Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. będzie dostępna intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

Opodatkowanie premii pieniężnych oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej fakt wypłacenia premii pieniężnej

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o. N., przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2008r. (data wpływu 10 marca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej fakt wypłacenia premii pieniężnej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 marca 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca w celu zachęcenia klientów do nabywania jej towarów zamierza wypłacać w 2008 roku swoim klientom premie pieniężne. Warunkiem otrzymania premii będzie osiągnięcie określonego poziomu zakupów w uzgodnionym okresie czasu. Premie te nie będą związane z konkretnymi dostawami.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:Czy osiągnięcie określonego poziomu zakupów towarów Spółki, w uzgodnionym okresie czasu może być uznane za świadczenie usługi przez klientów, a w konsekwencji, czy Wnioskodawca, w przypadku otrzymania w 2008 roku faktury VAT dokumentującej fakt wypłacenia premii pieniężnej będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z tej faktury. Czy wypłacona premia będzie stanowiła rabat zmniejszający podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług.Zdaniem Wnioskodawcy, osiągnięcie określonego poziomu zakupów towarów Spółki, w uzgodnionym okresie czasu nie może być uznane za świadczenie usługi przez klientów, a zatem wypłata premii nie jest wypłatą wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Tym samym, wypłata premii nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji podatek naliczony wynikający z faktury otrzymanej w 2008 roku nie będzie podlegał odliczeniu.Wypłacona premia nie będzie również stanowiła rabatu, gdyż premii nie można powiązać z konkretną dostawą i nie stanowi ona upustu w stosunku do podstawowej ceny towarów zmniejszającej obrót Wnioskodawcy.Przedstawione wyżej stanowisko uzasadnione jest następującymi argumentami: W świetle dyspozycji art. 5 ust. 1 ustawy o VAT przedmiotem opodatkowania jest:odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.Ponieważ zakres przedmiotowy premii pieniężnych nie obejmuje towaru, czynność wypłacenia premii pieniężnej z całą pewnością nie stanowi ani dostawy towarów, ani eksportu lub importu towarów, ani tym bardziej wewnątrzwspólnotowej dostawy czy nabycia towarów. Pozostaje jedynie rozważyć możliwość kwalifikacji tej czynności jako świadczenia usługi. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

Można zatem stwierdzić, iż świadczeniem usługi będzie każda transakcja podatnika wykonana w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej, która nie stanowi dostawy towarów. Świadczenie usług nie może mieć jednak miejsca bez ustalenia konsumenta takiej usługi, tj. podmiotu będącego beneficjentem danej usługi. Takie też stanowisko zostało wskazane w orzeczeniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (sprawa C 384/95), z uzasadnienia, którego wynika, iż (.) Jeśli zredukowanie produkcji nie przyczynia się do uzyskania korzyści ani przez organy administracji państwowej, które dokonują wypłaty odszkodowania z tego tytułu, ani przez inne znane (ustalone) osoby, czynność taka nie stanowi świadczenia usług w rozumieniu artykułu 6(1).Nie można, bowiem mówić o świadczeniu usług bez ustalenia usługobiorcy, tj. podmiotu będącego beneficjentem danej usługi."

Odnosząc powyżej cytowaną treść orzeczenia ETS do przedmiotowej sprawy, należy stwierdzić, iż klient w zamian za otrzymywaną sumę pieniężną nie świadczy żadnej usługi na rzecz Wnioskodawcy. Brak jest zatem beneficjenta usługi. Osiągnięcie przez klienta określonego poziomu zakupów towarów Wnioskodawcy, za który otrzyma on określoną sumę pieniężną nie mieści się w pojęciu świadczenia usług".W świetle powyższego Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż nie stanowi usługi realizacja obrotu przez klientów na określonym poziomie skutkująca powstaniem prawa do wypłaty premii.

Gdyby bowiem przyjąć założenie - z czym Wnioskodawca się nie zgadza - że wielkość obrotów osiągnięta w danym miesiącu, kwartale lub roku stanowi usługę, to konsekwentnie można by uznać za usługę każdorazowy zakup towarów Spółki. Można bowiem wyobrazić sobie sytuację, w której strony w umowach handlowych uzgodniły taki poziom zakupów uprawniający do uzyskania premii, który byłby każdorazowo przekraczany ze względu na przykładowo wysoką cenę jednostkową towaru.W takiej sytuacji doszłoby jednak do podwójnego opodatkowania tych samych czynności. W przypadku Wnioskodawcy opodatkowaniu podlegałaby dostawa towarów, natomiast w przypadku klienta opodatkowaniu podlegałaby usługa polegająca na realizacji zakupu towarów z uwagi na ich wartość uprawniającą do otrzymania wynagrodzenia. Podsumowując, nie można uznać osiągnięcia określonego poziomu obrotów w danym przedziale czasowym za usługę.

