Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Otrzymywana przez Stronę premia pieniężna traktowana jest jako wynagrodzenie za świadczoną usługę, którą należy udokumentować fakturą VAT

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. j., przedstawione we wniosku z dnia 20.05.2008 r. (data wpływu 02.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania otrzymywanych premii pieniężnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 02.06.2008 r. do tut. Organ wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania otrzymywanych premii pieniężnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego i detalicznego artykułami spożywczymi. W związku z dokonywaniem zakupu dużych ilości towarów od producentów i innych dystrybutorów Strona otrzymuje premie pieniężne za osiągnięcie (zrealizowanie) pewnego poziomu obrotów w wyznaczonym czasie lub za dokonywanie terminowych płatności za faktury z tytułu dostaw. Warunki i zasady przyznawania i otrzymywania premii określone są w umowach z kontrahentami. Wysokość premii uzależniona jest od wielkości obrotów i nie można powiązać jej z żadną konkretną transakcją.

Podobne działania Podatnik podejmuje wobec kontrahentów dokonujących zakupów w Jego firmie, tj. za zakup określonych ilości towarów w wyznaczonym czasie lub dokonywaniem terminowych płatności za faktury z tytułu dostaw - kontrahenci są wynagradzani premiami pieniężnymi. Zasady i warunki ich przyznawania są określone w umowach. Wysokość premii uzależniona jest od wielkości obrotów i nie można powiązać jej z żadną konkretną transakcją. Przyznawane premie Spółka dokumentuje fakturami VAT stosując stawkę 22%.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wystawiając faktury VAT za premie pieniężne uzyskane za osiągnięcie określonego obrotu z dostawcą Strona postępuje poprawnie, czy też powinna wystawiać noty obciążeniowe opierając się na interpretacji Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 maja 2007 r. sygn. akt III SA/Wa 4080/06, który uznał, że premie pieniężne, wypłacane w przypadku osiągnięcia określonego progu obrotów, nie są dla nabywcy wynagrodzeniem za świadczenie usług, nie rodzą więc obowiązku podatkowego w VAT.

Podatnik wskazuje, iż Jego postępowanie jest zgodne z wykładnią Ministerstwa Finansów z dnia 30 grudnia 2004 r. nr PP3-812-1222/04/AP/4026. Strona wskazuje, że traktuje premię jako wynagrodzenie za świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Z uwagi na to, że premia pieniężna nie jest związana z żadną konkretną dostawą, nie jest więc rabatem, a świadczeniem usługi, którą to usługę Podatnik dokumentuje fakturą VAT stosując stawkę 22%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej, zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub tolerowania czynności lub sytuacji.świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Stosownie do ust. 4 ww. artykułu obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych, w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

W przypadkach, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą, nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jako rabat, o którym mowa w wyżej powołanym art. 29 ust. 4 ustawy, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości (ceny) dostawy. Wówczas, zgodnie z § 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005 r. Nr 95, poz. 798 ze zm.) w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów, określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

W praktyce występują również sytuacje, gdzie premia pieniężna jest wypłacana z tytułu dokonywania przez nabywcę, nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie w określony sposób, premia ta nie jest związana zatem z konkretną dostawą. W takiej sytuacji uznać należy, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonym zachowaniem nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę, otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Świadczeniem usług, zgodnie z wyżej wskazanym art. 8 ust. 1 ustawy jest każde zachowanie się podmiotu w wykonaniu stosunku zależności, które niekoniecznie polega na wykonaniu jakiejkolwiek czynności lub podjęciu działania.

Ze złożonego wniosku wynika, iż Strona otrzymuje od kontrahentów (producentów i innych dystrybutorów) premie pieniężne, za osiągnięcie, zrealizowanie pewnego poziomu obrotów w wyznaczonym czasie lub za dokonywanie terminowych płatności za faktury z tytułu dostaw.

Z treści wniosku wynika, że nie jest możliwe powiązanie premii pieniężnej z konkretną dostawą (lub dostawami), a więc nie może być ona potraktowana jako rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

Zatem uznać należy, iż w przedmiotowej sprawie premia pieniężna uzależniona jest od określonego zachowania się Spółki wobec kontrahentów.

Świadczeniem usług jest każde zachowanie się podmiotu w wykonaniu stosunku zależności, które niekoniecznie polega na fizycznym wykonaniu jakiejkolwiek czynności lub podjęciu działania.

Otrzymana premia pieniężna zależy bowiem od określonego zachowania Spółki, co powoduje, że pomiędzy stronami istnieje relacja zobowiązaniowa, którą należy traktować jako świadczenie usługi przez Stronę otrzymującą taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 wyżej powołanej ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. (.). Sprzedażą, w myśl art. 2 pkt 22 cyt. ustawy, jest odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Biorąc pod uwagę treść złożonego wniosku oraz powołane przepisy stwierdzić należy, iż otrzymywana przez Stronę premia pieniężna traktowana jest jako wynagrodzenie za świadczoną usługę, którą należy udokumentować fakturą VAT.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, faktura VAT, premia pieniężna, świadczenie usług
Data aktualizacji: 07/01/2013 18:00:01

Czy można dokonywać, zgodnie z art. 120 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług, sprzeda...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy świadczone usługi na podstawie kontraktu menedżerskiego są zwolnione z podatku od towa...

Na podstawie art. 14a 1 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie stwierdza, iż stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 1 lutego...

Wystawianie faktur VAT sądom i prokuraturom za wykonane tłumaczenie przez tłumacza przysię...

Z przedmiotowego wniosku w sprawie udzielenia interpretacji przepisów prawa podatkowego wynika, iż jest Pan tłumaczem przysięgłym ustanowionym przez Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach, zarejestrowanym jako podatnik podatku od towarów i usług...

Dotyczy refakturowania kosztów energii elektrycznej, energii cieplnej, ścieków, zimnej wod...

Działając na podstawie art. 14b 5 i art. 233 1 pkt 1 w związku z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu po rozpatrzeniu zażalenia na...

Czy faktury wystawione przez firmę Wnioskodawcy na rzecz spółki osobowej, w której będzie...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie premii pieniężnych i sposób ich dokumentowania, udzielanych zagranicznym kontrahentom z tytułu osiągnięcia określonego obrotuUrząd Skarbowy Gorlice 38-300 ul. Bardiowska 9VAT - w zakresie możliwości obniżenia obrotu oraz kwoty podatku należnego na podstawie faktur korygującychPrawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących leasing samochodu oraz zakup paliwaCzy nienależnie otrzymany zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych na rachunek bankowy podatnika jest zaległością podatkową?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.