Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. będzie dostępna intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

Opodatkowanie przychodów odsetkowych z tytułu lokowania wolnych środków pieniężnych w obligacjach

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 czerwca 2009r. (data wpływu do tut. organu 15 czerwca 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przychodów odsetkowych z tytułu lokowania wolnych środków pieniężnych w obligacjach - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 czerwca 2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przychodów odsetkowych z tytułu lokowania wolnych środków pieniężnych w obligacjach.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką kapitałową prawa handlowego zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców. Posiada numer identyfikacyjny REGON, Numer Identyfikacji Podatkowej. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą m.in. wynajmując, nabywając i zbywając ruchomości i nieruchomości.

W celu zwiększenia efektywności prowadzonej przez siebie działalności oraz w celu maksymalizacji wyniku finansowego, wolne środki pieniężne uzyskane z tytułu prowadzonej działalności Wnioskodawca zamierza lokować w nabywanych za nie na własny rachunek obligacjach emitowanych przez inne podmioty, z którego to tytułu Wnioskodawca uzyskiwał będzie okresowe świadczenia pieniężne tytułem odsetek. Wnioskodawca jak i podmioty których obligacje Wnioskodawca zamierza nabywać są podatnikami podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przychody odsetkowe z tytułu lokowania wolnych środków pieniężnych w obligacjach stanowią wynagrodzenie z tytułu dostawy lub świadczenia usług (w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a tym samym stanowią dla Wnioskodawcy kategorię czynności podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które dokumentować należy stosownymi fakturami VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody odsetkowe z tytułu lokowania wolnych środków pieniężnych w obligacjach nie stanowią wynagrodzenia z tytułu dostawy lub świadczenia usług (w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a tym samym nie stanowią dla Wnioskodawcy kategorii czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które dokumentować należy stosownymi fakturami VAT.

Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: VAT") podstawą opodatkowania podatkiem VAT jest obrót podatnika (z zastrzeżeniem wyjątków wyliczonych w przepisach art. 29 ust. 2-22, art. 30-32, art. 119, oraz art. 120 ust. 4 ustawy o VAT). Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług.

Pojęcie sprzedaży zostało natomiast zdefiniowane w przepisie art. 2 pkt 22 ustawy o VAT i należy przez nią rozumieć odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się m.in. przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast, zgodnie z art. 8 ust. 1, 2 i 3 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;zobowiązanie do powstrzymywania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności tub sytuacji;świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa;nieodpłatne świadczenia usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatna świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części.Zdaniem Wnioskodawcy, z treści powoływanych wyżej przepisów ustawy o VAT, nie wynika aby opisane wyżej, przyszłe przychody odsetkowe Wnioskodawcy stanowiły dla niego kategorię czynności podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ zamierza on jedynie lokować w ten sposób swoje wolne środki pieniężne i czyniąc to na własne potrzeby. W związku z tym Wnioskodawca nie dokonuje w tym zakresie odpłatnej dostawy towarów jak i odpłatnego świadczenia usług, lecz można go co najwyżej uznać za swego rodzaju usługobiorcę", otrzymującego przysporzenie majątkowe z tytułu udostępnienia osobie 3 swojego kapitału.

Planowane i opisane w niniejszym wniosku działania Wnioskodawcy (lokowanie wolnych środków pieniężnych w obligacjach emitowanych przez inne podmioty, z którego to tytułu Wnioskodawca uzyskiwał będzie okresowe świadczenia pieniężne tytułem odsetek) nie jest również niezbędnym elementem uzupełniającym podstawową działalność, ma na celu jedynie zarządzanie własnymi środkami finansowymi Wnioskodawcy w celu zapobieżenia utraty przez nie wartości na skutek inflacji.

