Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Otrzymana premia jest rabatem - dostawca powinien wystawić FV korygującą. Nie ma w podatku VAT przepisu regulującego wystawianie noty

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2009r. (data wpływu 04 stycznia 2010 r.) uzupełnionego w dniu 29 stycznia 2010 r. (data wpływu) na wezwanie z dnia 18 stycznia 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanych premii pieniężnych i sposobu ich dokumentowania - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 04 stycznia 2010 r. wpłynął ww. wniosek uzupełniony w dniu 29 stycznia 2010 r. (data wpływu) na wezwanie z dnia 18 stycznia 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanych premii pieniężnych i sposobu ich dokumentowania.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Spółka na mocy porozumienia zawartego z dostawcą, zobowiązała się w okresie 3 kolejnych lat, do zakupu wyrobów o wartości minimum 200.000 EUR. Za wykonanie tego obrotu Spółce przysługiwać będzie premia pieniężna w wysokości 5, 67% pod warunkiem terminowej zapłaty za wszystkie faktury. Premia nie będzie związana z konkretnymi dostawami. Udzielenie bonusu nie będzie powodować obniżenia ceny zakupionych wyrobów.

Premia będzie wypłacona w następujący sposób:w okresie pierwszych dwóch lat obowiązywania porozumienia jako zaliczki w wysokości 5, 67% zrealizowanego za poszczególne lata obrotu, pozostała część bonusu zostanie wypłacona w trzecim roku - na podstawie rozliczenia końcowego sporządzonego przez dostawcę i przesłanego do Spółki.W przypadku nie wykonania postanowień porozumienia, premia nie będzie przysługiwać a zapłacone przez dostawcę w trakcie dwóch pierwszych lat zaliczki będą podlegać zwrotowi w terminie 7 dni od daty otrzymania rozliczenia końcowego sporządzonego przez dostawcę.

W uzupełnieniu wniosku Spółka dodała, iż:otrzymana premia pieniężna nie ma związku z jakimkolwiek świadczeniem na rzecz kontrahenta, w postaci np. odpowiedniego eksponowania jego towarów, zobowiązania do dokonywania zakupów tylko u tego kontrahenta, czy też zobowiązania do posiadania przez Spółkę pełnego asortymentu towarów kontrahenta;otrzymana premia jest wyliczana na podstawie ilości dokonanych u kontrahenta zakupów w okresie kolejnych 3 lat;warunkiem otrzymania premii w opisywanym przypadku jest zakup towarów o wartości minimum 200.000 EUR w okresie trzech kolejnych lat; premia będzie stanowić 5, 67% zrealizowanego obrotu pod warunkiem terminowej zapłaty za wszystkie faktury co wynika z podpisanego porozumienia;w przypadku nie wykonania przez Spółkę postanowień porozumienia, premia nie będzie przysługiwać.W związku z powyższym zadano następujące pytania:Czy otrzymanie bonusu (premii pieniężnej) rodzi obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług.W jaki sposób powinno być udokumentowane otrzymanie bonusu (premii pieniężnej) za każdy rok ujęty w porozumieniu.Ad. 1.

W opinii Wnioskodawcy premie wypłacane za osiągnięcie określonego poziomu obrotów w ustalonym okresie rozliczeniowym oraz za terminowe regulowanie płatności za zakupiony towar nie jest usługą w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji nie podlega opodatkowaniu VAT. Nabycie prawa do bonusu nie wiąże się z żadnym dodatkowym zobowiązaniem. Spółka wykonuje jedynie czynności umowy dostawy. Nie można uznać, że usługą jest sama wielkość obrotów w danym przedziale czasowym wynagradzana premią, ponieważ wielkość ta jest jedynie efektem realizowanych w tym czasie zakupów, których dokonywanie musiałoby być każdorazowo uznane za świadczenie usług, nieopodatkowanych w momencie ich wykonania, lecz dopiero w chwili osiągnięcia tego efektu. Prowadziłoby to do opodatkowania tych samych czynności: raz - jako dostawy - u sprzedawcy z tytułu dokonanej sprzedaży, drugi raz u kupującego - jako usługi z tytułu dokonanych zakupów w ramach tych sprzedaży, z uwagi na ich wielkość. Stanowisko to oparte jest min. na wyroku NSA z 6 lutego 2007r., sygn.akt I FSK 94/06 w podobnej sprawie.

Ad. 2.