Taki wniosek narzuca dyspozycja art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którą dostawa towarów będąca przyczyną i źródłem takiego poziomu obrotów, który uprawnia do otrzymania wynagrodzenia, nie może być jednocześnie uznana za świadczenie usługi.Powyższe wnioski znajdują potwierdzenie w literaturze oraz jednolitej linii orzecznictwa, którego przykłady przedstawiamy poniżej.

W wyroku, z dnia 6 lutego 2007r., sygn. akt I FSK 94/06 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż (.) Podkreślić w tym miejscu z całą mocą wypada, że dokonywanie przez Spółkę zakupów u kontrahenta, jak i terminowe regulowanie świadczenia pieniężnego (zapłaty), mieści się w zakresie czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w postaci dostawy towarów. Nie można wiec uznać w stanie faktycznym sprawy - zrealizowania na rzecz sprzedającego określonego z góry pułapu obrotu, jak i terminowego wykonania świadczenia pieniężnego - za świadczenie usługi. Zauważyć należy, że na określony pułap obrotów składa się odpowiednia liczba transakcji sprzedaży - dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT. Czynności stanowiące dostawę towaru nie mogą jednocześnie poprzez ich zsumowanie stanowić usługi. Przeszkodą do takiej konstatacji - jak wcześniej zauważono - jest treść art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, z której wynika, że dostawa nie może być jednocześnie usługą.(.) ".

W konkluzji powołanego wyroku Naczelny Sąd Administracyjny wyraźnie opowiedział się za stanowiskiem, zgodnie z którym: (.) za usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, nie można uznać obrotów w wysokości określonej umownie osiągniętych przez nabywcę towarów. Premia wypłacona przez sprzedawcę, w przypadku osiągnięcia progu obrotów nie jest dla nabywcy wynagrodzeniem za świadczone usługi".Analizując poczynione wyżej przez Sąd rozważania należy stwierdzić, iż w tym kontekście premia pieniężna stanowi swoistego rodzaju gratyfikację równoważną udziałowi w zysku sprzedawcy z tytułu dokonywanej sprzedaży i istotnie jako taka nie mieści się w definicji usługi w rozumieniu powołanego art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Co do braku konieczności opodatkowania podatkiem VAT premii pieniężnych (bonusów) wypowiedział się również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. W wyroku z dnia 22 maja 2007r., sygn. III SA/Wa 4080/2006 Sąd wyraźnie stwierdził:(.) wypłacenie premii (bonusu) jest obojętne z punktu widzenia VAT, podlega natomiast u nabywcy towarów, któremu ta premia jest przekazywana, zaliczeniu do przychodów w podatku dochodowym. Podobnie w przypadku wypłaty premii przez sprzedawcę - nabywcy towarów, z tytułu terminowego płacenia przez tego ostatniego za zakupiony towar, a więc prawidłowe wykonywanie przez nabywcę jednej z czynności istniejącego między stronami kontraktu kupna-sprzedaży - nie jest żadną usługą kupującego na rzecz sprzedawcy, która podlegałaby opodatkowaniu VAT.(.)" Warto również wskazać stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, który w decyzji z dnia 25.09.2007 roku, znak PP-3/4407-44/07 stwierdził, iż: (.) dokonywanie przez Spółkę zakupów o wartości lub w ilości nagradzanej premią pieniężną przez dostawcę towarów nie stanowi podlegającej opodatkowaniu usługi, w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, z przyczyn wskazanych w ww. wyroku NSA. Skoro jednocześnie premia pieniężna w tym przypadku, nie została przyznana w związku z konkretną dostawą towaru, to nie stanowi ona rabatu udzielonego przez dostawcę towarów, należy zatem potraktować otrzymaną przez Spółkę premię pieniężną za obojętną z punktu widzenia podatku VAT. Odnosząc się do stanowiska Ministra Finansów, wyrażonego w urzędowej interpretacji z dnia 30.12.2004r., nr PP3-812-1222/2004/AP/4026 dotyczącej skutków podatkowych w zakresie podatku VAT czynności polegającej na udzieleniu premii pieniężnej, to należy wskazać, że interpretacja ta nie ma charakteru wiążącego. Oznacza to, że nie zastępuje obowiązujących przepisów prawa, a jedynie ma na celu wskazanie organom podatkowym pewnego kierunku interpretacyjnego w procesie stosowania prawa. Zatem dopuszczalne jest odstąpienie od urzędowej interpretacji, jeśli tak jak w niniejszej sprawie istnieją racje, które w ocenie organu podatkowego udzielającego interpretacji przemawiają za słusznością odmiennego stanowiska. (.)"

