Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. będzie dostępna intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

Opodatkowanie usług marketingowych oraz prawa do odliczenia z faktury dokumentującej takie usługi

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani ., przedstawione we wniosku z dnia 5 czerwca 2008r. (data wpływu 20 czerwca 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 września 2008r. (data wpływu 17 września 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania usług marketingowych oraz prawa do odliczenia z faktury dokumentującej takie usługi - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 czerwca 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania usług marketingowych oraz prawa do odliczenia z faktury dokumentującej takie usługi.Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 11 września 2008r. (data wpływu 17 września 2008r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 5 września znak: IBPP2/443-581/08/ASz.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca będący podatnikiem podatku VAT - prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest m.in. produkcja i sprzedaż wyrobów cukierniczych.Kontrahenci Wnioskodawcy zakupujący wyprodukowane towary (głównie w celu ich dalszej odsprzedaży klientom indywidualnym lub sklepom) wykonują dla podatnika również usługi nazywane usługami marketingowymi polegające m.in. na:wypracowaniu odpowiedniego poziomu obrotu, badaniu rynku, tworzeniu i utrzymaniu popytu na produkty Wnioskodawcy, kształtowaniu polityki rynkowej na terenie działania kontrahenta, publikacji gazetek promocyjnych, organizowaniu programów lojalnościowych, marketingu bezpośrednim (np. degustacje).Opisane wyżej usługi marketingowe nie są związane z konkretną sprzedażą towarów.Mają na celu zwiększenie sprzedaży wyrobów Wnioskodawcy i uzyskanie z tego tytułu coraz większych przychodów.Wynagrodzenie za wykonanie ww. usług liczone jest ryczałtowo jako określony procent od osiągniętego przez danego kontrahenta zakupu netto.Kontrahenci wystawiają dla Wnioskodawcy faktury dokumentujące usługi marketingowe oraz określające uzyskane wynagrodzenie. Usługi te opodatkowują stawką 22%. Otrzymane przez Wnioskodawcę faktury stanowią dla niego podstawę do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z nich wynikający. Ponadto Wnioskodawca dodał, iż dla ww. usług symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług to 74.87.17. Nabywane usługi, o których mowa we wniosku są związane ze sprzedażą opodatkowaną Wnioskodawcy.Wydatki ponoszone na nabycie ww. usług zaliczane są przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ww. usługi wykonywane są przez usługodawców zarówno kompleksowo jak i odrębnie. Część usługodawców wykonuje te usługi stale, natomiast niektórzy z nich wykonują te usługi doraźnie.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:Czy ww. czynności nazywane przez kontrahentów usługami marketingowymi stanowią usługi w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.Czy usługi te powinny być opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 22%.Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur wystawionych przez kontrahentów za usługi marketingowe.Zdaniem Wnioskodawcy, opisane wyżej czynności stanowią usługi w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług i winny być opodatkowane stawką tego podatku w wysokości 22%. W związku z powyższym Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia należnego podatku VAT o podatek zawarty w fakturach otrzymanych od kontrahentów z związku z wykonaniem przez nich ww. usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Ad. 1.Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT), natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Powołany przepis wskazuje, iż pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres, gdyż nie obejmuje wyłącznie działań podatnika, lecz również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonywania czynności lub do tolerowania czynności bądź sytuacji. Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie w rozumieniu ustawy o VAT, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.Z powyższego wynika, iż świadczenie przez kontrahentów ww. usług marketingowych, o symbolu PKWiU 74.87.17, stanowi świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należy uznać za prawidłowe.

Ad. 2.Stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Uwzględniając sklasyfikowanie marketingowych pod symbolem PKWiU 74.87.17-00.00, wskazać należy, iż czynność taka nie korzysta z obniżonej stawki podatku od towarów i usług.

Reasumując, świadczenie usług marketingowych polegające na:wypracowaniu odpowiedniego poziomu obrotu, badaniu rynku, tworzeniu i utrzymaniu popytu na produkty Wnioskodawcy, kształtowaniu polityki rynkowej na terenie działania kontrahenta, publikacji gazetek promocyjnych, organizowaniu programów lojalnościowych, marketingu bezpośrednim (np. degustacje).winno być opodatkowane podatkiem od towarów i usług według stawki 22%.Zatem stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należy uznać za prawidłowe.

