Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Podatek od towarów i usług w zakresie importu usługi zarządzania akcjami

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 31.10.2007 r. (data wpływu 05.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie importu usługi zarządzania akcjami - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19.10.2007 r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie importu usługi zarządzania akcjami.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka jest zarejestrowanym w Polsce podatnikiem podatku od towarów i usług. Kontrahent UK jest podatnikiem podatku od wartości dodanej zarejestrowanym dla celów tego podatku w Wielkiej Brytanii. Spółka zawarła umowę ze spółką z grupy Kontrahenta UK dotyczącą Pracowniczego Planu Przydziału Akcji, obejmującego zatrudnionych w Spółce Polska pracowników wyższego szczebla, którym przyznawane jest prawo do nieodpłatnego otrzymania w przyszłości akcji Kontrahenta UK nabywanych na giełdzie papierów wartościowych w Londynie. Akcje będą mogły być nieodpłatnie przekazane pracownikom po upływie tzw. okresu restrykcyjnego, który zasadniczo trwa trzy lata. Zgodnie z umową, Kontrahent UK zobowiązany jest w szczególności do dokonywania wszelkich czynności związanych z:nabywaniem oraz zbywaniem na giełdzie akcji (w tym zakresie Kontahent UK może korzystać z usług podmiotów trzecich);wykonywaniem czynności administracyjno - prawnych związanych z nabywaniem i zbywaniem oraz przekazywaniem akcji tj. opłacania lokalnych danin publicznych w związku z nabywaniem oraz zbywaniem/przekazywaniem akcji;przekazaniem akcji pracownikom Spółka Polska po upływie tzw. okresu restrykcyjnego.Spółka Polska zobowiązana jest do dokonywania płatności z tytułu wynagrodzenia na rzecz Kontrahenta UK w zamian za świadczenie usług objętych umową. Przedmiotowe wynagrodzenie szacunkowe, płatne od momentu przyznania praw do akcji pracownikom do zakończenia okresu restrykcyjnego, kalkulowane jest na podstawie następujących elementów kalkulacyjnych:wartości rynkowej akcji nabytych w ramach realizacji Planu;kosztów przeniesionych przez Kontahenta UK w związku z realizacją Planu (włącznie z publicznymi daninami lokalnymi, kosztami administracyjnymi, etc.);kosztów poniesionych przez podmioty trzecie w związku z realizacją Planu, którymi zostaje obciążona Kontrahent UK;marży wysokości 5%.Skoro w momencie wypłaty poszczególnych części wynagrodzenia usługa nie jest jeszcze wykonana, to wypłacane przez Spółkę Polska na rzecz Kontrahenta UK kwoty stanowią zaliczki na poczet świadczonej usługi. Nie jest znana ostateczna kwota wynagrodzenia za usługę. Po otrzymaniu akcji przez pracowników Spółka Polska, strony umowy przewidują rozliczenie końcowe. W sytuacji, gdy rzeczywiste koszty obsługi będą niższe niż wartość płaconych/potrąconych zaliczek, zgodnie z umową, Kontrahent UK zwróci Spółce Polska część wydatków poniesionych przez Spółkę przed upływem okresu restrykcyjnego. W przypadku, gdy rzeczywiste koszty obsługi Planu będą wyższe od wartości wypłaconych/potrąconych zaliczek, Kontrahent UK wystawi fakturę korygującą.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1. Czy z tytułu nabycia przedmiotowej usługi od Kontrahenta UK Spółka obowiązana jest do rozliczenia podatku VAT z tytułu importu usług z zastosowaniem 22% stawki VAT.

2. Czy podstawą opodatkowania jest wartość wynagrodzenia, jaką zgodnie z umową, Spółka Polska jest obciążona przez Kontrahenta UK z tytułu świadczenia analizowanych usług, obejmująca następujące elementy kalkulacyjne:wartość rynkową akcji nabytych w ramach realizacji Planu;koszty poniesione przez Kontrahenta UK w związku z realizacją Planu (włącznie z publicznymi daninami lokalnymi, kosztami administracyjnymi, etc.);koszty poniesione przez podmioty trzecie w związku z realizacją Planu, którymi zostaje obciążona Kontrahenta UK;marżę w wysokości 5%.3. Czy Spółka powinna rozpoznać obowiązek podatkowy z tytułu importu usług z chwilą dokonania wpłaty zaliczki na poczet świadczenia usług lub potrącenia wzajemnych należności stron umowy z tytułu powyższej zaliczki.

