Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Podatnik pyta o sposób ustalenia proporcji umozliwiajacej częściowe odliczanie podatku naliczonego?

Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu pisemnego wniosku z dnia 25.04.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.04.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego co do zakresu i sposobu zastosowania ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w sprawie dotyczącej ustalenia proporcji umożliwiającej częściowe odliczenie podatku naliczonego - stwierdzam, że stanowisko Wnioskującego jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 28.04.2005 r. do Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek Spółki o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym

Zapytanie dotyczy sposobu ustalania proporcji umożliwiającej częściowe odliczenie podatku naliczonego.

Z przedstawionego w w/w piśmie stanu faktycznego wynika, że Spółka jako zakład budżetowy miasta otrzymuje z budżetu miasta dotację z przeznaczeniem na remonty budynków mieszkalnych. Otrzymana dotacja nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zawarty w fakturach zakupu (ze środków dotacji) podatek naliczony nie podlega odliczeniu, gdyż związany jest ze sprzedażą zwolnioną. Zakład prowadzi jednocześnie sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną, w związku z tym do większości podatku naliczonego stosuje odliczanie częściowe za pomocą proporcji ustalonej jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo. Jednostka stoi na stanowisku, że w sytuacji, gdy dotacja nie jest obrotem i nie podlega opodatkowaniu, a jednocześnie podatek naliczony z faktur zakupu dokonywanych z tych środków nie podlega odliczeniu, nie powinna być uwzględniana w mianowniku proporcji wskazującej na udział obrotów uprawniających do odliczenia VAT w całkowitych obrotach.

W przedstawionym w piśmie z dnia 25.04.2005 r. stanie faktycznym zdaniem Organu takie stanowisko jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Podatnikami natomiast w myśl art. 15 ust. 1 są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza zgodnie z ust. 2 cyt. art. 15 obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców (.). W myśl ust. 6 cyt. art. 15 z kategorii podatników zostały wyłączone organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Z mocy art. 29 ust. 1 cyt. ustawy podstawą opodatkowania jest obrót z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Przepis ten wyłącza możliwość dokonywania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W myśl art. 90 ust. 1-4 i ust. 10 ustawy o VAT w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10 (ust. 2). Proporcję ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo (ust. 3). Proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. (ust. 4). W przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8 cyt. art. 90:

Zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Przepis ten wyłącza możliwość dokonywania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W myśl art. 90 ust. 1-4 i ust. 10 ustawy o VAT w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10 (ust. 2). Proporcję ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo (ust. 3). Proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. (ust. 4). W przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8 cyt. art. 90:

1) przekroczyła 98%- podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2;2) nie przekroczyła 2%- podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2.

Ustawodawca w art. 90 odwołuje się do pojęcia czynności, w związku z którymi przysługuje bądź też nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, natomiast w art. 86 jako warunek zachowania prawa do obniżenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku naliczonego wskazuje na związek nabywanych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi. Podatnik ma obowiązek odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami dającymi prawo do odliczenia (sprzedażą opodatkowaną) i czynnościami nie dającymi prawa do odliczenia (zwolnionymi od podatku). Dokonanie takiego podziału powoduje, że podatnik odlicza całość podatku związanego ze sprzedażą opodatkowaną i nie odlicza wcale podatku związanego ze sprzedażą zwolnioną. Obowiązek wyodrębniania kwot podatku przypisywanych do poszczególnych rodzajów czynności (opodatkowanych lub zwolnionych) ma charakter bezwzględny. Dopiero w sytuacji, kiedy wyodrębnienie takie nie jest możliwe podatnik może skorzystać z uprawnienia zawartego w ust. 2 cyt. art. 90 zgodnie z którym może on pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których przysługuje prawo do odliczenia. Sposób ustalenia proporcji został ściśle określony w powołanym art. 90 ust. 3-10.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 marca 2004 r. wprowadzonej ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 90, poz. 756) od dnia 01.06.2005 r. został uchylony ust. 7 art. 90. Z przepisu tego wynikało, iż do obrotu uzyskanego z czynności, w stosunku do których nie przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku snależnego, wlicza ię kwotę otrzymanych subwencji (dotacji)

innych niż określone w art. 29 ust. 1. Oznacza to, iż od 01.06.2005 r. przy obliczaniu tej proporcji nie uwzględnia się otrzymanych dotacji (subwencji) i innych dopłat o podobnym charakterze, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Z powyższego wynika, iż ZNK jako zakład budżetowy podlega wyłączeniu z kategorii podatników na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których został powołany. W związku z tym dotacja otrzymana na remonty budynków mieszkalnych (zadanie statutowe) nie będzie stanowiła obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 cyt. ustawy i przy wyliczaniu proporcji o której mowa w cyt. art. 90 ust. 2 nie powinna być uwzględniana.

Udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszego postanowienia.

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, natomiast jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy - do czasu jej zmiany albo uchylenia.

Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 236 w związku z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Zażalenie od postanowienia organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciwko postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. (art. 222 oraz art. 239 Ordynacji podatkowej).
Słowa kluczowe: dotacja, faktura VAT, odliczenie podatku od towarów i usług, remonty
Data aktualizacji: 28/01/2013 21:00:01

Traktowanie odsprzedaży (refakturowania) mediów w podatku dochodowym od osób prawnych

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż przedmiotem działalności Spółki jest wynajem pomieszczeń biurowych i magazynowych na własny rachunek. Oprócz czynszu i opłaty eksploatacyjnej Spółka fakturuje również niektóre media, takie jak: energia...

Ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem VAT oraz wystawienia faktury dla czynności wnie...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawidłowe określenie wartości faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotową dostawę towarów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Termin wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż promocyjną palet towaru po cenie 1 zł

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Możliwość otrzymywania faktur VAT w obcej walucie od transportowych firm podwykonawczych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Usługi magazynowania-miejsce świadczenia, wystawienie faktury, wykazanie w informacji podsumowującejPrawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie skutera śnieżnegoOtrzymaną przez Urząd Gminy fakturę, winna ująć w swej deklaracji za miesiąc czerwiec 2009r. GminaCzy czy można odliczyć VAT z faktury dokumentującej zakup soczewek kontaktowych dla prowadzącego działalność /osoby fizycznej/?Faktury VAT przesyłane w formie elektronicznej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.