Ad. 3.Jedną z najbardziej istotnych cech podatku od towarów i usług jest jego neutralność. Zasada neutralności podatku od towarów i usług wyraża się w podstawowym prawie podatnika, jakim jest prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl powołanego wyżej art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim podatnik wykorzystuje towary i usługi do czynności opodatkowanych, w takim zakresie przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. Powyższy przepis nie precyzuje w jaki sposób i w jakim zakresie towary i usługi mają służyć do wykonywania czynności opodatkowanych, aby podatnik uzyskał prawo do odliczenia podatku naliczonego. Powołany wyżej przepis wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych (czynności zwolnione od podatku VAT, czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT).

Z ww. przepisu wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem podatnika, z którego może, lecz nie musi skorzystać. W art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca wprowadził ograniczenia podstawowego prawa podatnika, jakim jest prawo do odliczenia podatku. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. I tak zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 przedmiotowej ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego, z zastrzeżeniem ust. 3. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego nie przysługuje także podatnikowi, który nabywa usługi noclegowe i gastronomiczne, z wyjątkiem przypadków, gdy usługi te zostały nabyte przez podatników świadczących usługi turystyki, jeżeli w skład usługi turystyki, opodatkowanej na zasadach innych niż określone w art. 119, wchodzą usługi noclegowe lub gastronomiczne albo jedne i drugie, lub w przypadku nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób (art. 88 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy). Jak wynika z wniosku, nabycie przedmiotowych usług przez Wnioskodawcę jest związane z jego sprzedażą opodatkowaną, a wydatki ponoszone na nabycie ww. usług stanowią dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uwzględniając powyższe, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury VAT potwierdzającej nabycie tych usług.Należy jednak w tym miejscu zaznaczyć, że niniejsza interpretacja nie zawiera oceny stanowiska Wnioskodawcy co do prawidłowości zaliczenia przez niego wydatków na nabycie usług marketingowych do kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należy uznać za prawidłowe.W świetle powyższego, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, stanowisko Wnioskodawcy całościowo należało uznać za prawidłowe.Końcowo należy podkreślić należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania przedmiotowych usług według PKWiU. Należy bowiem zauważyć, że tut. organ nie jest właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej klasyfikacji statystycznej usługi, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego w Łodzi. Tak więc to Podatnika obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania usług, a w razie wątpliwości Podatnik może w tym zakresie zwrócić się do Urzędu Statystycznego w Łodzi.Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: odliczenie podatku, stawki podatku, usługi marketingowe
Data aktualizacji: 28/01/2013 09:00:01

Prawa do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej nabycie usługi zorganizowania spo...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Pytanie dotyczy potrącalności kosztów uzyskania przychodów w danym okresie obrachunkowym

Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 04.01.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 12.01.2006r.), o udzielenie pisemnej...

Czy można dokonać korekty faktur mimo prowadzonego postępowania podatkowego?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a. 1 i 4, art. 165a. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku , z dnia 02.02.2006r (data wpływu do tut...

Termin odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT potwierdzającej dokonanie wpłaty zaliczki

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 1, art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte w piśmie z dnia...

Czy wyliczona premia rodzi obowiązek podatkowy w podatku VAT?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Warmińsko-Mazurski Urząd Skarbowy Olsztyn 10-408 ul. Lubelska 37Czy podatnik ma obowiązek umieszczania symboli PKWiU w fakturach wystawionych po 1.05.2004 r., dotyczących dostaw towarów opodatkowanych stawką 22%?VAT - w zakresie świadczenia usług ubezpieczeniowychW zakresie możliwości ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wydatków udokumentowanych fakturą wystawioną na spółkę cywilną, której byt prawny ustałRozliczenie kwot wynikających z wystawionych faktur VAT korygujących
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.