Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. będzie dostępna intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

Podatnik ma prawo do odliczenia podatku wynikającego z faktury dokumentującej premię pieniężna

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 12.02.2008 r. (data wpływu 15.02.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15.02.2008 r. wpłynął ww. wniosek (uzupełniony pismem z dnia 04.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca dokonuje na rzecz Odbiorcy dostaw towarów, które następnie są sprzedawane w sieci sklepów Odbiorcy. W omawianym zakresie, podstawą współpracy pomiędzy Wnioskodawcą i Odbiorcą jest Umowa Ramowa długoterminowej współpracy gospodarczej (Umowa Ramowa).

Umowa Ramowa w sposób kompleksowy określa warunki współpracy pomiędzy Wnioskodawcą i Odbiorcą, w szczególności przewiduje szereg odrębnie traktowanych instrumentów mających na celu intensyfikację obrotów między jej stronami, np. rabaty, wynagrodzenie za usługi w zakresie promocji towarów, czy premie pieniężne.

Zgodne z Umową Ramową Wnioskodawca zobowiązał się do przyznania Odbiorcy premii pieniężnej (Premia), z tytułu i pod warunkiem dokonania przez Odbiorcę, w danym okresie rozliczeniowym (kwartał, rok kalendarzowy), określonej wartości zakupów towarów handlowych od Wnioskodawcy.

Do tej pory, dla celów rozliczeń VAT wskazanych powyżej zdarzeń, Odbiorca wystawia Wnioskodawcy faktury VAT na kwotę netto równą wartości przyznanych premii pieniężnych. Innymi słowy, do tej pory zarówno Wnioskodawca jak i Odbiorca traktowały wypłacone premie pieniężne jako wynagrodzenie za usługi podlegające opodatkowaniu VAT, świadczone przez Odbiorcę na rzecz Wnioskodawcy.

Wnioskodawca chciałby podkreślić, że w przeszłości Odbiorca dwukrotnie zwracała się do właściwego dla niej organu podatkowego z wnioskiem o wydanie tzw. wiążącej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania VAT otrzymywanych premii pieniężnych (m.in. premii otrzymywanych od Wnioskodawcy). W dwóch interpretacjach (interpretacji z dn. 12 lipca 2005 r. (sygn. 1471/NTR1/443-306/05/AM) oraz interpretacji z dn. 7 sierpnia 2007 r., (sygn. 1471/VTR1/443-47/07/MA), wydanych w odpowiedzi na przedmiotowe wnioski. Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie (Organ) potwierdził prawidłowość schematu rozliczeń VAT stosowanego przez strony Umowy Ramowej.

W szczególności, Organ potwierdził, że premie pieniężne otrzymywane przez Odbiorcę (czyli także Premie wypłacane przez Wnioskodawcę), powinny być dla celów VAT traktowane jako wynagrodzenie za usługę świadczoną przez Odbiorcę na rzecz swoich dostawców (czyli także na rzecz Wnioskodawcy).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przytoczonym stanie faktycznym, ma miejsce świadczenie usług pomiędzy Odbiorcą (świadczącym) a Wnioskodawcą (beneficjentem świadczenia), z tytułu którego wynagrodzeniem jest Premia wypłacana przez Wnioskodawcę, a w konsekwencji, czy Wnioskodawca jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez Odbiorcę, w celu udokumentowania usługi świadczonej w zamian za przyznaną Premię, na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie o VAT, z pominięciem przepisu art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, wątpliwości w powyższym zakresie, powstały w związku z:występującym w 2007r. stanowiskiem niektórych sądów administracyjnych (oraz niektórych organów podatkowych), w zakresie traktowania dla celów VAT premii pieniężnych przyznawanych z tytułu i pod warunkiem wykonania przez beneficjenta premii określonej ilości transakcji zakupu; zgodnie z tym stanowiskiem tego typu premie nie stanowią wynagrodzenia za świadczenie usług, a w konsekwencji zdarzenia związane z ich wypłatą nie wywołują żadnych skutków w zakresie VAT, zarówno po stronie beneficjenta premii jaki podmiotu ją wypłacającego, odmiennym od powyższego stanowiskiem większości polskich organów podatkowych w omawianym zakresie, odzwierciedlającym stanowisko Ministra Finansów wyrażone w piśmie z dnia 14.09.2004 r. (sygn. PP3-0602-774/2004/AP/9065 BM6) oraz z dnia 30.12.2004 r. (syg. PP3-812-1222/2004/AP/4026); zgodnie z tym stanowiskiem, przedmiotowe premie pieniężne należy w określonych przypadkach traktować jako wynagrodzenie za usługę świadczoną przez beneficjenta premii, znowelizowanym (począwszy od 01.01.2008 r.) przepisem art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, który nie przyznaje podatnikowi prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturze dokumentującej czynność, która nie podlega opodatkowaniu lub jest zwolniona od podatku VAT.Zdaniem Wnioskodawcy, skutki podatkowe w zakresie VAT przyznania różnych rodzajów premii pieniężnych uzależnione są od wielu czynników m.in. od ustalenia, za co faktycznie dana premia pieniężna została wypłacona, czy dotyczy konkretnej dostawy, czy odnosi się do wszystkich dostaw dokonanych w określonym czasie etc.

