Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Otrzymywanie faktury elektronicznej

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 23 czerwca 2009 r. (data wpływu 29 czerwca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie faktur otrzymanych z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 czerwca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie faktur otrzymanych z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest polską spółką należącą do międzynarodowej grupy, czołowego producenta papierów higienicznych w Europie. W celu usprawnienia i przyspieszenia obrotu dokumentów pomiędzy spółkami w ramach grupy, Zainteresowany zamierza rozpocząć wystawianie faktur VAT w formie elektronicznej dla zagranicznych i polskich spółek z grupy. Ponadto, Spółka otrzymywać będzie faktury elektroniczne wystawiane przez zagraniczne spółki z grupy.

Dokumenty faktur elektronicznych będą wystawiane przez Zainteresowanego w systemie informatycznym T(...) w postaci plików w formacie PDF, które będą odzwierciedlały wygląd papierowej faktury i będą zawierały wszystkie dane i elementy wymagane dla faktury VAT.

Faktury będą opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.), weryfikowalnym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu wystawionego przez Powszechne Centrum Certyfikacji. Stosowany przez Wnioskodawcę podpis elektroniczny zapewni autentyczność pochodzenia faktur i ich integralność. Podpis elektroniczny będzie zintegrowany z plikiem faktury w taki sposób, że zapewni rozpoznawalność jakiejkolwiek późniejszej zmiany treści faktury. Każda ewentualna zmiana dokumentu faktury spowoduje, że podczas weryfikacji podpisu, osoba weryfikująca zostanie poinformowana o tym, że dokument został zmieniony. Ponadto, wszystkie faktury elektroniczne będą znakowane czasem, co umożliwi poświadczenie daty powstania lub sygnowania faktury.

Wystawione faktury elektroniczne będą podpisywać upoważnieni pracownicy Spółki, używając do tego indywidualnych kwalifikowanych certyfikatów. Aktualna lista upoważnionych pracowników przekazana zostanie nabywcom oraz udostępniona będzie na stronie internetowej Zainteresowanego. Następnie faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona za pośrednictwem poczty elektronicznej bezpośrednio do odbiorcy. Odbiorca przy użyciu odpowiedniego oprogramowania będzie mógł zweryfikować pochodzenie faktury i jej integralność.

Przed przystąpieniem do wystawiania faktur w formie elektronicznej, Wnioskodawca otrzyma od nabywców pisemną akceptację wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej.

Wystawiane przez Spółkę duplikaty oraz korekty faktur elektronicznych będą opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób analogiczny do oryginałów faktur elektronicznych.

Jako potwierdzenie dokonanych zakupów, Zainteresowany będzie otrzymywać od innych spółek z grupy również faktury elektroniczne. Wystawione w systemach informatycznych faktury, w formie pliku PDF, będą opatrywane podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność pochodzenia dokumentu oraz jego integralności i przesyłane pocztą elektroniczną na adres Spółki. Autentyczność pochodzenia i integralność otrzymanych faktur elektronicznych będzie weryfikowana przez Wnioskodawcę przy pomocy oprogramowania.

Otrzymane faktury elektroniczne będą stanowiły dla Wnioskodawcy podstawę do wystawiania faktur wewnętrznych i rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy elektroniczne faktury, faktury korygujące i duplikaty opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, otrzymane przez Spółkę, których autentyczność pochodzenia i integralność treści będą weryfikowane przy pomocy oprogramowania, spełniają przesłanki, wynikające z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) oraz z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 113, poz. 1119), do uznania je za faktury elektroniczne równoważne fakturom papierowym i mogą stanowić podstawę do rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów...

