Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Podatnik ma wątpliwości dotyczące oznaczenia przedsiębiorcy przy wystawianiu faktur

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Podatnika z dnia 30.11.2007 r. r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie oznaczenia przedsiębiorcy przy wystawianiu faktur VAT

stwierdzam, że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

Uzasadnienie

Wnioskodawca (spółka cywilna "X") prowadzi działalność o dwóch profilach: w zakresie doradztwa biznesowego oraz turystyki. Aby rozróżnić te dwie działalności, wspólnicy nadali drugą nazwę dla działalności w zakresie turystyki: Biuro Podróży "Y, (przy czym oznaczenie to - w odróżnieniu od nazwy "X" - nie zawiera nazwisk wspólników oraz oznaczenia rodzaju spółki). Obie nazwy zawarte są we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej obu wspólniczek.

Podatnik stoi na stanowisku, iż wystawiając faktury może używać: nazwy "X" dla działalności w zakresie doradztwa biznesowego, a nazwy "Y" dla działalności w zakresie usług turystyki.

W ocenie tut. Organu stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać, oraz sposób i okres ich przechowywania uregulowane zostały w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.). W myśl § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 tego rozporządzenia, faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11.Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173, poz. 1807 ze zm.), przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Art. 14 tej ustawy stanowi ponadto, iż przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo do Ewidencji Działalności Gospodarczej, zwanej dalej "ewidencją" (.). Wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi. Zasady wpisu do rejestru przedsiębiorców określają odrębne przepisy.

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji zawiera m.in. firmę przedsiębiorcy (art. 27 ust. 2), przy czym przepisy ustawy o działalności gospodarczej nie definiują powyższego pojęcia.

Zgodnie z art. 432 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorca działa pod firmą. Firmę ujawnia się we właściwym rejestrze, chyba, że odrębne przepisy stanowią inaczej.

W myśl natomiast art. 434 k.c., firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych.

Mając na uwadze zacytowane powyżej przepisy należy stwierdzić, iż wystawiając fakturę VAT Wnioskodawca będący spółką cywilną dwóch osób, z których każda jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz kodeksu cywilnego, winien umieszczać przede wszystkim firmę przedsiębiorcy, którą są w tym przypadku imiona i nazwiska każdego ze wspólników, a także numer identyfikacji podatkowej nadany dla spółki cywilnej (numer ten identyfikuje spółkę dla celów podatku od towarów i usług). Używanie natomiast (również zamiennie, w zależności od rodzaju świadczonych usług) pozostałych określeń włączonych do firmy przedsiębiorcy jest zdarzeniem obojętnym podatkowo.
Słowa kluczowe: faktura, firma, przedsiębiorcy, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 09/01/2013 21:00:01

W jakiej wysokości stawkę podatku VAT należy zastosować w przypadku świadczenia usług prze...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 28 czerwca 2004 r. (wpływ 02.07.2004 r.) w sprawie...

Czy udostępnianie faktur winno odbywać się w sposób ciągły i nieograniczony?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy w związku ze sprzedażą kart stałego klienta po stronie Spółki powstanie obowiązek poda...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

VAT w zakresie sposobu udokumentowania sprzedaży towarów na pokładzie samolotu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Po jakim kursie przeliczać dopisywane do rachunku walutowego odsetki ?

Na podstawie art. 14 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 26.04.2005 r, na postanowienie Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Faktura VAT z tytułu najmu, w skład której wchodzą opłaty za mediaUwzględnienie w podstawie opodatkowania różnicy kwoty podatku wykazanej w fakturze, a faktycznie otrzymanej przez podatnikaUrząd Skarbowy Kolbuszowa 36-100 ul. Kościuszki 20Czy stosowane przez Spółkę stawki VAT, przy opisanym sposobie fakturowania, są prawidłowe?Uznanie dokonywanej sprzedaży za dostawę o charakterze ciągłym
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.