Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Opodatkowanie usług świadczonych na rzecz kontrahenta zagranicznego oraz wystawiania faktur korygujących

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 19.08.2008r. (data wpływu 21.08.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług świadczonych na rzecz kontrahenta zagranicznego oraz wystawiania faktur korygujących - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21.08.2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług świadczonych na rzecz kontrahenta zagranicznego oraz wystawiania faktur korygujących.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W 2004 r., w ramach prowadzonej działalności T. Spółka z o.o. wykonała na rzecz firmy prawa niemieckiego K. G C.K, usługi mające na celu zorganizowanie kampanii promocyjno-reklamowej produktów pod nazwą A, wprowadzanych na rynek Polski.

Rozliczenie wynagrodzenia za usługi reklamowe odbyło się na podstawie faktur VAT wystawionych w okresie od 4 czerwca 2004r. do 5 października 2004r., zgodnie z poniższym zestawieniem:FVAT Nr 156/04/FVS z dnia 04.06.2004 - 836, 00 EURFVAT Nr 157/04/FVS z dnia 04.06.2004 - 1.163, 00 EURFVAT Nr 158/04/FVS z dnia 04.06.2004 - 219, 60 EURFVAT Nr 159/04/FVS z dnia 04.06.2004 - 303, 87 EURFVAT Nr 160/04/FVS z dnia 04.06.2004 - 1.210, 00 EURFVAT Nr 193/04/FVS z dnia 04.06.2004 - 2.006, 42 EURFVAT Nr 194/04/FVS z dnia 04.06.2004 - 341, 04 EURFVAT Nr 195/04/FVS z dnia 04.06.2004 - 333, 96 EURFVAT Nr 196/04/FVS z dnia 04/06/2004 - 1.254, 00 EURFVAT Nr 209/04/FVS z dnia 16.07.2004 - 1.052, 63 EURFVAT Nr 210/04/FVS z dnia 16.07.2004 - 88.700, 92 PLNFVAT Nr 211/04/FVS z dnia 16.07.2004 - 2.090, 00 EURFVAT Nr 216/04/FVS z dnia 09.08.2004 - 4.400, 00 EURFVAT Nr 217/04/FVS z dnia 09.08.2004 - 2.090, 00 EURFVAT Nr 218/04/FVS z dnia 09.08.2004 - 88.700, 92 PLNFVAT Nr 219/04/FVS z dnia 09.08.2004 - 7.183, 00 PLNFVAT Nr 239/04/FVS z dnia 13.09.2004 - 1.197, 95 EURFVAT Nr 240/04/FVS z dnia 13.09.2004 - 610, 28 EURFVAT Nr 241/04/FVS z dnia 13.09.2004 - 578, 10 EURFVAT Nr 252/04/FVS z dnia 27.09.2004 - 3.552, 12 EURFVAT Nr 271/04/FVS z dnia 05.10.2004 - 1.070, 00 EURPowyżej wskazane faktury VAT zostały wystawione przez T.Spółka z o.o. przy uwzględnieniu 22% stawki VAT, na łączną wartość 184.584, 84 złotych. Podatek należny VAT w całości został wykazany w deklaracjach VAT-7 i zapłacony przelewem na właściwy rachunek urzędu skarbowego.

Na powołanych fakturach VAT nie został zamieszczony NIP K. G C.K, ani też nie wskazano, że zobowiązanym do rozliczenia podatku jest nabywca usługi.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.Czy w okresie pomiędzy wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, a przed wejściem w życie z dniem 1 czerwca 2005r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie maja zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005r., Nr 102, poz. 860 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, ustalającym zasady wystawiania faktur VAT, podatnik świadczący usługi reklamowe był uprawniony do wystawienia faktur VAT z uwzględnieniem 22% stawki podatku VAT.Czy usługa reklamowa jest dokonywana fakturą VAT, bez zwiększenia kwoty netto o podatek od wartości dodanej (VAT), także w przypadku, gdy nie zawiera numeru identyfikacji podatkowej nabywcy, wystawionego na potrzeby podatku VAT na terenie innego państwa członkowskiego i wskazania, że zobowiązanym do rozliczenia podatku jest nabywca usługi, czy też w przypadku niezachowania wymogów rozporządzenia - podatnik wystawia fakturę VAT z uwzględnieniem 22% stawki VAT. Jakie zasady należało stosować do faktur VAT wystawionych przed dniem 1 czerwca 2005r. .Czy w przypadku konieczności dokonania korekty faktur VAT dokumentujących wykonanie usług reklamowych, poprzez nienaliczanie podatku VAT, korekcie podlegają deklaracje VAT-7 za miesiące, w których stosowne faktury zostały uwzględnione, czy też deklaracji VAT-7 za okres sporządzenia korekty faktur VAT.Zdaniem wnioskodawcy, stosownie do regulacji art. 27 ust. 3 w związku z art. 27 ust. 4 pkt 2 ustawy, która weszła w życie z dniem 1 maja 2004r., miejscem świadczenia usług reklamowych świadczonych na rzecz podatników mających siedzibę na terytorium Wspólnoty (Niemcy), ale w kraju innym niż kraj świadczenia usługi (Polska) - miejsce świadczenia usługi (miejscem opodatkowania) jest miejsce, gdzie nabywca posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności (Niemcy).

