Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Opodatkowanie zaliczek

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2010 r. (data wpływu 7 maja 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zaliczek - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 7 maja 2010 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zaliczek.W złożonym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.Wnioskodawca w celu promocji miasta i regionu postanowił stworzyć dwie usługi. Pierwsza to zamieszczanie reklamy i informacji o obiektach turystycznych na stronie internetowej www.pl, a także umieszczanie w bazie danych i stałe aktualizowanie bazy przez Wnioskodawcę dla potrzeb udzielenia wszystkim zainteresowanym turystom informacji turystycznej na temat obiektów turystycznych w regionie. Natomiast druga - to usługa określona jako SR ON-LINE, która polega na korzystaniu z centralnej bazy rezerwacji pokoi hotelowych, kwater prywatnych, mieszkań, apartamentów, pokoi w obiektach agroturystycznych, rezerwacji na campingach, rezerwacji na ośrodkach kolonijnych zainteresowanych pobytem w K. i okolicach. Korzystanie z obu usług jest możliwe na podstawie jednej umowy cywilnoprawnej, w ramach której nabywca usługi, czyli zleceniodawca może nabyć obie usługi jednocześnie, albo pierwszą lub drugą usługę, w zależności od tego czym jest zainteresowany. W zawieranej umowie zleceniodawcą jest nabywca usługi, natomiast zleceniobiorcą i jednocześnie licencjodawcą jest Wnioskodawca. Zleceniodawca nie może korzystać z usługi SR ON-LINE bez zakupu u Wnioskodawcy kopii programu, który umożliwia korzystanie z ww. usługi. W przypadku, gdy pomiędzy Wnioskodawcą, a konkretnym zleceniodawcą zostanie zawarta umowa na obie usługi, albo tylko na usługę SR ON-LINE, działanie systemu polega na tym, że każdy potencjalny klient z Polski, jeżeli jest zainteresowany rezerwacją np. pokoi hotelowych, kwater prywatnych, mieszkań, apartamentów, pokoi w obiektach agroturystycznych, rezerwacji na campingach, rezerwacji na ośrodkach kolonijnych u konkretnego zleceniodawcy, wchodzi na stronę internetową Wnioskodawcy i dokonuje rezerwacji w interesującym go obiekcie u konkretnego zleceniodawcy, którą to potwierdza poprzez płatność zaliczki na konto Wnioskodawcy. Taka jest istota programu SR ON-LINE i nie ma innej możliwości działania. Z uwagi na to, że zaliczka jest na rezerwację w określonym obiekcie zleceniodawcy, która jedynie została dokonana na stronie Wnioskodawcy za pośrednictwem udostępnionego programu, Wnioskodawca ze swojego konta przelewa otrzymaną zaliczkę niezwłocznie na konto zleceniodawcy, u którego w istocie dokonano rezerwacji. Wnioskodawca wykonuje przelew zaliczki na konto właściwego zleceniodawcy z dwóch powodów, po pierwsze dlatego, że nie są to pieniądze w żaden sposób należące do Wnioskodawcy, po drugie dlatego, że taka jest istota programu SR ON-LINE. Za usługę przelewu na konto właściwego zleceniodawcy, Wnioskodawca nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia, zostaje mu jedynie zwrócona kwota prowizji bankowej za dokonanie czynności przelewu, aby nie być stratnym na kwocie przelewu, o czym także stanowi umowa cywilnoprawna. Przykładowo kwotę w wysokości 500 zł tytułem rezerwacji, Wnioskodawca przelewa na konto zleceniodawcy, za dokonanie czynności przelewu bank pobrał prowizję np. 4 zł i ta kwota tytułem prowizji zostaje zwrócona Wnioskodawcy przez zleceniodawcę.Konkludując tworzą się dwa stany faktyczne:

z tytułu zawarcia umowy na świadczenie przez zleceniobiorcę, czyli Wnioskodawcę pierwszej opisanej we wniosku usługi, t.j. reklamy i informacji o obiektach turystycznych na stronie internetowej www.pl, a także umieszczanie w bazie danych i stałe aktualizowanie bazy przez Wnioskodawcę, zostaje ustalone wynagrodzenie netto plus 22% stawka podatku z tytułu zawarcia umowy na świadczenie ww. usług;z tytułu zawarcia umowy na świadczenie przez Wnioskodawcę pierwszej - opisanej powyżej i drugiej (usługa SR ON-LINE) usługi zostaje ustalone:wynagrodzenie netto plus 22% podatku z tytułu zawarcia umowy na świadczenie ww. usług, wynagrodzenie netto plus 22% podatku za sprzedaż oprogramowania przez zleceniobiorcę - licencjodawcę w celu możliwości korzystania z usługi SR ON-LINE, niepodleganie opodatkowaniu po stronie Wnioskodawcy kwoty zaliczki w chwili przelewania na konto zleceniodawcy, niepodleganie opodatkowaniu po stronie Wnioskodawcy kwoty zwróconej prowizji bankowej.Wnioskodawca jest jednostką budżetową, natomiast dochody uzyskiwane z tytułu zawierania umów na obie usługi, albo też jedną z nich, będą stanowić dochód własny Wnioskodawcy.W związku z powyższym zadano następujące pytania.Czy ciężar opodatkowania zaliczki właściwą stawką podatku i wystawienia zaliczkowej faktury VAT, która to zaliczka zostaje przelana z konta Wnioskodawcy, spoczywa na zleceniodawcy, czyli ostatecznym podmiocie świadczącym usługi najmu uprzednio zarezerwowanych lokali.Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 19 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług fakturę zaliczkową wystawia ostateczny zleceniobiorca świadczący usługę najmu, a nie Wnioskodawca.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 19 ust. 11 cyt. ustawy jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