Zdaniem Wnioskodawcy, elektroniczne faktury, faktury korygujące i duplikaty, otrzymane z innych spółek grupy za pośrednictwem poczty elektronicznej, po pozytywnej weryfikacji autentyczności pochodzenia i integralności danych w nich zawartych, mogą być traktowane jako równoważne fakturom wystawionym w formie papierowej i mogą stanowić podstawę do rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Szczegółowe zasady wystawiania i przechowywania faktur elektronicznych określone zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119), zwanego dalej rozporządzeniem, wydanego na podstawie delegacji zawartej w art. 106 ust. 10 i 11 ustawy.

Faktury wystawiane w formie elektronicznej przesyła się, w tym udostępnia, w tej formie odbiorcy oraz przechowuje się w tej formie przy zastosowaniu elektronicznych urządzeń do przetwarzania (łącznie z cyfrową kompresją) i przechowywania danych, z wykorzystaniem technik teletransmisji przewodowej, radiowej, technologii optycznych lub innych elektromagnetycznych środków - § 2 rozporządzenia.

W myśl § 3 ust. 1-3 rozporządzenia, faktury mogą być wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej, pod warunkiem uprzedniej akceptacji tej formy przez odbiorcę faktury, zwanej dalej akceptacją. Akceptacja może być wyrażona w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. W przypadku akceptacji w formie elektronicznej przepisy § 4 stosuje się odpowiednio. Faktury mogą być wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej nie wcześniej niż od dnia następującego po dniu, w którym odbiorca faktury dokonał akceptacji.

Stosownie do treści § 4 rozporządzenia, faktury mogą być wystawiane, przesyłane i przechowywane w formie elektronicznej, pod warunkiem że autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane: bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, ze. zm.), weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa, dotycząca tej wymiany, przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność danych. Przy czym, zagwarantowanie autentyczności pochodzenia faktur oznacza możliwość jednoznacznej identyfikacji nadawcy wiadomości, tj. wystawcy faktury. Z kolei procedury zapewniające integralność danych powodują, że faktura przesłana drogą elektroniczną dotarła do adresata kompletna i w niezmienionej formie.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca należący do międzynarodowej grupy, czołowego producenta papierów higienicznych w Europie zamierza rozpocząć wystawianie faktur VAT w formie elektronicznej dla zagranicznych i polskich spółek z tej grupy.

Jako potwierdzenie dokonanych zakupów od zagranicznych spółek z grupy, Zainteresowany będzie otrzymywać od nich również faktury elektroniczne. Wystawione w systemach informatycznych faktury, w formie pliku PDF, będą opatrywane podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność pochodzenia dokumentu oraz jego integralności i przesyłane pocztą elektroniczną na adres Spółki. Autentyczność pochodzenia i integralność otrzymanych faktur elektronicznych będzie weryfikowana przez Wnioskodawcę przy pomocy oprogramowania dostarczonego przez - Powszechne Centrum Certyfikacji.

Otrzymane faktury elektroniczne będą stanowiły dla Wnioskodawcy podstawę do wystawiania faktur wewnętrznych i rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Podkreślenia wymaga fakt, iż faktury dokumentujące wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, które Zainteresowany otrzyma od Sprzedawców, wystawione winny być na podstawie przepisów obowiązujących w kraju Sprzedawcy.

Zasady wystawiania i przechowywania faktur elektronicznych znajdują się również w regulacjach zawartych w Dyrektywie 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L 347.1 i L 384.92), zwanej dalej Dyrektywą.

Zgodnie z art. 218 Dyrektywy, do celów niniejszej dyrektywy państwa członkowskie uznają za faktury dokumenty lub noty w formie papierowej lub w formie elektronicznej, które spełniają warunki określone w niniejszym rozdziale.

W myśl art. 232 Dyrektywy, faktury wystawione zgodnie z przepisami sekcji 2 mogą zostać przesłane w formie papierowej lub, z zastrzeżeniem akceptacji odbiorcy, mogą zostać przesłane lub udostępnione drogą elektroniczną.