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż czynność polegająca na wypłaceniu premii w związku z przekroczeniem określonego poziomu obrotów nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako usługa. Nie mieści się bowiem ta czynność w katalogu czynności wymienionych w art. 5 ustawy o VAT, w związku z czym nie jest objęta zakresem ustawy o VAT.

Wypłacona premia nie będzie również stanowiła rabatu, gdyż jej wypłata, związana z regularnością czy też wielkością zakupów, nie jest zmniejszeniem kwoty należnej z tytułu wykonania czynności opodatkowanej, tj. w tym wypadku dostaw towarów. Premia pieniężna nie jest bowiem związana z konkretnymi transakcjami, lecz stanowi swego rodzaju nagrodę dla kupującego (usługobiorcy). Udzielenie premii pieniężnej nie polega na zmniejszeniu kwoty należnej z tytułu wykonanych przez świadczeniodawcę usług, lecz stanowi odrębne świadczenie, w tym wypadku pieniężne. Nie zmniejsza ono, zdaniem Spółki, podstawy opodatkowania jako rabat.

Podobne stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku o sygn. akt I SA/Gd 196/07, w którym wypowiedział się w kwestii wpływu upustów w stosunku do podstawowej ceny towaru, udzielanych po przekroczeniu określonego poziomu zakupów, a rozliczanych w stosunku rocznym. W uzasadnieniu Sąd stwierdził, że z uwagi na fakt, że rabaty udzielane są za osiągnięcie określonego poziomu zakupów i stanowią przez to pewnego rodzaju nagrodę, tym samym nie są one upustami tylko swoistego rodzaju premią z tytułu wywiązania się kontrahenta z ustalonej ilości lub wartości zamówienia i pozostają bez wpływu na wielkość pierwotnie zadeklarowanego obrotu. W związku z powyższym czynność taka nie powinna być dokumentowana fakturą VAT. W konsekwencji Spółka, na gruncie mającego wejść w życie z dniem 1 stycznia 2008r. zmienionego przepisu art. 88 ust. 3a w związku z art. 8 ustawy o VAT, nie będzie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez klientów z tytułu wypłacanych premii.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast art. 8 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, iż świadczeniem usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Powołany przepis wskazuje, iż pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres. Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Podatnicy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne nabywcom. Skutki podatkowe dotyczące wypłacania premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, tj. m. in. od ustalenia, za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie.

Zatem w przypadkach, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą (dostawami), to nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości (ceny) dostawy.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Natomiast zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

Z kolei w sytuacji, gdy premie pieniężne wypłacane są z tytułu dokonywania przez nabywcę nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób i premie te nie są związane z żadną konkretną dostawą, należy uznać, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Świadczeniem usług jest bowiem każde zachowanie się podmiotu, w wykonaniu stosunku zależności, które niekoniecznie polega na fizycznym wykonaniu jakiejkolwiek czynności lub podjęciu działania.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w celu zachęcenia klientów do nabywania jego towarów zamierza wypłacać w 2008 roku swoim klientom premie pieniężne. Warunkiem otrzymania premii będzie osiągnięcie określonego poziomu zakupów w uzgodnionym okresie czasu. Premie te nie będą związane z konkretnymi dostawami.

A zatem premia nie jest związana z żadną konkretną dostawą i nie ma charakteru dobrowolnego, jest bowiem uzależniona od konkretnego zachowania nabywcy. W tym wypadku wypłacona premia stanowi rodzaj wynagrodzenia dla kontrahentów za świadczone na rzecz Spółki usługi. Zatem pomiędzy stronami istnieje więź o charakterze zobowiązaniowym, która na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług stanowi świadczenie usług za wynagrodzeniem, o których mowa w art. 8 ust. 1 ww. ustawy, podlegających opodatkowaniu według stawki 22%, zgodnie z art. 41 ust. 13 ustawy o VAT. W myśl bowiem art. 41 ust. 13 ww. ustawy o podatku od towarów i usług towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

W świetle powyższego nabywca towarów (kontrahent Wnioskodawcy) jest obowiązany z tytułu świadczonej usługi, za którą otrzymuje wynagrodzenie (w postaci premii pieniężnej) do wystawienia faktury VAT, stwierdzającej dokonanie sprzedaży, zgodnie z art. 106 ustawy o VAT.