Konsekwencją stanowiska, że otrzymywany bonus (premia pieniężna) nie rodzi obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług jest to, że dokumentem prawidłowym dla udokumentowania tego bonusu jest nota księgowa. Tym samym, po otrzymaniu zaliczki za pierwszy i drugi rok obowiązywania porozumienia Spółka nie ma obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych, natomiast przy rozliczeniu końcowym w trzecim roku obowiązywania porozumienia - faktury końcowej VAT.

W rozrachunkach z kontrahentami w sytuacji, gdy nie mają zastosowania przepisy ustawy od podatku od towarów i usług, a z taką sytuacją w naszej opinii mamy do czynienia, dokumentem prawidłowym dla udokumentowania transakcji, dla których nie przewidziano odrębnych formularzy jest nota księgowa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.W myśl art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Stosownie do art. 29 ust. 4, ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008r., podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (.).

W celu intensyfikacji sprzedaży towarów, podatnicy podejmują różnorodne działania, w efekcie, których wypłacane są tzw. premie pieniężne.

W sytuacji, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą (dostawami), to nawet, jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

Rabat rozumieć należy, jako zniżkę od ustalonej ceny określonego towaru lub usługi, wyrażoną procentowo lub kwotowo. Rozróżnia się rabaty na przyznane przed ustaleniem ceny oraz udzielane po jej ustaleniu. Rabat udzielony w momencie wystawienia faktury (rabat transakcyjny), nie ma znaczenia dla ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, ponieważ kwota należna od nabywcy już go uwzględnia - dane dotyczące rabatu znajdą swoje odzwierciedlenie w wystawianej fakturze stwierdzającej dokonanie sprzedaży.

Rabat udzielony po sprzedaży i wystawieniu faktury, w której dokonano pierwotnego określenia obrotu (rabat potransakcyjny), wymaga wystawienia faktury korygującej, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 ze zm.), obowiązującego od dnia 1 grudnia 2008r. Zgodnie z § 13 ust. 1 cyt. wyżej rozporządzenia, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

Z przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca na mocy porozumienia zawartego z dostawcą zobowiązał się w okresie 3 kolejnych lat, do zakupu wyrobów o wartości minimum 200.000 EUR oraz do terminowej spłaty należności. Premia będzie wypłacona w następujący sposób:w okresie pierwszych dwóch lat obowiązywania porozumienia jako zaliczki w wysokości 5, 67% zrealizowanego za poszczególne lata obrotu, pozostała część bonusu zostanie wypłacona w trzecim roku - na podstawie rozliczenia końcowego sporządzonego przez dostawcę i przesłanego do Spółki.Zdaniem Spółki bonus nie jest związany z konkretną dostawą towarów dokonaną przez kontrahenta na rzecz Spółki, ale jest rezultatem wszystkich wyników osiągniętych przez podatnika w określonym czasie. Spółka dokonuje zakupów dobrowolnie i nie jest w żaden sposób zobowiązana do zakupu towarów w określonej ilości w konkretnym odstępie czasowym. W przypadku nie wykonania przez Wnioskodawcę postanowień porozumienia, premia nie będzie mu przysługiwać, a zapłacone przez dostawcę w trakcie dwóch pierwszych lat zaliczki będą podlegać zwrotowi w terminie 7 dni od daty otrzymania rozliczenia końcowego sporządzonego przez dostawcę.

W uzupełnieniu wniosku Spółka dodała, iż:otrzymana premia pieniężna nie ma związku z jakimkolwiek świadczeniem na rzecz kontrahenta, w postaci np. odpowiedniego eksponowania jego towarów, zobowiązania do dokonywania zakupów tylko u tego kontrahenta, czy też zobowiązania do posiadania przez Spółkę pełnego asortymentu towarów kontrahenta;otrzymana premia jest wyliczana na podstawie ilości dokonanych u kontrahenta zakupów w okresie kolejnych 3 lat przy terminowym regulowaniu zobowiązań Spółki.Warunkiem przyznania bonusów jest dokonanie przez odbiorcę zakupów o określonej wartości w określonym czasie oraz terminowe regulowanie zobowiązań. Regulowanie zobowiązań jest elementem dostawy towaru. Premie pieniężne nie są w żaden sposób związane z wykonaniem przez Wnioskodawcę świadczenia wzajemnego, gdyż za takie świadczenie nie można uznać dokonywania zakupów o określonym wolumenie w ciągu ustalonych okresów rozliczeniowych (3 lata). W istocie dostawca towarów dokonując dostawy, tj. przenosząc własność towarów na nabywcę, realizuje swoje zobowiązania i za to otrzymuje od nabywcy należność (zapłatę), a w związku z tym, że dostawa ta w ustalonym czasie osiągnie określoną wartość i cena zostanie zapłacona, dostawca udziela nabywcy bonusu tj. w rzeczywistości pewnego obniżenia należności.

