Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Opodatkowanie oraz udokumentowanie premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 23 lutego 2009 r. (data wpływu 24 lutego 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 kwietnia 2009 r. (data wpływu 20 kwietnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i udokumentowania premii pieniężnych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lutego 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i udokumentowania premii pieniężnych. Dnia 20 kwietnia 2009 r. wniosek uzupełniono o informacje w zakresie stanu faktycznego sprawy, odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców KRS oraz brakujący podpis członka zarządu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka podpisała umowę handlową z Y, na podstawie której będzie otrzymywać premie pieniężne za terminowe zapłaty (tj. jeżeli w terminie Wnioskodawca zapłaci za zakupiony towar ww. zakładom).

Dnia 20 kwietnia 2009 r. Wnioskodawca uzupełnił stan faktyczny sprawy wyjaśniając, iż otrzymane premie pieniężne dotyczą dostaw w określonym przedziale czasu i przyznawane są miesięcznie bądź kwartalnie przy zachowaniu terminu płatności. Ponadto, co miesiąc y określają minimalny poziom obrotu jaki Wnioskodawca musi wykonać. Premii pieniężnej nie można powiązać z konkretną dostawą, ponieważ dotyczy płatności za zakupy zrealizowane w danym okresie. Przedmiotowa premia nie zależy od konkretnego asortymentu tylko od terminu płatności, tj. uregulowania należności w określonym na fakturze terminie.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:Czy otrzymana przez Spółkę premia pieniężna podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.Czy za otrzymane premie pieniężne Wnioskodawca powinien wystawiać kontrahentowi faktury VAT, czy noty księgowe.Zdaniem Wnioskodawcy, premia pieniężna nie jest wynagrodzeniem za usługę i nie podlega podatkowi od towarów i usług, zatem Spółka winna wystawić kontrahentowi notę księgową.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. u. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 7 ust. 1 cyt. ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast jak wynika z art. 8 ust. 1 ww. ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Powołany przepis wskazuje, iż pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres, gdyż nie obejmuje wyłącznie działań podatnika, lecz również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonywania czynności lub do tolerowania czynności bądź sytuacji. Pojęcie usługi według ustawy o podatku od towarów i usług jest bowiem szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Oznacza to, że w definicji tej mieszczą się również określone zachowania, które nie zostały sklasyfikowane w PKWiU, o której mowa w art. 8 ust. 3 ustawy. Przez świadczenie usług należy zatem rozumieć każde zachowanie się na rzecz innego podmiotu, za które wypłacane jest wynagrodzenie. Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Według art. 29 ust. 1 ustawy o podatku VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

W myśl art. 29 ust. 4 powołanej ustawy, podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i ust. 4b.

Podatnicy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne nabywcom. Skutki podatkowe wypłaconych premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, tj. m. in. od ustalenia za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie itp.

W przypadkach, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą, nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w cyt. art. 29 ust. 4 ustawy, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości (ceny) dostawy. w takim przypadku Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do zastosowanie korekty faktury VAT na podstawie § 13 rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. u. Nr 212, poz. 1337).

W praktyce występują również sytuacje, gdzie premia pieniężna jest wypłacana z tytułu dokonywania przez nabywcę nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie, dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób, czy też za osiągnięcie określonego w umowie poziomu obrotów i premia nie jest związana z żadną konkretną dostawą. w takiej sytuacji należy uznać, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Świadczeniem usług jest bowiem każde zachowanie się podmiotu w wykonaniu stosunku zależności, które niekoniecznie polega na fizycznym wykonaniu jakiejkolwiek czynności lub podjęciu działania.

Jak stanowi art. 41 ust. 1 ww. ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 cyt. ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca podpisał umowę handlową, na podstawie której będzie otrzymywać premie pieniężne za terminowe zapłaty za zakupiony towar. Zainteresowany wskazał, iż premie pieniężne dotyczą dostaw w określonym przedziale czasu i przyznawane są miesięcznie bądź kwartalnie przy zachowaniu terminu płatności. Ponadto, co miesiąc kontrahent określa minimalny poziom obrotu jaki Wnioskodawca musi wykonać. Premii pieniężnych nie można powiązać z konkretnymi dostawami towarów, i nie zależą od konkretnego asortymentu tylko od terminu płatności, tj. uregulowania należności - w określonym na fakturze - terminie.

Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz stan faktyczny sprawy wskazać należy, iż otrzymane przez Zainteresowanego premie pieniężne stanowią wynagrodzenie za określone zachowanie się nabywcy w stosunku do Sprzedawcy. Po wykonaniu przez Wnioskodawcę określonej w umowie czynności (uzyskania miesięcznie minimalnego poziomu obrotu oraz terminowej zapłaty za nabyte towary), Sprzedawca realizuje nałożone na niego umową zobowiązanie, tj. wypłaca premię pieniężną. Sprzedawca gratyfikuje odbiorcę towarów miesięcznie bądź kwartalnie przy czym Wnioskodawca nie może uchybić terminowi płatności.

Pomiędzy stronami istnieje zatem więź o charakterze zobowiązaniowym - o czym świadczy sam fakt zawarcia umowy - która na gruncie ustawy o VAT stanowi świadczenie usługi, określone w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Czynność taka - stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy o VAT - winna być opodatkowana 22% stawką podatku. Analiza stanu faktycznego ujawniła również, iż w sprawie nie ma zastosowania rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 cyt. ustawy. w opisanym kształcie premie pieniężne nie dotyczą bowiem konkretnej dostawy, a wykonanego obrotu zakupów w określonym w umowie przedziału czasu oraz terminowej zapłaty za zrealizowane zakupy.

Ponadto - stosownie do treści art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - Wnioskodawca zobowiązany jest taką usługę udokumentować za pomocą faktury VAT.

Reasumując, premie pieniężne stanowią wynagrodzenie za świadczoną usługę. Skutkiem czego - na podstawie art. 5 ust. 1 ww. ustawy o VAT - podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz winny być udokumentowane - jak stanowi art. 106 ust. 1 cyt. ustawy - fakturą VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. u. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: faktura VAT, podatek od towarów i usług, premia pieniężna
Data aktualizacji: 23/01/2013 18:00:01

Czy podatnik postępuje prawidłowo wystawiając fakturę na nabywcę usługi nie obciążając go...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy uznania za niepodlegającą opodatkowaniu czynność dotyczącą refakturowania podatku...

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 08.02.2006r. Podatnik uzyskuje przychody z tytułu najmu lokalu użytkowego opodatkowując je w formie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych. Podatnik oprócz czynszu...

Jaka jest data powstania przychodu z tytułu dzierżawy gruntu i budynków gospodarczych na c...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług dzierżawy

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Brak obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej w celu obniżenia kwoty...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
VAT - w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarówOkreślenie prawidłowości wystawienia faktury VAT z tytułu dokonania czynności zamiany nieruchomości gruntowychCzy Spółka może dokonać odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT oraz dokumentu SAD wystawionych na osobę fizyczną?Czy otrzymana dotacja podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i czy należy wystawiać faktury wewnętrzne na jej udokumentowanie?Czy opisany we wniosku zakup, fakturę z Wielkiej Brytanii Wnioskodawczyni powinna traktować jako import usług
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.