W opisanym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym, Premia wypłacana jest przez Wnioskodawcę Odbiorcy w zamian i pod warunkiem osiągnięcia przez Odbiorcę określonej wartości zakupów towarów handlowych Wnioskodawcy, w danym okresie rozliczeniowym. Przyznanie przez Wnioskodawcę Premii, nie jest zatem związane z konkretną dostawą dokonaną na rzecz Odbiorcy.

Za słusznością takiego stanowiska przemawia także fakt, że przyznanie Premii przez Wnioskodawcę, nie wynika z dokonania konkretnej dostawy towarów na rzecz Odbiorcy, lecz ma na celu utrwalenie współpracy handlowej pomiędzy stronami Umowy Ramowej.

Dodatkowo, Premia przyznawana jest Odbircy w zamian za określone świadczenie tj. zrealizowanie określonego wolumenu zakupów towarów Wnioskodawcy w danym okresie rozliczeniowym.

Biorąc po uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawcy należy uznać, że wypłacane przez niego Premie stanowią wynagrodzenie za określone zachowanie ze strony Odbiorcy, które to zachowanie należy na gruncie przepisów ustawy o VAT, potraktować jako świadczenie usługi, podlegające opodatkowaniu. Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - zwanej dalej jako ustawa o VAT, opodatkowaniu podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie natomiast do przepisu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. W przedstawionym stanie faktycznym, Premia przyznawana przez Wnioskodawcę ma charakter płatności wzajemnej tzn. stanowi ekwiwalent za określone zachowanie ze strony Odbiorcy, polegające na dokonaniu zakupów towarów Wnioskodawcy, o określonej przez strony Umowy Ramowej - wartości. W efekcie:w przypadku zrealizowania przez Odbiorcę określonego świadczenia (polegającego na dokonaniu określonych transakcji handlowych z Wnioskodawcą, wypłacenie Premii nie ma charakteru dobrowolnego, ale stanowi zobowiązanie cywilnoprawne Wnioskodawcy;w przypadku niezrealizowania przez Odbiorcę przedmiotowego świadczenia, brak jest podstaw do wypłaty wynagrodzenia, w związku z czym Wnioskodawca, nie ma obowiązku przyznania Premii.Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym, wypłacana Premia stanowi ekwiwalent określonego świadczenia ze strony Odbiorcy. W efekcie stanowi ona wynagrodzenie z tytułu wyświadczonej przez Odbiorcę usługi, podlegającej opodatkowaniu VAT.

Biorąc pod uwagę powyższe, nie ulega wątpliwości, że usługa świadczona Wnioskodawcy przez Odbiorcę, w zamian za Premię powinna zostać udokumentowana fakturą VAT na podstawie art. 106 ustawy o VAT. W efekcie, Wnioskodawca jest zdania, że przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na wspomnianych fakturach Odbiorcy, na zasadach ogólnych określonych w art. 86 i następnych ustawy o VAT. W szczególności, dla określenia zakresu wspomnianego prawa Wnioskodawcy, nie będzie znajdował zastosowania przepis art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT. Regulacja ta dotyczy bowiem tych faktur VAT, które dokumentują czynności niepodlegające opodatkowaniu VAT, lub są zwolnione z opodatkowania tym podatkiem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14 c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: faktura VAT, sprzedaż opodatkowana, związek zawodowy
Data aktualizacji: 14/10/2013 21:00:01

Czy otrzymane odsetki od należności przeterminowanych są opodatkowane zryczałtowanym podat...

W dniu 12.08.2005r. wystąpił Pan z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie możliwości opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym odsetek od należności przeterminowanych...

Przychody uzyskiwane z działalności gospodarczej prowadzonej na własny rachunek można opod...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wierzytelności oraz moment wystawienia faktury

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy nieodpłatne przekazanie środków transportu w użytkowanie wskazane w przedstawionym sta...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczytnie stwierdza, iż stanowisko Podatnika wyrażone we wniosku z dnia...

Faktura korygująca wystawiona w formie elektronicznej oraz prawo do obniżenia podatku nale...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Spółka udzielająca drugiej Spółce pożyczki, na zapłacone odsetki winna wystawić fakturę VAT ze stawką zwolnioną i ująć w deklaracji VAT?Zakresie obowiązków podatkowych związanych z wystawieniem faktur korygującychMożliwość wystawienia jednej noty korygującej do kilku faktur VAT wystawionych przez jednego kontrahenta zawierających ten sam błądCzy prawidłowo wystawiam faktury stosując właściwą 7% stawkę podatku na usługi noclegowe?Urząd Skarbowy Góra 56-200 ul. Poznańska 4
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.