Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Opodatkowanie wypłaconej kontrahentom premii oraz prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących premie

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 11 grudnia 2008 r. (data wpływu 15 grudnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania udzielonej kontrahentom premii oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących premię - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania udzielonej kontrahentom premii oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących premię.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, tj. spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Na podstawie zawartych umów Zainteresowany otrzymuje od swoich dostawców premie (bonusy). Warunkiem potrzebnym do otrzymania premii jest:osiągnięcie w danym okresie określonego poziomu wzajemnych obrotów lubterminowa zapłata przez Podatnika wszystkich kwot, powstałych w danym okresie, a wynikających z zobowiązań Podatnika względem danego dostawcy.Na podstawie zawartych umów Wnioskodawca wypłaca także swoim odbiorcom premie (bonusy). Warunkiem potrzebnym do wypłaty premii jest:osiągnięcie w danym okresie określonego poziomu wzajemnych obrotów lubterminowa zapłata przez odbiorcę wszystkich należności, powstałych w danym okresie, przysługujących Podatnikowi od danego odbiorcy.Niektórzy odbiorcy dokumentują otrzymanie premii od Podatnika za pomocą faktur VAT, jako czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.Czy udzielenie premii przez Podatnika swoim odbiorcom jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług.Czy Podatnikowi, na podstawie faktur VAT wystawionych przez odbiorców dokumentujących otrzymanie premii od Podatnika, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony oraz zwrot podatku naliczonego .Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Udzielenie premii przez Podatnika swoim dostawcom nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż nie stanowi usługi wykonywanej przez odbiorcę na rzecz Podatnika wypłacającego wspomnianą premię.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów (co do zasady, definiowanej jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel - art. 7 ust. 1 ww. ustawy).

Ustawodawca w ustawie o podatku od towaru i usług - art. 8 powołanej ustawy - za świadczenie usług uznał każde świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów. Zgodnie z cywilistyczną definicją za świadczenie" należy uznać zachowanie się dłużnika przewidziane treścią zobowiązania. Zachowanie to może mieć postać działania lub powstrzymania się od działania. Świadczenie musi być jednak przede wszystkim działaniem podjętym przez Podatnika lub zaniechaniem Podatnika do podjęcia jakiegoś działania (takie działanie lub zaniechania nie może stanowić jednocześnie dostawy towarów), a zatem musi odnosić się bezpośrednio do sfery zachowań Podatnika. Tymczasem w opisanym przypadku premia (bonus) jest następstwem osiągnięcia określonego poziomu wzajemnych obrotów oraz terminowego regulowania płatności wynikających z zobowiązań Podatnika względem dostawców - obowiązek wypłaty premii powstaje więc automatycznie, w wyniku zaistnienia określonych faktów.

Reasumując własne stanowisko Wnioskodawca wskazał, iż wypłacanie premii przez Zainteresowanego nie może podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż nie jest wykonywana żadna usługa na rzecz dostawców wypłacających wspomnianą premię.

Ad. 2

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Do 31 grudnia 2007 r. obowiązywało następujące brzmienie art. 88 ust. 3a pkt 2 ww. ustawy: nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu, jest zwolniona od podatku - a kwota wykazana w fakturze nie została uregulowana. Jednak zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług zmianie uległa treść powołanego przepisu. Od 1 stycznia 2008 r. przepis brzmi następująco: nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu, albo jest zwolniona od podatku.

Zgodnie z przytoczonym stanem faktycznym Podatnik, po spełnieniu wskazanych powyżej warunków, wypłaca swoim odbiorcom premie. Niektórzy z odbiorców Podatnika dokumentują otrzymanie premii za pomocą faktur VAT, gdyż traktują to jako czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Z uwagi na fakt, że (zdaniem Wnioskodawcy) udzielenie premii (bonusu) nie jest opodatkowane podatkiem VAT, to w przypadku gdy otrzymanie przez odbiorcę premii zostało udokumentowane fakturą VAT, faktura taka nie stanowi dla podatnika podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast jak wynika z art. 8 ust. 1 przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Powołany przepis wskazuje, iż pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres, gdyż nie obejmuje wyłącznie działań podatnika, lecz również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonywania czynności lub do tolerowania czynności bądź sytuacji. Pojęcie usługi według ustawy o podatku od towarów i usług jest bowiem szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Oznacza to, że w definicji tej mieszczą się również określone zachowania, które nie zostały sklasyfikowane w PKWiU, o której mowa w art. 8 ust. 3 ustawy. Przez świadczenie usług należy zatem rozumieć każde zachowanie się na rzecz innego podmiotu, za które wypłacane jest wynagrodzenie. Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Według art. 29 ust. 1 cyt. ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

W myśl art. 29 ust. 4 powołanej ustawy, podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

Podatnicy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne nabywcom. Skutki podatkowe wypłaconych premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, tj. m. in. od ustalenia za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie itp.

W przypadkach, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą, nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w cyt. art. 29 ust. 4 ustawy, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości (ceny) dostawy. W takim przypadku Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do zastosowanie korekty faktury VAT na podstawie § 13 rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337).