Stosownie do zapisu art. 233 ust. 1 dyrektywy, państwa członkowskie akceptują faktury przesyłane lub udostępniane drogą elektroniczną, pod warunkiem że autentyczność pochodzenia faktur i integralność ich treści zagwarantowano przy użyciu jednej z następujących metod: za pomocą zaawansowanego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 2 pkt 2) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/93/WE z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych; za pomocą elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z definicją zawartą w art. 2 zalecenia Komisji 1994/820/WE z dnia 19 października 1994 r. dotyczącego aspektów prawnych elektronicznej wymiany danych, w przypadku gdy porozumienie dotyczące takiej wymiany przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia i integralność danych. Faktury mogą być jednak przesyłane lub udostępniane drogą elektroniczną przy zastosowaniu innych metod, z zastrzeżeniem ich akceptacji przez zainteresowane państwo lub państwa członkowskie.

Z przytoczonych przepisów jednoznacznie wynika, iż faktura może być sporządzona i wystawiona w formie papierowej lub elektronicznej, lecz jedynie przy zachowaniu metod wymienionych w ww. przepisach. Analiza powołanych przepisów nakazuje stwierdzić, iż jedyną dopuszczalną formą dokumentowania transakcji kupna-sprzedaży, poza formą elektroniczną, jest wystawianie faktur VAT w formie papierowej. Podatnik udostępniając fakturę poprzez pocztę elektroniczną, niewątpliwie dokonuje elektronicznego przekazu treści tego dokumentu zapisanej w języku informatycznym. W związku z tym, faktury takie muszą spełniać wymogi określone we wskazanych przepisach. Wystawiane, przesyłane, odbierane oraz przechowywane w formie elektronicznej faktury, muszą posiadać co najmniej gwarancję niekwestionowanej autentyczności pochodzenia tych dokumentów od firmy (osoby), która je wystawiła oraz gwarancję integralności (nienaruszalności) zawartości ich treści.

Zatem w świetle obowiązujących przepisów, dopuszczalne jest doręczenie (odbiór) faktury kontrahentowi z wykorzystaniem drogi elektronicznej, jednak z zachowaniem wymogów określonych w tych przepisach. Jeżeli zatem strony transakcji chcą skorzystać z przekazu faktur w formie elektronicznej, a nie papierowej, obie muszą spełniać wymienione warunki. Tylko bowiem wówczas, dojdzie do wprowadzenia faktury do obrotu prawnego, co ma istotne konsekwencje prawne, w szczególności w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego u odbiorcy takiej faktury.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że kontrahenci mogą wybrać sposób w jaki będą wystawiać, przesyłać przedmiotowe faktury, ważne aby był on zgodny z normami i zasadami ustawy o podpisie elektronicznym lub umową w sprawie europejskiego modelu EDI.

Należy zwrócić uwagę, że kontrahenci zagraniczni z grupy będą mogli przesyłać Wnioskodawcy faktury w formie elektronicznej po uzyskaniu jego akceptacji na taka formę ich dostarczenia.

Zatem, o ile opisane przez Spółkę procedury przesyłania faktur w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, zapewnią autentyczność i integralność faktur, faktur korygujących oraz ich duplikatów oraz Spółka dokona akceptacji na przesyłanie faktur w formie elektronicznej, to uznać należy, że spełnione będą wymogi dotyczące faktur elektronicznych, wynikające z przepisów.

W myśl art. 106 ust. 7 ustawy, w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Reasumując, w sytuacji gdy Wnioskodawca będzie otrzymywał od spółek zagranicznych z grupy faktury, faktury korygujące oraz duplikaty faktur w formie elektronicznej można będzie uznać je za faktury równoważne fakturom papierowym. Na ich podstawie Zainteresowany będzie mógł wystawić zatem faktury wewnętrzne i dokonać rozliczenia transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju.

