Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl! Na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org (serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl) więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! Przypominamy, że możliwość generowania plików JPK dostępna jest tylko w nowej wersji serwisu - Fakturowo.pl!

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług zaliczek na poczet przyszłych dostaw

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki X, przedstawione we wniosku z dnia 9 października 2007r. (data wpływu 12 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymywanych zaliczek - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 października 2007r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zaliczek otrzymywanych na poczet przyszłych dostaw towarów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca otrzymał od kontrahenta krajowego zaliczkę na poczet przyszłych nieokreślonych dostaw swoich wyrobów - szyb zespolonych. Realizacja poszczególnych dostaw odbywa się według przyszłych wytycznych nabywcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wpłacona zaliczka podlega opodatkowaniu VAT zgodnie z art. 19 ust. 11.Czy też wpłacona zaliczka nie powoduje powstania obowiązku podatkowego - zgodnie z wyrokiem w sprawie C-419/02 z dnia 21 lutego 2006r. Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który orzekł iż obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT nie dotyczy takiego rodzaju przedpłaty, która dokonywana jest w kwocie ryczałtowej na bliżej nieokreślone dostawy.

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymana zaliczka podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z art. 19 ust. 11. Obowiązek podatkowy powstał w dniu jej otrzymania. Faktura zaliczkowa potwierdzająca otrzymaną zaliczkę została wystawiona zgodnie z § 14 ust. 2, jednak faktura ta nie zawiera danych określonych w § 14 ust. 3 pkt 6, z uwagi na to, iż informacji takich firma nie posiada w dniu wystawienia faktury.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem podlega:odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import usług, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.W świetle art. 7 ust. 1 cyt. ustawy przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 19 ust. 1 cyt. ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem jednak ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

W myśl natomiast art. 19 ust. 4 cyt. ustawy, jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Stosownie do art. 19 ust. 11 ustawy o VAT, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

Należy zauważyć, że ustawodawca nie zamieścił w treści ustawy o podatku od towarów i usług definicji zaliczki ani przedpłaty. Zgodnie więc ze Słownikiem języka polskiego PWN, zaliczka to część należności wpłacana lub wypłacana z góry na poczet należności. Zatem zaliczkę wpłaca się na poczet przyszłej dostawy towarów lub przyszłego wykonania usługi przed faktyczną dostawą lub faktycznym wykonaniem usługi. Natomiast przez przedpłatę należy rozumieć określoną sumę pieniędzy, stanowiącą część ceny towaru lub usługi, wpłacaną z góry w celu uzyskania gwarancji zakupu lub wykonania usługi w określonym terminie. Stosownie do powyższego, zaliczka jak również przedpłata jako zapłata na poczet przyszłej należności musi być powiązana z konkretną transakcją.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego Wnioskodawca otrzymał od kontrahenta krajowego zaliczkę na poczet przyszłych nieokreślonych dostaw swoich wyrobów tj. szyb zespolonych.

Mając na uwadze powyżej przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, że dla przekazanych na poczet przyszłych nieokreślonych dostaw towarów Wnioskodawca zobowiązany jest zastosować przepis art. 19 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Dotyczy to również otrzymanych zaliczek na dotacje, subwencje i na inne dopłaty o podobnym charakterze.

W myśl art. 106 ust. 1 w związku z ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży oraz otrzymanie należności przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, to zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz.798 ze zm.) fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część należności od nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2. Zgodnie z ust. 3 faktura stwierdzająca pobranie części lub całości należności przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi powinna zawierać co najmniej:imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy; numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy; datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT" lub "FAKTURA VAT-MP", kwotę otrzymanej części lub całości należności brutto, a w przypadku określonym w ust. 2 - również daty i numery poprzednich faktur oraz sumę kwot pobranych wcześniej części należności brutto; stawkę podatku; kwotę podatku, wyliczoną według wzoru: KP = ZB x SP/100 + SP gdzie:KP - oznacza kwotę podatku, ZB - oznacza kwotę pobranej części lub całości należności brutto, SP - oznacza stawkę podatku; dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę towaru lub usługi, cenę netto, ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług netto, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość brutto zamówienia lub umowy.W związku z powyższym stwierdzić należy, że z tytułu przekazanych na poczet przyszłych nieokreślonych dostaw towarów Wnioskodawca zobowiązany jest zastosować przepis art. 19 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług i wystawić fakturę na otrzymaną zaliczkę, nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część należności od nabywcy. Otrzymanie zaliczki powoduje powstanie obowiązku podatkowego do wysokości otrzymanej kwoty wg stawki właściwej dla sprzedawanego towaru.

Ponadto w odniesieniu do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 lutego 2006r. w sprawie C-419/02 zauważa się, iż wyrok ten zapadł w indywidualnej sprawie i nie stanowi on wykładni przepisów prawa podatkowego na terytorium RP.

Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: obowiązek podatkowy, podatek od towarów i usług, wystawienie faktury, zaliczka
Data aktualizacji: 20/01/2013 12:00:01

Rozliczenia w podatku dochodowym od osób fizycznych w podatkowej księdze przychodów i rozc...

Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r, Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu...

Czy wartość początkowa środka trwałego wprowadzonego do firmy, ustalona na podstawie faktu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy nieodpłatne przekazanie roweru w formie darowizny będzie podlegało opodatkowaniu podat...

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art.14a 1 i 4, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 23 września 2005 r...

Małe firmy coraz chętniej korzystają z księgowości online

Dotychczas przedsiębiorca, który zakładał własną działalność podpisywał umowę z biurem rachunkowym i tam zajmowała się nim księgowa. Obecnie przedsiębiorca szuka nie tylko oszczędności, ale też chcę swoje sprawy załatwiać od ręki. Na rynku pojawił...

Jaką stawką podatku Urząd Miejski winien być obciążony na fakturze dokumentującej zakup to...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Otrzymana od kontrahenta kwota pieniężna w stałej wysokości 2% obrotu za dany miesiąc powinna być traktowana jako rabatCzy faktury wystawione z NIP unieważnionym na mocy decyzji administracyjnej, należy skorygować?Czy różnice kursowe powstałe przy kompensacie wzajemnych rozrachunków dewizowych stanowią dla celów podatkowych przychód względnie koszt?Czy adwokaci powinni wystawiać dla Sądu faktury za okres od 1 maja 2004r. stwierdzające wysokość wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu ?W sprawie wydatków dotyczących stałych opłat związanych z działalnością gospodarczą poniesionych za pośrednictwem banku
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.