Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Opodatkowanie przychodu uzyskanego w drodze ugody zawartej z x

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 5 maja 2010 r. (data wpływu 10 maja 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z innych źródeł - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 maja 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z innych źródeł.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W 2000 roku Wnioskodawca posiadał rachunek inwestycyjny i pieniężny w x. Zainteresowany korzystał z usług maklera, który przekroczył udzielone mu kwotowe pełnomocnictwo. Wnioskodawca poniósł z tego tytułu wysoką stratę, w związku z czym procesował się z x. Spór zakończył się ugodą sporządzoną dnia x 2009 r.

W wyniku ww. ugody Wnioskodawca otrzymał od x 450.000, 00 zł i na koniec roku informację PIT-8C z wypełnioną częścią D wykazującą przychód 450.000, 00 zł. Zainteresowany uznał, że powinien na tę okoliczność złożyć roczne zeznanie PIT-37, wykazując powyższy przychód oraz wydatki z tym związane, które znacznie przekroczyły kwotę ugody.

Zainteresowany prowadzi działalność gospodarczą, z której składa rocznie zeznanie PIT-36L. Przychodów z tych dwóch źródeł nie łączył.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Zainteresowany powinien składać zeznanie roczne dotyczące ugody z x i otrzymania od nich PIT-8C, z uwagi na to, że Jego roszczenia dotyczyły 2000 roku, a wtedy dochody z giełdy nie były jeszcze opodatkowane.

Wnioskodawca wskazuje, iż w przypadku otrzymania interpretacji potwierdzającej prawidłowość Jego stanowiska, złożyłby korektę zeznania PIT-37 za 2009 rok.

Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ ugoda dotyczy Jego obrotów na giełdzie w 2000 roku, kwota otrzymana zgodnie z ugodą nie podlega opodatkowaniu. Zainteresowany uważa, że zeznanie PIT-37 za 2009 r. złożył niepotrzebnie. Powinien obecnie złożyć korektę powyższego PIT-37 z wpisanymi kwotami 0.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Katalog źródeł przychodów został uregulowany w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl pkt 9 tego artykułu do źródeł przychodów zalicza się przychody z innych źródeł.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Sformułowanie w szczególności dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 2000 roku Zainteresowany posiadał rachunek inwestycyjny i pieniężny w x. Makler, z którego usług korzystał Wnioskodawca, przekroczył udzielone mu kwotowe pełnomocnictwo i Zainteresowany poniósł stratę. Zaistniały w efekcie spór z x zakończył się ugodą zawartą w dniu x 2009 r., w wyniku której Zainteresowany otrzymał od x kwotę w wysokości 450.000, 00 zł. Ponadto otrzymał On informację PIT-8C, w której wykazano przychód w kwocie 450.000, 00 zł.

Mając powyższe na uwadze, wskazać należy, że uzyskaną przez Wnioskodawcę kwotę należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie ma przy tym znaczenia, że kwota otrzymana na mocy ugody ma związek z obrotami na giełdzie za 2000 rok. Należy wskazać, że kwota wypłacona Zainteresowanemu przez x wynika z ugody dotyczącej zaspokojenia roszczeń związanych ze stratą powstałą na skutek działania maklera, który przekroczył udzielone mu kwotowe pełnomocnictwo, a nie jak wskazał Wnioskodawca - z obrotu papierami wartościowymi. W konsekwencji po stronie Zainteresowanego powstał przychód z innych źródeł.

Stosownie do art. 42a ww. ustawy, podatnicy otrzymują od podmiotów dokonujących na ich rzecz wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów (PIT- 8C) w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego.

Natomiast w myśl art. 45 ust. 1 powołanej ustawy, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz uregulowania prawne w tym zakresie, stwierdzić należy, że otrzymany przez Wnioskodawcę przychód należy zakwalifikować do przychodu z innych źródeł podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wyżej wymieniony przychód należało wykazać w zeznaniu rocznym za 2009 rok, w związku z czym Zainteresowany słusznie wykazał w zeznaniu rocznym kwotę wykazaną w PIT-8C.

Tut. Organ informuje, że dokumenty dołączone przez Wnioskodawcę do wniosku nie podlegały analizie i weryfikacji w ramach postępowania o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: przychody z innych źródeł, rachunek inwestycyjny, rachunek pieniężny, ugody, zeznanie podatkowe
Data aktualizacji: 21/01/2013 15:00:01

Ustalenie kwoty podatku nalicoznego w przypadku refakturowania kosztów przy usługach najmu

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a 4 i art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Podatnika w sprawie...

Urząd Skarbowy Gostyń 63-800 ul. Lipowa 2

Zasięg terytorialny miasta gminy Borek Wielkopolski, Gostyń, Krobia, Pępowo, Piaski, Pogorzela, Poniec powiaty gostyński województwo wielkopolskie Konta bankowe CIT 53101014690035192221000000 VAT 03101014690035192222000000 PIT...

Brak prawa do odliczenia przez gminę podatku naliczonego przy realizacji projektu, gdyż fa...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zwolnienie podmiotowe dla świadczenia usług w ramach biura rachunkowego

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy import usług należy dokumentować fakturą wewnętrzną?

Jednostka zwróciła się do Naczelnika tutejszego Urzędu z zapytaniem, czy import usług należy dokumentować fakturą wewnętrzną? Zdaniem spółki transakcję importu usług dokumentuje się fakturą wewnętrzną z wykazanym na niej podatkiem należnym z tego...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy otrzymana lub wypłacona premia pieniężna stanowi wynagrodzenie za świadczenie usługi, które ma być udokumentowane fakturą VAT?Wystawianie faktur na nazwisko inwestora w odniesieniu do całości robót budowlanych w budynku mieszkalno-usługowymMiejsce świadczenia usług magazynowania, faktura, obowiązek podatkowyStawka podatku dla kosztów przesyłki przy sprzedaży książek za pośrednictwem internetuDotyczy wystawienia korekty faktury VAT dot. podatku naliczonego oraz faktury VAT-marża i rozliczenia ich w deklaracji VAT-7
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.