W złożonym wniosku Zainteresowany stwierdził: Podpis elektroniczny będzie zintegrowany z plikiem faktury w taki sposób, że zapewni rozpoznawalność jakiejkolwiek późniejszej zmiany treści faktury. Każda ewentualna zmiana dokumentu faktury spowoduje, że podczas weryfikacji podpisu, osoba weryfikująca zostanie poinformowana o tym, że dokument został zmieniony. Ponadto wszystkie faktury elektroniczne będą znakowane czasem, co umożliwi poświadczenie daty powstania lub sygnowania faktury.

W odniesieniu do powyższego tut. Organ zaznacza, że zgodnie z powołanymi powyżej przepisami, aby uznać faktury elektroniczne za dokumenty wywołujące skutki prawne, muszą one być akceptowane przez nabywcę, a autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści musi zostać potwierdzona bezpiecznym podpisem elektronicznym zweryfikowanym przez certyfikat lub system wymiany danych elektronicznych (EDI). Zatem treść faktury wysłanej przez nadawcę musi być identyczna z treścią dokumentu otrzymanego przez nabywcę. Jakiekolwiek zmiany ww. dokumentów dopuszczalne są więc jedynie w formie faktury korygującej. Zmiany tych dokumentów dokonane w innej formie, powodujące utratę ich identyczności spowoduje, iż utracą one cechy dokumentu prawnego.

Ponadto zaznacza się, iż techniczne rozwiązania gwarantujące spełnienie wymogów autentyczności pochodzenia faktury i integralności danych nie były przedmiotem oceny tut. Organu, bowiem postępowanie w sprawie interpretacji indywidualnej stosownie do treści art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej ogranicza się jedynie do interpretacji przepisów prawa podatkowego. Przepisy te - jak wskazano wyżej - nie określają konkretnych wymogów technicznych w przedmiotowym zakresie, tak więc każde rozwiązanie techniczne, o ile zagwarantuje spełnienie wymogów prawa podatkowego będzie prawidłowe. Wskazuje się także, że organ przy wydawaniu interpretacji nie dysponuje odpowiednimi narzędziami, określonymi w Dziale IV Ordynacji podatkowej umożliwiającymi przeprowadzenie postępowania w trakcie którego mógłby pozyskać wiedzę specjalistyczną.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej faktur otrzymanych z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Natomiast kwestia dotycząca wystawiania przez Spółkę faktur w formie elektronicznej została rozstrzygnięta w odrębnej interpretacji indywidualnej z dnia 18 września 2009 r. Nr ILPP2/443-844/09-2/EWW.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: dyrektywy unii europejskiej, faktura elektroniczna, otrzymanie faktury
Data aktualizacji: 22/06/2011 10:13:47

Prawidłowość wystawiania faktury VAT za zakup paliwa

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy bank prawidłowo wystawił PIT-8C i czy w zaistniałej sytuacji wynikają dla Wnioskodawcy...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy opłatę na Stowarzyszenie należy traktować jako import usług i wystawić fakturę wewnętr...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy można wystawić fakturę VAT po wykonaniu usług drukowania a przed powstaniem obowiązku...

Dotyczy: informacji Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza z dnia 08.10.2004 r. nr PP1-443 29 04 w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Dokonując na podstawie art. 14b 2 ustawy z dnia 29...

Pytanie odnośnie wystawiania faktur dotyczących wykonywania czynności biegłego sądowego

Na podstawie art. 216 1, art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 - j.t. z późn. zm.) w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 05.2005 r. (uzupełnione pismem z dn. 06.2005 r.) dotyczące zapytania...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wygrana w kasynie internetowymFakturowanie oraz opodatkowanie usług zakwaterowania w internacieCzy dokonując wynajmu autobusu z kierowcą Gmina ma obowiązek ewidencjonować obrót za pośrednictwem kasy fiskalnej?Czy przysługuje prawo do wystawienia faktury VAT RR na rzecz spólki cywilnej będącej rolnikiem ryczałtowym?Neutralność wartości podatku VAT określonego na fakturze wystawionej na rzecz spółki osobowej w związku z transakcją wniesienia aportu
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.