Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Ot. podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 18 lipca 2008 r. (data wpływu 31 lipca 2008 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Agencja Mieszkaniowa świadczy na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej usługi wynajmu lokali mieszkalnych sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 70.20 Usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek oraz usługi zakwaterowania w internatach lub kwaterach zastępczych sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 55.23.15 Usługi krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane. Całość wpłat z ww. tytułów wpływa na rachunki bankowe Agencji Mieszkaniowej (w jednostkach organizacyjnych nie funkcjonują kasy gotówkowe), a usługi te do dnia 30 czerwca 2008 r. były zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kas rejestrujących na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 245, poz. 1807), w związku z czym Agencja Mieszkaniowa nie ewidencjonowała ich na kasach fiskalnych. Z § 2 pkt 2 nowego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 113, poz. 720), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2008 r. wynika, iż zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania na poprzednich zasadach będzie funkcjonowało do dnia 31 października 2008 r. Natomiast od 1 listopada 2008 r. warunkiem skorzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania powyższych usług przy użyciu kas rejestrujących (fiskalnych), będzie dokumentowanie ich świadczenia w całym zakresie fakturami.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy warunkiem skorzystania po 31 października 2008 r. przez Agencję Mieszkaniową ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kas rejestrujących świadczenia usług sklasyfikowanych pod symbolami PKWiU 70.20 Usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek oraz PKWiU 55.23.15 Usługi krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane jest wyłącznie dokumentowanie ich świadczenia w całym zakresie fakturami.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących, które weszło w życie z dniem 1 lipca 2008 r. (z wyjątkiem § 4 ust. 1 pkt 9, który będzie obowiązywał od 1 listopada 2009 r.), zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących do dnia 31 października 2008 r. - czynności objęte do dnia 30 czerwca 2008 r. zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 245, poz. 1807), których nie dotyczą poz. 5, 9, 15, 16, 18 - 20, 23 załącznika do nowego rozporządzenia. Równocześnie, na mocy § 2 pkt 1 nowego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, do dnia 31 grudnia 2008 r., zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do tego rozporządzenia. Nowe rozporządzenie wprowadza - od 1 listopada 2008 r. - jako warunek korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas fiskalnych usług krótkotrwałego zakwaterowania pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych) oraz usług w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek, konieczność ich fakturowania w całym zakresie. Równocześnie jednak, w poz. 38 załącznika do rozporządzenia wskazano, iż czynnościami zwolnionymi z obowiązku ewidencjonowania jest świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła. Przepis ten nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług przed dniem 1 lipca 2008 r.

Agencja Mieszkaniowa stoi na stanowisku, iż w opisanym stanie faktycznym ma prawo do zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących na podstawie poz. 38 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących. Ustawodawca nie wyłączył bowiem z kategorii usług dających prawo do zastosowania zwolnienia usług, o których mowa we wniosku Agencji Mieszkaniowej. Ponadto, spełnione są wszystkie pozostałe warunki wynikające z tego przepisu: płatności są dokonywane za pośrednictwem poczty lub banku na rachunki bankowe Agencji Mieszkaniowej, z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji dotyczy zapłata, a sprzedaż ww. usług nie była ewidencjonowana przy użyciu kas rejestrujących przed dniem 1 lipca 2008 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zgodnie z art. 111 ust. 7 pkt 3 ustawy, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia może zwolnić na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu.

Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2008r. Nr 113 poz. 720) zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania:do dnia 31 grudnia 2008 r. - sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia; do dnia 31 października 2008 r. - czynności objęte do dnia 30 czerwca 2008 r. zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 245, poz. 1807), których nie dotyczą poz. 5, 9, 15, 16, 18-20, 23 załącznika do niniejszego rozporządzenia.W pozycji 15 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie kas rejestrujących, ujęto usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą (było, zgodnie z poz. 15 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek).

Podobnie usługi krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych) - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą - ujęte w pozycji nr 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008r. (W poprzednim brzmieniu usługi krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych).

Zgodnie z § 20 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005r. Nr 95 poz. 798 z późn. zm.) za fakturę uznaje się również rachunki, o których mowa w art. 87-90 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727 i Nr 86, poz. 732), wystawiane przez podatników nieobowiązanych do wystawiania faktur według zasad określonych w § 8, 9, 11-17, 19-22 i 24.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy uznać, iż świadczone przez Wnioskodawcę usługi wynajmu lokali mieszkalnych są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej do dnia 31 grudnia 2008r. zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie kas rejestrujących, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej dokumentacji wykonywanych czynności.

