Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Opodatkowanie premii pieniężnych wypłacanych nabywcom towarów

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani X, przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2008r. (data wpływu 20 maja 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 13 sierpnia 2008r. (data wpływu 19 sierpnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnych wypłacanych nabywcom towarów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 maja 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania premii pieniężnych wypłacanych nabywcom.Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 13 sierpnia 2008r. (data wpływu 19 sierpnia 2008r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest czynną podatnikiem VAT prowadzącym działalność opodatkowaną od ponad 10 lat. Przedmiotem działalności gospodarczej jest handel hurtowy i detaliczny artykułami przemysłowymi - budowlanymi.W stosunkach handlowych ze swoimi kontrahentami stosowany jest system przyznawania okresowych premii pieniężnych (bonusów), także firma Wnioskodawcy otrzymuje bonusy od jej dostawców towarów handlowych. Premie należne są zarówno firmie Wnioskodawcy jak i odbiorcom jej towarów za realizację określonego poziomu zakupów (przez Wnioskodawcę) lub realizację określonego poziomu sprzedaży przez kontrahentów Wnioskodawcy - odbiorców i są wypłacane okresowo (miesięcznie, kwartalnie lub rocznie) tj. po zakończeniu danego okresu. Premie nie są jednocześnie związane z konkretną dostawą towarów dokonywaną przez moich dostawców, ani też nie są związane z konkretną sprzedażą dokonywaną przez firmę Wnioskodawcy dla nabywców towarów, lecz wypłacane są w odniesieniu do wszystkich dostaw zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym.Szczegóły dotyczące zasad wypłacania premii (bonusów) Wnioskodawcy przez jego dostawców oraz przez Wnioskodawcy dla jego odbiorców określone są w indywidualnych umowach zawartych z poszczególnymi kontrahentami, dotyczących zasad przyznawania premii pieniężnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy premia pieniężna wypłacana nabywcy towarów po osiągnięciu określonej w umowie wielkości zakupów w danym okresie rozliczeniowym jest świadczeniem usług określonym w art. 8 ust. 1 ustawy VAT, a tym samym czy podlega opodatkowaniu VAT. Czy w opisanej sytuacji należy wystawić fakturę VAT z naliczonym podatkiem, czy też wystawić notę księgową bez naliczonego podatku.

Zdaniem Wnioskodawcy, premia wypłacana nabywcy za uzyskanie odpowiedniego pułapu obrotów w odniesieniu do wszystkich dostaw zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym (np. kwartalnym) nie jest wynagrodzeniem za świadczenie usług, a tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Stanowisko Wnioskodawcy podzielają liczne wyroki NSA, np.:- wyrok z dnia 28 sierpnia 2007, sygn. akt I FSK 1109/2006;- wyrok z dnia 6 lutego 2007, sygn. akt I FSK 94/2006;- wyrok z dnia 22 maja 2007, sygn. akt III SA/Wa 4080/2006.W wyrokach sądowych sądy oraz niektóre organy skarbowe przyznały, że premie pieniężne uzyskane za zrealizowanie odpowiedniego poziomu obrotów nie są wynagrodzeniem za świadczenie usług i nie podlegają opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. Tak uznały:- Urząd Skarbowy w Chrzanowie (postanowienie z dnia 7 września 2007 r. nr OR/415-24/07);- Izba Skarbowa w Warszawie (decyzja z dnia 17 września 2007 r. nr 1401/PH/4407/14-46/07/KO);- Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie (decyzja a dnia 12 marca 2008 r. nr IS. 11/2-443/219/07).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl z art. 8 ust. 1 powołanej ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Powołany przepis wskazuje, iż pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres, gdyż nie obejmuje wyłącznie działań podatnika, lecz również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonywania czynności lub do tolerowania czynności bądź sytuacji. Pojęcie usługi według ustawy o podatku od towarów i usług jest bowiem szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Oznacza to, że w definicji tej mieszczą się również określone zachowania, które nie zostały sklasyfikowane w PKWiU jako klasyfikacji, o której mowa w art. 8 ust. 3 powoływanej ustawy o VAT. Przez świadczenie należy zatem rozumieć każde zachowanie się na rzecz innego podmiotu. Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.Podatnicy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne nabywcom. Skutki podatkowe dotyczące wypłacania premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, tj. m.in. od ustalenia, za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie itp.

Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, obrotem zaś jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Natomiast zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur. W przypadkach, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą, nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w cyt. art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości (ceny) dostawy. W tym przypadku zastosowanie będzie miał przepis § 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.). W praktyce występują również sytuacje, gdzie premia pieniężna jest wypłacana z tytułu dokonywania przez nabywcę nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób i premia ta nie jest związana z żadną konkretną dostawą. W takiej sytuacji należy uznać, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Świadczeniem usług jest bowiem każde zachowanie się podmiotu w wykonaniu stosunku zależności, które niekoniecznie polega na fizycznym wykonaniu jakiejkolwiek czynności lub podjęciu działania.

