Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. będzie dostępna intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

Otrzymanie premii pieniężnej podlega opodatkowaniu wg stawki podatku 22% i winno być potwierdzone fakturą VAT

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 1 września 2008 r. (data wpływu 5 września 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 listopada 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności, za którą otrzymano premię pieniężną oraz sposobu jej dokumentowania - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 5 września 2008 r. został złożony wniosek, uzupełnionym pismem z dnia 27 listopada 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności, za którą otrzymano premię pieniężną oraz sposobu jej dokumentowania.W przedmiotowym wniosku, oraz piśmie stanowiącym jego uzupełnienie, przedstawiono następujący stan faktyczny.Podstawowym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest handel detaliczny. W związku z powyższym zawiera On z kontrahentami (dostawcami towarów) umowy, w których zawarty jest element motywacyjny, zachęcający do dalszej współpracy, jakim jest premia pieniężna, zwana też bonusem.W zawartych umowach określono następujące warunki współpracy:

pierwszy typ umowy - otrzymanie premii i jej wysokość uzależnione są od realizacji obrotu powyżej określonej wysokości, z uwzględnieniem faktur korygujących, np. dokonanie zakupów przez Spółkę w wysokości 16 mln zł, uprawnia do otrzymania premii w wysokości 3% wartości obrotu. Za datę wykonania usługi przyjęty jest dzień sprawdzenia poprawności rozliczeń między kontrahentem a Spółką. Spółka w terminie 7 dni od daty wykonania usługi wystawia fakturę VAT ze stawką 22%.drugi typ umowy - premia wypłaca jest za terminowe regulowanie płatności kontrahentowi za towary zakupione w danym okresie, np. ustalenie premii pieniężnej w wysokości 3% wartości netto zakupionych towarów, za które Spółka zapłaciła w terminie. Za datę wykonania usługi przyjęty jest dzień sprawdzenia poprawności rozliczeń między kontrahentem a Spółką, która w terminie 7 dni od daty wykonania usługi wystawia fakturę VAT ze stawką 22%.trzeci typ umowy - premia wypłaca jest za zrealizowanie określonej wielkości zakupów u dostawcy oraz terminowe regulowanie płatności w danym okresie.

W umowie dostawca i Spółka ustalają, że przedmiotem umowy są warunki wypłaty premii pieniężnej za realizację ustalonych wzajemnie celów obrotowych. Pod pojęciem obrotu rozumie się sumę netto wszystkich faktur VAT i faktur korygujących wystawionych przez dostawcę w danym okresie rozliczeniowym. Jako cel obrotu ustalana jest określona wartość netto obrotu, np. 16 mln zł.Wypłata premii pieniężnej (bonusu) jest rozliczana według zasad:

za realizację minimum 100% wartości celu, dostawca wypłaca Spółce kwotę w wysokości 15.000 zł netto;za realizację minimum 75% wartości celu, ale mniej niż 100%, dostawca wypłaci kwotę w wysokości 10.000 zł netto;jeżeli cel zostanie wykonany w części mniejszej niż 75%, nie zostanie wypłacona żadna premia;dostawcy przysługuje prawo do niewypłacenia premii lub do jej zmniejszenia w przypadku nieterminowego regulowania należności przez Spółkę;za datę wykonania usługi przyjęty jest dzień sprawdzenia poprawności rozliczeń między dostawcą a Spółką, która w terminie 7 dni od daty wykonania usługi wystawia fakturę VAT ze stawką 22%.

W piśmie z dnia 27 listopada 2008 r. Spółka wyjaśniła zasady rozliczeń wypłaty premii pieniężnej. I tak, w przypadku umowy typu A zastosowanie mają warunki wymienione powyżej w pkt 1, 2, 3 oraz 5 z wykluczeniem pkt 4, dla umowy typu B i C ma zastosowanie pkt 4, 5 (z wykluczeniem pkt 1, 2 i 3).W związku z powyższym zadano następujące pytanie.Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego Spółka prawidłowo postępuje wystawiając fakturę VAT ze stawką 22% na potwierdzenie przysługującej Jej od dostawcy premii pieniężnej.Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymanie premii pieniężnej (bonusu) niezależnie od typu umowy winno być potwierdzone fakturą VAT ze stawką 22% wystawioną w terminie 7 dni od daty wykonania usługi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, zdefiniowane, w treści przepisu art. 8 ustawy, jako każde świadczenie, w tym również na rzecz osoby prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z treścią zawartych z kontrahentami umów (niezależnie od typu umowy) przewidziana jest możliwość otrzymania premii pieniężnej, która z kolei uzależniona jest od wartości osiągniętego obrotu, terminowości zapłaty lub osiągniętego obrotu i terminowości zapłaty. Wnioskodawca ma prawo otrzymać od dostawcy premię pieniężną, której wysokość uzależniona jest od spełnienia określonych warunków, które z kolei wpływają na efektywność współpracy pomiędzy stronami umowy. Podstawowym celem, z punktu widzenia dostawcy towarów jest osiągnięcie i zwiększanie dochodów ze sprzedaży towarów, które nabył lub wytworzył w celu ich zbycia. Dostawca wypłacając premię pieniężną wynagradza Spółkę za wykonywanie warunków określonych w umowie, a zatem premie pieniężne stanowią przychód z tytułu wykonania czynności definiowanej dla potrzeb ustawy o podatku od towarów i usług jako świadczenie usług (art. 8 tej ustawy), która to czynność podlega opodatkowaniu według podstawowej stawki podatku w wysokości 22%.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia.Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: dokumentowanie, faktura VAT, premia pieniężna, rabaty, świadczenie usług
Data aktualizacji: 31/01/2013 12:00:01

Opodatkowania premii pieniężnych i udokumentowania premii pieniężnej poprzez wystawienie f...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Kiedy powstaje prawo do obbniżenia podatku należnego o podatek wynikajacy z wystawionej fa...

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż...

Kto ma obowiązek rozliczyć dochód uzyskany ze sprzedaży akcji nabytych w 2004 r.?

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w . stwierdza, że stanowisko Pana . - przedstawione we wniosku z dnia 17.01.2005 r....

Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od towarów i usług Gmina może dokonać...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Pytanie dotyczy prawidłowości ustalenia daty uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży z p...

Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 30.09.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu 30.09.2005 r.), uzupełnionego pismem z...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy w związku z wystawieniem faktury korygującej przychód z działalności gospodarczej powstaną różnice kursowe?Dotyczy przechowywania faktur elektronicznych przez podmiot zewnetrzny (na terenie Unii EuropejskiejUrząd Skarbowy Ciechanów 06-400 ul. Warszawska 58Urząd Skarbowy Włodawa 22-200 ul. Rynek 9Udzielenie premii pieniężnej w związku z konkretną dostawą należy uznać jako rabat w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy o VAT
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.