Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Opodatkowanie zadatku zatrzymanego ze względu na niewykonanie umowy.Korekta podatku

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku - bez daty (data wpływu: 29 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:pytania nr 1 dotyczącego opodatkowania zadatku - jest prawidłowe;pytania nr 2 dotyczącego korekty podatku należnego - jest nieprawidłowe.UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zadatku oraz korekty podatku należnego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 17 stycznia 2008 r. Wnioskodawca zawarł z kontrahentem Przedwstępną Umowę Sprzedaży (zwaną dalej Umową) praw użytkowania wieczystego gruntów niezabudowanych. Termin na zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży został ustalony na dzień 31 maja 2008 r. Cena przedmiotu Umowy została określona na 36.600.000 zł, tj. 30.000.000 zł powiększone o podatek od towarów i usług w wysokości 22% tej kwoty. Jednocześnie kupujący oświadczył, że wpłacił na depozytowy rachunek bankowy kwotę 2.459.016 zł powiększoną o podatek od towarów i usług w wysokości 22% tej kwoty, tj. łącznie 3.000.000 zł tytułem depozytu, z zastrzeżeniem, że kwota ta ma zostać wypłacona przez notariusza Wnioskodawcy niezwłocznie po zawarciu Umowy. Strony zgodnie postanowiły, że kwota ta stanowić będzie zadatek w rozumieniu art. 394 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Kwota ta została wpłacona, co Wnioskodawca udokumentował fakturą. Umowa została zmieniona umową z dnia 12 maja 2008 r. poprzez przesunięcie terminu na zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży na dzień 15 lipca 2008 r. i podwyższenie ceny sprzedaży na 30.300.000 zł powiększonej o podatek od towarów i usług w wysokości 22% tej kwoty, tj. 36.966.000 zł. Jednocześnie kupujący oświadczył, że ponad wpłaconą już kwotę zadatku, wpłaca kwotę 366.000 zł brutto tytułem depozytu. Kwota ta została wpłacona, co zostało udokumentowane przez Wnioskodawcę fakturą. Strony oświadczyły, że obie kwoty, tj. kwoty wpłacone przy zawarciu Umowy i umowy z dnia 12 maja 2008 r. stanowią zadatek.

Następnie, Umowa została zmieniona umową z dnia 14 lipca 2008 r. w ten sposób, że termin na zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży ustalony został na dzień 25 sierpnia 2008 r., a kupujący zobowiązał się do dnia 24 lipca 2008 r. dokonać kolejnej wpłaty kwoty 1.639.350 zł powiększonej o podatek od towarów i usług w wysokości 22% tej kwoty, tj. łącznie 2.000.000 zł, która miała stanowić zadatek, przy czym rygorem nie wpłacenia ww. kwoty, było rozwiązanie umowy z dnia 14 lipca 2008 r. Kwota ta nie została wpłacona. Obowiązującym i ostatecznym terminem na zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży stał się dzień 15 lipca 2008 r., jako wynikający z umowy z dnia 12 maja 2008 r. W dniu 24 lipca 2008 r. kupujący zawarł Umowę Sprzedaży Wierzytelności i Przejęcia Długu z Kancelarią (.) Sp. z o.o., na którą przeniósł wszelkie prawa i obowiązki wynikające z Umowy. W dniu 6 sierpnia 2008 r., ze względu na niewykonanie przez kupującego zobowiązań wynikających z dotychczasowych umów, Wnioskodawca, na podstawie art. 394 § 1 Kodeksu cywilnego, złożył Oświadczenie o Odstąpieniu od Umowy i zachował otrzymany zadatek. Oświadczenie to zostało doręczone w dniu 6 sierpnia 2008 r. kupującemu oraz Kancelarii (.) Sp. z o.o.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:Czy kwota zatrzymanego zadatku podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.Jeżeli odpowiedź na pierwsze pytanie jest twierdząca, to czy prawidłowe jest postępowanie mające na celu nie dokonywanie korekt faktur wystawionych dotychczas na otrzymane kwoty zadatku i nie zmienianie rozliczenia podatku od towarów i usług dokonanego na podstawie dotychczas wystawionych faktur na otrzymane kwoty zadatku - jeżeli nie, to jak i kiedy należy dokonać korekty faktur dokumentujących otrzymanie kwot zadatku, na kogo należy wystawić korekty faktur i w jakim okresie rozliczeniowym w podatku od towarów i usług uwzględnić dokonane korekty. Jeżeli zaś odpowiedź na pierwsze pytanie nie jest twierdząca, to jak i kiedy należy dokonać korekty faktur dokumentujących otrzymanie kwot zadatku, na kogo należy wystawić korekty faktur i w jakim okresie rozliczeniowym w podatku od towarów i usług dokonać obniżenia podatku należnego.Zdaniem Wnioskodawcy, kwota zatrzymanego zadatku nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Faktury powinny zostać skorygowane (do zera), a podatek należny obniżony w okresie rozliczeniowym, w którym zostaną wystawione faktury korygujące. Zatrzymany zadatek pełni funkcję odszkodowawczą.