4. Czy po wykonaniu usługi, w przypadku, gdy ostateczna wartość usługi przewyższy wartość płaconych/potrąconych zaliczek, Spółka Polska obowiązana będzie do rozpoznania obowiązku podatkowego z chwilą wystawienia faktury potwierdzającej (rozliczającej) wykonanie usługi przez Kontrahenta UK, jednak nie później niż 7 dnia licząc od dnia wykonania tej usług.

5. Czy w przypadku, gdy po wykonaniu usługi okaże się, że wartość wpłaconych zaliczek jest wyższa od wartości wykonanej usługi (Kontrahent UK wystawi odpowiednią fakturę korygującą), Spółka obowiązana będzie do rozliczenia podatku VAT na podstawie wspomnianej faktury korygującej w miesiącu jej otrzymania od zagranicznego usługodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy:

1. Zakup usług od Kontrahenta UK jako import usług.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą, w przypadku transakcji, w których biorą udział podmioty zlokalizowane w różnych krajach, miejscem świadczenia usługi jest, co do zasady, miejsce gdzie świadczących usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności.

Przepisy ustawy przewidują szereg wyjątków od powyższej reguły. Między innymi, z uwagi na art. 27 ust. 3 ustawy w przypadku, gdy usługi wymienione w art. 27 ust. 4 ustawy są świadczone m. in. na rzecz podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę, miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania. W myśl art. 27 ust. 4 pkt 4 ustawy, powyższą regułę szczególną stosuje się m. in. do usług finansowych.

Mając na uwadze zakres czynności wykonywanych przez Kontrahenta UK na rzecz Spółki, należy stwierdzić, że usługi świadczone na rzecz Spółki mają charakter usług finansowych. W szczególności przedmiotowe usługi odpowiadają swoim charakterem usługom zarządzania akcjami (niepodlegającym zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy) i związane są one z działalnością na rynkach papierów wartościowych i zarządzaniem ryzykiem związanym z posiadaniem akcji oraz obrotem instrumentami finansowymi określonego emitenta.

W konsekwencji, mając na uwadze fakt, że Spółka nabywa ww. usługi finansowe od podmiotu z siedzibą w Wielkiej Brytanii oraz zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy, miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi (Spółka) posiada swoją siedzibę, zdaniem Spółki, z tytułu nabycia przedmiotowych usług Spółka obowiązana jest do wykazywania podatku VAT z tytułu importu usług.

Zgodnie z poz. 3 załącznika nr 4 ustawy, usługi pośrednictwa finansowego podlegają zwolnieniu od podatku VAT, z wyłączeniem usług enumeratywnie wskazanych w ustawie. Wyłączone ze zwolnienia zostały m. in. usługi zarządzania akcjami.

W związku z powyższym, zdaniem Spółki, będzie ona obowiązana do wykazania podatku VAT należnego z tytułu importu powyższych usług według 22% stawki VAT.

2. Podstawa opodatkowania

Zgodnie z art. 29 ust. 17 ustawy, podstawą opodatkowania w imporcie usług jest kwota, którą usługobiorca jest obowiązany zapłacić. Zgodnie z zawartą umową, wynagrodzenie należne z tytułu nabycia usługi przez X Polska składa się z następujących elementów kalkulacyjnych:wartość rynkowa akcji nabytych w ramach realizacji Planu;kosztów poniesionych przez Kontrahent UK w związku z realizacją Planu (włącznie z publicznymi daninami lokalnymi, kosztami administracyjnymi, etc.);kosztów poniesionych przez podmioty trzecie w związku z realizacją Planu, którymi zostaje obciążona Kontrahent UK; marży w wysokości 5%.Spółka nie posiada informacji pozwalającej na określenie, jaką część wynagrodzenia należnego Kontrahent UK stanowi rynkowa wartość akcji nabytych w ramach realizacji Planu. Mając na uwadze powyższe, zdaniem Spółki, podstawą opodatkowania w przypadku przedmiotowej usługi zarządzania akcjami jest cała kwota, jaką Spółkajest zobowiązana zapłacić na rzecz Kontrahenta UK. W efekcie, Spółka rozliczając import usług obowiązana jest do naliczenia podatku VAT należnego od kwoty obejmującej wszystkie wymienione powyżej elementy kalkulacyjne wynagrodzenia należnego Kontrahenta UK.

