Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. będzie dostępna intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

Opodatkowanie oraz sposób dokumentowania premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 26 maja 2008r. (data wpływu 16 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania oraz sposobu dokumentowania premii pieniężnych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 czerwca 2008r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania oraz sposobu dokumentowania premii pieniężnych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest firmą handlowa zajmującą się handlem hurtowym elektrotechnicznymi urządzeniami grzewczymi. W swojej działalności Spółka dokonuje zarówno nabyć, jak też sprzedaży. Wnioskodawca negocjuje z dostawcami nowe warunki dostaw, w ramach których Spółka będzie otrzymywać premie pieniężne za zrealizowanie określonego obrotu netto (określonej wartości zakupów) w rocznych okresach rozliczeniowych. Szczegółowe warunki takich uregulowań są następujące:zakupy będą dokonywane na podstawie cenników standardowych ustalonych na uzgodnione okresy z zapewnieniem uzgodnionego w procentach upustu hurtowego, cenniki takie będą stanowić załączniki do ramowych umów dostaw i będą mogły być zmieniane wyłącznie w drodze drobnych porozumień, za przekroczenie określonych w umowie wartości netto zakupów Spółka otrzyma określoną kwotowo lub procentowo premie pieniężną, wysokość premii będzie obliczana dla rocznych okresów obrachunkowych, prawo do uzyskania premii pieniężnej nie będzie uzależnione od innych świadczeń Spółki - wyłączną podstawą do uzyskania premii pieniężnej będzie przekroczenie określonej wartości zakupów, wysokość premii także nie będzie uzależniona od innych czynników - tylko od przekroczenia progów wartościowych zakupów.Projektowane umowy nie zawierają klauzul, w jaki sposób udokumentować premię pieniężna - fakturą VAT czy nota księgowa (obciążeniową).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie :

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, Spółka będzie musiała uznać, że obroty z tytułu uzyskiwania premii pieniężnych są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i czy w konsekwencji, Spółka będzie zobowiązana do dokumentowania otrzymanych premii pieniężnych fakturami VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy otrzymywanie tak ustalanych premii pieniężnych nie będzie czynnością podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ nie będzie z tym związanych bezpośrednio ani dostaw towarów, ani świadczenia usług. Dostawy, dzięki którym Spółka otrzyma prawo do premii będą dokonane i rozliczone wcześniej zgodnie odpowiednimi regulacjami umownymi. Samo otrzymanie premii pieniężnej nie będzie ani korektą cen dostaw (wyraźnie będą o tym mówiły warunki umowne, które nie pozwolą korygować cenników bez odrębnego porozumienia), ani wyświadczeniem usługi. W konsekwencji do udokumentowania otrzymywania premii pieniężnych wystarczające będą noty księgowe (obciążeniowe). W opinii Spółki uzasadnienie takiego stanowiska jest następujące. Katalog czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług został zawarty w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Zgodnie z pkt 1 tego przepisu, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zakres tych czynności został zdefiniowany (sprecyzowany) odpowiednio w art. 7 i art. 8 ustawy. Artykuł 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Świadczenie usług - stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy - to każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust.1 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Stosownie natomiast do postanowień art. 29 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i ust. 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Na podstawie art. 29 ust. 4 ww. ustawy, obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

Podatnicy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są nabywcom tzw. premie pieniężne. Dotyczy to także przypadków, kiedy sprzedawca z różnych przyczyn (np. dokonania u niego zakupów w dużych ilościach w określonym czasie) po dokonaniu dostawy udziela nabywcy tzw. premii pieniężnej, polegającej na wypłacaniu określonych kwot pieniężnych. Różnorodność działań i sytuacji gospodarczych będących podstawą do ich wypłacenia sprawia, że skutki podatkowe w podatku od towarów i usług dotyczące wypłacanych nabywcom premii pieniężnych powinny być ustalane w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego występującego u podatnika, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności wiążących się z dokonaniem tych wypłat.

Skutki podatkowe dotyczące wypłacania premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, tj. m.in. od ustalenia za co faktycznie premie zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie itp.

