Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Opodatkowanie przekazania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2009r. (data wpływu 20 marca 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności odpłatnego przekazania specyfikacji istotnych warunków zamówienia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 marca 2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie m.in. opodatkowania czynności odpłatnego przekazania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Gmina organizuje przetargi dotyczące realizacji inwestycji. Przekazuje odpłatnie oferentom specyfikację istotnych warunków zamówienia. Obowiązek przekazania specyfikacji przetargowej wynika z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy odpłatne przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i w jakiej stawce.

Zdaniem Wnioskodawcy, organizuje on przetargi, przez co zobowiązany jest do przedstawienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co wynika z regulacji zawartych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655). Według Wnioskodawcy odpłatne przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przez co podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Jak wynika natomiast z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatkowa wynosi w tym przypadku 22%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej również ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl unormowania zawartego w art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej, zobowiązanie się do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji, świadczenie usługi zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W świetle art. 106 ust. 1 ww. ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Gmina organizuje przetargi dotyczące realizacji inwestycji. Przekazuje odpłatnie oferentom specyfikację istotnych warunków zamówienia. Obowiązek przekazania specyfikacji przetargowej wynika z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655).

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. ustawy - Prawo zamówień publicznych, przepisy ustawy stosuje się do udzielania zamówień publicznych m.in. przez:jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych; inne, niż określone w pkt 1, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej; inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot: a. finansują je w ponad 50 % lubb. posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lubc. sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lubd. mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego.Odnosząc wskazane regulacje do sprawy będącej przedmiotem wniosku, podkreślić należy, iż w przypadku organizowania dla własnych potrzeb przetargu - odpłatne przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia następuje w oparciu o przepis art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym na zamawiającym ciąży obowiązek przekazania wykonawcy specyfikacji istotnych warunków zamówienia a opłata, jakiej wolno żądać za specyfikację istotnych warunków zamówienia, może jedynie pokrywać koszty jej druku oraz przekazania. Treść tego przepisu zawiera, zatem jedynie wskazówki, co do ustalenia ceny za dostarczone materiały, przesądzając o braku możliwości zawarcia w tej kwocie zysku. Możliwe jest natomiast ustalenie ceny na poziomie niższym, niż wynika to ze sporządzonej kalkulacji kosztów bądź też nie pobieranie opłaty w ogóle. Zatem wskazany przepis reguluje tylko górną granicę ustalania tej opłaty.

Z uwagi na powyższe stwierdzenia uznać należy, iż wskazana we wniosku czynność mieści się w sferze cywilnoprawnych stosunków łączących Wnioskodawcę z potencjalnymi wykonawcami.

Zatem Wnioskodawca przekazując oferentom specyfikacje przetargowe za wynagrodzeniem, spełnia przesłanki wynikające z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, pozwalające zaliczyć tę czynność do kategorii usług, podlegających według ogólnych zasad opodatkowaniu podatkiem VAT.

Czynność ta winna zostać opodatkowana - zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - 22% stawką podatku od towarów i usług, a dla jej udokumentowania, stosownie do art. 106 ust. 1 ustawy o VAT należy wystawić fakturę VAT.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy zauważyć, iż poruszona we wniosku kwestia opodatkowania opłat parkingowych będzie przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: faktura, opodatkowanie, przekazanie, specyfikacja, stawka
Data aktualizacji: 29/12/2012 09:00:01

W/s prawidłowości przyjętego wzoru faktury

Na podstawie art. 14b 5 pkt. 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. ) rozpatrując z urzędu w ramach nadzoru postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów z dnia 1.02.2006r....

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących udzielone premie pieniężn...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy; odliczania podatku od towarów i usług naliczonego, wynikajacego z faktur korygują...

Na podstawie art. 216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U.z 2005 r Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z wystąpieniem z dnia 20 września 2005 r. uzupełnionym w dniu 26 września 2005 r. w sprawie udzielenia...

Uznanie zwrotu kosztów reklamacji za świadczenie usług na terytorium kraju podlegające opo...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy podatnik prawidłowo postępuje wystawiając faktury VAT za wykonywanie czynności biegłeg...

Na podstawie art. 14a 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku ze złożonym przez Podatnika wnioskiem z dnia 29.08.2005r., uzupełnionego w dniach 23.09.2005r. i...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Kto jest podatnikiem podatku od towarów i usług należnego od obrotu uzyskiwanego z nieruchomości oddanej w zarząd Wnioskodawcy?Dot. prawa do odliczenia podatku od towarów i usług z faktury dokumentującej poniesienie opłaty za wieczyste użytkowanie działek za 2005rMożliwość zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 dochodów Spółdzielni z tytułu odsetek na rachunku bieżącymCzy stosowany system dokumentowania otrzymanych przedpłat jest poprawny?Po jakim kursie ewidencjonować narosłe odsetki na walutowym rachunku bankowym oraz pobierane przez bank prowizje z rachunku walutowego
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.