Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie sposobu rozliczenia korekty dokonanej w podatku od towarów i usług

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 24 marca 2009 r. (data wpływu 30 marca 2009 r.) - uzupełnionym w dniu 29 maja 2009 r. - w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu rozliczenia korekty dokonanej w podatku od towarów i usług - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 30 marca 2009 r. do tut. organu wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego - uzupełniony w dniu 29 maja 2009 r. - dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu rozliczenia korekty dokonanej w podatku od towarów i usług.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenia przyszłe.Spółka zawarła w dniu 13 czerwca 2006 r. umowę leasingu operacyjnego samochodu marki Fiat Doblo 1, 9 Panorama rok produkcji 2006. Następnie w dniu 9 maja 2007 r. Spółka zawarła umowę leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego Mercedes Benz 209 2, 3D Sprinter, rok produkcji 2007. Każdy z tych pojazdów ma dopuszczalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3, 5 tony. Jednocześnie każdy z tych pojazdów ma dopuszczalną ładowność powyżej 500 kg, tym samym spełnione są wymogi z art. 25 ust. 1 pkt 3a ustawy o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym obowiązującej do dnia 1 maja 2004 r. Rozliczając podatek od towarów i usług Spółka obniżyła kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego stanowiącą 60% kwoty podatku określonej w dotychczas wystawionych fakturach za opłatę wstępną oraz poszczególne raty leasingowe (nie więcej niż 6 tys. złotych).

Jednocześnie Spółka od momentu rozpoczęcia użytkowania ww. pojazdów przy rozliczaniu podatku od towarów i usług nie odlicza w ogóle od podatku należnego podatku naliczonego w fakturach na zakup paliwa do tych pojazdów.W przypadku otrzymania pozytywnej odpowiedzi co do możliwości odliczenia 100% podatku naliczanego podatku od towarów i usług w fakturach za poszczególne raty leasingowe oraz możliwości odliczenia 100% naliczanego podatku od towarów i usług w fakturach za paliwo do ww. pojazdów Spółka:zamierza odnośnie faktur za poszczególne raty leasingowe oraz faktur za paliwo do ww. pojazdów zapłaconych do dnia wydania ww. pozytywnej odpowiedzi złożyć do urzędu skarbowego wniosek o zwrot nadpłaty wraz z odsetkami na podstawie art. 74 Ordynacji podatkowej wraz z korektą deklaracji podatkowej za okres, w którym możliwe było odliczenie 100% podatku, tj. począwszy od dnia zapłaty pierwszej raty należności za ww. pojazdy;natomiast odnośnie faktur za poszczególne raty leasingowe oraz faktur za paliwo do ww. pojazdów wystawionych po dniu uzyskania ww. pozytywnej odpowiedzi przy rozliczaniu podatku od towarów i usług odliczać 100% naliczonego podatku od towarów i usług w tych fakturach.

W sytuacji określonej w pkt a) Spółka zamierza po otrzymaniu zwrotu nadpłaty uznać kwotę tego zwrotu za przychód i zapłacić od niej podatek dochodowy. Podkreślić należy, iż zwrócony podatek od towarów i usług zostanie uznany jako przychód w momencie jego otrzymania. Tym samym Spółka nie będzie korygować deklaracji CIT i dopłacać podatku wraz z ewentualnymi odsetkami za poprzednie lata.

Dodatkowo w uzupełnieniu wniosku które wpłynęło do tut. organu w dniu 29 maja 2009 r. Spółka wskazała m.in., iż pozostałą kwotę naliczonego podatku od towarów i usług określoną dotychczas w wystawionych fakturach za opłatę wstępną oraz poszczególne raty leasingowe, o którą to kwotę nie została obniżony podatek należny (tzn. nadwyżkę ponad 6000 zł), Spółka zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów.W związku z powyższym, zadano następujące pytania.

Czy we wskazanym stanie faktycznym Spółka już od momentu zawarcia umowy leasingowej dotyczącej ww. pojazdów ma prawo do odliczania 100% naliczonego podatku od towarów i usług w fakturach za poszczególne raty leasingowe za wskazane pojazdy, jak również do odliczania 100% wspomnianego podatku naliczonego w fakturach za paliwo do tych pojazdów.Czy w przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze Spółka odnośnie faktur za poszczególne raty leasingowe oraz faktur za paliwo do ww. pojazdów zapłaconych do dnia wydania odpowiedzi może złożyć do urzędu skarbowego wniosek o zwrot nadpłaty wraz z odsetkami na podstawie art. 74 Ordynacji podatkowej wraz korektą deklaracji podatkowej za okres, w którym możliwe było odliczenie 100% podatku, tj. począwszy od dnia zapłaty pierwszej raty należności za ww. pojazdy.Czy w sytuacji otrzymania zwrotu nadpłaty określonej w pytaniu drugim Spółka musi korygować deklaracje CIT i dopłacać podatek dochodowy wraz z ewentualnymi odsetkami za poprzednie lata, czy też wystarczy rozpoznać kwotę zwrotu podatku od towarów i usług jako przychodu w momencie jej otrzymania, tzn. kwota zwrotu podatku od towarów i usług będzie stanowiła przychód w dacie jej otrzymania.Czy w przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze odnośnie faktur za poszczególne raty leasingowe oraz faktur za paliwo do ww. pojazdów wystawionych po dniu uzyskania wskazanych odpowiedzi może przy rozliczaniu podatku od towarów i usług odliczać 100% naliczanego podatku od towarów i usług w tych fakturach.

