Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Pod jaką datą w księgach rachunkowych należy ująć częściowe umorzenie pożyczki z X, jako przychód podatkowy?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 18 lutego 2010 r. (data wpływu 22.02.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu z tytułu częściowego umorzenia pożyczki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lutego 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu z tytułu częściowego umorzenia pożyczki.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca jest Spółką prawa handlowego.

Przedmiotem działania Spółki (zgodnie z aktem założycielskim) jest m.in.:wytwarzanie i zaopatrywanie w gorącą wodę, pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.W 2006 r. Spółka zaciągnęła pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę środków trwałych - wodociąg, kanalizację sanitarną i deszczową.

Środki zostały przyjęte do użytkowania, a odpisy amortyzacyjne stanowiły koszty uzyskania przychodów. Obecnie Rada Nadzorcza WFOŚiGW podjęła uchwałę o umorzeniu pozostałej do spłaty pożyczki. W październiku 2009 r. WFOŚiGW podpisał ze Spółką umowę o umorzenie częściowe pożyczki, pod warunkiem przeznaczenia jej na realizację innego zadania inwestycyjnego, jakie Spółka realizuje, tj. rekultywację i zamknięcie składowiska odpadów oraz nałożył obowiązek rozliczenia środków pochodzących z umorzenia do dnia 31.05 2011 r.

Przez rozliczenie ze środków pochodzących z umorzenia rozumie się całkowite rozliczenie zadania pod względem finansowym, rzeczowym oraz z tytułu osiągniętego efektu ekologicznego w terminie nie dłuższym niż do dnia 31.05.2011 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Pod jaką datą w księgach rachunkowych należy ująć częściowe umorzenie pożyczki z WFOŚiGW, jako przychód podatkowy.

Zdaniem Wnioskodawcy, wartość umorzonej pożyczki stanowi przychód do opodatkowania (interpretacja indywidualna ILPB3/423-1022/09-2/ŁM z dnia 02.02.2010 r.) w dacie określonej w umowie o umorzenie z WFOŚiGW, tj. 31.05.2011 r.

W w/w terminie Spółka zobowiązana jest:rozliczyć środki pochodzące z umorzenia, przedłożyć dokumenty potwierdzające osiągnięcie planowanego efektu ekologicznego rzeczowego.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest wartość, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 8, umorzonych lub przedawnionych:zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy, środków na rachunkach bankowych - w bankach.Natomiast na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przychodów nie zalicza się kwot stanowiących równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z:bankowym postępowaniem ugodowym w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków lub postępowaniem upadłościowym z możliwością zawarcia układu w rozumieniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, lub realizacją programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw.W przepisach tych ustawodawca używa w odniesieniu do wymienionych w nich kategorii przychodów m.in. terminu umorzone zobowiązania. Jednakże pojęcie to w ww. ustawie podatkowej nie zostało zdefiniowane. Umorzenie, wg Słownika Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, t. III, str. 557), oznacza zmniejszenie lub zlikwidowanie zobowiązania pieniężnego poprzez uzyskanie zrzeczenia się należności przez wierzyciela lub spłatę stopniową długu. Umorzyć dług. Umorzyć podatek, należność.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), wierzytelność jest prawem i nie ma przeszkód, aby zrzec się tego prawa w każdej chwili. Zrzeczenie się, polega na umorzeniu zobowiązania bez uzyskania świadczenia ze strony dłużnika. W oparciu o art. 508 Kodeksu cywilnego, zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik przyjmuje zwolnienie. Zatem skutkiem umorzenia jest zmniejszenie lub zlikwidowanie w całości lub części zobowiązania dłużnika w stosunku do wierzyciela, za jego zgodą, co prowadzi do wygaśnięcia zobowiązania.

Innymi słowy, umorzenie zobowiązania rozumiane jest jako zwolnienie z długu, które powoduje powstanie u dłużnika przychodu podatkowego. Ustalenie momentu powstania tego przychodu wymaga odniesienia się do przepisów Kodeksu cywilnego.

Na skuteczne zwolnienie z długu, w myśl cyt. wyżej art. 508 Kodeksu cywilnego, składają się dwa elementy: oświadczenie woli wierzyciela o umorzeniu zobowiązania i akceptacja tego oświadczenia przez dłużnika. Należy przy tym podkreślić, że mocą art. 61 § 1 Kodeksu cywilnego, oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią.

W analizowanym przypadku, Spółka w październiku 2009 r. podpisała z WFOŚiGW umowę o umorzeniu częściowym pożyczki, czyli złożenie oświadczenia woli o umorzeniu pożyczki, jak i akceptacja tego oświadczenia miały miejsce w dacie zawarcia umowy o umorzenie pożyczki.

Umowa przewiduje warunki, których spełnienie jest konieczne do skuteczności umorzenia. Warunkiem umorzenia pożyczki było bowiem przeznaczenie jej na realizację innego zadania inwestycyjnego. Ponadto w umowie nałożono na Spółkę obowiązek rozliczenia środków pochodzących z umorzenia pod względem finansowym, rzeczowym oraz z tytułu osiągniętego efektu ekologicznego do dnia 31.05.2011 r.

Należy w tym miejscu podkreślić, że znaczenie pojęcia warunek na gruncie prawa cywilnego definiuje art. 89 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, powstanie lub ustanie skutków czynności prawnej można uzależnić od zdarzenia przyszłego i niepewnego (warunek). Warunek jest zatem zastrzeżeniem umownym zawieszającym powstanie lub ustanie skutków czynności prawnej do momentu zaistnienia zdarzenia przyszłego i niepewnego. Oznacza to, że skuteczność prawna przedmiotowego umorzenia pożyczki może zostać przesunięta w czasie do momentu spełnienia warunków umorzenia postawionych przez Fundusz (warunek zawieszający), o ile stanowią one warunki w rozumieniu art. 89 Kodeksu cywilnego.

Reasumując, w analizowanym przypadku, datą powstania przychodu z tytułu umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest data łącznego spełnienia wszystkich postawionych przez Fundusz warunków, tj. 31.05.2011 r., o ile zawieszenie skutków prawnych umorzenia do tego momentu wynika z treści umowy z Funduszem.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: moment powstania przychodów, pożyczka, przychód, umorzenie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Data aktualizacji: 17/01/2013 12:00:01

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przez fundacje

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Sposób przechowywania oświadczeń wynikających z art. 89 ust. 5 ustawy akcyzowej w przypadk...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Podatnik ma prawo do odliczenia podatku wynikającego z faktury dokumentującej premię pieni...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług organizacji s...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy sposób opodatkowania premii (bonusu) zastosowany przez Spółkę jest prawidłowy?

Na podstawie art. 14 a 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z pózn. zm.) w związku z art. 20 ust. 6 i 7, art. art. 29 ust. 4, art. 31 ust. 3, art. 86 ust. 2 pkt 4, art. 86 ust...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarówDot. wystawiania faktur w przypadku otrzymania zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarówStawka 0% przy refakturowaniu usług cateringowych na rzecz przewoźników powietrznychBrak prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z przebudową drogi i mostuCzy występuje prawo do odliczenia podatku VAT od opakowań, na podstawie faktury VAT wystawionej przez dostawcę?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.