Zdaniem Spółki, powyższa zasada znajduje zastosowanie zarówno w przypadku zaliczek wypłacanych na rzecz Kontrahenta UK bądź rozliczanych w formie bezgotówkowej, jak również w przypadku rozliczenia końcowego. W obu przypadkach, Spółka obowiązana będzie do wykazania podatku VAT należnego przy zastosowaniu podstawowej, 22% stawki podatku od towarów i usług w odniesieniu do całej wartości wykazanej na fakturze wystawionej przez zagranicznego usługodawcę.

3. Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku zaliczek.

Zgodnie z art. 19 ust. 19 ustawy, przepisy dotyczące zasad określania momentu powstania obowiązku podatkowego stosuje się odpowiednio do importu usług. Mając powyższe na uwadze, zdaniem Spółki, w sprawie będącej przedmiotem wniosku znajdą zastosowanie przepisy art. 19 ust. 4 i art. 19 ust. 11 ustawy. Stosownie do art. 19 ust. 4 ustawy, jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Natomiast w myśl z art. 19 ust. 11 ustawy, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje w odpowiedniej części z chwilą jej otrzymania.

Spółka zwraca uwagę na fakt, że zobowiązana jest do dokonywania płatności z tytułu wynagrodzenia należnego na rzecz Kontrahenta UK w miarę wykonywania przez Kontrahenta UK poszczególnych czynności składających się na całość usługi. W momencie wypłaty/potrącania poszczególnych części wynagrodzenia, usługa nie jest jeszcze wykonana. Za moment zakończenia wykonania usługi Strony umowy przyjmują moment realizacji praw (tj. otrzymania nieodpłatnie akcji) przez pracowników Spółka po upływie okresu restrykcyjnego. Mając na uwadze powyższe, zdaniem Spółki, poszczególne części wynagrodzenia należnego Kontrahenta UK mają charakter zaliczek wypłacanych na poczet usługi, która zostanie wykonana/zakończona w przyszłości.

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, Spółka zobowiązana jest do wypłacania na rzecz Kontrahenta UK zaliczek na poczet usługi świadczonej przez Kontrahenta UK (przedmiotowe zaliczki mogą również być rozliczane bezgotówkowo, na zasadzie potrącania wzajemnych wierzytelności stron umowy).

W świetle przytoczonego powyżej przepisu art. 19 ust. 11 ustawy, zdaniem Spółki, w przypadku przedmiotowych zaliczek obowiązek podatkowy w podatku VAT po stronie Spółki powstaje w momencie uregulowania danej zaliczki, czyli w momencie jej zapłaty, lub - w przypadku rozliczeń bezgotówkowych - w momencie dokonania potrącenia wzajemnych wierzytelności stron Umowy obejmujących należność z tytułu danej zaliczki.

W konsekwencji należy uznać, że Spółka powinna rozliczyć podatek VAT z tytułu importu usług nabywanych od Kontrahenta UK w odniesieniu do wypłaty/potrącenia poszczególnych zaliczek odpowiednio w miesiącach, w których te zaliczki są wypłacane/potrącane.

4. Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku rozliczenia końcowego, kiedy wartość usługi po jej zakończeniu jest wyższa niż wartość wypłaconych/potrąconych zaliczek.

Zgodnie ze stanem faktycznym, w trakcie realizacji zlecenia nie jest znany ostateczny koszt usługi świadczonej przez Kontrahenta UK. Ostateczny koszt usługi będzie znany dopiero po wykonaniu usługi, tj. w momencie realizacji praw, czyli de facto otrzymania akcji przez pracowników Spółka po upływie okresu restrykcyjnego.

W związku z powyższym, po upływie okresu restrykcyjnego oraz po zrealizowaniu praw pracowników Spółka, strony umowy przewidują końcowe rozliczenie w sytuacji, w której rzeczywiste koszty obsługi planu będą niższe lub wyższe od wartości zaliczek wypłaconych/potrąconych w trakcie świadczenia usługi.

