Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Podatek od towarów i usług w zakresie refakturowania usług i miejsca ich świadczenia

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 09 lipca 2008 r. (data wpływu 25 lipca 2008 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie refakturowania usług i miejsca ich świadczenia - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie refakturowania usług i miejsca ich świadczenia.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka z siedzibą w Szwajcarii, nie posiadająca siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce (na terytorium kraju) zawarła umowę agencyjną dotyczącą sprzedaży jej towarów na terenie kraju. Spółka dokonała dla potrzeb rozliczeń VAT rejestracji w Polsce. W osobie Spółki będącej osobą prawną z siedzibą w Polsce (dalej zwanej Agentem), zarejestrowanej dla potrzeb VAT w Polsce został ustanowiony wyłączny Agent do sprzedaży towarów Spółki (Wnioskodawcy) w imieniu własnym Agenta lecz na rzecz Spółki. Na mocy umowy Agent podejmuje niezbędne działania zmierzające do wprowadzenia w sposób efektywny towarów Spółki na wyznaczonym rynku (terenie). W ramach podejmowanych działań Agent prowadzi działania o charakterze reklamowym i promocyjnym w stosunku do towarów Spółki. Do jego zadań należy także między innymi: odbieranie zamówień od klientów, sprawdzanie dostępności towarów i potwierdzanie klientom terminu dostawy, podejmowanie działań dotyczących windykacji należności z tytułu sprzedaży towarów. Spółka upoważniła także Agenta do odzyskiwania wszelkich towarów wydanych klientowi, jeżeli klient nie spełni swoich zobowiązań płatniczych zawartych w umowach sprzedaży z Agentem. Agent zobowiązany jest ponadto do podejmowania wszelkich niezbędnych działań o charakterze marketingowym i związanych z analizą rynku oraz zapewnienia magazynowania towarów Spółki. Agent rozlicza się ze Spółką z przychodów uzyskanych ze sprzedaży towarów na zasadzie należnej co miesiąc prowizji. Dodatkowo Agent obciąża Spółkę za koszty związane z procesem sprzedaży i dotyczące wszystkich wskazanych powyżej działań mających na celu wspomaganie realizacji całego procesu. Koszty poniesione przez Agenta, które mają być zwrócone oraz które nie są ujęte w wyliczanej prowizji obejmują koszty uzgodnione podczas ustalania rocznego budżetu. Koszty te uwidocznione są w odrębnej w stosunku do wynagrodzenia prowizyjnego pozycji na wystawianej przez Agenta fakturze jako refaktura kosztów za dany okres rozliczeniowy. Koszty te są wyspecyfikowane i zawierają w części opisowej faktury wyliczenie wartościowe poszczególnych pozycji (składników) refakturowanych kosztów dotyczących procesu wspomagającego sprzedaż towarów Spółki, o których powyżej.

Wyspecyfikowane koszty wspomagające proces sprzedaży dotyczą: realizacji określonego co do wielkości programu sprzedaży kosztów transportu jakie ponoszone są przez Agenta a dotyczą sprzedawanych towarów kosztów magazynowania towarów kosztów reklamy i kosztów marketingowych jakie w związku z realizowaną sprzedażą ponoszone są przez Agenta kosztów związanych z obsługą administracyjną i działu sprzedaży jakie ponoszone są przez Agenta i dotyczą sprzedawanych towarów kosztów związanych z badaniem rynku pod kątem efektywnej sprzedaży towarówkosztów wynikających z tworzonych przez Agenta rezerw na przeterminowane należności, które w przypadku ich rozwiązania powodują w odpowiednim okresie zmianę kolejnych obciążeń z tego tytułu.Wszystkie wskazane koszty dotyczą wyłącznie kosztów jakie są ustalane przez Agenta w związku z realizacją głównej usługi jaką jest sprzedaż towarów Spółki. Agent w wystawianej fakturze określa należność z tytułu refakturowanych na Spółkę kosztów wspomagających sprzedaż w jednej pozycji opodatkowując je stawką VAT 22% (kwoty przypisane do poszczególnych pozycji składających się na tę wielkość są uwidocznione jako element kalkulacji jedynie w części opisującej treść świadczenia - nazwę towaru lub usługi).

