Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Podatnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczonych usług na ruchomym majątku rzeczowym

W związku z wnioskiem Spółki z dnia 26.09.2005 r. - w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, na podstawie art.14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60) w zakresie podatku od towarów i usług

uznaje stanowisko Podatnika za prawidłowe.

Uzasadnienie

Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że Podatnik zawarł umowę z podmiotem amerykańskim na wykonanie usług polegających na mechanicznej i elektrycznej instalacji urządzeń medycznych. Powyższe usługi Podatnik wykonuje na terytorium Czech i Turcji. Faktury wystawiane są na rzecz kontrahenta amerykańskiego.Podatnik stoi na stanowisku, że powyższe usługi nie podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż są to usługi, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy o podatku od towarów i usług (usługi na ruchomym majątku rzeczowym). Zdaniem Podatnika, faktura wystawiona kontrahentowi nie powinna zawierać ani stawki i kwoty podatku, ani też kwoty należności wraz z podatkiem. Według Spółki, powyższą fakturę należy wystawić nie później niż w 7. dniu, licząc od dnia wykonania usługi, a obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia faktury. Dodatkowo zdaniem Spółki w związku z wykonywaniem kompleksowej usługi na rzecz kontrahenta amerykańskiego na powyższą usługi składały się będą czynności, które mają z usługą bezpośredni związek (dojazd, hotel).

Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., /Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm./ w przypadku usług świadczonych na ruchomym majątku rzeczowym - miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone, z zastrzeżeniem art. 28. Według art. 28 ust. 7 tej ustawy, w przypadku usług, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. c i d, świadczonych dla nabywcy, który podał wykonującemu te usługi numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi są wykonywane, miejscem świadczenia usług jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy usługi ten numer, pod warunkiem że towary po wykonaniu tych usług zostaną wywiezione z terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi te zostały faktycznie wykonane.

Za ruchomy majątek rzeczowy należy uważać takie towary, które nie są nieruchomościami lub budowlami trwale związanymi z gruntem. Urządzenia instalowane przez Podatnika spełniają przesłanki do uznania ich za ruchomy majątek rzeczowy. W związku z tym dla określenia miejsca świadczenia usług, będących przedmiotem wniosku, znajdzie zastosowanie cytowany powyżej art. 27 ust. 2 pkt 3 lit d ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z tym, że w opisanym we wniosku stanie faktycznym nie są spełnione przesłanki zawarte w cytowanym powyżej ar. 28 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, usługi, będące przedmiotem zapytania Podatnika, będą podlegały opodatkowaniu w kraju, w którym są faktycznie świadczone.

Szczegółowe regulacje dotyczące wystawiania faktur, w przypadku opisanych powyżej usług, zawiera § 27 rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 97, poz. 971/, który w ust. 1. stanowi, że przepisy § 9, 11-23 i 26 stosuje się odpowiednio do faktur stwierdzających dokonanie dostawy towarów lub świadczenia usług, dla których miejscem opodatkowania jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego, jeżeli dla tych czynności podatnicy wystawiający fakturę nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub - w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze. Według ust. 2 tego przepisu, faktury, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać dane określone w § 9, z wyjątkiem stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem.

Na podstawie § 13 tego rozporządzenia, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem § 14 i 15.

Odnosząc się do problemu terminu powstania obowiązku podatkowego, należy stwierdzić, że w odniesieniu do usług opisanych we wniosku, kwestię tę regulują przepisy kraju, w którym usługi świadczone przez Podatnika podlegają opodatkowaniu.
Słowa kluczowe: miejsce świadczenia usług, rzeczowy majątek ruchomy, usługi na majątku rzeczowym, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 02/01/2013 03:00:01

Czy Wnioskodawca realizując zadanie może odliczyć podatek VAT zawarty w fakturach dokument...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zakres zastosowania normy wynikającej z art. 108 ustawy o VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wykonanie prac remontowo-budowlanych na rzecz własnej nieruchomości i ich zafakturowania

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy przyznawane premie pieniężne (bonusy) powinny być udokumentowane fakturą VAT czy notą...

Na podstawie art. 14b 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 i art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie...

Czy Wnioskodawca jako podatnik VAT, kupując od rolników ryczałtowych ich produkty ma obowi...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Podatnik może odliczyć podatek naliczony z faktury VAT wystawionej przez Urząd Miasta na jego nazwisko i adres zamieszkania?Podatek od towarów i usług w zakresie rozliczenia faktur korygującychPrawidłowości wystawienia fakturSposób przechowywania faktur po sprawozdaniu - nie mogą być tylko w postaci skanuDotyczy prawidłowości wystawienia faktury VAT w przypadku dokonania sprzedaży zarejestrowanej przy użyciu kasy rejestrującej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.