Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie różnic kursowych

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 07 maja 2010 r. (data wpływu 13 maja 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie różnic kursowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 maja 2010 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z dnia 22 lipca 2010 r. (data wpływu 26 lipca 2010 r.) oraz z dnia 27 lipca 2010 r. (data wpływu 05 sierpnia 2010 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie różnic kursowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W 2009 r. w Spółce powstały należności z tytułu sprzedaży towarów w walucie obcej, przeliczone po kursie średnim ogłoszonym przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż. Spółka posiada rachunek walutowy. Wpływy należności z tytułu sprzedaży na rachunek walutowy przeliczane są po kursie średnim ogłoszonym przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu należności na rachunek (Spółka nie stosuje kursu kupna banku, ponieważ bank, w którym Spółka posiada rachunek walutowy ogłasza kurs waluty kilka razy w ciągu dnia i trudno jest ustalić, który kurs należy przyjąć).

Różnice kursowe ustalane są na podstawie art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W ww. sytuacji Spółka poniosła stratę w kwocie 109.943, 39 z tytułu różnic kursowych. Powstałe ujemne różnice kursowe dotyczące zarówno należności, jak ich zapłat, które były wyrażone w walucie obcej, zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w Spółce.

Spółka miała zobowiązania z tytułu zakupu towarów w walucie obcej przeliczone po kursie średnim ogłoszonym dla tej waluty przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Zapłata zobowiązania nastąpiła z rachunku walutowego i została przeliczona po kursie średnim ogłoszonym przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zapłaty zobowiązania.

Na ww. operacjach Spółka poniosła stratę w wysokości 218.912, 39 z tytułu różnic kursowych. Powstałe ujemne różnice kursowe z tytułów wyżej wymienionych operacji gospodarczych, gdzie zarówno zapłata i zobowiązanie są wyrażone w walucie obcej, zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Pismem uzupełniającym z dnia 27 lipca 2010 r. Spółka poinformowała, że zgodnie z art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, sprawozdanie finansowe w Spółce za rok 2009 zostało zbadane przez osobę uprawnioną do badania sprawozdań.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.Czy Spółka prawidłowo ujęła w księgach powstałe ujemne różnice kursowe dotyczące należności oraz ich zapłat wyrażonych w walucie obcej do kosztu uzyskania przychodu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.Czy Spółka prawidłowo ujęła w księgach powstałe ujemne różnice kursowe dotyczące zobowiązań oraz ich zapłat wyrażonych w walucie obcej do kosztu uzyskania przychodu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1.

Spółka uważa, że ujemne różnice kursowe powstałe z należności i ich zapłat wyrażonych w walucie obcej zostały prawidłowo zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2.

Spółka uważa, że prawidłowo zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów ujemne różnice kursowe powstałe ze zobowiązań i ich zapłat wyrażonych w walucie obcej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), podatnicy ustalają różnice kursowe na podstawie:art. 15a, albo przepisów o rachunkowości, pod warunkiem, że w okresie, o którym mowa w ust. 3, sporządzane przez podatników sprawozdania finansowe będą badane przez podmioty uprawnione do ich badania.Stosownie do art. 9b ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, którzy wybrali metodę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zaliczają odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów ujęte w księgach rachunkowych różnice kursowe z tytułu transakcji walutowych i wynikające z dokonanej wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej, a także wyceny pozabilansowych pozycji w walutach obcych. Wycena ta dla celów podatkowych powinna być dokonywana na ostatni dzień każdego miesiąca i na ostatni dzień roku podatkowego lub na ostatni dzień kwartału i na ostatni dzień roku podatkowego albo tylko na ostatni dzień roku podatkowego, z tym że wybrany termin wyceny musi być stosowany przez pełny rok podatkowy i nie może być zmieniany.

Natomiast na podstawie art. 9b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku wyboru metody, o której mowa w ust. 1 pkt 2, podatnicy mają obowiązek stosować tę metodę przez okres nie krótszy niż trzy lata podatkowe, licząc od początku roku podatkowego, w którym została przyjęta ta metoda, z tym że podatnicy mają obowiązek w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, a w przypadku podatników rozpoczynających działalność - w terminie 30 dni od dnia jej rozpoczęcia, zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody.