Wnioskodawca przywołał wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 lipca 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 609/08 oraz wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie C 277/05 Societe thermale dEugenie-les-Bains oraz przypomniał, że organy podatkowe mają obowiązek stosowania przepisów prawa podatkowego oraz uwzględniania orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 8 maja 2008 r. sygn. akt I SA/Ke 114/08).

Z art. 19 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) wynika obowiązek opodatkowania zadatku w momencie jego otrzymania, jednak gdy po zapłacie podatku okaże się, że kontrahent nie wywiązał się z umowy, zadatek przekształca się w odszkodowanie. W opinii Wnioskodawcy płatność na poczet przyszłej dostawy nie może stanowić wynagrodzenia za świadczenie odrębne od tej dostawy, a przepadek zadatku w razie niezawarcia umowy z winy nabywcy należy traktować jako płatność o charakterze odszkodowawczym, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Właściwe jest zatem postępowanie powodujące rozpoznanie obowiązku podatkowego na zasadach określonych w art. 19 ust. 11, a następnie dokonanie korekty rozliczeń - gdy zadatek będzie zatrzymany jako odszkodowanie w razie niezawarcia umowy.

W przepisie § 16 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) wskazano na możliwość wystawienia faktury korygującej w przypadku zwrotu nabywcy zadatku podlegającego opodatkowaniu, jednak przepis ten należy rozumieć w ten sposób, że obowiązek wystawienia faktury korygującej powstaje z chwilą powstania obowiązku zwrotu zadatku, a nie dokładnie w terminie i z datą dokonania zwrotu zadatku. Nie można także rozumieć go w ten sposób, że obowiązek wystawienia faktury korygującej powstanie jedynie w przypadku zwrotu zadatku, natomiast nie powstanie w przypadku jego zatrzymania. Tak więc fakturę korygującą należałoby wystawić w dniu odstąpienia od Umowy, czyli w dniu doręczenia Oświadczenia o Odstąpieniu od Umowy (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 listopada 2002 r., sygn. akt I SA/Ka 2640/00, A. Bartosiewicz, Vademecum Głównego Księgowego on-line). Korektę faktury na wartość do zera należy wystawić na pierwotnego kontrahenta, czyli nie ma w tym zakresie znaczenia Umowa Sprzedaży Wierzytelności i Przejęcia Długu. Zmniejszenie podatku należnego należy ująć na ogólnych zasadach w okresie rozliczeniowym, w którym wystawiono fakturę korygującą. Wprawdzie, przepis § 16 ust. 4 powołanego rozporządzenia stanowi o obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez sprzedawcę, jednak w niniejszej sprawie nie mamy do czynienia ze sprzedawcą oraz, co najważniejsze, Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 11 grudnia 2007 r. sygn. akt U 6/06 uznał wspomniane uregulowanie za niezgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie:pytania nr 1 dotyczącego opodatkowania zadatku uznaje się za prawidłowe;pytania nr 2 dotyczącego korekty podatku należnego uznaje się za nieprawidłowe.Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów - stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (.). Według art. 2 pkt 6 powołanej ustawy towarami są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Ponieważ przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia zadatku, należy sięgnąć do języka powszechnego. Według Słownika języka polskiego PWN zadatkiem jest suma pieniędzy wręczana przy zawarciu umowy w celu jej wykonania (Słownik języka polskiego PWN pod red. E. Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, str. 1210).