W myśl art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Wnioskodawca ma jednak wątpliwości, czy w przypadku otrzymania w 2008 roku faktury VAT dokumentującej fakt wypłacenia premii pieniężnej będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z tej faktury.

Najistotniejszym warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego, jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl ust. 2 ww. artykułu kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7:suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:a) z tytułu nabycia towarów i usług, b) potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego, c) od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu - z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4; w przypadku importu - suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego; zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6; kwota podatku należnego od importu usług, kwota podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.Na mocy art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Stosownie do art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2008r., nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W konsekwencji, w oparciu o przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, gdzie wypłacane przez Spółkę premie z tytułu osiągnięcia określonego poziomu zakupów w uzgodnionym czasie, stanowią wynagrodzenie za odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych, a także z uwagi na brak zmiany obowiązujących przepisów w zakresie opodatkowania premii pieniężnych, należy uznać, że Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach VAT wystawianych przez kontrahentów za odpłatne świadczenie usług, w zakresie, w jakim te usługi wykorzystane zostaną do wykonywania czynności opodatkowanych i jednocześnie wydatki na ich nabycie zostaną zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym, uwzględniając ograniczenia wynikające z art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.

Odnosząc się do argumentu Wnioskodawcy, iż opodatkowanie premii pieniężnej prowadzi do podwójnego opodatkowania tych samych czynności, należy wskazać, iż w przedmiotowej sprawie nie mamy do czynienia z jedną czynnością. Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż wystąpią dwie transakcje: dostawa towarów oraz świadczenie usług. Na rzecz takiego wniosku przemawia w szczególności okoliczność, iż wypłata przedmiotowej premii nie będzie związana z konkretnymi dostawami towarów. Poza tym czynności te będą odrębnie wynagradzane (z tytułu dostawy towarów wynagrodzenie będzie płacone przez nabywcę, natomiast w przypadku premii pieniężnej wynagrodzenie będzie wypłacane przez dostawcę towarów).

Ponadto należy stwierdzić, iż powołane przez Wnioskodawcę wyroki oraz decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, dotyczące interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, są rozstrzygnięciami w konkretnych sprawach, osadzonych w określonych stanach faktycznych i tylko do nich się zawężają, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Odnosząc się do przytoczonego wyroku ETS stwierdzić należy, iż dotyczy on odmiennego stanu faktycznego i nie może także wpłynąć na treść wydanej interpretacji. Natomiast pismo Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2004r. znak: PP3-812-1222/2004/AP/4026 stanowi interpretację wydaną w trybie art. 14 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, która nadal obowiązuje.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wobec przedstawionego wyżej stanowiska tutejszego organu, iż opisane we wniosku premie pieniężne stanowią wynagrodzenie za świadczenie usług, drugie postawione przez Wnioskodawcę pytanie, a mianowicie, czy wypłacona premia będzie stanowiła rabat zmniejszający podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług, należy uznać za bezprzedmiotowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku - Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: prawo do odliczenia, premia pieniężna, świadczenie usług
Data aktualizacji: 22/01/2013 18:00:01

Czy wpływ środków pieniężnych na rachunek powierniczy podatnika podlega opodatkowaniu poda...

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 23.10.2006r. (data wpływu do tut...

Czy można odliczyć cały VAT za bankowóz?

Niedawno głośna była sprawa pewnego przedsiębiorcy, który wystąpił na drogę sądową przeciwko Izbie Skarbowej, która odmówiła mu prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT od rat leasingowych za bankowóz. To sprawa o tyle ważna, że bankowozy marek...

CIT - w zakresie kosztów uzyskania przychodów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Brak obowiązku pobierania podatku u źródła przez płatnika

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego z faktury za opłatę odstępną

POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a 4 w związku z art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dotyczy opodatkowania sprzedaży usług dzierżawy gruntów rolnych oraz budowli znajdujących się na tych gruntachMożliwość zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatkuZapytanie dotyczy prawidłowości określenia obrotu z tytułu dokonywanej dostwy samochodów wraz z dodatkowym wyposażeniemWystawienie faktur VAT przez Wspólnotę Mieszkaniową na rzecz członkówCzy nabywca wierzytelności powinien zapłacić podatek od towarów i usług oraz od jakiej kwoty należy obliczyć podatek należny
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.