Podatkowe uregulowania różnic kursowych sprowadzają się do zasady, iż podatnicy, którzy wybrali rachunkową metodę ustalania różnic kursowych, w sposób konsekwentny zaliczają odpowiednio do przychodów lub kosztów podatkowych ujęte w księgach rachunkowych różnice kursowe. Rozwiązania wynikające z rachunkowości określają zatem skutek w podatku dochodowym związany z różnicami kursowymi. Zasada ta nie jest modyfikowana innymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jako że ustawodawca uregulował zasadę zaliczania do przychodów lub kosztów podatkowych różnic kursowych ustalanych według metody rachunkowej, to metodologia obliczania tych różnic kursowych nie może być modyfikowana przez inne regulacje podatkowe, wynikające z art. 12 - 16 ustawy podatkowej. Oznacza to, iż ustalane, zgodnie z przepisami o rachunkowości, różnice kursowe powinny być uwzględniane jako przychody lub koszty uzyskania przychodów w rachunku podatkowym.

Jak wskazano powyżej, w sytuacji wyboru przez podatników sposobu ustalania różnic kursowych wg art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. wg metody przepisów o rachunkowości - rozwiązania wynikające z rachunkowości określają skutek w podatku dochodowym związany z różnicami kursowymi. Jeżeli dla celów bilansowych są wykazywane różnice kursowe, to są również rozliczane w podatku dochodowym.

Konsekwencją przyjęcia rachunkowej metody ustalania różnic kursowych jest zatem uwzględnienie - stosownie do prowadzonej w Spółce ewidencji księgowej - ustalonych rachunkowo i wykazanych w księgach rachunkowych różnic kursowych w kosztach i przychodach podatkowych.

Wnioskodawca wskazał, iż ustala różnice kursowe na podstawie art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ponadto, Spółka zaznaczyła, iż zgodnie z art. 9b ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, sprawozdanie finansowe w Spółce za rok 2009 zostało zbadane przez osobę uprawnioną do badania sprawozdań.

Zatem, jeżeli powstałe ujemne różnice kursowe dotyczące należności / zobowiązań i ich zapłat, które były wyrażone w walucie obcej z tytułów przedmiotowych operacji gospodarczych, stanowią ujemne różnice kursowe w świetle przepisów o rachunkowości i fakt ten został potwierdzony oceną sprawozdania finansowego dokonaną przez podmiot uprawniony do badania ksiąg, to - stosownie do art. 9b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - stanowią one również ujemne różnice kursowe w ujęciu podatkowym, a w konsekwencji koszty podatkowe Spółki.

Reasumując powyższe, Spółka prawidłowo ujęła w księgach powstałe ujemne różnice kursowe dotyczące należności / zobowiązań oraz ich zapłat wyrażonych w walucie obcej do kosztów uzyskania przychodu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: koszt, metoda rachunkowa ustalania różnic kursowych, przychód, rachunkowość, różnice kursowe, ujemne różnice kursowe
Data aktualizacji: 22/01/2013 06:00:01

Urząd Skarbowy Sandomierz 27-600 ul. Żydowska 1

Zasięg terytorialny miasta Sandomierz gminy Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost powiaty sandomierski województwo świętokrzyskie Konta bankowe CIT 54101012380852832221000000 VAT 04101012380852832222000000...

Określenie momentu odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących usługi wsparcia...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Kiedy powstaje prawo do obbniżenia podatku należnego o podatek wynikajacy z wystawionej fa...

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż...

Podatek od towarów i usług w zakresie uznania usług świadczonych przez Wnioskodawcę za usł...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy w świetle przepisów o VAT obowiązek podatkowy przy odsprzedaży pracownikom usług telek...

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Pytanie dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez PKS, PKP, MZK, dokumentującej sprzedaż biletów miesięcznychPodatnik zapytuje o sposób dokumentowania usług doradztwa i oddelegowania personelu świadczonych rzecz kontrahentów z krajów UEKiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu wykonania opinii w zakresie geodezji i kartografii na zlecenie sądu?Czy można odliczyć podatek naliczony z faktury za naprawę samochoduOpodatkowanie premii pieniężnych oraz sposób ich dokumentowania
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.