Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Podatnik pyta o miejsce świadczenia (opodatkowania) usług reklamowych i marketingowych świadczonych na rzecz podmiotu mającego siedzibę w Irlandii?

Na podstawie art.14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem Spółki z dnia 12.10.2005 r. (data wpływu 12.10.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego, postanawia uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka zawarła umowę na świadczenie szeroko pojętych usług reklamowych i marketingowych z podmiotem mającym siedzibę w Irlandii, zarejestrowanym w tym kraju dla potrzeb podatku od wartości dodanej. Wspomniany podmiot nie posiada w Polsce siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej ani też nie jest zarejestrowany w Polsce jako podatnik VAT. Przedmiotowe usługi świadczone przez Wnioskodawcę polegają na działaniach promocyjnych i marketingowych, mających na celu kreowanie oraz umacnianie wizerunku zleceniodawcy na terenie Polski oraz innych państw objętych umową. W zamian za świadczenie ww. usług Spółka otrzymuje wynagrodzenie w wysokości kosztów poniesionych przy świadczeniu usług oraz określonej procentowo marży (prowizji). Strona zaznaczyła, iż nie dokonuje na terenie Polski, ani na terenie innych państw objętych umową, sprzedaży produktów zleceniodawcy, jak również żadnych innych produktów. Dystrybucja produktów zleceniodawcy odbywa się bowiem za pośrednictwem niezależnych dystrybutorów, którzy dokonują zakupu tych produktów bezpośrednio od zleceniodawcy. Spółka podnosi, że w żaden sposób nie pośredniczy przy zawieraniu umów na dostawę towarów pomiędzy zleceniodawcą oraz dystrybutorami tych produktów na terenie Polski oraz innych państw objętych umową. Podatnik uzyskał opinię wydaną przez Urząd Statystyczny, iż przedmiotowe czynności wchodzące w skład jednej kompleksowej usługi świadczonej przez niego na rzecz podmiotu z Irlandii sklasyfikowane są w grupowaniu 74.40.1 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) "usługi reklamowe". Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 27 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku gdy usługi wymienione w art. 27 ust. 4 ww. ustawy są świadczone na rzecz podatników posiadających siedzibę na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę - miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę. W związku z powyższym przedmiotowe usługi nie powinny podlegać opodatkowaniu VAT w Polsce. Tym samym z tytułu ich świadczenia Spółka winna wystawić faktury VAT w kwocie netto bez podatku VAT, ale z numerem VAT spółki irlandzkiej oraz oświadczenie, że podatek zostanie rozliczony przez usługobiorcę.

Biorąc powyższe pod uwagę Naczelnik tutejszego Urzędu stwierdza co następuje:

Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) o podatku od towarów i usług (dalej ustawa) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega świadczenie usług na terytorium kraju. Z przedłożonego wniosku wynika, iż Spółka świadczy na rzecz podatnika podatku od wartości dodanej mającego siedzibę w Irlandii usługi reklamowe i marketingowe, które mieszczą się w zakresie usług wymienionych w art. 27 ust. 4 ustawy. Dla tej kategorii usług - w przypadku świadczenia ich na rzecz podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę - ustawodawca przewidział, iż na podstawie art. 27 ust. 3 pkt 2 ustawy miejscem ich świadczenia jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania. W związku z powyższym miejscem świadczenia przedmiotowych usług jest Irlandia, a zatem nie podlegają one opodatkowaniu na terytorium kraju. Na podstawie art. 106 ust. 2 ustawy Spółka zobowiązana jest do wystawienia faktury, która - zgodnie z § 27 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. (Dz. U. Nr 95, poz. 798) w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług - powinna zawierać numer, pod którym nabywca usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium Irlandii, oraz informację, że zobowiązanym do rozliczenia tego podatku jest nabywca usługi.

Z tych też względów postanowiono jak na wstępie.
Słowa kluczowe: miejsce świadczenia usług, usługi reklamowe, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 31/01/2013 06:00:01

Odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących usługi cateringowe

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Siemiatycze 17-300 ul. Pałacowa 18

Zasięg terytorialny miasta Siemiatycze gminy Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Perlejewo, Siemiatycze powiaty siemiatycki województwo podlaskie Konta bankowe CIT 07101010490275732221000000 VAT...

Sposób dokumentowania dostawy samochodów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy uznanie reklamacji wywołuje obowiązek wystawienia faktury korugującej, zmniejszającej...

W związku z art. 29 ust. 4, art. 31 ust. 1, art. 106 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) oraz 16 ust. 1, 25 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 roku w...

Opodatkowanie podatkiem VAT czynności polegającej na udzielaniu pożyczek spółkom zależnym...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Zbycie nakładów poniesionych na ulepszenie rzeczy najętejCzy otrzymane faktury VAT zawierajace duże litery nazwy Spółki zamiast małych stanowią podstawę do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony?Prawidłowość przeliczania kwot na fakturze podanych w walucie obcejCzy opisaną we wniosku premię należy udokumentować nota księgową?Dot. zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty za wieczyste użytkowanie działek za 2005r
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.