W opisanym stanie faktycznym stwierdzono, że Wnioskodawca wypłaca nabywcy towarów premie pieniężne, których wysokość uzależniona jest od osiągnięcia określonego poziomu obrotów. Premie pieniężne nie dotyczą konkretnej dostawy lecz są wypłacane w odniesieniu do wszystkich dostaw zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym.Premia ta nie ma więc charakteru dobrowolnego, ale uzależniona jest od określonego zachowania odbiorcy towarów (osiągniętego określonego poziomu zakupów). Usługobiorcą jest Wnioskodawca, który realizuje swój interes ekonomiczny poprzez tworzenie sytuacji, w której kupujący decyduje się na określoną ilość lub kwotę zakupów od niego. Wypłacenie przedmiotowej premii pieniężnej jest rodzajem wynagrodzenia za określone zachowanie się odbiorcy w stosunku do sprzedawcy. Wypłacając premię pieniężną Wnioskodawca nagradza odbiorcę za osiągnięcie określonego obrotu. Premia pieniężna powinna być w związku z tym traktowana również jako wynagrodzenie ww. zachowania odbiorcy, które stanowi w tym przypadku świadczenie usług za wynagrodzeniem na rzecz sprzedającego. Jako zapłatę za wykonaną usługę odbiorca otrzymuje premię pieniężną. Zatem pomiędzy stronami zaistniała więź o charakterze zobowiązaniowym, która na gruncie ustawy o VAT stanowi świadczenie usługi za wynagrodzeniem.W świetle powyższego zachowanie odbiorcy towaru polegające na osiągnięciu określonego poziomu zakupów u Wnioskodawcy, który przyznaje za to premie pieniężne, należy uznać za świadczenie usług zgodnie z cyt. art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 41 ust. 13 ww. ustawy o VAT towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

W związku z powyższym w przedmiotowej sytuacji wypłacenie premii pieniężnej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych, oraz winno być udokumentowane poprzez wystawienie przez świadczącego usługę - odbiorcę - faktury VAT na rzecz nabywcy usługi - tj. Wnioskodawcy wypłacającego premię pieniężną.Ponadto, zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.Zatem w przedmiotowej sytuacji świadczenie usług, za które nabywca otrzymuje premię pieniężną od Wnioskodawcy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według 22% stawki podatku VAT, oraz winno być udokumentowane poprzez wystawienie przez świadczącego usługę - Odbiorcy faktury VAT na rzecz nabywcy usług, tj. Wnioskodawcy wypłacającego premię pieniężną.W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Jednocześnie należy zauważyć, że tut. organ, wydając interpretację indywidualną co do zakresu stosowania prawa podatkowego, dokonuje oceny przedstawionego we wniosku stanowiska Wnioskodawcy. Nie jest natomiast uprawniony do analizy lub oceny prawnej załączonych do wniosku o interpretację dokumentów.Ponadto należy stwierdzić, iż powołane przez Wnioskodawcę we wniosku wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego są rozstrzygnięciami w konkretnych sprawach, osądzają w konkretnych stanach faktycznych i tylko do nich się zawężają, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.Zauważa się również, iż powołane we wniosku postanowienie oraz decyzje w sprawie interpretacji przepisów podatkowych są wiążące jedynie dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawców, dla których zostały wydane i również nie stanowią źródła powszechnie obowiązującego prawa. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: faktura, premia pieniężna, stawka, świadczenie usług
Data aktualizacji: 29/01/2013 18:00:01

Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług z tytułu imp...

Z wniosku Strony wynika, że Spółka prowadzi działalność polegającą min. na produkcji ceramicznych wyrobów sanitarnych. Spółka jest w trakcie rozbudowy fabryki i będzie korzystała z usług firm międzynarodowych, co spowoduje wystąpienie obowiązku...

Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami możliwe jest wystawienie na koniec miesiąca jednej...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy ustalenia daty powstania przychodu z tytułu świadczonych przez Spółkę usług pośred...

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu...

Druk wpłaty i polecenie przelewu online

Niezastąpionym narzędziem każdego przedsiębiorcy są aplikacje o szerokich możliwościach, które ułatwiają prowadzenie firmy od strony formalnej. Jednym z najlepszych programów jest Efaktury.org, który swoją funkcjonalnością może zastąpić nawet kilka...

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie różnic kursowych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dochody z programów płatnych e-mailiDokumenty potwierdzające nabycie nieruchomości zwolnionej z VATCzy Wnioskodawca działa jako podatnik podatku VAT i wystawia faktury VAT?Wystawianie, przesyłanie i archiwizowanie faktur w formie elektronicznejMoment powstania obowiązku podatkowego i obowiązku wystawienia faktury z tytułu wydania towarów, będących przedmiotem umowy przewłaszczenia
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.