Wnioskodawca aby skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej, świadczonej usługi wynajmu mieszkania winien od dnia 01 listopada 2008r., zgodnie z § 2 ust. 2 w/w rozporządzenia, dokumentować powyższe czynności za pomocą faktur bądź rachunków, które na podstawie § 20 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005r. Nr 95 poz. 798 z późn. zm.) są zrównane z fakturą.

Należy zwrócić uwagę, że o ile Ustawodawca przedłużył do dnia 31 października 2008r. zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej dla grupy czynności objętych tym zwolnieniem na postawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 245, poz. 1807), jednakże wyłączył z tej grupy czynności ujęte w poz. 5, 9, 15, 16, 18-20, 23 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2008r. Nr 113 poz. 720). Oznacza to, że czynności z wyłączonych pozycji będą korzystały ze zwolnienia do dnia 31 grudnia 2008r. jako ujęte w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2008r. Nr 113 poz. 720).

Można skorzystać z jeszcze jednej możliwości zwolnienia. Otóż w części II załącznika do rozporządzenia, w pozycji 38 zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, pod warunkiem, że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

Zwolnienie nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług (sprzedaży towarów) przed dniem 1 lipca 2008 r.

Aby świadczenie usług mogło zatem zostać uznane za zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, przy użyciu kasy rejestrującej, zgodnie z przytoczonymi przepisami muszą być spełnione wskazane powyżej warunki.

Z przedstawionych we wniosku informacji wynika, iż Wnioskodawca świadczy na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej usługi wynajmu lokali mieszkalnych sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 70.20 usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą, oraz PKWiU 55.23.15 usługi krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych) - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą. Zapłata za świadczoną usługę dokonywana jest za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika. Z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji dotyczy zapłata, a sprzedaż w/w usług nie była ewidencjonowana przy użyciu kas rejestrujących przed dniem 1 lipca 2008 r.

Reasumując, zgodnie z ww. przepisem świadczenie usług może zostać zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, pod warunkiem, że zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy, a podatnik posiada dowody, stwierdzające której konkretnie transakcji zapłata dotyczyła. Zainteresowany spełnia wymagane przepisami warunki, jest więc upoważniony do korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego z tytułu świadczonych usług, dokonywanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Należy podkreślić, iż zgodnie z powoływanym wyżej § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie kas rejestrujących, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania: do dnia 31 grudnia 2008 r. - sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe, jednakże zaznacza się, iż rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2008r. Nr 113 poz. 720) weszło w życie z dniem 1 lipca 2008 r., z wyjątkiem § 4 ust. 1 pkt 9, który wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2008 r.

Regulacje prawne dotyczące w/w zagadnienia mają moc prawną do czasu wprowadzenia ewentualnych zmian do przepisów prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: faktura VAT, kasa rejestrująca, obowiązek ewidencyjny, rachunki, zwolnienie
Data aktualizacji: 22/01/2013 00:00:01

Dotyczy dokumentowania sprzedaży i naliczania podatku VAT za sprzedawane prawa majątkowe d...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po przeanalizowaniu wniosku z dnia 27.07.2005 r. (wpływ do tut...

Czy otrzymanie premii pieniężnej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i w ja...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Drugi Urząd Skarbowy Lublin 20-601 ul. Zana 38

Zasięg terytorialny miasta gminy Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wojciechów, Wólka, Wysokie, Zakrzew, Cyców, Ludwin, Łęczna, Milejów, Puchaczów, Spiczyn...

Określenie momentu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu usług marketingowych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów...

Sprzedaży licencji oraz prawa do odliczenia podatku VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie dostawy kart przez nabywców w Polsce oraz prawidłowego wystawienia fakturyCzy prowadzenie działalności w raju podatkowym jest dobre?Rejestracja za pośrednictwem kasy fiskalnej wpłat dokonywanych na rachunek bankowy spółkiPrawo do obniżenia podatku należnego w miesiącu otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującejCzy możliwe jest udokumentowanie zbiorczą fakturą wewnętrzną nieodpłatnego przekazania i odprzedaży na rzecz pracowników usług kolonii i wczasów?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.