Stosownie do art. 106 ww. ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca, jako zleceniobiorca, zamierza zawrzeć umowę dotyczącą świadczenia na rzecz poszczególnych zleceniodawców usług określonych jako reklama i informacja o obiektach turystycznych na stronie internetowej www.pl a także umieszczanie w bazie danych i stałe aktualizowanie bazy oraz usługi określonej jako SR ON-LINE, polegającej na korzystaniu z centralnej bazy rezerwacji obiektów turystycznych zleceniodawców znajdujących się w K. i okolicach. Z tytułu świadczonych czynności zostało określone wynagrodzenie umowne. Potwierdzeniem rezerwacji w danym obiekcie zleceniodawcy jest uiszczenie zaliczki, którą klient wpłaca na konto Wnioskodawcy, a Wnioskodawca pełną kwotę zaliczki - bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń kwotowych - przelewa niezwłocznie na rachunek zleceniodawcy, u którego dokonano rezerwacji pobytu. Za dokonanie przelewu zaliczki na konto właściwego zleceniodawcy, Wnioskodawca nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia, Wnioskodawcy zostaje zwrócona jedynie kwota prowizji bankowej za dokonanie czynności przelewu, o czym stanowi umowa cywilnoprawna zawarta ze zleceniodawcą.

Ustosunkowując się do powyższego w pierwszej kolejności zauważyć należy, że kwestia opodatkowania czynności świadczonych na rzecz zleceniodawców na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych została określona w interpretacjach indywidualnych znak ITPP1/443-422a/10/DM, ITPP1/443-422b/10/DM. Uwzględniając powyższe, jak również to, iż z wniosku nie wynika by Wnioskodawca świadczył na rzecz klientów dokonujących rezerwacji pobytu w obiekcie zleceniodawcy określonych czynności, czy to w swoim imieniu, czy też w imieniu zleceniodawcy, uznać należy, że - jak słusznie zauważył Wnioskodawca - obowiązek opodatkowania zaliczki uiszczonej tytułem rezerwacji pobytu i wystawienia faktury VAT, nie będzie ciążył na Wnioskodawcy, lecz na ostatecznym podmiocie świadczącym na rzecz klientów usługi najmu uprzednio zarezerwowanych przez nich obiektów turystycznych.

Końcowo zauważyć należy, iż mając na uwadze, że Wnioskodawca jest stroną wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług zaznacza się, iż interpretacja nie wywołuje skutków prawnych dla zleceniodawcy, który chcąc uzyskać interpretację indywidualną powinien wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej udzielenie. W konsekwencji regulacje zawarte w art. 14k-14n ustawy Ordynacja podatkowa nie będą miały zastosowania dla tego podmiotu.Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.
Słowa kluczowe: fakturowanie, opodatkowanie, zaliczka
Data aktualizacji: 17/10/2013 18:00:01

Wystawienie faktury VAT - ujęcie w rejestrze sprzedaży usług polegajacych na zakupie towar...

Działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 19 ust. 1, ust. 4 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze...

Strona przyznająca rabat (Spółka) powinna wystawić fakturę korygującą uwzględniającą wymog...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Pierwszy Urząd Skarbowy Kielce 25-661 ul. Wróbla 17

Zasięg terytorialny miasta część miasta na prawach powiatu - Kielce gminy Bieliny, Bodzentyn, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Łagów, Masłów, Morawica, Nowa Słupia, Pierzchnica, Raków powiaty część kieleckiego województwo świętokrzyskie Konta bankowe...

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących p...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Kiedy można wystawić fakturę korygującą?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Września 62-300 ul. Warszawska 26Rejestracja za pośrednictwem kasy fiskalnej wpłat dokonywanych na rachunek bankowy spółkiCzy import usług należy dokumentować fakturą wewnętrzną?Jaki program do księgowości w Gnieźnie wybrać?Czy różnica pomiędzy wartością diety krajowej 23 zł, a rzeczywistymi wydatkami na wyżywienie stanowi przychód pracownika podlegający opodatkowaniu?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.