Zdaniem Spółki, mając na uwadze przepis art. 19 ust. 19 w związku z art. 19 ust. 4 ustawy oraz stan faktyczny sprawy, tj. w sytuacji, gdy Spółka otrzyma fakturę dokumentująca ostateczne wykonanie usługi, gdzie wartość usługi jest wyższa niż wartość wypłaconych/potrąconych zaliczek, Spółka obowiązana będzie do rozpoznania obowiązku podatkowego na zasadach ogólnych, czyli w momencie wystawienia faktury przez zagranicznego usługodawcę, nie później jednak niż 7 dnia od wykonania usługi.

5. Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku rozliczenia końcowego, kiedy wartość płaconych/potrącanych zaliczek przewyższa wartość usługi.

W przypadku, gdy wartość usługi po jej zakończeniu będzie niższa niż wartość zaliczek płaconych/potrącanych w trakcie realizacji usługi, Kontrahent UK dokona zwrotu nadpłaconych przez Spółka kwot i wystawi na rzecz Spółka fakturę korygującą z wykazaną różnicą pomiędzy całkowitą wartością usługi a wartością już otrzymanych zaliczek.

Należy wskazać, że przepisy ustawy wprost nie wskazują, w którym momencie podatnik powinien uwzględnić otrzymaną od zagranicznego kontrahenta fakturę korygującą. W powyższym zakresie, zdaniem Spółki, należy posiłkować się przepisami regulującym zasady rozliczania faktur korygujących otrzymanych od polskiego kontrahenta.

Zgodnie z § 17 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. (Dz. U. z 2005r. nr 95 poz. 798 ze zm.), nabywca otrzymujący fakturę korygującą jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym tę fakturę otrzymał.

Mając na uwadze powyższy przepis, zdaniem Spółki, w przypadku otrzymania przez Spółka faktury wynikającej z korekty rozliczeń, na której będzie wykazana ujemna różnica pomiędzy całkowitą wartością usługi, a wartością już otrzymanych zaliczek, Spółka obowiązana będzie do ujęcia przedmiotowej faktury w rozliczeniu za miesiąc, w którym tę fakturę otrzyma (w praktyce oznacza to, że Spółka obowiązana będzie do zmniejszenia podatku należnego z tytułu importu usług oraz odpowiednio, do zmniejszenia podatku naliczonego w tej samej kwocie, w deklaracji VAT składanej za miesiąc otrzymania faktury korygującej od Kontrahenta UK).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: akcja, faktura korygująca, import usług, obowiązek podatkowy, opodatkowanie, podstawa opodatkowania, stawka, usługi finansowe, usługi pośrednictwa pieniężnego, Wielka Brytania, zarządzanie
Data aktualizacji: 13/01/2013 03:00:01

Pewne biura rachunkowe Lubin

Jak zdecydować, które biuro rachunkowe w Lubinie Jest najlepsze? Jak stwierdzić, której kancelarii rachunkowej warto powierzyć swoje finanse i przyszłość firmy? Która rozliczy nas zgodnie z przepisami i zadba o to, by przeprowadzić optymalizację...

Jaką stawkę podatku Spółka powinna zastosować przy refakturowaniu ubezpieczeń nieruchomośc...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Lubartów 21-100 ul. Legionów 55

Zasięg terytorialny miasta Lubartów gminy Abramów, Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Kock, Lubartów, Michów, Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Ostrówek, Serniki, Uścimów powiaty lubartowski województwo lubelskie Konta bankowe CIT 16101013390110772221000000...

Premie pieniężne uzależnione od wielkości obrotów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Drawsko Pomorskie 78-500 ul. Piłsudskiego 35

Zasięg terytorialny miasta gminy Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Ostrowice, Wierzchowe, Złocieniec, Dobra, Łobez, Radowo Małe, Resko, Węgorzyno powiaty drawski, łobeski województwo zachodniopomorskie Konta bankowe CIT...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy otrzymane faktury VAT zawierajace duże litery nazwy Spółki zamiast małych stanowią podstawę do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony?Spółka przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturze otrzymanej od kontrahenta, dokumentującej premię pieniężnąJaki dokument stanowi podstawę skorygowania podatku naliczonego, w przypadku odmowy wystawienia faktury korygującej przez kontrahentaOdliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących obciążenie za premię pieniężną wypłaconą przez WnioskodawcęCzy prawidłowo wystawiono fakturę wewnętrzną przy WNT /korekta zaliczek/ ?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.