Konsekwencją powyższego stanowiska Wnioskodawcy jest uznanie, iż brak jest obowiązku dokumentowania przez Wnioskodawcę przychodów odsetkowych z tytułu lokowania wolnych środków pieniężnych w obligacjach stosownymi fakturami VAT, bowiem przychody te nie stanowią dla Wnioskodawcy wynagrodzenia z tytułu dostawy lub świadczenia usług, a tym samym w ogóle nie stanowią dla Wnioskodawcy kategorii czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej również ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.W myśl przepisu art. 8 ust. 3 ww. ustawy o VAT usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

W świetle art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest spółką kapitałową prawa handlowego zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców. Posiada numer identyfikacyjny REGON, Numer Identyfikacji Podatkowej. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą m.in. wynajmując, nabywając i zbywając ruchomości i nieruchomości. W celu zwiększenia efektywności prowadzonej przez siebie działalności oraz w celu maksymalizacji wyniku finansowego, wolne środki pieniężne uzyskane z tytułu prowadzonej działalności Wnioskodawca zamierza lokować w nabywanych za nie na własny rachunek obligacjach emitowanych przez inne podmioty, z którego to tytułu Wnioskodawca uzyskiwał będzie okresowe świadczenia pieniężne tytułem odsetek. Wnioskodawca jak i podmioty których obligacje Wnioskodawca zamierza nabywać są podatnikami podatku od towarów i usług.

Z cytowanych wyżej przepisów, nie wynika aby czynności polegające na lokowaniu wolnych środków pieniężnych w obligacjach emitowanych przez inne podmioty, stanowiły kategorię czynności podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ponieważ Wnioskodawca jedynie lokuje swoje wolne środki pieniężne, sam korzystając z usługi odpowiednio sklasyfikowanej według norm statystycznych PKWiU. Poprzez czynność wniesienia lokaty tylko na własne potrzeby Wnioskodawca nie realizuje odpłatnej dostawy towarów jak i odpłatnego świadczenia usług. Zatem przychody finansowe uzyskiwane z ww. czynności nie będą przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług u podmiotów, które nie są instytucją świadczącą usługi finansowe.

Otrzymanie odsetek nie jest świadczeniem wzajemnym czy odpłatnym. Przedsiębiorca lokujący swoje wolne środki pieniężne, poprzez samą czynność wniesienia lokaty nie świadczy usługi, jedynie sam korzysta z usługi instytucji finansowej. Dochód z obligacji powstaje z mocy samego faktu ich posiadania, które uprawnia ich posiadacza do otrzymywania płatności odsetkowych. Otrzymane odsetki stanowią więc nieodłączny element posiadania środków na rachunku bankowym lub ww. instrumentów finansowych.

Z przytoczonych przepisów wynika, iż kwoty uzyskanych odsetek z tytułu lokowania wolnych środków pieniężnych w obligacjach nie stanowią kwoty należnej z tytułu odpłatnej dostawy towarów ani też z tytułu odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju

W konsekwencji powyższego nie wystąpi obowiązek dokumentowania przedmiotowych czynności fakturą VAT.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, , po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: czynności niepodlegające opodatkowaniu, faktura, obligacje
Data aktualizacji: 27/01/2013 03:00:01

Termin wystawienia faktury VAT dokumentującej wykonanie usługi przeglądu budowlanego

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art.216 1, art.14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz.926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte w piśmie z dnia 17.01.2007r...

Czy przekazane podwykonawcom zaliczki będą stanowić koszt uzyskania przychodu w momencie w...

Na podstawie art. 216, art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. uznaje stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20.11.2006 r...

Jaką stawką i jak fakturować usługi turystyczne? Jak uwzględnić "usługi własne" na fakturze?

Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 15.06.2004 r. (data wpływu do urzędu 14.07.2004 r.) informuje, że na...

Czy mam prawo do wystawienia faktur dokumentujących świadczenie usług na rzecz kontrahenta...

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4, art. 216, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) art. 15, art. 106 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr. 54, poz...

Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dok...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Gmina będąc stroną czynności w umowach cywilnoprawnych posługuje sie numerem indentyfikacji podatkowej nadanym gminieCzy stowarzyszenie wykonujące wyłącznie czynności statutowe - jako podmiot zwolniony z VAT - może wystawiać faktury VAT?Powiat nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu interaktywny PowiatPrawo gminy do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu pn. Modernizacja budynku ratusza w SOdliczenie podatku naliczonego z faktury dokumentującej czynności, za które otrzymano premie pieniężną
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.