Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Otrzymane dofinansowanie nie będące wynagrodzeniem za świadczone usługi nie należy dokumentować fakturą VAT i wykazywać w deklaracji VAT-7

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2010 r. (data wpływu 22 marca 2010 r.), uzupełnionym w dniach 7 i 27 maja 2010 r. (daty wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania i wykazania w deklaracji VAT-7 otrzymanego dofinansowania - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 22 marca 2010 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniach 7 i 27 maja 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania i wykazania w deklaracji VAT-7 otrzymanego dofinansowania.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.Fundacja będąc podatnikiem podatku od towarów i usług jest organizatorem imprezy historycznej, w ramach której wykonuje czynności opodatkowane m. in. takie jak dzierżawa terenu, sprzedaż praw telewizyjnych i reklam w czasie imprezy. Jednym ze współorganizatorów jest Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, z którym Fundacja podpisała umowę określającą zasady współpracy przy realizacji wspólnego projektu z widowiskiem historycznym. W myśl postanowień ww. umowy, Fundacja zobowiązuje się do przeznaczenia otrzymanych od Centrum środków wyłącznie na cele w niej określone tj. na częściowe pokrycie kosztów:

organizacji i budowy wioski rycerskiej, organizacji i budowy miasteczka średniowiecznych rzemieślników, zabezpieczenia logistycznego imprezy: przeciwpożarowego, sanitarnego, medycznego, porządkowego, ochrony w obozie rycerskim, miasteczku rzemieślniczym i części festynowej, wynajęcia sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem na występy amatorskich i zawodowych zespołów artystycznych.oraz do właściwego i terminowego rozliczenie otrzymanego dofinansowania. Zgodnie z § 3 przedmiotowej umowy, Fundacja ma obowiązek fakturowania każdej transzy. W zamian za otrzymane dofinansowanie Fundacja nie świadczy żadnych usług, ani nie dostarcza towarów na rzecz Centrum. W ramach projektu, który jest współfinansowany z ww. środków, nie są odpłatnie świadczone usługi na rzecz jakichkolwiek podmiotów. Impreza ma charakter bezpłatny.W związku z powyższym zadano w uzupełnieniu z dnia 27 maja 2010 r. następujące pytanie:Czy otrzymane dofinansowanie powinno zostać udokumentowane fakturą VAT i wykazane w deklaracji VAT-7.Zdaniem Wnioskodawcy, dofinansowania tego nie należy dokumentować fakturą VAT i wykazać w deklaracji VAT-7.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Z regulacji zwartej w art. 2 pkt 22 ustawy wynika, że sprzedaż definiowana jest jako odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Zgodnie z art. 106 ust. 7 powołanej ustawy, w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Z powyższego przepisu wynika, że skoro zwrot dotacji, subwencji i innej dopłaty o podobnym charakterze dokumentuje się fakturą wewnętrzną, a nie fakturą korygującą, to tym bardziej otrzymanie tych środków nie powinno być udokumentowane fakturą VAT. Zatem otrzymanie dotacji, subwencji, czy innej dopłaty o podobnym charakterze powinno być dokumentowane analogicznie jak przy zwrocie tych środków fakturą wewnętrzną, lecz jedynie w sytuacji, gdy dopłaty mają wpływ na cenę dostarczanych towarów lub świadczonych usług.

Na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Fundacja (podatnik podatku od towarów i usług) jest organizatorem imprezy historycznej, w ramach której wykonuje czynności opodatkowane takie jak dzierżawa terenu, sprzedaż praw telewizyjnych i reklam w czasie imprezy. W ramach podpisanej umowy ze współorganizatorem, Fundacja otrzymuje od niego dofinansowanie na częściowe pokrycie kosztów poniesionych w związku z organizacją tej imprezy. W zamian za otrzymane dofinansowanie Fundacja nie świadczy żadnych usług, ani nie dostarcza żadnego towaru na rzecz współorganizatora przekazującego dofinansowanie, a otrzymane od niego środki przeznacza wyłącznie na częściowe pokrycie poniesionych kosztów.

Biorąc pod uwagę powołane wyżej regulacje oraz treść interpretacji indywidualnej nr ITPP2/443-280a/10/RS, w której rozstrzygnięto, że otrzymane dofinansowanie nie stanowi wynagrodzenia za świadczenie usług, ani dopłaty mającej wpływ na cenę, należy stwierdzić, iż nie ma podstaw prawnych do jego dokumentowania fakturą VAT i tym samym do wykazania w deklaracji VAT-7.

Ponadto należy podkreślić, iż analiza załączników dołączonych do wniosku nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny prawnej dokumentu dołączonego do wniosku przez Fundację, a niniejszą interpretację wydano na podstawie stanu faktycznego przestawionego we wniosku.Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Krajowe Biuro Informacji Podatkowej ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: dofinansowanie, dokumentowanie, faktura VAT
Data aktualizacji: 22/01/2013 09:00:01

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy sposobu obliczenia różnicy podatku, o którym mowa w art. 87

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy powstania obowiązku podatkowego

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach p o s t a n a w i a : uznać, że stanowisko Urzędu przedstawione we wniosku z dnia...

Dotyczy ustalenia kursu waluty w związku z wystawieniem faktur korygujących (korekta przyc...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy podatnik ma prawo odliczenia podatku od towarów i usług z faktury dotyczącej nabycia o...

Na podstawie art.14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U z 2005 roku Nr 8 poz.60 z późn.zm) w odpowiedzi na pismo z dnia .01.2007 roku o udzielenie pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy faktura dokumentująca zakup oleju napędowego powinna zawierać numery rejestracyjne wszystkich korzystających z tego paliwa ciągników?Czy zakupy towarów związanych z obchodami święta branżowego w Spółce, potwierdzone fakturami VAT, dają prawo do odliczenia podatku naliczonego?Dotyczy obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedażyJak ustalić podstawę opodatkowania w przypadku refakturowania opłaty za abonament (internet) na użytkowników będących członkami spółdzielni ?Refakturowanie przez spółdzielnię mieszkaniową kosztów eksploatacji garaży
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.