W przypadkach, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą (dostawami), to nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości (ceny) dostawy.

W sytuacjach, w których podatnicy kształtują wzajemne relacje pomiędzy sobą w ten sposób, że premie pieniężne wypłacane są z tytułu dokonywania przez nabywcę, np. nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też z tytułu określonego zachowania się nabywcy mającego na celu intensyfikację sprzedaży oraz premie te nie są związane z żadną konkretną dostawą, uznaje się, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

Świadczeniem usług jest każde zachowanie się podmiotu w wykonaniu stosunku zależności, które niekoniecznie polega na fizycznym wykonaniu jakiejkolwiek czynności lub podjęciu działania.

Wypłata świadczenia pieniężnego (premii pieniężnej) nie może być w opisanym przypadku potraktowana jako rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż brak jest powiązania jej z konkretną dostawą.

Sama wypłata premii pieniężnej pod rządami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Samo przesunięcie środków pieniężnych pomiędzy stronami umowy nie stanowi bowiem ani dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ani świadczenia usług w rozumieniu art. 8 tej ustawy. Nie jest zatem czynnością podlegającą opodatkowaniu, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy.

Przy ocenie czy dana czynność jest dostawą towarów albo świadczeniem usług (tym samym czy należy do kategorii czynności opodatkowanych, o których mowa w art. 5 ust 1 ustawy) istotne znaczenie, z punktu widzenia opodatkowania podatkiem od towarów i usług, mają okoliczności, w których wynagrodzenie jest wypłacane. Niewątpliwie w przedmiotowej sytuacji mamy do czynienia z umową dwustronnie zobowiązującą, w której jedna ze stron zobowiązuje się do działania zgodnego z wolą drugiej strony, tj. do wykonanie szeregu czynności określonych w zawartej umowie, które mają wpłynąć na usprawnienie sprzedaży między stronami (zwiększenie jej) a druga strona zobowiązuje się do wypłaty wynagrodzenia za tak oznaczone działanie. Świadczenie pieniężne otrzymywane przez Wnioskodawcę stanowi w takim przypadku rodzaj wynagrodzenia za świadczoną przez niego na rzecz kontrahenta usługę polegającą na działaniu zgodnym z jego wolą.

Premia ta nie ma charakteru dobrowolnego, jest bowiem uzależniona od konkretnego zachowania Wnioskodawcy (nabywcy). Z treści wniosku nie wynika, aby możliwe było powiązanie premii z konkretną dostawą (lub dostawami), a zatem aby mogła ona być potraktowana jako rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

Premia pieniężna, która nie może być uznana za rabat stanowi rodzaj wynagrodzenia dla nabywcy za świadczone na rzecz dostawcy usługi. Jest to relacja zobowiązaniowa, zależna od określonego zachowania nabywcy, którą na gruncie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług należy uznać za odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ww. ustawy. To powoduje, że czynność ta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych.

Otrzymanie przez Wnioskodawcę premii powinno zostać udokumentowane, zgodnie z art. 106 ust. 1 cyt. ustawy fakturą spełniającą wymogi, o których mowa w § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zmianami).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: faktura VAT, opodatkowanie, premia pieniężna
Data aktualizacji: 26/12/2012 06:00:01

Kurs waluty stosowany do przeliczania wartości wewnątrzwspólnotowego nabycia dla potrzeb p...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Wnioskodawczyni może sprzedać ww. samochód ciężarowy mężowi wystawiając fakturę VAT po...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Faktura ze stawką podstawową 22%?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy można odliczyć podatek naliczony wynikający z faktur zakupu paliwa do wynajmowanych sa...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy wystawiona faktura, obciążająca komisanta, powinna zawierać wyliczoną i należna kwotę...

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 06.09.2005 r. (data wpływu do...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Ewidencji usług turystycznychSposób fakturowania sprzedaży promocyjnejPytanie Spółki dotyczy momentu uznania w trakcie roku podatkowego kosztów podatkowych z faktur wystawionych przez usługodawców zewnętrznychVAT - w zakresie w zakresie nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz dokumentowania sprzedaży fakturą VATPierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy Warszawa 00-052 ul. Mazowiecka 9
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.