Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. będzie dostępna intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

Oznaczenie faktur elektronicznych jako oryginał i kopia

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 7 lipca 2008 r. (data wpływu 14 lipca 2008 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie oznaczania jako oryginał i kopia faktur wystawianych w formie elektronicznej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie oznaczania jako oryginał i kopia faktur wystawianych w formie elektronicznej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka wraz ze swoim kontrahentem zamierzają dokumentować swoje wzajemne transakcje fakturami elektronicznymi. Spółki korzystają ze wspólnego systemu wymiany danych elektronicznych In Touch SAP dostarczonego przez jednego operatora. Faktura wystawiona przez jeden podmiot jest w tym samym momencie widoczna w systemie drugiego podmiotu. Faktury będą przechowywane na serwerach znajdujących się w Niemczech. Spółki są w posiadaniu oświadczenia wydanego przez operatora systemu fakturowania In Touch SAP, w którym stwierdzono, że zaimplementowany w Spółkach system spełnia zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 19 października 1994 r. nr 1994/820/WE odnoszącego się do aspektów prawnych elektronicznej wymiany danych i zakłada stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktur oraz integralność zawartych w nich danych.

Wnioskodawca wskazał we wniosku jako przedmiot interpretacji prawa podatkowego przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133 poz. 1119).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przesyłane faktury elektroniczne oznaczone powinny być jako kopia i oryginał...

Stanowisko Wnioskodawcy.

W ocenie Spółki wystawiane faktury elektroniczne nie muszą mieć oznaczenia oryginał/kopia. Powyższe rozporządzenie nie reguluje wprost danych, jakie powinna zawierać faktura VAT w formie elektronicznej. Z uwagi na fakt, iż system EDI, aby być zgodny z rozporządzeniem musi zapewniać autentyczność faktury i integralność zawartych w niej danych, brak jest możliwości dokonywania rozróżnienia na oryginał/kopie. Dopuszczając możliwość nanoszenia na fakturze przed wysłaniem oznaczenia oryginał, a później jego zmiany na kopie spowodowałoby naruszenie integralności danych zawartych w e-fakturze. Faktura elektroniczna po przesłaniu drogą elektroniczną musi być tym samym elektronicznym zestawem danych, co faktura zachowana w systemie podatnika, zatem nie ma możliwości dokonywania w niej zmian z oryginału na kopię. Dopuszczalna jest zatem rezygnacja tylko z takich elementów faktury, których ze względu na obiektywne cechy techniczne powszechnie stosowanego systemu EDI i wspólnego standardu zapisu danych wykorzystywanego w tym systemie (a nie ze względu na cechy szczególne systemu EDI i standardu zapisu danych stosowanych przez podatnika) nie można zamieścić na fakturze elektronicznej bez zagrożenia dla integralności faktury i jej czytelności dla innych uczestników systemu, Wobec powyższego należy stwierdzić, że poprzez kopię faktury wystawionej w formie elektronicznej należy rozumieć jej kopię elektroniczną to jest drugi egzemplarz przesłany lub udostępniony kontrahentowi, który nie różni się od egzemplarza pierwotnego. Zdaniem Spółki, brak obowiązku dokonywania rozróżnienia faktury VAT na kopię/oryginał wynika również z art. 226 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Wymieniony artykuł nie określa obowiązku umieszczania na fakturze VAT oznaczenia kopia/oryginał, zawiera natomiast zamknięty katalog informacji koniecznych do umieszczenia na fakturze VAT. W przekonaniu podatnika, zaprezentowane powyżej stanowisko znajduje potwierdzenie w indywidualnej interpretacji prawa podatkowego sygn. akt IPPP1-443-691/07-5/JF. Analogiczne stanowiska wyraziły organy podatkowe interpretacjach o sygn. akt PP/443-4-1-GK/06 i ŁUS-III-2-443/28/07/MJS. Spółka podsumowując, swoje stanowisko stwierdza, iż nie ma konieczności, ani możliwości oznaczać faktur jako oryginał/kopia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Podstawowe elementy, jakie powinna zawierać faktura zostały określone w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwana ustawą. Zgodnie z tym przepisem, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.

Ogólne regulacje dotyczące danych, jakie powinny zawierać faktury zawarte są w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) zwane rozporządzeniem w sprawie faktur.

I tak zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie faktur, faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:

imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy; numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11; dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako FAKTURA VAT"; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym; nazwę towaru lub usługi; jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług; cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto); wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto); stawki podatku; sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu; kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu; kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.

