Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z ww. faktury w pełnej wysokości

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 01.04.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 04.04.2005r.), uzupełnionego pismem w dniu 21.04.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupu (wykupu) przed terminem określonym w umowie leasingu samochodu będącego przedmiotem tej umowy

stwierdza, że :

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Podatnik zawarł w listopadzie 2003 r. umowę leasingu finansowego, której przedmiotem był samochód o dopuszczalnej ładowności 537 kg oraz liczbie miejsc (siedzeń) 4 (dane wynikające z dowodu rejestracyjnego). Umowa została zarejestrowana we właściwym urzędzie skarbowym w trybie art. 154 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT. Termin zapłaty ostatniej raty wyznaczono na listopad 2005 r. W październiku 2004 r. samochód został uszkodzony na skutek wypadku drogowego. W marcu 2005 r. finansujący wystawił fakturę tytułem sprzedaży uszkodzonego samochodu na rzecz Podatnika.

W związku z powyższym stanem faktycznym Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z ww. faktury w pełnej wysokości.

Zdaniem Podatnika, przysługuje mu prawo do pełnego odliczenia podatku VAT w przedstawionej powyżej sytuacji. Podatnik powołując się na brzmienie przepisu art. 154 ustawy o VAT stwierdza, iż odliczenie podatku naliczonego od płatności wynikających z umowy leasingu przysługuje w wysokości podatku naliczonego wykazanego na fakturze. Z ogólnych warunków umowy leasingu (OWUL) wynika, że w przypadku uszkodzenia samochodu będącego przedmiotem umowy finansujący ma prawo żądać zapłaty wszelkich przewidzianych umową niezapłaconych opłat leasingowych wymagalnych do dnia wygaśnięcia umowy wraz z odsetkami. Ponadto z OWUL wynika, iż opłaty leasingowe stanowią płatności wynikające z umowy leasingu.

W opinii Podatnika z treści art. 154 ustawy o VAT nie wynika, aby nie obejmował on regulacją opłaty z tytułu wykupu samochodu przed upływem terminu trwania umowy leasingu określonego w tej umowie.

Po przeanalizowaniu zaprezentowanego we wniosku stanu faktycznego oraz stanowiska wnioskodawcy, mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa tut. Organ podatkowy stwierdza co następuje :

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego zgodnie z zapisem w art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż określona według wzoru:

DŁ = 357 kg + n x 68 kg

gdzie:

DŁ - oznacza dopuszczalną ładowność,

n - oznacza ilość miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcykwotę podatku naliczonego stanowi 50 % kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 5.000 zł (art. 86 ust. 3 ustawy o VAT).Stosownie do treści przepisu art. 86 ust. 5 ustawy o VAT, dopuszczalna ładowność pojazdów oraz ilość miejsc (siedzeń), o których mowa w ust. 3, określona jest na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Pojazdy, które w wyciągu ze świadectwa homologacji lub w odpisie decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub ilości miejsc, uznaje się również za samochody osobowe, o których mowa w ust. 3.

Dokonując wcześniejszego wykupu (spłacenia rat leasingowych) przedmiotowego samochodu intencją Podatnika a zarazem uzasadnieniem transakcji jest, w świetle ustawy o VAT, zakończenie okresu świadczenia usług (poniższy komentarz do art. 172 ustawy o VAT) mające odzwierciedlenie w nabyciu samochodu - nastąpiło bowiem zdarzenie skutkujące wygaśnięciem umowy.

W przedstawionym stanie faktycznym Podatnik nabył samochód, którego dopuszczalna ładowność jest niższa niż określona wzorem zamieszczonym w art. 86 ust. 3 ustawy o VAT. Zważywszy zatem, iż dopuszczalna ładowność nabywanego samochodu jest niższa, niż określona cyt. wzorem, Podatnik może dokonać pomniejszenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony od faktury wystawionej z tytułu nabycia tego pojazdu zgodnie z regulacją zawartą w art. 86 ust. 3 ustawy o VAT, tj. w wysokości 50 % kwoty podatku naliczonego - nie więcej jednak niż 5.000 zł.

Jednocześnie tut. Organ podatkowy informuje, iż art. 154 ustawy o VAT, na który powołuje się podatnik nie znajduje zastosowania w sprawie będącej przedmiotem omawianej części zapytania, gdyż artykuł ten odnosi się do określenia kwoty podatku naliczonego jedynie w przypadku czynszu (rat) lub innych płatności wynikających z umowy dzierżawy, leasingu bądź innej umowy o podobnym charakterze. W przedstawionym stanie faktycznym Podatnik nabył samochód. Oznaczało to konieczność zawarcia umowy sprzedaży (Podatnik przedstawiając stan faktyczny wymienia m.in. fakturę z tytułu zakupu samochodu oraz wykup samochodu przed terminem określonym w umowie leasingu). Tut. Organ podkreśla w tym miejscu fakt występowania w stanie faktycznym dwóch odrębnych umów.

Art. 154 ustawy o VAT nie odnosi się zatem do zakupu samochodu będącego przedmiotem leasingu finansowego. W regulacjach zawartych w ustawie o VAT ustawodawca nie wprowadził pojęcia leasing finansowy. Jednakże, w myśl przepisu art. 172 ustawy o VAT, jeżeli wydanie towaru na podstawie umowy, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 (wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione) nastąpiło przed dniem 1 maja 2004 r., a czynności wykonywane na podstawie tej umowy były na podstawie ustawy wymienionej w art. 175 (ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, z późn. zm.) traktowane jako usługa, czynności te traktuje się jako usługę do czasu ich zakończenia.

Tut. Organ jednocześnie zaznacza, iż dokonując interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiotowej sprawie nie dokonywał oceny załączonej przez Podatnika do wniosku umowy.
Słowa kluczowe: brak prawa do odliczenia, leasing, nabycie, opłata leasingowa, podatek od towarów i usług, prawo do odliczenia, samochód
Data aktualizacji: 07/01/2013 03:00:01

Czy zwolnienia jest z podatku dochodowego wygrana w konkursie ogłaszanym na stronie intern...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Możliwość zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów w 2007 roku naliczonych na dzień 31.1...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Obowiązek wystawiania korekt faktur VAT za usługi budowlane w przypadku zmiany przeznaczen...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy faktura dokumentująca zakup oleju napędowego powinna zawierać numery rejestracyjne wsz...

Wnioskodawca wnosił o udzielenie informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego poprzez określenie czy faktura dokumentująca zakup oleju napędowego powinna zawierać numery rejestracyjne wszystkich korzystających z tego paliwa ciągników. Strona...

Czy można obniżyć podatek należny o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług...

Na podstawie art. 216 oraz art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sandomierzu, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.03.2007 r. (data wpływu do tut...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Podatnik zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie swojego stanowiska w sprawie dotyczącej udokumentowania oraz rozliczenia przedmiotowej transakcjiUrząd Skarbowy Ząbkowice Śląskie 57-200 ul. L. Waryńskiego 2ACzy możliwe jest wystawienie więcej niż jednej faktury VAT dokumentującej należność z tytułu czynszu najmu za dany okres rozliczeniowyOkreślenie momentu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu usług marketingowychUstalenia czy umowy o pracę podlegają ustawie o podatku od towarów i usług
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.