Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej premie pieniężną

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 16.01.2008 r. (data wpływu 28.01.2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25.01.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka — czynny podatnik VAT - dążąc do zwiększenia obrotów ze sprzedaży, a tym samym zwiększenia zysków, zawiera z niektórymi dużymi nabywcami swoich towarów i wyrobów tzw. umowy bonusowe. Na mocy tych umów, w przyjętym okresie rozliczeniowym (np. miesiącu, kwartale bądź roku), po przekroczeniu przez kontrahenta określonej w umowie wysokości zakupów, przyznawana jest mu premia pieniężna (bonus) w wysokości stanowiącej pewien procent wielkości dokonanych zakupów w tym okresie. Oznacza to że premie pieniężne odnoszą się do wszystkich dostaw, które miały miejsce w przedziale czasowym wskazanym w umowie bonusowej zawartej z kontrahentem i nie da się takiej premii przypisać do konkretnej dostawy.

Rozliczenie premii pieniężnej następuje na podstawie faktury VAT, wystawionej przez kontrahenta z uwzględnieniem stawki podatku VAT 22%.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.Czy Spółce przysługuje odliczenie podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących premie pieniężne (bonusy), art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535 ze zm.).Zdaniem Wnioskodawcy, Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z faktur dokumentujących premie pieniężne (bonusy), stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

Jak bowiem orzekł Minister Finansów w interpretacji z 30 grudnia 2004 r., (znak: PP3-812- 1222/2004/AP/4026) w sprawie stosowania przepisów art. 8 i art. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wydanej na podstawie art. 14 §. 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej (w brzmieniu sprzed 1 lipca 2007 r.), opublikowanej w Dzienniku Urzędowym MF z 2005 r., nr 2, poz. 22 — w przypadkach, gdy kontrahenci umownie określą relacje między sobą w ten sposób, że premie pieniężne wypłacane są z tytułu dokonywania przez nabywcę np. nabyć określonej wartości, czy ilości towarów w określonym czasie, to premie te nie są związane z żadną konkretną dostawą - uznać należy, że premie te są związane z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Podkreślić należy, że stosownie do art. 14 § 3 Ordynacji podatkowej (w brzmieniu sprzed 1 lipca 2007 r.) — zastosowanie się przez podatnika do ww. urzędowej interpretacji MF nie może mu szkodzić. Do dnia dzisiejszego interpretacja powyższa nie została natomiast zmieniona, ani uchylona.

Analogicznie w indywidualnej interpretacji z 24.09.2004 r., znak: III-2-443-324/04/AM — na zapytanie Spółki, w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej —Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi również zajął stanowisko, zgodnie z którym udzielenie premii pieniężnych (bonusów) należy dokumentować fakturą jako usługę opodatkowaną podatkiem VAT, zaś stronie udzielającej gratyfikacji pieniężnej udokumentowanej fakturą przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, jeżeli przedmiotowa usługa jest wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych. Również ta interpretacja nie uległa do dnia dzisiejszego zmianie.

Wobec powyższego, pomimo, iż niekiedy sądy administracyjne wydają orzeczenia, w których nie uznają premii pieniężnych za usługi opodatkowane podatkiem VAT — to w ocenie Spółki, w świetle zasady ochrony podatnika, który zastosował się do ww. interpretacji — nadal służy Spółce prawo do odliczania podatku VAT od ww. faktur.

Podkreślić należy, że do dnia dzisiejszego nie uległa również zmianie definicja usługi z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku VAT.

W przypadku Spółki, przedmiotowa usługa niewątpliwie służy czynnościom opodatkowanym VAT — a więc, w ocenie Spółki pełne zastosowanie do podatku naliczonego z faktur ją dokumentujących znajduje art. 86 ust 1 ustawy o podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14 c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, faktura VAT, odliczanie podatku naliczonego, podatek naliczony, prawo do odliczenia, premia, premia pieniężna
Data aktualizacji: 28/12/2012 03:00:01

Czy Wnioskodawca powinien opodatkować wydanie dziennika budowy oraz potwierdzić zaistniały...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy w przedstawionym stanie faktycznym prawidłowo jest wystawiana faktura VAT ze stawką 7...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Spółka prawidłowo jednorazowo rozliczyła koszty?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dokumentowania otrzymanej rekompensaty od Skarbu Państwa

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy na fakturach można podawać obok imion i nazwisk wspólników tylko jeden z tych członów

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a 1 i 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005r. w sprawie zwrotu podatku...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Trzeci Urząd Skarbowy Bydgoszcz 85-032 ul. Tadeusza Rejtana 5Moment powstania obowiązku podatkowego dla importu usługi teleserwisinguUrząd Skarbowy Elbląg 82-300 ul. A. Mickiewicza 43Prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zastępstwo procesowe. Usługi te służą czynnościom opodatkowanym WnioskodawcyPrawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej transakcję wniesienia aportu
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.