Stosownie zaś do § 21 ust. 1 rozporządzenia w sprawie faktur, faktury i faktury korygujące są wystawiane co najmniej w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał otrzymuje nabywca, a kopię zatrzymuje sprzedawca. W świetle przepisu § 21 ust. 2 rozporządzenia w sprawie faktur, oryginał faktury i faktury korygującej powinien zawierać wyraz ORYGINAŁ, a kopia faktury i faktury korygującej - wyraz KOPIA.

Sposoby i warunki wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasady przechowywania oraz tryb udostępniania organom podatkowym faktur przesyłanych drogą elektroniczną określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119) zwane rozporządzeniem w sprawie faktur elektronicznych. Rozporządzenie to nie określa jednak danych, które powinna zawierać faktura VAT wystawiona w formie elektronicznej.

Stosownie do postanowień § 6 ust. 5 rozporządzenia w sprawie faktur elektronicznych, faktury przesyłane w formie elektronicznej powinny być przechowywane przez ich wystawców oraz odbiorców w formie elektronicznej w formacie, w którym zostały przesłane w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści, jak również ich czytelność przez cały okres ich przechowywania. Stosownie do powyższego należy uznać, iż faktura elektroniczna, po przesłaniu drogą elektroniczną do kontrahenta jest tym samym elektronicznym zestawem danych, co faktura zachowana w systemie wystawcy.

Z uwagi na specyfikę dokumentu jakim jest faktura elektroniczna należy stwierdzić, że faktura elektroniczna, po przesłaniu drogą elektroniczną do kontrahenta ma być tym samym elektronicznym zestawem danych co faktura zachowana w systemie podatnika. Ustawodawca wymaga aby, egzemplarz faktury elektronicznej przesłany przez wystawcę miał treść identyczną z treścią faktury otrzymanej przez kontrahenta, gdyż stosownie do § 4 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia w sprawie faktur elektronicznych faktury mogą być wystawiane, przesyłane i przechowywane w formie elektronicznej pod warunkiem, że autentyczność ich pochodzenia i integralności ich treści będą zagwarantowanie:

bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.), weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa, dotycząca tej wymiany przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność danych w niej zawartych.

Naniesienie oznaczeń na fakturach przesyłanych w formie elektronicznej ORYGINAŁ przed wysłaniem faktury i zamianę oznaczenia na KOPIA po przesłaniu tej faktury kontrahentowi, jak również wprowadzenie do faktury otrzymanej w formie elektronicznej zmian w postaci zastąpienia wyrazu ORYGINAŁ wyrazem KOPIA spowoduje brak możliwości zagwarantowania integralności danych faktur posiadanych przez nabywcę towaru i wystawcę faktury.

Oceniając prawidłowość faktur wystawionych i przesłanych elektronicznie należy uwzględnić specyfikę samych faktur elektronicznych. Wobec powyższego należy stwierdzić, iż poprzez kopię faktury wystawionej w formie elektronicznej należy rozumieć jej kopię elektroniczną - egzemplarz przesyłany do kontrahenta, który nie powinien różnić się od egzemplarza wystawcy.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż obowiązek umieszczania na oryginale faktury słowa ORYGINAŁ, a na kopii KOPIA nie dotyczy faktur wystawianych w formie elektronicznej.

Taka interpretacja nie może jednak prowadzić do nieuzasadnionej dowolności w zakresie danych określonych w fakturze elektronicznej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 ustawy Ordynacja podatkowa).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: faktura, faktura elektroniczna
Data aktualizacji: 16/02/2011 09:33:42

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług na cel...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W którym momencie należy uwzględnić dla celów podatkowych przychód ze sprzedaży nieruchomości

Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29.08.1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego...

Wystawianie faktur VAT dla usług budowlano - montażowychkomentarz: uzgodniono w sieci

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy od refaktury powinno się dodatkowo odprowadzać podatek dochodowy?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (tj. Dz.U. nr 8 z 2005r. poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 2 ust 1a, art. 6 ust 1a ustawy z dnia 20.11.1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od...

Czy dostawa stanowi sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa i czy powinna być wyst...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy istnieje możliwość dokonania korekty deklaracji w sytuacji otrzymania faktur korygujących po zakończeniu działalności gospodarczej?Czy przysługuje wnioskodawcy prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT z faktury dokumentującej nabyty pojazd ciężarowy?Świadczenie usług reklamy na rzecz kontrahenta zagranicznego podlega opodatkowaniu w kraju, gdzie nabywca posiada siedzibę, tj. w SzwajcariiJaki dokument powinien być wystawiony na udokumentowanie premii pieniężnej udzielanej kontrahentowi?Czy prawidłowym jest dokumentowanie notą księgową otrzymywanych: bonusu od obrotu i bonusu za osiągnięcie określonego w umowie pułapu zakupów?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.