Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Opodatkowanie premii pieniężnych oraz prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturze dokumentującej udzielenie przez Spółkę premii pieniężnej

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 11 lipca 2008r. (data wpływu 23 lipca 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 października 2008r. (data wpływu 22 października 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnych oraz prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturze dokumentującej udzielenie przez Spółkę premii pieniężnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lipca 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania premii pieniężnych oraz prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturze dokumentującej udzielenie przez Spółkę premii pieniężnej.Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 21 października 2008r. (data wpływu 22 października 2008r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest importerem i dystrybutorem artykułów szkolnych i biurowych. Towar sprowadza z krajów Unii Europejskiej, Dalekiego Wschodu oraz innych kontynentów. Odbiorcami Wnioskodawcy są hurtownie, sieci handlowe oraz sklepy specjalistyczne działające na terenie całej Polski, a także podmioty zagraniczne zarówno z Unii Europejskiej, jak i spoza niej. Dla tych czynności Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i VAT UE. Wnioskodawca w ramach działalności dokonuje czynności opodatkowanych VAT.

Na podstawie zawartych z kontrahentami krajowymi umów Wnioskodawca otrzymuje, a także wypłaca tzw. premie pieniężne (bonusy), a także inne wynagrodzenia z tytułu działań marketingowych, koordynacji działań handlowych itp.

Wypłata premii pieniężnych jest związana z długofalową współpracą handlową i ma za zadanie wzrost sprzedaży ogółem oraz realizację innych celów o charakterze sprzedażowym lub marketingowym.

Zasady wypłacania premii pieniężnych są następujące:premia przysługuje po osiągnięciu lub przekroczeniu pewnego poziomu obrotu ogółem i (lub) na określonych markach, grupach towarów itp., obrót stanowiący podstawę do naliczenia premii ustala się w wysokości obrotu ze standardowej sprzedaży produktów według cennika, po uwzględnieniu rabatów, minus obrót dotyczący sprzedaży produktów w cenach net/net oraz sprzedaż kontraktowa, premia ma charakter okresowy, jest płatna po zakończeniu okresu rozliczeniowego, którego dotyczy, warunkiem wypłacenia premii pieniężnej dla kupującego jest terminowe regulowanie należności wobec sprzedającego, podstawą do wypłacenia premii jest wystawiona przez Kupującego faktura VAT, fakturę VAT wystawia Kupujący po otrzymaniu od sprzedającego zestawienia zrealizowanego obrotu w okresie rozliczeniowym, będącym podstawą naliczania premii.Wnioskodawca dodał, że premia pieniężna wypłacana oraz otrzymywana przez niego w ramach działalności handlowej przysługuje za:zrealizowanie umownego poziomu obrotów na wszystkich towarach z oferty handlowej (premia od ogółu obrotów), zrealizowanie umownego poziomu obrotów na określonych markach, grupach produktów itp. (premia od obrotów na tej marce, grupie itp.), realizację innych celów, np. wprowadzenie nowego produktu na rynek, wprowadzenie oferty do katalogu.Przykładowo dla kontrahenta XZa zakup wszystkich produktów z oferty Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 31 marca 2008r. minimum 10.000, 00 - 0, 5%10.001, 00 - 15.000, 00 - 1, 0%powyżej 15.000 tys. - 1, 5% Za zakup marki Profice dodatkowominimum 5.000, 00 - 1% Za zakup markerów marki Edding dodatkowominimum 1.000, 00 - 1%powyżej 1.000, 00 - 2% Za zakup nowej markidodatkowo 2% od obrotu ogółem.Takie określenie warunków przyznawania premii ma za zadanie nie tylko wzrost obrotów ogółem Spółki, ale także realizację innych celów, np. promowanie określonej marki, w tym marek własnych, wprowadzanie na rynek nowych marek itp.

Premia dotyczy wszystkich dostaw zrealizowanych w określonym umową czasie, np. premia miesięczna, kwartalna, roczna itp.