Po dniu 1 czerwca 2005r., tj. przed wejściem w życie rozporządzenia, w zakresie sposobu dokumentowania usługi reklamowej, obowiązywały jedynie regulacje art. 106 ust. 1 i 2 ustawy na podstawie których podatnicy są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Regulacja znajduje zastosowanie odpowiednie do dostawy towarów lub świadczenia usług, dokonywanych przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni, jeżeli miejscem opodatkowania tych czynności jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa trzeciego, dla tych czynności podatnicy ci nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze.

Wobec braku przepisów regulujących kwestię sposobu wystawiania faktur VAT oraz wymogów formalnych, od których spełnienia uzależnione jest nie wskazanie w fakturach podatku należnego T. Spółka z o.o. po wykonaniu usług reklamowych w okresie od czerwca do października 2004r. obciążała kontrahenta z siedzibą w Niemczech 22% stawką podatku od towarów i usług.

Na fakturach nie był zamieszczony NIP unijny kontrahenta, ani też adnotacja, iż podatek rozlicza nabywca - elementów koniecznych, do niezamieszczenia na fakturze danych dotyczących stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności, wraz z podatkiem (§9 ust. 15 rozporządzenia). Spółka uznaje, iż nie jest uprawniona do korekty faktur VAT, gdyż przez wejściem w życie regulacji dotyczących sposobu i zasad wystawiania faktur VAT istniała możliwość wystawienia faktury VAT z uwzględnieniem 22% stawki podatku.

W świetle powołanych powyżej przepisów oraz na podstawie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku należy uznać stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 27 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. u. nr 54, poz. 535 ze zm.), w przypadku gdy usługi, o których mowa w ust. 4 są świadczone na rzecz podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w innym niż kraj świadczącego usługę - miejscem świadczenia tych usług jest miejsce gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania. Art. 27 ust. 4 pkt 2 stanowi, że przepis ust. 3 stosuje się do usług reklamy.

Z uwagi na fakt, iż usługi reklamowe wymienione w przedmiotowym wniosku były świadczone w roku 2004, znajdują dla nich zastosowanie przepisy § 30 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971):Przepisy § 12 i § 14-26 oraz § 29 stosuje się odpowiednio do faktur stwierdzających dokonanie dostawy towarów lub świadczenia usług, dla których miejscem opodatkowania jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego, jeżeli dla tych czynności podatnicy wystawiający fakturę nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub - w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze.Faktury, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać dane określone w § 12, z wyjątkiem stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem.Faktury, o których mowa w ust. 1, mogą nie zawierać danych określonych w § 12 ust. 1 pkt 2, dotyczących nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 4.W przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 27 ust. 3 pkt 2 oraz art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7 ustawy, faktura dokumentująca wykonanie tych czynności powinna zawierać numer, pod którym nabywca usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego, innym niż terytorium kraju.Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę wynika, że wykonywał on usługi reklamowe na rzecz kontrahenta zagranicznego, mającego swoją siedzibę na terytorium Wspólnoty (Niemcy). W związku z powyższym, miejscem świadczenia wspomnianych usług, będzie terytorium Niemiec, w myśl art. 27 ust. 3 pkt 2 ustawy.

W okresie, w którym Wnioskodawca wykonywał usługi reklamowe, wystawiając podmiotowi zagranicznemu faktury VAT, sposób ich wystawiania regulowały przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz.971), które weszły życie z dniem 1 maja 2004r., zatem przed datą wystawienia pierwszej faktury, o których mowa w przedmiotowym wniosku.

