Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Ot. podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 18 lipca 2008 r. (data wpływu 31 lipca 2008 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Agencja Mieszkaniowa świadczy na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej usługi wynajmu lokali mieszkalnych sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 70.20 Usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek oraz usługi zakwaterowania w internatach lub kwaterach zastępczych sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 55.23.15 Usługi krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane. Całość wpłat z ww. tytułów wpływa na rachunki bankowe Agencji Mieszkaniowej (w jednostkach organizacyjnych nie funkcjonują kasy gotówkowe), a usługi te do dnia 30 czerwca 2008 r. były zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kas rejestrujących na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 245, poz. 1807), w związku z czym Agencja Mieszkaniowa nie ewidencjonowała ich na kasach fiskalnych. Z § 2 pkt 2 nowego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 113, poz. 720), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2008 r. wynika, iż zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania na poprzednich zasadach będzie funkcjonowało do dnia 31 października 2008 r. Natomiast od 1 listopada 2008 r. warunkiem skorzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania powyższych usług przy użyciu kas rejestrujących (fiskalnych), będzie dokumentowanie ich świadczenia w całym zakresie fakturami.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy warunkiem skorzystania po 31 października 2008 r. przez Agencję Mieszkaniową ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kas rejestrujących świadczenia usług sklasyfikowanych pod symbolami PKWiU 70.20 Usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek oraz PKWiU 55.23.15 Usługi krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane jest wyłącznie dokumentowanie ich świadczenia w całym zakresie fakturami.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących, które weszło w życie z dniem 1 lipca 2008 r. (z wyjątkiem § 4 ust. 1 pkt 9, który będzie obowiązywał od 1 listopada 2009 r.), zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących do dnia 31 października 2008 r. - czynności objęte do dnia 30 czerwca 2008 r. zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 245, poz. 1807), których nie dotyczą poz. 5, 9, 15, 16, 18 - 20, 23 załącznika do nowego rozporządzenia. Równocześnie, na mocy § 2 pkt 1 nowego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, do dnia 31 grudnia 2008 r., zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do tego rozporządzenia. Nowe rozporządzenie wprowadza - od 1 listopada 2008 r. - jako warunek korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas fiskalnych usług krótkotrwałego zakwaterowania pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych) oraz usług w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek, konieczność ich fakturowania w całym zakresie. Równocześnie jednak, w poz. 38 załącznika do rozporządzenia wskazano, iż czynnościami zwolnionymi z obowiązku ewidencjonowania jest świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła. Przepis ten nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług przed dniem 1 lipca 2008 r.

Agencja Mieszkaniowa stoi na stanowisku, iż w opisanym stanie faktycznym ma prawo do zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących na podstawie poz. 38 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących. Ustawodawca nie wyłączył bowiem z kategorii usług dających prawo do zastosowania zwolnienia usług, o których mowa we wniosku Agencji Mieszkaniowej. Ponadto, spełnione są wszystkie pozostałe warunki wynikające z tego przepisu: płatności są dokonywane za pośrednictwem poczty lub banku na rachunki bankowe Agencji Mieszkaniowej, z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji dotyczy zapłata, a sprzedaż ww. usług nie była ewidencjonowana przy użyciu kas rejestrujących przed dniem 1 lipca 2008 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zgodnie z art. 111 ust. 7 pkt 3 ustawy, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia może zwolnić na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu.

Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2008r. Nr 113 poz. 720) zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania:do dnia 31 grudnia 2008 r. - sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia; do dnia 31 października 2008 r. - czynności objęte do dnia 30 czerwca 2008 r. zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 245, poz. 1807), których nie dotyczą poz. 5, 9, 15, 16, 18-20, 23 załącznika do niniejszego rozporządzenia.W pozycji 15 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie kas rejestrujących, ujęto usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą (było, zgodnie z poz. 15 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek).

Podobnie usługi krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych) - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą - ujęte w pozycji nr 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008r. (W poprzednim brzmieniu usługi krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych).

