Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Otrzymana premia pieniężna stanowi wynagrodzenie za świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT, które winno być udokumentowane fakturą VAT

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 18 kwietnia 2008 r. (data wpływu 21 kwietnia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 16 czerwca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymywanych premii pieniężnych oraz sposobu dokumentowania - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 21 kwietnia 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymywanych premii pieniężnych oraz sposobu dokumentowania.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.Spółka zawarła ze swoimi kontrahentami umowę, z której wynika, iż dokonując zakupu odpowiedniej ilości towarów, osiągając w ten sposób odpowiedni poziom obrotów otrzyma w stosownej wysokości bonus - premię. Wysokość przedmiotowego bonusu uzależniona jest od ilości zakupionych u kontrahenta towarów. Otrzymanie bonusu uwarunkowane jest realizacją celu zakupowego przedstawionego przez dostawcę. Podstawą rozliczenia jest wartość zakupów dokonanych u dostawcy. Procentowa wartość premii jest uzależniona od zakupów w czasie. Kwartał podzielony jest na dwa periody. Osiągnięcie celu zakupowego w kwartale i periodzie jest wyżej premiowane niż osiągnięcie celu w samym kwartale. Umowa poza realizacją kwartalnego celu zakupowego nie nakłada na Spółkę innych zadań uzależniających wypłatę premii.W związku z powyższym zadano następujące pytanie:Czy naliczenie podatku VAT, a tym samym rozliczanie premii fakturą VAT za usługi przez Spółkę jest prawidłowe.Zdaniem Wnioskodawcy uwarunkowanie wypłaty premii odpowiednim zachowaniem, tj. wykonaniem określonego pułapu obrotów służy ewidentnie wzrostowi sprzedaży. Ponadto same warunkowanie, czyli nakazanie określonego zachowania wyczerpuje znamiona usługi. Oczywistym jest, że gdyby nie motywacja w postaci premii, Spółka dokonywałaby tylko zakupów na poziomie aktualnego zapotrzebowania, a poprzez premię motywowana jest do zwiększenia sprzedaży i/lub zakupów. Gdyby premia była wypłacana bezwarunkowo i za każdy dowolnie zrealizowany pułap nie stanowiłaby usługi. W zaistniałej sytuacji między stronami umowy powstaje relacja zobowiązaniowa, która należy traktować jako świadczenie usług, zatem rozliczenie premii fakturą VAT jest prawidłowe. Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska Spółka powołała się na interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2008 r. nr IP-PP2-443-581/07-2/PS, w której uznano, iż w sytuacji kiedy wypłacane przez podatnika premie będą miały wpływ na wzrost sprzedaży towarów, będą stanowiły czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Mając na uwadze powołane przepisy stwierdzić należy, iż w sytuacji gdy bonusy (premie) wypłacane są z tytułu dokonywania przez nabywcę nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie i premie te nie są związane z żadną konkretną dostawą, należy uznać, że wypłacona premia związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Świadczeniem usług jest bowiem każde zachowanie się podmiotu w wykonaniu stosunku zależności, które niekoniecznie polega na fizycznym wykonaniu jakiejkolwiek czynności lub podjęciu działania.

Ponadto, zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka otrzymuje premie pieniężne uzależnione od osiągniętego w określonym czasie odpowiedniego poziomu zakupów. Ponadto opisany stan faktyczny nie wskazuje, aby premia pieniężna była związana z konkretną dostawą.

Uznać zatem należy, że udzielane premie związane są z określonym zachowaniem Spółki, które stanowi zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług świadczenie usług za wynagrodzeniem podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych, na udokumentowanie czego Spółka będzie zobowiązana wystawić fakturę zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej -powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: dokumentowanie, faktura, faktura VAT, premia pieniężna, świadczenie usług
Data aktualizacji: 21/01/2013 06:00:01

Urząd Skarbowy Stargard Szczeciński 73-110 ul. Towarowa 15

Zasięg terytorialny miasta Stargard Szczeciński gminy Chociwel, Dobrzany, Dolice, Ińsko, Kobylanka, Marianowo, Stara Dąbrowa, Stargard Szczeciński, Suchań powiaty stargardzki województwo zachodniopomorskie Konta bankowe CIT...

Czy zarządca sądowy ma prawo wystawiania rachunków bez udzielonego pełnomocnictwa?

Pismem z dnia 23.02.2007r. (data wpływu 26.02.2007r.), uzupełnionym dnia 12.03.2007r zwrócili się Państwo o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego.Przedstawiony przez Państwa stan faktyczny:...

Podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży za pośrednictwem agentów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Podatnik zwrócił się z wątpliwościami dotyczącymi opodatkowania podatkiem od towarów i usł...

W związku z wnioskiem Spółki z dnia 24.02.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu w dniu 27.02.2006 roku) - w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu...

Korekta faktury VAT w związku z zastosowaniem zwolnienia przedmiotowego

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Refakturowanie usług dotyczących funkcjonowania nieruchomości na poszczególnych właścicieli lokaliCzy można złożyć korektę deklaracji VAT-7 w przypadku anulowania faktury VAT, która nie dokumentowała rzeczywistej sprzedaży?Opodatkowanie usługi transportowej związanej z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarówFaktura końcowa onlineTrzeci Urząd Skarbowy Bydgoszcz 85-032 ul. Tadeusza Rejtana 5
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.