Oprócz premii pieniężnych Spółka wypłaca oraz otrzymuje wynagrodzenia z tytułu usług marketingowych, koordynowania działań handlowych itd.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:Czy otrzymane przez Spółkę bonusy (premie pieniężne) z tytułu osiągnięcia określonego poziomu obrotu powinny być opodatkowane na zasadach ogólnych, tj. w wysokości 22%. Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego w fakturze otrzymanej od jej odbiorcy, a dokumentującej udzielenie przez Spółkę premii pieniężnej.Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymywane i wypłacane przez Spółkę premie pieniężne nie są związane z konkretnymi dostawami, nie mogą być zatem traktowane jako rabat zmniejszający obrót w myśl art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wypłata premii jest odrębnym od dostawy towaru świadczeniem, przyznawanym za spełnienie określonych w umowie warunków, tj. za zrealizowanie wyznaczonego poziomu obrotów w wyznaczonym czasie oraz terminowe regulowanie płatności. W tej sytuacji wypłacona premia jest wynagrodzeniem za określone zachowanie, a zatem stanowi świadczenie usług przez nabywcę otrzymującego taka premię w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 41 ust. 13 ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej (tak jak ma to miejsce w tym przypadku) podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%.

Wnioskodawca:otrzymując premię świadczy usługę, jest zatem zobowiązana do wystawienia faktury VAT i naliczenia 22% VAT, wypłacając premię nabywa usługę i ma prawo obniżyć kwotę podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturze dokumentującej udzielenie premii pieniężnej w zakresie, w jakim ta usługa zostanie wykorzystana do czynności opodatkowanych.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl z art. 8 ust. 1 powołanej ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Powołany przepis wskazuje, iż pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres, gdyż nie obejmuje wyłącznie działań podatnika, lecz również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonywania czynności lub do tolerowania czynności bądź sytuacji. Pojęcie usługi według ustawy o podatku od towarów i usług jest bowiem szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Oznacza to, że w definicji tej mieszczą się również określone zachowania, które nie zostały sklasyfikowane w PKWiU jako klasyfikacji, o której mowa w art. 8 ust. 3 powoływanej ustawy o VAT. Przez świadczenie należy zatem rozumieć każde zachowanie się na rzecz innego podmiotu.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Podatnicy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne nabywcom. Skutki podatkowe dotyczące wypłacania premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, tj. m.in. od ustalenia, za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie itp.

Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, obrotem zaś jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Natomiast zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

W przypadkach, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą, nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jako rabat, o którym mowa w cyt. art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości (ceny) dostawy. W tym przypadku zastosowanie będzie miał przepis § 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.).

W praktyce występują również sytuacje, gdzie premia pieniężna jest wypłacana z tytułu dokonywania przez nabywcę nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób i premia ta nie jest związana z żadną konkretną dostawą. W takiej sytuacji należy uznać, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Świadczeniem usług jest bowiem każde zachowanie się podmiotu w wykonaniu stosunku zależności, które niekoniecznie polega na fizycznym wykonaniu jakiejkolwiek czynności lub podjęciu działania.

W opisanym stanie faktycznym stwierdzono, że premia pieniężna otrzymywana przez Wnioskodawcę przysługuje mu za:zrealizowanie umownego poziomu obrotów na wszystkich towarach z oferty handlowej (premia od ogółu obrotów), zrealizowanie umownego poziomu obrotów na określonych markach, grupach produktów itp. (premia od obrotów na tej marce, grupie itp.), realizację innych celów, np. wprowadzenie nowego produktu na rynek, wprowadzenie oferty do katalogu.Premia ta nie ma więc charakteru dobrowolnego, ale uzależniona jest od określonego zachowania kontrahenta. Usługobiorcą jest kontrahent, który realizuje swój interes ekonomiczny poprzez tworzenie sytuacji, w której Wnioskodawca decyduje się na określoną kwotę zakupów od niego, na zakup określonej marki czy grupy produktów, wprowadzenie nowego produktu na rynek, wprowadzenie oferty do katalogu oraz terminowe regulowanie należności wobec sprzedającego.