Spółka pragnie zaznaczyć, że wskazane poniżej wątpliwości powodują na chwilę obecną brak dokonywania odliczenia VAT od części zafakturowanych pozycji, tj. ujętych jako refaktura kosztów w dokonywanych rozliczeniach z tytułu VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.Czy Spółka otrzymując od Agenta fakturę zakupu wystawioną w sposób opisany powyżej w oparciu o wskazany powyżej stan faktyczny ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego dotyczącej pozycji zafakturowanej jako refaktura kosztów... Czy w przypadku jeśli należałoby przyjąć, że pozycja oznaczona na fakturze jako refaktura kosztów faktycznie jest ujęciem w fakturze poszczególnych usług świadczonych przez Agenta na rzecz Spółki odpowiadających co do swojego charakteru poszczególnym pozycjom wskazanym powyżej i przy naliczeniu przez Agenta od całości tej pozycji podatku VAT 22% Spółka ma prawo do odliczenia tego podatku w stosunku do usług, co do których zastosowanie mają przepisy art. 27 ust. 3 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług - tu: usługi badania rynku i reklamy... Czy w przypadku jeśli należałoby przyjąć, że pozycje oznaczone na fakturze jako refaktura kosztów faktycznie jest ujęciem w fakturze poszczególnych usług świadczonych przez Agenta na rzecz Spółki odpowiadających co do swojego charakteru poszczególnym pozycjom wskazanym powyżej (stan faktyczny) i przy naliczaniu przez Agenta podatku VAT w stosunku do tych pozycji Spółce przysługuje prawo do jego odliczenia - dotyczy usług (pozycji), w stosunku co do których zastosowanie znajduje zasada opodatkowania przez świadczącego usługę - tu: usługi magazynowania, transportu, administracyjne, handlowe oraz marketingowe... Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w stosunku do pozycji rezerwa na należności biorąc pod uwagę treść i okoliczności wskazane w pytaniu 2 i 3... Zdaniem Spółki, odnośnie pytania 1 - przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości. Usługi, które nie są wyszczególnione w treści art. 27 ust. 2 - 6 i art. 26 wskazują, że miejscem ich opodatkowania jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę. W przedmiotowym przypadku siedziba ta znajduje się w Polsce i przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie wskazują w swojej treści braku opodatkowania świadczonych tego typu i w takich warunkach usług, ani też nie zwalniają ich z opodatkowania. Charakter zaś refakturowanych pozycji zdaniem Spółki wskazuje, że nie można każdej ze składowych tej pozycji rozpatrywać odrębnie jako oddzielnego świadczenia, gdyż ze względu na okoliczności w jakich są wykonywane i ich przedmiotowego charakteru stanowią całość działań podejmowanych przez Agenta celem intensyfikacji procesu sprzedaży towarów Spółki.

Odnośnie pytania 2 tj. w sytuacji gdyby stanowisko Spółki wyrażone w pytaniu 1 było błędne Spółka stoi na stanowisku, że ma prawo do dokonania odliczenia podatku naliczonego. Zdaniem Spółki nawet w przypadku gdyby uznać, że w stosunku do niektórych pozycji - tu: reklama, badanie rynku - zastosowanie miałby przepis zawarty w art. 27 ust. 3 i ust. 4 powyżej przywołanej ustawy ze względu na fakt, że Spółka nie posiada siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności w kraju (Polsce). To z kolei powodowałoby konieczność opodatkowania w miejscu, w którym siedziba lub stałe miejsce prowadzenia działalności się znajduje. Przy takim podejściu Agent winien w stosunku do tych pozycji wykazać je jako świadczenia podlegające opodatkowaniu poza krajem. Zdaniem Spółki jednak nawet w tej sytuacji. tj. opodatkowania tych usług przez sprzedawcę (tu: Agenta) przepisem, który mógłby ograniczać Spółce prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT jest art. 88 ust. 3a pkt 2. Ten zaś, zdaniem Spółki nie znajdzie zastosowania. Zgodnie bowiem z treścią tego przepisu ograniczenie co do prawa do odliczenia podatku naliczonego dotyczy jedynie przypadków gdy sprzedaż (transakcja) udokumentowana fakturą jest zwolniona od VAT lub też nie podlega opodatkowaniu. W tym konkretnym przypadku transakcja ani nie jest od podatku zwolniona ani nie jest transakcją niepodlegającą opodatkowaniu. Transakcja taka jako świadczenie usługi podlega opodatkowaniu, a jedynie występuje zróżnicowanie co do strony transakcji w zakresie podatnika zobowiązanego do rozliczenia jej pod kątem podatku.