Zgodnie z § 20 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005r. Nr 95 poz. 798 z późn. zm.) za fakturę uznaje się również rachunki, o których mowa w art. 87-90 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727 i Nr 86, poz. 732), wystawiane przez podatników nieobowiązanych do wystawiania faktur według zasad określonych w § 8, 9, 11-17, 19-22 i 24.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy uznać, iż świadczone przez Wnioskodawcę usługi wynajmu lokali mieszkalnych są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej do dnia 31 grudnia 2008r. zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie kas rejestrujących, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej dokumentacji wykonywanych czynności.

Wnioskodawca aby skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej, świadczonej usługi wynajmu mieszkania winien od dnia 01 listopada 2008r., zgodnie z § 2 ust. 2 w/w rozporządzenia, dokumentować powyższe czynności za pomocą faktur bądź rachunków, które na podstawie § 20 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005r. Nr 95 poz. 798 z późn. zm.) są zrównane z fakturą.

Należy zwrócić uwagę, że o ile Ustawodawca przedłużył do dnia 31 października 2008r. zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej dla grupy czynności objętych tym zwolnieniem na postawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 245, poz. 1807), jednakże wyłączył z tej grupy czynności ujęte w poz. 5, 9, 15, 16, 18-20, 23 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2008r. Nr 113 poz. 720). Oznacza to, że czynności z wyłączonych pozycji będą korzystały ze zwolnienia do dnia 31 grudnia 2008r. jako ujęte w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2008r. Nr 113 poz. 720).

Można skorzystać z jeszcze jednej możliwości zwolnienia. Otóż w części II załącznika do rozporządzenia, w pozycji 38 zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, pod warunkiem, że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

Zwolnienie nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług (sprzedaży towarów) przed dniem 1 lipca 2008 r.

Aby świadczenie usług mogło zatem zostać uznane za zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, przy użyciu kasy rejestrującej, zgodnie z przytoczonymi przepisami muszą być spełnione wskazane powyżej warunki.

Z przedstawionych we wniosku informacji wynika, iż Wnioskodawca świadczy na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej usługi wynajmu lokali mieszkalnych sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 70.20 usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą, oraz PKWiU 55.23.15 usługi krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych) - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą. Zapłata za świadczoną usługę dokonywana jest za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika. Z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji dotyczy zapłata, a sprzedaż w/w usług nie była ewidencjonowana przy użyciu kas rejestrujących przed dniem 1 lipca 2008 r.

Reasumując, zgodnie z ww. przepisem świadczenie usług może zostać zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, pod warunkiem, że zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy, a podatnik posiada dowody, stwierdzające której konkretnie transakcji zapłata dotyczyła. Zainteresowany spełnia wymagane przepisami warunki, jest więc upoważniony do korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego z tytułu świadczonych usług, dokonywanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Należy podkreślić, iż zgodnie z powoływanym wyżej § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie kas rejestrujących, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania: do dnia 31 grudnia 2008 r. - sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe, jednakże zaznacza się, iż rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2008r. Nr 113 poz. 720) weszło w życie z dniem 1 lipca 2008 r., z wyjątkiem § 4 ust. 1 pkt 9, który wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2008 r.

Regulacje prawne dotyczące w/w zagadnienia mają moc prawną do czasu wprowadzenia ewentualnych zmian do przepisów prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: faktura VAT, kasa rejestrująca, obowiązek ewidencyjny, rachunki, zwolnienie
Data aktualizacji: 22/01/2013 00:00:01

Prawo do wystawiania faktur VAT dokumentujących sprzedaż produktów przedsiębiorstwa po jeg...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Korekta sprzedaży i podatku należnego w przypadku podwyższenia ceny po wystawieniu faktury

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dokumentowania wypłacanych premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Chorzów 41-506 ul. Armii Krajowej 5

Zasięg terytorialny miasta miasto na prawach powiatu - Chorzów, miasto na prawach powiatu - Świętochłowice gminy powiaty województwo śląskie Konta bankowe CIT 37101012123073692221000000 VAT 84101012123073692222000000 PIT 34101012123073692223000000...

Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonania usługi spedycji

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Jak należy opodatkować otrzymane środki finansowe z tytułu umieszczania reklam na prywatnych stronach internetowych?Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania przyznawanych premii pieniężnychKorekta podatku VAT z tytułu importu usługPrawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących sprzedaż samochodów osobowychCzy faktury powinny być wystawiane na Urząd Miasta i Gminy z NIP Urzędu, czy na Gminę z NIP Gminy?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.