Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Podatku od towarów i usług w zakresie zasadności dokonania korekty deklaracji VAT-7

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 22 września 2009 r. (data wpływu 24 września 2009 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasadności dokonania korekty deklaracji VAT-7 - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasadności dokonania korekty deklaracji VAT-7.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W miesiącu grudniu 2008 r. Spółka wykonała na zamówienie kontrahenta duńskiego konstrukcję stalową i wystawiła fakturę VAT. Kontrahent duński fakturę przyjął i należność uiścił po 30 dniach od dnia wystawienia faktury. Towaru nie odebrał zwracając się z prośbą o przechowanie w magazynie Spółki. Spółka w deklaracji za m-c grudzień 2008 r. wykazała ową sprzedaż jako krajową ze stawką 22%. W miesiącu sierpniu 2009 r. kontrahent duński towar odebrał i wywiózł do Danii. Spółka otrzymała dokumenty potwierdzające wywóz towaru do Danii i potwierdzenie odbioru towaru przez kontrahenta dnia 16 września 2009 roku. Kontrahent duński oczekuje, że Spółka wystawi fakturę korygującą zmniejszającą należność o podatek VAT i zwróci powstałą nadpłatę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w zaistniałej sytuacji Spółka może skorygować deklarację za miesiąc grudzień 2008 r. i wykazać wewnątrzwspólnotową dostawę towaru.

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka powinna wystawić kontrahentowi duńskiemu fakturę korygującą w miesiącu wrześniu i skorygować deklarację za grudzień 2008 roku zmniejszając sprzedaż krajową i wykazując wewnątrzwspólnotową dostawę towaru.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.Art. 7 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (.).

Przez dostawę towarów należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Czynności przeniesienia prawa musi towarzyszyć wydanie przedmiotowego towaru. Stosownie do art. 13 ust. 1 ww. ustawy, przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

Dla potraktowania danej czynności jako wewnątrzwspólnotowej dostawy muszą zaistnieć dwa konieczne elementy.

W przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej (opodatkowanej w Polsce), musi się ona odbywać z kraju (tzn. z Polski) i ma być dokonywana przez polskiego (tj. zarejestrowanego w Polsce) podatnika. Dostawa - mająca charakter wewnątrzwspólnotowy - która odbywa się z innego państwa członkowskiego, będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu w tym właśnie innym państwie. W Polsce będzie to czynność niepodlegająca w ogóle opodatkowaniu.

Pierwszym elementem, który musi wystąpić, aby uznać daną czynność za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, jest wywóz towaru z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego. Przez wywóz należy rozumieć faktyczne przemieszczenie towarów na terytorium innego państwa członkowskiego.

Dostawą wewnątrzwspólnotową nie jest sama czynność faktyczna, jaką jest wywóz towarów, ale wywóz musi nastąpić w wyniku dokonania dostawy - jest to warunek konieczny i jest to odbiciem warunków dotyczących nabycia, gdzie wymaga się, aby miało miejsce nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, co następuje w wyniku dokonanej dostawy.

Każdy rodzaj dostawy, w wykonaniu której następuje wywóz towarów, konstytuować będzie wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że w miesiącu grudniu 2008 r. Spółka wykonała na zamówienie kontrahenta duńskiego konstrukcję stalową i wystawiła fakturę VAT. Kontrahent duński fakturę przyjął, uiścił należność, ale towaru nie odebrał zwracając się z prośbą o przechowanie w magazynie Spółki. Spółka w deklaracji za m-c grudzień 2008 r. wykazała ową sprzedaż jako krajową ze stawką 22%. W miesiącu sierpniu 2009 r. kontrahent duński towar odebrał i wywiózł do Danii. Spółka otrzymała dokumenty potwierdzające wywóz towaru do Danii i potwierdzenie odbioru towaru przez kontrahenta 16 września 2009 r. Spółka zamierza wystawić fakturę korygującą we wrześniu 2009 r. oraz skorygować deklarację za grudzień 2008 r. zmniejszając sprzedaż krajową i wykazując wewnątrzwspólnotową dostawę towaru.

