Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Opodatkowanie zaliczek na poczet świadczonych usług budowlanych

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana T. W. przedstawione we wniosku z dnia 12 lipca 2007 r. (data wpływu 18 lipca 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zaliczek na poczet świadczonych robót budowlanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lipca 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zaliczek na poczet robót budowlanych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 01 grudnia 2006 r. Wnioskodawca podpisał umowę o wykonanie robót budowlanych. Prace budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem, jednakże wzrost cen na materiały budowlane spowodował w firmie Wnioskodawcy przejściowe zachwianie płynności finansowej. W związku z tym Podatnik zwrócił się do zleceniodawcy o wpłatę kwoty 100.000 zł na poczet wykonywanych - zgodnie z umową - robót budowlanych. Zleceniodawca potraktował dokonanie wpłaty powyższej kwoty, jak umowę pożyczki. Z przygotowanej umowy pożyczki wynika jednoznacznie, że przekazana kwota stanowi pokrycie kosztów związanych z robotami budowlanymi (zostanie przeznaczona na materiały i usługi niezbędne do zakończenia budowy) i będzie rozliczana w końcowej fakturze za wykonaną usługę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy otrzymaną wpłatę w kwocie 100.000 zł należy zgodnie z art. 19 ust. 11 ustawy o VAT traktować jak zaliczkę i w dniu otrzymania wpłaty wystawić fakturę VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy spisana umowa pożyczki jest bezzasadna, otrzymane środki finansowe dotyczą jednoznacznie usługi budowlanej i stanowią zaliczkę na poczet świadczonej na podstawie pisemnej umowy usługi budowlanej. W związku z tym otrzymane środki finansowe podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W świetle art. 7 ust. 1 cyt. ustawy przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast przez świadczenie usług w myśl art. 8 ust. 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu powołanego wyżej art. 7 cytowanej ustawy. Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 3 ustawy o VAT usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych. Udzielanie pożyczek jest usługą pośrednictwa finansowego i podlega przepisom ustawy o VAT.

Z przepisu art. 720 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) wynika, że przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Ponadto art. 743 Kodeksu cywilnego, stanowi, że jeżeli wykonanie zlecenia wymaga wydatków, dający zlecenie powinien na żądanie przyjmującego zlecenie udzielić mu odpowiedniej zaliczki.

Jak wynika z wniosku w przedmiotowej sprawie, strony łączy umowa na świadczenie robót budowlanych i kwota otrzymana przez Wnioskodawcę zostanie przeznaczona na materiały i usługi niezbędne do zakończenia budowy i będzie rozliczona w końcowej fakturze za wykonaną usługę. Kwota ta nie zostanie też zwrócona zleceniodawcy tym samym nie spełnia definicji pożyczki zawartej w powołanym wyżej art. 720 Kodeksu cywilnego.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że dla przekazanych na poczet świadczonych usług pieniędzy Wnioskodawca zobowiązany jest zastosować przepis art. 19 ust. 11 cyt. ustawy, który stanowi, że jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

Ponadto zgodnie z art. 106 ust. 1 w związku z ust. 3 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży oraz otrzymanie należności przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, to zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz.798 ze zm.) fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część należności od nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

Należy zaznaczyć, że analiza przedmiotu umów cywilnoprawnych nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. ustawy Ordynacja podatkowa, tj. zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych na pisemny wniosek zainteresowanego wydaje w jego indywidualnej sprawie pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny stanowiska, czy strony zawarły umowę pożyczki czy umowę na świadczenie usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: obowiązek podatkowy, pożyczka, wystawienie faktury, zaliczka
Data aktualizacji: 17/01/2013 09:00:01

Urząd Skarbowy Jawor 59-400 ul. Gagarina 5

Zasięg terytorialny miasta Jawor gminy Bolków, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Wądroże Wielkie powiaty jaworski województwo dolnośląskie Konta bankowe CIT 54101016740006642221000000 VAT 04101016740006642222000000 PIT 51101016740006642223000000...

Strona wnosi o wyjaśnienie, jaką stawką podatku od towarów i usług powinna być opodatkowan...

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 14a 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z...

Zastosowanie właściwej stawki podatku w przypadku refakturowania usług

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54...

Obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej w zakresie sprzedaży wysyłkowej

Na podstawie art. 216, art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn.zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w...

Po jakim kursie należy przeliczać faktury korygujące dotyczące WNT?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.12.2005r. (data wpływu do urzędu), żądającego udzielenia...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy podatnik ma prawo do wpisania w koszty uzyskania przychodu wartości brutto niezapłaconych faktur w kwocie 29.108, 63 zł ?Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur zawierających niewłaściwy adres WnioskodawcyDotyczy możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z refaktury dotyczącej podatku od nieruchomościCzy wzajemne rozliczenia pomiędzy beneficjentami usługi powinny być dokumentowane fakturą VAT?Czy można pomniejszyć przychód ze sprzedaży towarów (leków) o udzielone bonifikaty?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.