Odnośnie pytania 3 - Spółce również przysługuje prawo do dokonania odliczenia podatku naliczonego. Nawet w przypadku gdyby do usług typu: reklama czy badania rynku w przedmiotowej sprawie zastosowanie znalazł przepis zawarty w art. 27 ust. 3 i 4 Agent winien w stosunku do tych pozycji wykazać je jako świadczenia podlegające opodatkowaniu poza krajem. Jednak również w takim przypadku jedyny przepis, który mógłby ograniczać prawo do odliczenia podatku naliczonego to art. 88 ust. 3a pkt 2. Jednak zdaniem Spółki przepis ten nie może mieć tu zastosowania.

Zgodnie z treścią art. 88 ust. 3a pkt 2 ograniczenie co do prawa do odliczenia podatku naliczonego dotyczy jedynie przypadków gdy sprzedaż (transakcja) udokumentowana fakturą jest zwolniona od VAT lub też nie podlega opodatkowaniu.

Odnośnie pytania 4 Spółka stoi na stanowisku, że obciążenie Spółki kosztami jedynie uznawanymi przez Agenta za rezerwy na należności od nabywców towarów i gdzie nie dochodzi do realizacji jakiegokolwiek świadczenia na rzecz Spółki, Spółce prawo do odliczenia podatku naliczonego nie przysługuje. Ĺąródłem podatku naliczonego może bowiem być zasadniczo jedynie podatek dotyczący przypadków wskazanych w art. 86 ust. 2. Zdaniem Spółki charakter i rodzaj tego obciążenia nie spełnia żadnego ze wskazanych przypadków w tym przepisie.

Na zakończenie Spółka pragnie podkreślić, że przyjęcie odnośnie pytania 1 stanowiska przeciwnego do zdania Spółki prowadzi do szeregu komplikacji i powoduje, że niezachowana zostaje jedna z podstawowych zasad podatku od towarów i usług (VAT), tj. jego neutralność. Ponadto o zastosowaniu prawidłowej stawki podatku VAT oraz jednorodności usługi pod kątem rozstrzygnięcia miejsca opodatkowania decydujące znaczenie ma aspekt kompleksowości danego świadczenia. W sytuacji, gdy celem wykonania podstawowego świadczenia jest konieczność zapewnienia usług dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego, efektywnego wykonania świadczenia głównego (tu: sprzedaż towarów Spółki realizowana przez Agenta) do całości usługi kompleksowej powinna mieć zastosowanie zarówno jednolita stawka opodatkowania jak i miejsce tego opodatkowania. Podkreślają to zgodnie organy podatkowe - m.in.: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w decyzji z 31 grudnia 2007 r. oraz Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w interpretacji z 26 kwietnia 2007 r.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W przypadku świadczenia usług, dla określenia miejsca opodatkowania transakcji należy, w świetle wymienionej ustawy, ustalić miejsce świadczenia usług.