Zatem z powyższego wynika, że opisana przez Wnioskodawcę dostawa nie spełnia definicji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, gdyż w wyniku dokonanej przez Wnioskodawcę czynności (przeniesienie prawa własności) nie nastąpił wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju. Wnioskodawca bowiem zobowiązał się do magazynowania sprzedanego w grudniu 2008 r. towaru do sierpnia 2009 r. kiedy to nabywca towaru, kontrahent z Danii, wywiózł towar na terytorium Danii. W tym stanie sprawy zasadne było wystawienie faktury VAT i opodatkowanie sprzedaży ze stawką krajową, gdyż odbyła się ona na terytorium Polski.

W przedmiotowej sytuacji w odniesieniu do transakcji dokonanej przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahenta z Danii zastosowanie znajdzie przepis art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, zgodnie z którym miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów niewysyłanych ani nietransportowanych - miejsce, w którym towary znajdują się w momencie dostawy.

Zatem w przypadku gdy towary po ich nabyciu nie są przemieszczane, wówczas miejscem dokonania dostawy jest to miejsce, w którym znajdują się w momencie dostawy. W związku z tym miejscem świadczenia dla przedmiotowej dostawy jest terytorium Polski.

Podkreślić należy, iż w przypadku gdy, jak wynika z opisu stanu faktycznego, nabywca z Danii wywiózł nabyty od Wnioskodawcy i przez niego magazynowany towar z terytorium kraju do Danii, wówczas wystąpiła u nabywcy z Danii wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru opodatkowana na terytorium Polski, o której mowa w art. 13 ust. 3 ww. ustawy, w myśl tego przepisu za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów uznaje się również przemieszczenie przez podatnika, o którym mowa w art. 15, lub na jego rzecz towarów należących do jego przedsiębiorstwa z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które zostały przez tego podatnika na terytorium kraju w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo sprowadzone na terytorium kraju w ramach importu towarów, jeżeli mają służyć działalności gospodarczej podatnika.

Reasumując, z uwagi na to, iż towar będący przedmiotem dostawy opuścił terytorium Polski jako towar należący już do kontrahenta mającego siedzibę na terytorium Danii, nie zostanie spełniony warunek konieczny do uznania przedmiotowej dostawy dokonanej przez Wnioskodawcę jako wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. W związku z powyższym dostawę tę należy opodatkować według stawki podatku VAT właściwej dla dostawy tego towaru na terytorium kraju, a obowiązek podatkowy powstanie na zasadach ogólnych określonych w art. 19 ww. ustawy. A zatem, korygowanie uprzednio złożonej deklaracji VAT-7 za miesiąc grudzień 2008 r., w której zadeklarowano podatek z tytułu sprzedaży na terytorium kraju nie znajduje podstaw prawnych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C.Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: dostawa towarów, dostawa wewnątrzwspólnotowa, faktura korygująca, obowiązek podatkowy
Data aktualizacji: 30/01/2013 09:00:01

Czy prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać nazwę pełną czy skróconą firmy?

W dniu 22.11.2005r. wpłynął wniosek w sprawie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Firma X wystawiając faktury posługuje się nazwą skróconą. Podatnik pyta, czy prawidłowo wystawiona faktura VAT powinna zawierać nazwę...

Czy Wnioskodawca pobieraną opłatę za parkowanie pojazdów samochodowych powinien opodatkowa...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Rozliczenie faktur korygujących podwyższających podatek należny

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Gmina ma możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego w otrzymanych fakturach za usług...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy wystawiane faktury sprzedaży usług powinny być pomniejszone o kwoty dokonanych przez k...

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.08.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy należy wystawiać faktury z tytułu otrzymanych zaliczek od kontrahenta zagranicznego na poczet przyszłych wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów?Dokument którym należy dokonać refakturowania ponoszonych kosztów eksploatacji oraz fundusz remontowegoZwrot kosztów ubezpieczeń pracowników ze Szwecji, nie podlega opodatkowaniu VATPierwszy Urząd Skarbowy Białystok 15-219 ul. Świętojańska 13Dot. prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących najmu samochodów osobowych stanowiących ekspozycję w salonie sprzedaży
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.