Instytucja zadatku została uregulowana w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Przepis art. 394 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi, że w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. Natomiast w razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi (art. 394 § 2 Kodeksu cywilnego). Z art. 394 § 3 Kodeksu cywilnego wynika, że w razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.

W myśl art. 19 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

Otrzymanie przez podatnika części należności nie jest samodzielną czynnością czy zdarzeniem opodatkowanym. Nie ulega wątpliwości, że między otrzymaniem przez podatnika części należności a czynnością opodatkowaną (świadczeniem usług lub dostawą towarów) musi istnieć bezpośredni związek. Zadatek musi stanowić rzeczywiste wynagrodzenie za dostawę towarów wykonaną w ramach stosunku prawnego.

Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że kwoty wpłacone przez kupującego na rzecz Wnioskodawcy przy zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży gruntów niezabudowanych z dnia 17 stycznia 2008 r. oraz umowy z dnia 12 maja 2008 r. stanowią zadatek. W dniu 6 sierpnia 2008 r., ze względu na niewykonanie przez kupującego zobowiązań wynikających z dotychczasowych umów, Wnioskodawca, na podstawie art. 394 § 1 Kodeksu cywilnego, odstąpił od umowy z dnia 17 stycznia 2008 r. i zachował otrzymany zadatek.

W świetle przytoczonych przepisów nie powinno budzić wątpliwości, że otrzymanie kwot zadatku przy zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży praw użytkowania gruntów niezabudowanych z dnia 17 stycznia 2008 r. oraz umowy z dnia 12 maja 2008 r. rodzi obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług. W przypadku, gdyby doszło do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży, kwota zadatku pomniejszyłaby należność z tytułu dostawy towarów w miesiącu jej wykonania. Natomiast w przypadku niewykonania przedwstępnej umowy sprzedaży zatrzymana przez dostawcę kwota zadatku (podobnie jak kwota zadatku zwrócona nabywcy w podwójnej wysokości) nie może być postrzegana jako wynagrodzenie za dostawę towarów, ale jako odszkodowanie za ewentualne szkody.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, ust. 4 i ust. 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Na podstawie ust. 3 przytoczonego artykułu przepisy ust. 1 i ust. 2 stosuje się odpowiednio do części należności otrzymywanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

Zasady wystawiania faktur regulują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.), dalej jako rozporządzenie.

Stosownie do § 14 ust. 1 rozporządzenia w przypadku, gdy przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, który stanowi, że fakturę wystawia się również nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym pobrano przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi każdą kolejną część należności (przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę). Wnioskodawca miał zatem obowiązek wystawić faktury dokumentujące kwoty zadatku w terminie do siedmiu dni od dnia, w którym wspomniane kwoty pobrano.

Według § 16 ust. 1 rozporządzenia w przypadku, gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

W § 16 ust. 2 rozporządzenia wskazano, że faktura korygująca powinna zawierać co najmniej:numer kolejny oraz datę jej wystawienia;dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:   a) określone w § 9 ust. 1 pkt 1-3,    b) nazwę towaru lub usługi objętych rabatem;kwotę i rodzaj udzielonego rabatu;kwotę zmniejszenia podatku należnego.W myśl § 16 ust. 3 rozporządzenia przepisy ust. 1 i ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku:zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy;zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu.Mając na uwadze treść art. 90 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347/1), który stanowi, że w przypadku anulowania, wypowiedzenia, rozwiązania, całkowitego lub częściowego niewywiązania się z płatności lub też w przypadku obniżenia ceny po dokonaniu dostawy, podstawa opodatkowania jest stosownie obniżana na warunkach określonych przez państwa członkowskie, przepis § 16 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia należy interpretować w sposób rozszerzający i uznać, że podatnik wystawia fakturę korygującą nie tylko w przypadku zwrotu zadatku nabywcy, ale także w przypadku zatrzymania zadatku.