Stosownie do ogólnej zasady sformułowanej w art. 27 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28. Jednakże w ust. 3 tego artykułu określono, iż w przypadku świadczenia usług niematerialnych wymienionych w art. 27 ust. 4, na rzecz:osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, lub podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługęmiejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.Od ogólnej zasady określającej miejsce świadczenia usług jako miejsce prowadzenia działalności istnieje szereg wyjątków zawartych właśnie w przepisach art. 27 ust. 2-6 i art. 28 ustawy VAT, gdzie w zależności od rodzaju usługi, określenie miejsca jej świadczenia następuje według innego rodzaju kryteriów. Stosownie do art. 28 ust. 5 pkt 2 lit. c) ustawy o VAT, w przypadku usług wykonywanych przez pośredników, działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, związanych bezpośrednio z dostawą towarów - miejscem świadczenia tych usług jest miejsce dokonania dostawy towarów, z zastrzeżeniem ust. 6.

W myśl powołanego wyżej ust. 6, w przypadku gdy nabywca usługi podał dla tej czynności świadczącemu usługę numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym zgodnie z ust. 5 ma miejsce świadczenia usługa, miejscem świadczenia usługi jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy ten numer.

Z powyższego wynika, iż w przypadku usług pośrednictwa za miejsce świadczenia tych usług uznaje się miejsce, z którymi usługi te są związane.

Ze stanu faktycznego wynika, że Spółka z siedzibą w Szwajcarii zawarła umowę z Agentem (z siedzibą w Polsce) do sprzedaży towarów Spółki w imieniu własnym lecz na rzecz Spółki. Agent podejmuje niezbędne działania zmierzające do wprowadzenia towarów Spółki na wyznaczonym terenie. Agent dokonuje m.in. działania o charakterze reklamowym i promocyjnym w stosunku do towarów Spółki; ponosi koszty transportu, magazynowania, koszty marketingowe, związane z obsługą administracyjną. Agent rozlicza się ze Spółką z przychodów uzyskanych ze sprzedaży towarów na zasadzie należnej co miesiąc prowizji. Dodatkowo Agent obciąża Spółkę za koszty związane z procesem sprzedaży. Koszty poniesione przez Agenta nie są ujęte w wyliczonej prowizji. Koszty te uwidocznione są w odrębnej w stosunku do wynagrodzenia prowizyjnego pozycji jako refaktura kosztów.

Agent, zgodnie z art. 758 kodeksu cywilnego, jest zobowiązany do stałego pośredniczenia przy zawieraniu umów (sprzedaży) lub do zawierania ich w imieniu zleceniodawcy. Prawo do rozporządzania towarem przez Agenta zasadniczo więc odbiega od uprawnień właściciela tego towaru, przez co w tym przypadku nie dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Dlatego nie ulega wątpliwości, że wydanie towaru Agentowi, który następnie ma doprowadzić do jego sprzedaży w imieniu i na rzecz zleceniodawcy, pozostaje poza zakresem opodatkowania VAT, a contrario art. 7 ust. 1 pkt 3, nie będąc dostawą towaru. Oczywiście powyższe nie oznacza, że transakcja realizowana dzięki Agentowi definitywnie pozostanie poza zakresem ustawy o VAT. Wprost przeciwnie, rola Agenta polega na doprowadzeniu do sprzedaży towaru za granicą, co w świetle ustawy o VAT jest odpłatną dostawą towaru (art. 7).

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia refakturowanie. Należy więc w tej sytuacji odwołać się do zapisu zawartego w art. 28 Dyrektywy 2006/112/WE RADY z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U.UE L z dnia 11 grudnia 2006 r.), zgodnie z którym w przypadku, gdy podatnik działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że podatnik ten sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Zasada ta ma pełne zastosowanie w przypadku refakturowania, które polega na zafakturowaniu przez jeden podmiot innemu podmiotowi odsprzedaży usług bez doliczania marży, której celem jest przeniesienie kosztów przez podmiot refakturujący na podmiot, który z danych usług faktycznie korzysta. Refaktura jest więc normalną fakturą, tyle że wystawioną przez podmiot pośredniczący pomiędzy właściwym usługodawcą a rzeczywistym nabywcą tej usługi.

Powyższe stanowi warunek zastosowania przez refakturującego tej samej stawki, co stawka, wg której usługi zostały opodatkowane przez usługodawcę faktycznie świadczącego tę usługę. W sytuacji, gdy charakter usług zarówno nabywanych, jak i świadczonych przez Stronę jest tożsamy, usługi te powinny być zaliczane do tego samego ugrupowania w ramach klasyfikacji statystycznych.