Wnioskodawca w złożonym wniosku opisuje, iż za wykonywane usługi reklamowe, wystawiał faktury w oparciu o art. 106 ust. 1 i 2, naliczając tym samym kontrahentowi zagranicznemu podatek należny VAT w wysokości 22%. Natomiast, zgodnie z § 30 ust. 4 przywołanego powyżej rozporządzenia, w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 27 ust. 3 pkt 2 (.) faktura dokumentująca wykonanie tych czynności powinna zawierać numer, pod którym nabywca usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego, innym niż terytorium kraju. Ponadto, Wnioskodawca, zobowiązany był również na mocy § 12 ust. 15 rozporządzenia do umieszczenia na fakturze, zamiast danych dotyczących stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem - adnotację, iż podatek rozlicza nabywca.

W myśl § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Kwestię poprawności wystawienia faktur korygujących reguluje § 17 ust. 3 tegoż rozporządzenia, która ma brzmienie, iż faktura korygująca wystawiana w przypadku pomyłek, o których mowa w ust. 1, zawiera dane określone w ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a, kwoty podane w omyłkowej wysokości oraz kwoty w wysokości prawidłowej. Przywołane powyżej ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a §17, mówią o obowiązku zamieszczenia na fakturze korygującej kolejnego numeru, daty jej wystawienia oraz danych określonych w §9 ust. 1 pkt 1-3, czyli imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy, numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, dzień, miesiąc, rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako FAKTURA VAT (.). Zgodnie z § 16 ust. 6, do faktur korygujących stosuję się odpowiednio § 9 ust. 5-7 i § 11, czyli umieszcza się na fakturze jednostki miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług, cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto) oraz wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku. Natomiast w przypadku faktur korygujących, stosownie do § 16 ust. 7 powinny one zwierać wyraz KOREKTA albo wyrazy FAKTURA KORYGUJĄCA.

W związku z powyższym, Wnioskodawca zobowiązany jest do dokonania korekty podatku oraz wystawienia faktur korygujących. Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, Podatnik zmniejsza obrót o (.) kwoty wynikające z dokonanych korekt faktur.

Zatem Spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego z tytułu korekty faktur, w deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym wystawił te faktury.

Reasumując, miejscem świadczenia usług reklamy na rzecz podmiotu z terytorium Wspólnoty, jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada swoją siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności. Wnioskodawca był zobowiązany wystawić kontrahentowi fakturę VAT, zawierającą dane określone w §12 rozporządzenia z dnia 24 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 97, poz. 971), gdzie zamiast danych dotyczących stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem należy zamieścić adnotację, iż podatek rozlicza nabywca. W związku z powyższym, Podatnik winien wystawić faktury korygujące, zgodnie z wyżej zacytowanym przepisem. Spółce będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w miesiącu, w którym wystawi faktury korygujące.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, miejsce świadczenia usług, usługi reklamowe
Data aktualizacji: 31/12/2012 18:00:01

Możliwość odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach, które dokumentują udzielone przez...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy planowana przez Spółkę metoda księgowania kosztów zgodna jest z ustawą o rachunkowości...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jaki kurs należy zastosować do przeliczenia faktur zaliczkowych oraz faktury ostatecznej n...

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i...

Urząd Skarbowy Wałbrzych 58-306 ul. Uczniowska 21

Zasięg terytorialny miasta Boguszów-Gorce, Jedlina-Zdrój, Szczawno-Zdrój, Wałbrzych gminy Czarny Bór, Głuszyca, Mieroszów, Stare Bogaczowice, Walim powiaty wałbrzyski województwo dolnośląskie Konta bankowe CIT 58101016740046912221000000 VAT...

Urząd Skarbowy Lipno 87-600 ul. Staszica 4

Zasięg terytorialny miasta Lipno gminy Bobrowniki, Chrostkowo, Dobrzyń n. Wisłą, Kikół, Lipno, Skępe, Tłuchowo, Wielgie powiaty lipnowski województwo kujawsko-pomorskie Konta bankowe CIT 21101010780024242221000000 VAT 68101010780024242222000000 PIT...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Brak prawa do odliczenia przez gminę podatku naliczonego przy realizacji projektu, gdyż faktury VAT wystawione są lidera projektuZmiana stawki podatku przy refakturowaniu usługCzy wydatki z tytułu premii pieniężnej powinny być odniesione w koszty podatkowe w momencie ich zapłaty?Uznanie otrzymywanych kwot za zaliczki powodujące obowiązek wystawienia faktury VAT bądź paragonu fiskalnegoWystawianie zbiorczych faktur korygujących oraz obniżanie kwoty podatku należnego na podstawie tych faktur
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.