Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Otrzymanie premii pieniężnej podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych i winno być udokumentowane wystawieniem faktury przez świadczącego usługę

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2009r. (data wpływu 26 marca 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 kwietnia 2009r. (data wpływu 8 kwietnia 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności udzielenia premii jak i prawa do odliczenia podatku naliczonego na fakturze wystawionej z tytułu udzielonej premii pieniężnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 marca 2009r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności udzielenia premii jak i prawa do odliczenia podatku naliczonego na fakturze wystawionej z tytułu udzielonej premii pieniężnej. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 8 kwietnia 2009r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca będący podatnikiem podatku od towarów i usług prowadzi działalność w zakresie usług poligraficznych, produkcji i sprzedaży opakowań oraz innych materiałów drukowanych. Zgodnie z umową podpisaną pomiędzy Spółką Jawną i kontrahentem przewidziano udzielenie premii pieniężnej przez Spółkę jeżeli wartość zakupów danego odbiorcy przekroczy określoną wartość w określonym w umowie czasie. Premia ta nie jest związana z konkretną dostawą wyrobów na rzecz odbiorcy lecz jest wynikiem wszystkich dostaw wyrobów dokonanych w danym okresie. W związku z wypłatą premii pieniężnej kontrahentowi Spółka otrzymuje fakturę VAT z naliczonym podatkiem VAT według stawki 22%.

W piśmie z dnia 8 kwietnia 2009r. Wnioskodawca uzupełnił opis stanu faktycznego i wskazał, że podpisał trójstronną umowę o współpracy z dwoma kontrahentami będącymi podatnikami podatku VAT, w której w § 3 pkt 4 ustalono warunki udzielania pieniężnych premii rocznych w wysokości od 2% do 4% od obrotu netto każdego z kontrahentów w przypadku przekroczenia łącznie przez obu kontrahentów określonych kolejnych progów obrotu netto od których jest uzależniony poziom premii za dany okres. Przekroczenie każdego kolejnego progu obrotu powoduje zwiększenie premii o 0, 5% poczynając od 2% a kończąc na 4%. Jeżeli tylko jeden przekroczy określony próg ustalony w umowie również drugi kontrahent ma prawo do premii na tym samym poziomie procentowym, ponieważ jest to umowa trójstronna i obroty obu kontrahentów są łączone do określenia progu. Udzielenie premii nie jest uzależnione od terminowych płatności dokonywanych przez kontrahentów, jak również od jakichkolwiek działań marketingowych i reklamowych, a jedynie od osiągniętego obrotu z Wnioskodawcą. Nie jest również związane z konkretną dostawą wyrobów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 8 kwietnia 2009r.):

Czy udzielenie premii pieniężnej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i powinno być udokumentowane fakturą oraz w związku z tym Wnioskodawca udzielający premii i jednocześnie otrzymujący fakturę ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z ww. faktury z tytułu premii pieniężnej od 1 stycznia 2008r.

Zdaniem Wnioskodawcy, podatek VAT z otrzymanej faktury dokumentującej premię pieniężną podlega odliczeniu ponieważ jest to transakcja, która podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, tj. według 22% stawki VAT oraz powinna być udokumentowana przez kontrahenta fakturą VAT. Wypłacona premia pieniężna jest wynagrodzeniem dla kontrahenta za intensyfikację sprzedaży i powstrzymywaniem się od zakupów wyrobów konkurencyjnych. Premia pieniężna w tym przypadku jest rodzajem wynagrodzenia za określone zachowanie się nabywcy w stosunku do sprzedawcy czyli Spółki. Jest to świadczenie usługi przez kontrahenta na rzecz Spółki. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług. Zgodnie z powyższym ww. usługa podlega opodatkowaniu VAT i stanowi podstawę do obniżenia podatku należnego u nabywcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT), natomiast przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa-zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Uwzględniając powyższe, każde odpłatne świadczenie polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czy określonym zachowaniu mieści się w definicji usługi. Pojęcie usługi według ustawy o podatku od towarów i usług jest bowiem szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Oznacza to, że w definicji tej mieszczą się również określone zachowania, które nie zostały sklasyfikowane w PKWiU, o której mowa w art. 8 ust. 3 powoływanej ustawy.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2 - 22, art. 30 - 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.

Natomiast zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

Podatnicy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są tzw. bonusy nabywcom. Skutki podatkowe wypłaconych premii pieniężnych (bonusów) nabywcom uzależnione są od wielu czynników, tj. m.in. od ustalenia za co faktycznie bonusy te zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie itp. W przypadkach, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą, nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w cyt. art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości (ceny) dostawy. W tym przypadku zastosowanie będzie miał obowiązujący do dnia 30 listopada 2008r.przepis § 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.).

Ww. przepis zgodny jest z obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008r. przepisem § 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337).

W praktyce występują również sytuacje, gdzie premia pieniężna (bonus) jest wypłacana z tytułu dokonywania przez nabywcę nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób lub spowodowanie jakiegoś zachowania wobec wypłacającego premie pieniężne. Premia ta (bonus) nie jest związana z żadną konkretną dostawą. W takiej sytuacji należy uznać, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Świadczeniem usług jest bowiem każde zachowanie się podmiotu w wykonaniu stosunku zależności, które niekoniecznie polega na fizycznym wykonaniu jakiejkolwiek czynności lub podjęciu działania.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca zawarł z dwoma kontrahentami umowę trójstronną. Z zapisu § 3 pkt 4 umowy wynika, iż ustalono warunki udzielania pieniężnych premii rocznych w wysokości od 2% do 4% od obrotu netto każdego z kontrahentów w przypadku przekroczenia łącznie przez obu kontrahentów określonych kolejnych progów obrotu netto od których jest uzależniony poziom premii za dany okres. Przekroczenie każdego kolejnego progu obrotu powoduje zwiększenie premii o 0, 5% poczynając od 2% a kończąc na 4%. Jeżeli tylko jeden przekroczy określony próg ustalony w umowie również drugi kontrahent ma prawo do premii na tym samym poziomie procentowym, ponieważ jest to umowa trójstronna i obroty obu kontrahentów są łączone do określenia progu. Udzielenie premii nie jest uzależnione od terminowych płatności dokonywanych przez kontrahentów, jak również od jakichkolwiek działań marketingowych i reklamowych, a jedynie od osiągniętego obrotu z Wnioskodawcą. Nie jest również związane z konkretną dostawą wyrobów.