Stosownie zaś do art. 8 ust. 3 ww. ustawy, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych.

W przypadku refakturowania usługi na rzecz kontrahenta zagranicznego, dokonując tej czynności należy uwzględnić przepisy dotyczące miejsca świadczenia usługi, które powołano wyżej.

Odnośnie podniesionej w zapytaniu Spółki kwestii odliczania podatku od towarów i usług z faktur otrzymanych od Agenta, tut. organ podatkowy stwierdza, iż zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego, w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy, stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Odliczenie podatku naliczonego związanego ze świadczeniem wyżej wymienionych usług odbywać się będzie na zasadzie określonej w art. 86 ust. 8 pkt 1 ww. ustawy, zgodnie z którym podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

W przypadku zatem, gdy spełnione zostaną warunki wskazane w powyższym przepisie Spółka będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającą z faktur otrzymanych od Agenta.

Stanowisko Wnioskodawcy co do prawa podatku naliczonego dotyczącego pozycji faktury jako refaktura kosztów jest nieprawidłowe ze względu na okoliczność związaną z tym, że Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony powstały przy odpłatnym świadczeniu usługi agencyjnej, nie zaś w odniesieniu do poszczególnych pozycji faktury (które stanowią jedynie element kalkulacji ceny w opinii organu podatkowego), jeżeli naturalnie usługi, zgodnie w w/w przepisami, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Koszty jakie ponosi Agent świadczący usługę to, zdaniem organu podatkowego, koszty stanowiące składową wartości takiej usługi. Umowa zawarta z Agentem w kwestii zwrotu tych kosztów nie może przesądzać o ich statusie, gdyż Strony umówiły się wyłącznie na świadczenie usług agencyjnych. Koszty ponoszone przez Agenta stanowią całość działań podejmowanych celem intensyfikacji procesu sprzedaży towarów Spółki i dlatego są one immanentną częścią usługi a tym samym ich wartość składa się na wartość usługi. Inaczej mówiąc Agent świadczący usługę ponosi wydatki bezpośrednio związane z wykonaniem przyjętego zobowiązania, a następnie obciąża nimi zleceniodawcę i są to koszty jakie ponosi on w związku z realizacją usługi.

A zatem, kwota prowizji jaką Agent otrzymuje, zgodnie z umową zawartą ze Spółką powinna zawierać wszystkie elementy kosztów związanych ze świadczoną usługą pośrednictwa w sprzedaży towarów. Opisane czynności winny stanowić element kalkulacyjny kwoty należnej z tytułu świadczenia usługi polegającej na pośredniczeniu w dostawie towarów.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: agent, miejsce, refakturowanie, świadczenie usług, usługi pośrednictwa
Data aktualizacji: 19/02/2012 01:58:52

Czy może w celu udokumentowania zakupów warzyw i owoców ze swojego gospodarstwa rolnego wy...

Na podstawie: art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem z dnia 23 marca 2005 r. złożonym do Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego przez Pana ., o...

Sposób skorygowania podatku należnego i naliczonego wynikającego z faktury wewnętrznej wys...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy obciążenie kaucją, od której nie nalicza się podatku VAT, może być wystawione za pomoc...

Postanowienie Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 - z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego, w związku z wnioskiem z dnia 21 września 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co...

Obowiązek ewidencjonowania świadczonych usług wynajmu mieszkania przy użyciu kasy fiskalnej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Faktury przesyłane w formie elektronicznej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dokumentowanie czynności polegających na wydawaniu dokumentów komunikacyjnychWystawianie rachunków onlineRefaktura kosztów ubezpieczenia umowy leasingowej - stawka VAT zwCzy Wnioskodawca powinien od tej sprzedaży odprowadzić podatek VAT do Urzędu Skarbowego?2. Czy Wnioskodawca powinien Gminie wystawić fakturę?Ewidencjonowanie świadczonych usług gastronomicznych na kasie rejestrującej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.