Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Podatnik (nabywca) ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury zakupu samochodu osobowego będącego uprzednio przedmiotem umowy leasingu

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2007r. (data wpływu 16 listopada 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 grudnia 2007r. (data wpływu 13 grudnia 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej nabycie samochodu osobowego, będącego wcześniej przedmiotem umowy leasingu operacyjnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2007r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej nabycie samochodu osobowego będącego wcześniej przedmiotem umowy leasingu operacyjnego. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 10 grudnia 2007r. (data wpływu 13 grudnia 2007r.), będącym odpowiedzią na wezwanie z dnia 7 grudnia 2007r. znak IBPB 3/423-304/07/AP.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe (stan faktyczny):

W listopadzie 2004r. Spółka podpisała umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest samochód osobowy. Umowa została zawarta na okres 36 miesięcy. Po upływie tego okresu, samochód ma zostać przeniesiony na własność Spółki. Od momentu zawarcia umowy leasingu, Spółka odliczyła z tytułu opłat leasingowych podatek VAT naliczony w wysokości 6.000 zł, zgodnie z zapisem art. 86 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy od faktury VAT wystawionej przez leasingodawcę do umowy sprzedaży samochodu osobowego będącego wcześniej przedmiotem umowy leasingu operacyjnego, Spółka ma prawo ponownie odliczyć, na podstawie art. 86 ust. 3, kwotę 6.000 zł podatku naliczonego.

Zdaniem Wnioskodawcy z art. 86 ust. 7 ustawy o VAT wynika, że na kwotę podatku naliczonego podlegającego odliczeniu składają się kwoty podatku naliczonego od czynszu lub innych płatności wynikających z zawartej umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, dotyczące jednego samochodu. Nabycie samochodu odbywa się jednak w drodze oddzielnej umowy sprzedaży, której przedmiotem jest nabycie własności. W związku z tym, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy o VAT, przysługuje Spółce prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w wysokości 60%, nie więcej niż 6.000 zł od faktury sprzedaży prawa własności samochodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego (stanu faktycznego) uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z zapisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy o VAT, w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3, 5 tony, kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł.

Zgodnie z art. 86 ust. 7 ustawy o VAT, w przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe, o których mowa w ust. 3, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6.000 zł.Z powyższego wynika zatem, że zgodnie z ogólną regułą określoną w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, nabywający samochód osobowy lub samochód, którego dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3, 5 tony, może dokonać odliczenia 60% kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy, od której podatnikiem jest nabywca, nie więcej jednak niż 6.000 zł. Natomiast w przypadku użytkowania samochodu osobowego lub innego pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3, 5 tony na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub inny płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą, z tym że suma kwot w całym okresie użytkowania tych samochodów i pojazdów dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może przekroczyć kwoty 6.000 zł.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego (stanu faktycznego) wynika, iż na Wnioskodawcę, na podstawie umowy sprzedaży, ma być przeniesione prawo własności samochodu osobowego będącego uprzednio przedmiotem umowy leasingu operacyjnego. Leasing operacyjny jest umową, na podstawie której leasingobiorca nabywa jedynie prawo do korzystania z przedmiotu leasingu, a formą wynagrodzenia za powyższą usługę jest czynsz. W trakcie trwania umowy leasingu operacyjnego, Spółka była nabywcą usługi, zatem w myśl art. 86 ust. 7 ww. ustawy o VAT, miała prawo do odliczenia podatku w wysokości 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą VAT. W całym okresie użytkowania przedmiotowego samochodu osobowego Spółka odliczyła 6.000 zł.

Po zakończeniu podstawowego okresu trwania umowy leasingu operacyjnego - jednym z wariantów jest sprzedaż przedmiotu umowy leasingobiorcy. Opcja wykupu samochodu będącego przedmiotem umowy leasingu operacyjnego jest uprawnieniem, z którego leasingobiorca może skorzystać, ale nie musi. Należy więc przyjąć, że wykup przedmiotu leasingu jest odrębną czynnością - dostawą towaru - nie związaną z samą umową leasingu. Należy ją więc potraktować jako czynność przeniesienia prawa własności przedmiotu leasingu na własność leasingobiorcy, czyli jako dostawę towarów.W związku z powyższym (przy spełnieniu warunku wynikającego z art. 86 ust. 1 ww. ustawy), przysługuje Wnioskodawcy prawo do odliczenia 60% kwoty podatku naliczonego wynikającej z faktury dokumentującej zakup przedmiotowego samochodu (nie więcej niż 6.000 zł).

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego zdarzenia przyszłego (stanu faktycznego) przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: leasing, leasing operacyjny, obniżenie podatku naliczonego, odliczanie podatku naliczonego, samochód osobowy, wykup przedmiotu umowy leasingu
Data aktualizacji: 20/01/2013 03:00:01

Moment ewidencjonowania kosztów uzyskania przychodu związanych z prowadzoną pozarolniczą d...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Podatnik zapytuje jakie daty nalezy wskazać w fakturach dokumentujących świadczenie usług...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. nr 8 2005, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.05.2005r. (data wpływu 11.05.2005r.) uzupełnionego nastepnie pismem z dnia 08.05.2005r...

Stawka podatku dla usługi transportu kolejowego towarów na terytorium kraju, będącej częśc...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dostawa towarów dla której podatnikiem jest nabywca oraz miejsce świadczenia usług transpo...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Iława 14-200 ul. Wojska Polskiego 26

Zasięg terytorialny miasta Iława, Lubawa gminy Iława, Kisielice, Lubawa, Susz, Zalewo powiaty iławski województwo warmińsko-mazurskie Konta bankowe CIT 18101013970081782221000000 VAT 65101013970081782222000000 PIT 15101013970081782223000000...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Złotoryja 59-500 ul. Rynek 42Dane pośrednika na fakturze wystawianej w imieniu i na rzecz sprzedawcy oraz numeracja faktur w ramach seriiCzy sprzedaż na allegro monet i znaczków pocztowych z kolekcji własnej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?Czy podatek VAT naliczony w fakturze wystawionej podatnikowi za usługi zarządzania instrumentami finansowymi podlega odliczeniu od podatku należnego?Czy kserokopia faktury zakupu towaru handlowego może być dokumentem księgowym?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.