Stwierdzić zatem należy, iż w przedmiotowej sprawie premia pieniężna jest ściśle uzależniona od określonego zachowania obu kontrahentów. Premia ta nie ma charakteru dobrowolnego, ale uzależniona jest od określonego zachowania kontrahentów. Usługobiorcą jest Wnioskodawca, który realizuje swój interes ekonomiczny poprzez tworzenie sytuacji, w której kontrahenci decydują się na zakup u Wnioskodawcy, a nie u innego dostawcy. Wypłacenie przedmiotowej premii pieniężnej jest zatem rodzajem wynagrodzenia za określone zachowanie się kontrahentów w stosunku do Wnioskodawcy. Wypłacając premię pieniężną Wnioskodawca nagradza kontrahentów za nabycie określonej ilości towarów, a w konsekwencji za lojalność względem Wnioskodawcy, tj. za to, że kupujący nabywają towary Wnioskodawcy, a nie jego konkurentów. Premia pieniężna powinna być w związku z tym traktowana jako wynagrodzenie za powstrzymywanie się od zakupu towarów konkurencyjnych. Zachowanie kontrahentów stanowi w tym przypadku świadczenie usługi za wynagrodzeniem na rzecz Wnioskodawcy. Jako zapłatę za wykonaną usługę kontrahenci otrzymują bonus w postaci premii pieniężnej.

Zatem pomiędzy stronami zaistniała więź o charakterze zobowiązaniowym, która na gruncie ustawy o VAT stanowi świadczenie usługi za wynagrodzeniem.

W świetle powyższego zachowanie kontrahentów polegające na nienabywaniu towarów od dostawców konkurencyjnych wobec Wnioskodawcy, wynagradzane jako procent od obrotu netto zakupów należy uznać za świadczenie usług zgodnie z cyt. art. 8 ust. 1 ustawy o VAT i opodatkować podatkiem od towarów i usług wg stawki 22%.

Zgodnie z art. 41 ust. 13 ustawy o VAT towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

Ponadto, zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Zatem w przedmiotowej sytuacji otrzymanie premii pieniężnej przez kontrahentów jest wynagrodzeniem za świadczenie usługi, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według 22% stawki podatku VAT oraz winno być udokumentowane poprzez wystawienie przez świadczącego usługę (kontrahentów) faktury VAT na rzecz sprzedawcy towarów (tj. Wnioskodawcy).

Jeśli chodzi natomiast o kwestie związane z prawem do odliczenia przez Wnioskodawcę podatku naliczonego na otrzymanej od kontrahenta fakturze VAT dokumentującej udzielone przez Wnioskodawcę premie pieniężne, to obowiązuje zasada, zgodnie z którą prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zgodnie bowiem z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest zatem bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Jeżeli zatem w przedmiotowej sprawie premie pieniężne są udzielane w związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, to Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej udzielenie kontrahentowi premii pieniężnej. Ustawodawca stworzył podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2008r.) nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Cytowany wyżej przepis nie ogranicza prawa Wnioskodawcy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w związku z otrzymaniem od kontrahenta faktur dokumentujących udzielone przez Wnioskodawcę premie pieniężne. Premie pieniężne, o których mowa we wniosku, powinny być udokumentowane przez otrzymującego fakturą VAT i opodatkowane 22% stawką podatku od towarów usług, zatem Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w fakturze otrzymanej od kontrahenta z tytułu udzielonej mu premii pieniężnej, pod warunkiem oczywiście spełnienia przesłanki określonej w art. 86 ust. 1 ustawy.

W konsekwencji powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: bonus, czynności opodatkowane, dokumentowanie, faktura VAT, premia pieniężna, świadczenie usług
Data aktualizacji: 28/01/2013 18:00:01

Czy niezapłacona faktura za gaz w miesiącu październiku podlega odliczeniu w tym miesiącu?

Działając na podstawie przepisów art. 14a 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Jednolity tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie po rozpatrzeniu wniosku z dnia...

Zasady wystawiania i przechowywania faktur VAT

Działając na podstawie art. 14b 2 ustawy z 29 sierpnia 1997r. - Ordynacjapodatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującymdo 31 grudnia 2004r., Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia treść udzielonejprzez Naczelnika Urzędu...

Do obniżenia kwoty podatku należnego wymagane jest posiadanie potwierdzenia odbioru faktur...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Fakturowanie usług najmu i doręczanie faktur

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

VAT - w zakresie otrzymania premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Odliczanie kwoty podatku VAT z faktur za najem samochodu o masie nie przekraczającej 3.500 kgJak należy wystawić fakturę VAT na usługi turystyczne, jeżeli w jej skład wchodzą usługi własne?Jakie wymogi formalne powinna spełniać faktura dokumentująca transakcję rekrutacji personelu?Wątpliwości Podatnika dotyczą terminu wystawienia faktury wewnętrznej dokumentującej czynność, która stanowi dla Podatnika import usługWystawianie faktur korygujących do faktur wewnętrznych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.