdy Partner nie spełnia kryteriów jakościowych Wnioskodawca rozwiązuje umowę franchisingową.Wypłacane bonusy odnoszą się zatem do wszystkich dostaw z określonego kwartału. Przy czym, jak wskazał Wnioskodawca, można je także połączyć z konkretnymi transakcjami, ponieważ podstawą do wyliczenia bonusu są faktury z określonego kwartału.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, iż mamy do czynienia z rabatem, który wylicza się procentowo z wartości netto zakupów zrealizowanych przez odbiorcę (Partnera) w danym okresie rozliczeniowym, czyli od konkretnej dostawy towarów. Udzielony przez Wnioskodawcę (Centralę P.) dla odbiorcy (Partnera Handlowego) rabat ma zatem bezpośredni wpływ na wartość dostawy i prowadzi do obniżenia ceny. Łatwo jest zatem, z uwagi na stałe ustalenia (1% wartości zakupów netto), ustalić dokładnie o ile nastąpiło obniżenie ceny każdej jednostkowej transakcji udokumentowanej fakturą VAT w danym okresie rozliczeniowym (kwartału). Tym samym przyznany bonus posprzedażny można przyporządkować do konkretnej dostawy.

W związku z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym oraz mając na uwadze powołane wyżej przepisy należy wskazać, iż rabaty przyznawane przez Wnioskodawcę winny być traktowane jako udokumentowane, prawnie dopuszczalne i obowiązkowe rabaty, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. Wnioskodawca, przyznający rabaty Partnerom Handlowym, winien udokumentować ten fakt poprzez wystawienie faktury korygującej zgodnie § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.).

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy, iż bonus posprzedażowy nie stanowi wynagrodzenia za świadczenie usług i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a fakt jego wypłacenia może być udokumentowany notami księgowymi należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku- Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: bonus, faktura, opodatkowanie, świadczenie usług
Data aktualizacji: 14/10/2013 15:00:01

Czy zasadne jest wystawienie faktury, gdy należności wynikające z cesji wierzytelności zos...

Na podstawie art.216 oraz art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U. z 2005r. nr 8 poz.60 ze zm.), art.4 ust.1-3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r.o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie...

Obniżenie podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego pomimo nie uzyskania potwierdze...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dot. podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wpłat od klientów giełdy internet...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Moment powstania obowiązku podatkowego przy refakturowaniu kosztów mediów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zbiorcza faktura korygująca udzielone rabaty

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy podatek od towarów i usług może być naliczony od kwoty netto wystawianej na fakturze VAT adwokata?Opodatkowanie podatkiem VAT premii pieniężnych otrzymanych od dostawcy, oraz obowiązek dokumentowaniaKiedy sprzedawca może dokonać zmniejszenia podstawy opodatkowania o wartości wykazane na fakturze korygującejPrawo do odliczenia podatku VAT wykazanego w fakturach wystawianych przez kontrahentów, które dokumentują udzielone przez Spółkę premie pieniężnePrawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących premie pieniężne
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.