Otrzymanie przedmiotowej premii pieniężnej jest rodzajem wynagrodzenia za określone zachowanie się Wnioskodawcy w stosunku do kontrahenta. Wypłacając premię pieniężną kontrahent nagradza Wnioskodawcę za: osiągnięcie określonej kwoty zakupów od niego, na zakup określonej marki czy grupy produktów, wprowadzenie nowego produktu na rynek, wprowadzenie oferty do katalogu oraz terminowe regulowanie należności wobec sprzedającego.

Premia pieniężna powinna być w związku z tym traktowana również jako wynagrodzenie ww. zachowania Wnioskodawcy, które stanowi w tym przypadku świadczenie usług za wynagrodzeniem na rzecz kontrahenta. Jako zapłatę za wykonaną usługę Wnioskodawca otrzymuje premię pieniężną.

Zatem pomiędzy stronami zaistniała więź o charakterze zobowiązaniowym, która na gruncie ustawy o VAT stanowi świadczenie usługi za wynagrodzeniem.

W świetle powyższego ww. zachowanie Wnioskodawcy, za które kontrahent przyznaje premię pieniężną należy uznać za świadczenie usług, zgodnie z cyt. art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Natomiast stosownie do art. 19 ust. 1 obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Zgodnie z art. 41 ust. 13 ww. ustawy o VAT towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

W związku z powyższym w przedmiotowej sytuacji świadczenie usługi, za którą Wnioskodawca otrzymuje premię pieniężną podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych oraz winno być udokumentowane poprzez wystawienie przez świadczącego usługę faktury VAT na rzecz nabywcy usługi - tj. Wnioskodawcy wypłacającego premię pieniężną.

W kwestii prawa do odliczenia przez Wnioskodawcę podatku naliczonego z otrzymanych od odbiorcy fakturach dokumentujących świadczenie usług, za które wypłacane jest wynagrodzenie w postaci premii pieniężnej, obowiązuje zasada, zgodnie z którą prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zgodnie bowiem z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest zatem bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Jeżeli zatem w przedmiotowej sprawie premie pieniężne są udzielane w związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, to Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących świadczenie usług, za które wypłacane jest wynagrodzenie w postaci premii pieniężnej. Ustawodawca stworzył podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W związku z powyższym, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w otrzymanych fakturach dokumentujących świadczenie ww. usług za które przyznane zostało wynagrodzenie w postaci premii pieniężnej, w myśl zasady określonej w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: faktura VAT, odliczanie podatku naliczonego, premia pieniężna, świadczenie usług
Data aktualizacji: 16/01/2013 06:00:01

Podatnik pyta - czy może wystawić faktury VAT w miejsce "anulowanych" rachunków uproszczonych

Z pisma wnioskodawcy wynika następujący stan faktyczny:Podatnik po przekroczeniu kwoty zwolnienia podmiotowego w zakresie podatku (obligatoryjna utrata statusu podatnika zwolnionego podmiotowo z uwagi na przekroczoną kwotę sprzedaży w okresie...

Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących zakup wyposażenia...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jaką stawkę podatku zastosować na fakturach sprzedaży usług gastronomicznych?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie - działając na podstawie art. 14a 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 11.03.2004 r...

Obowiązek wystawiania faktur VAT

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie: - art. 14a 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy uznaje stanowisko Pani zawarte we wniosku z...

Czy księgowa Kalisz to nadal zawód prestiżowy?

Księgowa Kalisz to zawód uważany powszechnie za prestiżowy, dochodowy, ale także nudny. Tak jak w zawodzie dentysty lub właściciela zakładu pogrzebowego - częściej wybiera się go nie ze względu na życiowe pasje i zainteresowania, ale ze względu na...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy wpływ środków pieniężnych na rachunek powierniczy podatnika podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?Czy Spółka postępuje prawidłowo, dokumentując otrzymywane od producentów i dystrybutorów premie fakturami VAT?Czy Wnioskodawca ma prawo do refakturowania usług poczty jako zwolnionych z podatku VATOkreślenie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku świadczenia usług budowlanychJaka jest data powstania przychodu ze sprzedaży usługi utrzymania gwarancji serwisowych?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.