W praktyce występują również sytuacje, gdzie premia pieniężna jest wypłacana z tytułu dokonywania przez nabywcę nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie, dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób, czy też za osiągnięcie określonego w umowie poziomu obrotów i premia nie jest związana z żadną konkretną dostawą. W takiej sytuacji należy uznać, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Świadczeniem usług jest bowiem każde zachowanie się podmiotu w wykonaniu stosunku zależności, które niekoniecznie polega na fizycznym wykonaniu jakiejkolwiek czynności lub podjęciu działania.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

W myśl art. 86 ust. 1 cyt. ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Jak stanowi art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak stanowi natomiast art. 88 ust. 3a pkt 2 cyt. ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca na podstawie zawartych umów wypłaca swoim dostawcom premie (bonusy). Warunkiem potrzebnym do otrzymania premii jest osiągnięcie w danym okresie określonego poziomu wzajemnych obrotów lub terminowa zapłata przez kontrahenta wszystkich kwot, powstałych w danym okresie, a wynikających z zobowiązań odbiorcy względem Wnioskodawcy.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy oraz opisane zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, iż wypłacona przez Zainteresowanego premia, stanowi rodzaj wynagrodzenia za określone zachowanie się nabywcy w stosunku do sprzedawcy. Pomiędzy stronami istnieje więź o charakterze zobowiązaniowym, która na gruncie ustawy o VAT stanowi świadczenie usługi za wynagrodzeniem.

Wypłacanie - na podstawie przedstawionych warunków - premii pieniężnej stanowi rodzaj wynagrodzenia dla nabywcy za świadczone na rzecz dostawcy usługi. Kontrahent ma świadomość, iż dokonywanie zakupów od Wnioskodawcy skutkuje uzyskaniem określonego poziomu obrotów. Ten z kolei gwarantuje przyznanie premii. Istnieje tu zatem wzajemnie usługowy charakter zobowiązań. Kontrahent wypracowuje określony poziom obrotu lub terminowo reguluje należności wynikające z dokonanych zakupów, a w zamian nabywa premię. W związku z uzyskiwaniem premii, która nie jest związana z konkretną dostawą, uzależnionej od wypracowania określonego poziomu obrotów lub terminowego opłacania należności, nie wystąpią w sprawie przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, czyli umożliwiające uznaniem jej za rabat.

W konsekwencji wypłaconą przez Wnioskodawcę premię pieniężną w zamian za określone w umowie zachowanie, należy uznać za świadczenie usług, zgodnie z cyt. art. 8 ust. 1 ustawy i opodatkować podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych, tj. wg stawki 22%, w oparciu o art. 41 ust. 1 ustawy.

Jednocześnie na gruncie przytoczonych regulacji art. 86 ust. 1 oraz ust. 2, a także art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących udzielenie premii pieniężnych, pod warunkiem, że premie te związane są ze sprzedażą opodatkowaną Wnioskodawcy. Uprawnienie takie wynika z faktu, iż otrzymane faktury VAT, de facto dokumentują czynności opodatkowane, zatem w przedmiotowej sprawie nie występują przesłanki zawarte w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Niniejszą interpretacją został załatwiony wniosek w części dotyczącej opodatkowania udzielonej kontrahentom premii oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących premię. Rozstrzygnięcie w zakresie opodatkowania oraz udokumentowania otrzymanej premii pieniężnej, zostało zawarte w interpretacji nr ILPP1/443-1149/08-2/MK z dnia 4 marca 2009 r.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: faktura VAT, podatek od towarów i usług, prawo do odliczenia
Data aktualizacji: 05/01/2013 00:00:01

Biuro rachunkowe w Wałbrzychu wybierz godne zaufania

W Wałbrzychu funkcjonuje wiele biur rachunkowych, które świadczą usługi księgowe Wałbrzych. Ich oferta, choć na pierwszy rzut oka wydaje się identyczna, to jednak niesie za sobą pewne różnicowanie. Są rzeczy, na które warto zwrócić uwagę w potoku...

Prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie paliwa do samocho...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Ustawa deregulacyjna a biura rachunkowości

Od 1 stycznia bieżącego roku została uaktywniona druga transza ustawy deregulacyjnej, która ma za zadanie ułatwienie dostępu do wykonywania pewnych regulowanych zawodów. Między innymi dotyczy ona biur rachunkowych. Od tej chwili żaden księgowy w...

W jakim okresie rozliczeniowym Spółka powinna ująć korekty faktur VAT z tytułu dostaw ener...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jaka powinna być cena sprzedaży prawa własności budynku, którego budowa nie została ukończ...

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po rozpoznaniu zażalenia Spółki z dnia 16.06.2005 r., uzupełnionego pismem z dnia 22.06.2005 r., na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze z dnia 06.06.2005 r. nr PP 443-63 05 w sprawie...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Świecie 86-100 ul. 10 Lutego 16Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku zakupu usługi, w momencie realizacji zapłaty, czy w momencie wykonania usługi (wystawienia faktury)?Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług premii pieniężnychWystawianie faktur uproszczonych onlineDotyczy momentu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów zobowiązań wynikających z wystawionych faktur korygujących przez dostawców towarów
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.