Z powyższego wynika, iż otrzymana premia pieniężna jest związana z określonym poziomem zakupów w okresie obowiązywania umowy, a Wnioskodawca nie wykonuje żadnych dodatkowych czynności.

Oznacza to zatem, że Wnioskodawca nie świadczy wobec kontrahenta, usług w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT. Brak jest bowiem takich działań Wnioskodawcy, które byłyby czynnościami dodatkowymi i do jakich byłby zobligowany w związku z otrzymaną premią. Zatem należy stwierdzić, że brak jest podstaw do uznania za usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, osiąganie określonego poziomu obrotów w określonym czasie przez nabywcę i terminowej zapłaty, a w konsekwencji uzyskanie z tego tytułu premii pieniężnej (bonusów) nie jest wynagrodzeniem za świadczone usługi.

W myśl art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Natomiast zgodnie z art. 2 ust. 22 ustawy przez sprzedaż - rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Z przytoczonych przepisów wynika, że podatnicy podatku od towarów i usług mają obowiązek wystawić fakturę VAT w przypadku dokumentowania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, tj. odpłatnej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług. Ponieważ sytuacja taka nie występuje w zdarzeniu przyszłym opisanym we wniosku (otrzymanie premii nie jest wynagrodzeniem za opodatkowane podatkiem VAT świadczenie usług), nie musi ono być dokumentowane przez Wnioskodawcę poprzez wystawienie faktury VAT.

Nadmienić także należy, iż przepisy o podatku od towarów i usług nie zawierają zakazu bądź nakazu dokumentowania otrzymanego bonusu notą księgową.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku należało uznać za prawidłowe.

Należy podkreślić, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie skutków podatkowych otrzymania przez Wnioskodawcę premii za osiągnięcie określonego poziomu zakupów, w sytuacji przedstawionej we wniosku.

Interpretacja ta nie rozstrzyga kwestii skutków podatkowych odnoszących się do kontrahenta Wnioskodawcy wypłacającego bonusy, zwłaszcza w kontekście czy opisane przez Wnioskodawcę premie pieniężne nie stanowią rabatów obniżających wartość konkretnych dostaw towarów, które powinny być dokumentowane fakturami korygującymi - zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT - zmniejszającymi podstawę opodatkowania.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: bonus, faktura korygująca, opodatkowanie, podstawa opodatkowania, premia pieniężna
Data aktualizacji: 27/12/2012 21:00:01

W złożonym wniosku podatnik pyta o konieczność wystawiania faktur korygujących w formie el...

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4, art. 216, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o...

Czy podatnik ma obowiązek wykazywania na fakturze kwoty zapłaconej akcyzy?

Z treści złożonego wniosku wynika, iż Pani ... prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży używanych samochodów osobowych nabywanych w krajach Unii Europejskiej. W kraju samochody te sprzedawane są na zasadach opodatkowania marży...

Czy Podatnik prawidłowo wystawia fakturę dokumentującą sprzedaż budynku będącego towarem u...

Spółka zamierza sprzedać budynek wraz z gruntem, który jest jej własnością. Budynek został nabyty przez obecnego prezesa Spółki w 1998 roku od osoby fizycznej na podstawie aktu notarialnego. Budynek został zmodernizowany, ale ponieważ ówczesny...

Czy podatek naliczony wynikający z faktur za zakupiony sprzęt medyczny służący świadczeniu...

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 43 ust. 1 pkt 1 oraz art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54...

Czy można odliczyć podatek naliczony z faktur otrzymanych przed dniem rejestracji dla potr...

Postanowienie Na podstawie art.14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (t.j.Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku ..................z dnia 24 października 2005r.(wpływ 25.10.2005r.) o udzielenie pisemnej...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie premii pieniężnych i sposób ich dokumentowania oraz prawo do odliczenia podatku naliczonegoPrawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w częściCzy należy zapewnić organom podatkowym dostęp drogą elektroniczną do faktur wystawionych w formie elektronicznej?Określenie momentu odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej usługi wsparcia technicznegoCzy wydanie opakowań po środkach niebezpiecznych, w wypadku braku ich zwrotu, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.