Zgodnie z § 16 ust. 4 rozporządzenia sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę; nie dotyczy to eksportu towarów, przypadków określonych w § 11 ust. 2 pkt 3, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 99 ust. 2 i ust. 3 ustawy - w rozliczeniu za kwartał, w którym to potwierdzenie otrzymali, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy.

W wyroku z dnia 11 grudnia 2007 r. sygn. akt U 6/06 (Dz. U. Nr 235 poz. 1735) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że paragraf 16 ust. 4 zdanie drugie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) w zakresie, w jakim, w przypadku wystawienia faktury korygującej, uzależnia prawo do obniżenia kwoty podatku należnego od posiadania potwierdzenia odbioru tej faktury, jest niezgodny z art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) oraz z art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jednak jednocześnie zastrzegł, że przepis wymieniony w części I, w zakresie tam wskazanym, traci moc obowiązującą z upływem 12 (dwunastu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Z kolei postępowanie w pozostałym zakresie, czyli w zakresie zarzutu niekonstytucyjności paragrafu 16 ust. 4 zdanie pierwsze, Trybunał Konstytucyjny postanowił umorzyć ze względu na niedopuszczalność orzekania.

Reasumując, zadatek zatrzymany przez Wnioskodawcę nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca ma prawo do korekty wcześniej opodatkowanego tym podatkiem zadatku. Prawo do wystawiania faktury korygującej daje podatnikowi odstąpienie od umowy. Faktura korygująca powinna być wystawiona na kupującego (cesja wierzytelności pozostaje w niniejszej sprawie bez znaczenia). Podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego stanowi potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez pierwotnego kontrahenta w rozliczeniu za miesiąc, w którym Wnioskodawca otrzymał to potwierdzenie. Natomiast jeżeli Wnioskodawca otrzymał potwierdzenie odbioru faktury korygującej i nie obniżył kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzymał to potwierdzenie, ma prawo do złożenia korekty deklaracji VAT-7.

Ponadto informuje się, że wniosek w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych zostanie załatwiony przez wydanie odrębnej interpretacji indywidualnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, korekta podatku, obowiązek podatkowy, odstąpienie od umowy, powstanie obowiązku podatkowego, zadatek
Data aktualizacji: 22/01/2013 21:00:01

Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w przypadku świadczeni...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Przechowywanie kopii faktur VAT w formie elektronicznej, w sytuacji gdy oryginał wystawian...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Obowiązki Spółki w przypadku wypłat należności za udostępnienie powierzchni reklamowych w...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Podatnik zwraca się z zapytaniem czy ma obowiązek wystawiać faktury VAT za wynajem garażu...

Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst z dnia 4 stycznia 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i...

Wątpliwości Podatnika dotyczą kwestii, prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT z faktu...

Działając na podstawie: art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. z 2005 r. Dz. U. Nr 8., poz. 60 ze zm.), art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Spółka może odliczyć podatek naliczony z faktur zakupu dotyczących infrastruktury zewnętrznej?Czy podmiot niebędący podatnikiem podatku od towarów i usług zobowiązany jest wystawiać faktury z tytułu przyjmowanych składek czonkowskich?Obowiązek wystawiania faktury na zaliczki otrzymywane od kontrahentów, jeżeli dotyczą usług poza VATWypłata stypendium dla uczniówMożliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie środków trwałych przez zakład opieki zdrowotnej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.