Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Podatnik pyta o sposób ustalenia proporcji umozliwiajacej częściowe odliczanie podatku naliczonego?

Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu pisemnego wniosku z dnia 25.04.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.04.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego co do zakresu i sposobu zastosowania ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w sprawie dotyczącej ustalenia proporcji umożliwiającej częściowe odliczenie podatku naliczonego - stwierdzam, że stanowisko Wnioskującego jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 28.04.2005 r. do Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek Spółki o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym

Zapytanie dotyczy sposobu ustalania proporcji umożliwiającej częściowe odliczenie podatku naliczonego.

Z przedstawionego w w/w piśmie stanu faktycznego wynika, że Spółka jako zakład budżetowy miasta otrzymuje z budżetu miasta dotację z przeznaczeniem na remonty budynków mieszkalnych. Otrzymana dotacja nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zawarty w fakturach zakupu (ze środków dotacji) podatek naliczony nie podlega odliczeniu, gdyż związany jest ze sprzedażą zwolnioną. Zakład prowadzi jednocześnie sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną, w związku z tym do większości podatku naliczonego stosuje odliczanie częściowe za pomocą proporcji ustalonej jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo. Jednostka stoi na stanowisku, że w sytuacji, gdy dotacja nie jest obrotem i nie podlega opodatkowaniu, a jednocześnie podatek naliczony z faktur zakupu dokonywanych z tych środków nie podlega odliczeniu, nie powinna być uwzględniana w mianowniku proporcji wskazującej na udział obrotów uprawniających do odliczenia VAT w całkowitych obrotach.

W przedstawionym w piśmie z dnia 25.04.2005 r. stanie faktycznym zdaniem Organu takie stanowisko jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Podatnikami natomiast w myśl art. 15 ust. 1 są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza zgodnie z ust. 2 cyt. art. 15 obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców (.). W myśl ust. 6 cyt. art. 15 z kategorii podatników zostały wyłączone organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Z mocy art. 29 ust. 1 cyt. ustawy podstawą opodatkowania jest obrót z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Przepis ten wyłącza możliwość dokonywania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W myśl art. 90 ust. 1-4 i ust. 10 ustawy o VAT w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10 (ust. 2). Proporcję ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo (ust. 3). Proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. (ust. 4). W przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8 cyt. art. 90:

Zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Przepis ten wyłącza możliwość dokonywania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W myśl art. 90 ust. 1-4 i ust. 10 ustawy o VAT w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10 (ust. 2). Proporcję ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo (ust. 3). Proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. (ust. 4). W przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8 cyt. art. 90:

1) przekroczyła 98%- podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2;2) nie przekroczyła 2%- podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2.

Ustawodawca w art. 90 odwołuje się do pojęcia czynności, w związku z którymi przysługuje bądź też nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, natomiast w art. 86 jako warunek zachowania prawa do obniżenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku naliczonego wskazuje na związek nabywanych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi. Podatnik ma obowiązek odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami dającymi prawo do odliczenia (sprzedażą opodatkowaną) i czynnościami nie dającymi prawa do odliczenia (zwolnionymi od podatku). Dokonanie takiego podziału powoduje, że podatnik odlicza całość podatku związanego ze sprzedażą opodatkowaną i nie odlicza wcale podatku związanego ze sprzedażą zwolnioną. Obowiązek wyodrębniania kwot podatku przypisywanych do poszczególnych rodzajów czynności (opodatkowanych lub zwolnionych) ma charakter bezwzględny. Dopiero w sytuacji, kiedy wyodrębnienie takie nie jest możliwe podatnik może skorzystać z uprawnienia zawartego w ust. 2 cyt. art. 90 zgodnie z którym może on pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których przysługuje prawo do odliczenia. Sposób ustalenia proporcji został ściśle określony w powołanym art. 90 ust. 3-10.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 marca 2004 r. wprowadzonej ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 90, poz. 756) od dnia 01.06.2005 r. został uchylony ust. 7 art. 90. Z przepisu tego wynikało, iż do obrotu uzyskanego z czynności, w stosunku do których nie przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku snależnego, wlicza ię kwotę otrzymanych subwencji (dotacji)

innych niż określone w art. 29 ust. 1. Oznacza to, iż od 01.06.2005 r. przy obliczaniu tej proporcji nie uwzględnia się otrzymanych dotacji (subwencji) i innych dopłat o podobnym charakterze, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Z powyższego wynika, iż ZNK jako zakład budżetowy podlega wyłączeniu z kategorii podatników na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których został powołany. W związku z tym dotacja otrzymana na remonty budynków mieszkalnych (zadanie statutowe) nie będzie stanowiła obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 cyt. ustawy i przy wyliczaniu proporcji o której mowa w cyt. art. 90 ust. 2 nie powinna być uwzględniana.

Udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszego postanowienia.

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, natomiast jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy - do czasu jej zmiany albo uchylenia.

Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 236 w związku z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Zażalenie od postanowienia organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciwko postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. (art. 222 oraz art. 239 Ordynacji podatkowej).
Słowa kluczowe: dotacja, faktura VAT, odliczenie podatku od towarów i usług, remonty
Data aktualizacji: 28/01/2013 21:00:01

Pierwszy Urząd Skarbowy Kraków 30-363 ul. Rzemieślnicza 5

Zasięg terytorialny miasta gminy Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne powiaty część powiatu krakowskiego województwo małopolskie Konta bankowe CIT 25101012700046622221000000 VAT 72101012700046622222000000 PIT...

Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z wieczystego użytkowa...

Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 07.07.2005 r., uzupełnionego w dniu 02.08.2005 r., oraz w dniu...

Zasady wystawiania faktur dokumentujących świadczenie usług najmu oraz prawo do odliczenia...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Sokołów Podlaski 08-300 ul. Węgrowska 5

Zasięg terytorialny miasta Sokołów Podlaski gminy Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sokołów Podlaski, Sterdyń powiaty sokołowski województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 69101010100272672221000000 VAT...

Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście Warszawa 03-719

Zasięg terytorialny miasta gminy powiaty województwo mazowieckie Konta bankowe CIT VAT 73101010100165932222000000 PIT budżetowe pozostałe 17101010100165932227000000 VAT-EU1 63101010100165932222200000 VAT-EU2 68101010100165932222100000 PIT-STD bank...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wnioskodawca ma prawo do obniżenia podatku należnego z tytułu zwrotu towaru dopiero po otrzymaniu potwierdzenia przez odbiorcę faktury korygującejNa jaki dzień powinno się ustalić moment powstania przychodu z tytułu wykonanej usługi budowlanej?W zakresie dopuszczalności wystawiania faktur przez podmiot trzeci (UsługodawcęOdliczenie podatku naliczonego z faktury dokumentującej czynności, za które otrzymano premie pieniężnąBadanie sprawozdań finansowych Inowrocław i obowiązkowe ubezpieczenie OC
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.