Niniejsza interpretacja stanowi odpowiedź na pytanie trzecie w zakresie pytania pierwszego drugiego i czwartego wniosek zostanie rozpatrzony odrębnymi pismami.W odniesieniu do pytania trzeciego Spółka wskazała, iż po otrzymaniu zwrotu nadpłaty należy uznać kwotę tego zwrotu za przychód i zapłacić od niej podatek dochodowy. Spółka podkreśliła, iż zwrócony podatek od towarów i usług należy uznać jako przychód w momencie jego otrzymania. Tym samym Jednostka nie będzie zobowiązana do korygowania deklaracji CIT i dopłacania podatku wraz z ewentualnymi odsetkami za poprzednie lata.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.Na wstępie podkreślić należy, iż niniejsza interpretacja nie odnosi się do kwestii zasadności korygowania podatku naliczonego w złożonych deklaracjach dotyczących podatku od towarów i usług.

Zakładając jednakże możliwość dokonania takiej korekty zauważyć należy, iż stosownie do brzmienia art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4f cyt. ustawy przychodami z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz 14, jest w szczególności w przypadku obniżenia lub zwrotu podatku od towarów i usług lub zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z odrębnymi przepisami - naliczony podatek od towarów i usług lub zwrócony podatek akcyzowy, w tej części, w której podatek uprzednio został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.

W myśl natomiast przepisu art. 12 ust. 4 pkt 6 ww. ustawy, do przychodów nie zalicza się zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stanowiących dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Wyżej wymienione przepisy stanowią, że zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty, co do zasady, nie stanowią przychodu.

Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której podatki i opłaty o jakich mowa w art. 12 ust. 4 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. W takiej sytuacji zwrócone podatki i opłaty będą stanowiły przychód w części, w jakiej zostały wcześniej uznane za koszty uzyskania przychodów.Stosownie natomiast do brzmienia art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: podatku od towarów i usług, z tym że jest kosztem uzyskania przychodów:

podatek naliczony:jeżeli podatnik zwolniony jest od podatku od towarów i usług lub nabył towary i usługi w celu wytworzenia albo odprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług, w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług - jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Zakładając tym samym, iż w danym przypadku Spółce przysługiwałoby prawo do korekty podatku naliczonego, który Spółka zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów uznać należy, że użyty w treści art. 12 ust. 1 pkt 4f ustawy o podatku dochodowym zwrot obniżenia lub zwrotu podatku od towarów i usług odnosi się do omawianej sytuacji.

W konsekwencji zatem w takiej części, w jakiej wcześniej podatek od towarów i usług zaliczono do kosztów uzyskania przychodu, otrzymane jego kwoty będą stanowiły przychód podatkowy i ograniczenie wynikające z przepisu art. 12 ust. 4 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie będzie miało zastosowania.

Reasumując, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1 pkt 4f powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka, powinna zaliczyć do przychodów różnicę w podatku naliczonym wynikającą ze złożenia stosownej korekty. Zwrócone kwoty podatku od towarów i usług, o których mowa powyżej powinny być rozpoznane, jako przychód podatkowy w momencie ich faktycznego otrzymania przez Wnioskodawcę.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu; ul. Św. Jakuba 20; 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: faktura, korekta, podatek od towarów i usług, przychód, rozliczanie rozliczenia, samochód, zakup, zwrot nadpłaty
Data aktualizacji: 06/01/2013 03:00:01

Jak należy dokumentować i ewidencjonować przychód z tytułu wykonywania usług stomatologicz...

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 02.03.2005 r. (wpływ:...

Pierwszy Urząd Skarbowy Szczecin 70-217 ul. Michała Drzymały 5

Zasięg terytorialny miasta części miasta na prawach powiatu - Szczecin pod nazwami: Arkońskie-Niemierzyn, Bukowo, Centrum część, Golęcino-Gocław, Niebuszewo-Bolinko, Osów, Skolwin, Stare Miasto, Stołczyn, Śródmieście-Północ część, Warszewo...

Dotyczy momentu zaliczenia do przychodów podatkowych faktur VAT wystawionych z tytułu bonu...

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654...

Dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu rozliczania różnic kurso...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Sposobu archiwizacji faktur wystawionych w formie elektronicznej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy istnieje konieczność podpisywania faktur VAT za świadczenie usług dostępu do internetu?Czy możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej, nieodliczonego podatku VAT wynikającego z faktury VAT RRPrawidłowość wystawiania faktury VAT zakup paliwaCzy koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz opłaty i prowizje bankowe od opłat związanych z budynkiem stanowią koszty uzyskania przychodu?Kiedy należy odliczyć podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej nabycie samochodu osobowego?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.