Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku z faktury dokumentującej otrzymanie przez kontrahenta premii pieniężnej

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o., , przedstawione we wniosku z dnia 22.11.2007r. (data wpływu 29.11.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego po dniu 01.01.2008r. z faktury otrzymanej od kontrahenta, a dokumentującej otrzymaną premię pieniężną - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27.11.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego po dniu 01.01.2008r. z faktury otrzymanej od kontrahenta, a dokumentującej otrzymaną premię pieniężną.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W celu zwiększenia obrotów Podatnik prowadzi różnego rodzaju działania mające na celu zachęcenie klientów do nabywania jego produktów. W tym też celu udzielane będą kontrahentom premie pieniężne. Z umowy, którą Strona zamierza realizować, wynika że dystrybutor (nabywca towarów) zobowiązuje się do nabycia od Spółki w danym roku określonych produktów o odpowiedniej wartości netto, po upustach. Za wykonanie planu nabycia tych produktów o odpowiedniej wartości Spółka zobowiązuje się do wypłaty na rzecz dystrybutora premii. Oprócz wykonania planu nabycia, warunkiem wypłacenia premii będą terminowe płatności za zakupione produkty. Ponadto, dodatkowym warunkiem przyznania premii będzie posiadanie przez dystrybutora ustalonych w umowie produktów w stałej ofercie sprzedaży. Premia będzie naliczona od łącznej wartości netto zakupionych przez dystrybutora produktów w danym kwartale kalendarzowym. Premie będą rozliczane i wypłacane za okresy kwartalne na podstawie faktury wystawianej przez dystrybutora tytułem Wypłata premii pieniężnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wystawiona przez kontrahenta faktura VAT (z wykazaniem VAT wg stawki 22%), w związku z przyznaną przez Spółkę premią pieniężną stanowić będzie dla Spółki podstawę do odliczenia podatku naliczonego po dniu 1 stycznia 2008 roku.

Strona wskazuje na treść art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.)zgodnie z którym przez odpłatne świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy.

Ponadto Spółka przytacza fragment pisma Ministerstwa Finansów z dnia 30 grudnia 2004r. znak: PP3-812-1222/2004/AP/4026 (Dz. Urz. Min. Fin z 2005r. Nr 2, poz. 22), zgodnie z którym otrzymywane przez podatników premie pieniężne, jeżeli nie związane są z konkretną dostawą należy uznać, że związane są z określonym zachowaniem nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

Spółka podnosi, iż wypłacane kontrahentom premie nie będą przyporządkowane konkretnym dostawom, a więc mając na względzie pismo Ministerstwa Finansów, otrzymanie premii pieniężnych winno być dokumentowane przez kontrahentów fakturami VAT. Zdaniem Strony, uwagi na to, ze nabywane usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych, Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych od kontrahenta na zasadach i w terminach wynikających z art. 86 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej, zobowiązania do powstrzymania się od dokonania czynności lub tolerowania czynności lub sytuacji.świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Zgodnie z art. 29 ust. 1 u ustawy podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Stosownie do ust. 4 ww. artykułu obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych, w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

W przypadkach, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą, nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jako rabat, o którym mowa w wyżej powołanym art. 29 ust. 4 ustawy, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości (ceny) dostawy.

W praktyce występują również sytuacje, gdzie premia pieniężna jest wypłacana z tytułu dokonywania przez nabywcę, nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie w określony sposób, premia ta nie jest związana zatem z konkretną dostawą. W takiej sytuacji uznać należy, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonym zachowaniem nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę, otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Świadczeniem usług, zgodnie z wyżej wskazanym art. 8 ust. 1 ustawy jest każde zachowanie się podmiotu w wykonaniu stosunku zależności, które niekoniecznie polega na wykonaniu jakiejkolwiek czynności lub podjęciu działania.

Z treści wniosku wynika, że wypłacane kontrahentom premie pieniężne nie są przyporządkowane konkretnym dostawom, a więc nie mogą być potraktowana jako rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

W przedmiotowej sprawie premia pieniężna uzależniona jest od określonego zachowania się kontrahenta w stosunku do Spółki, a zatem ze świadczeniem przez niego usług, które podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Strona wskazała, że nabywane usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz.535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl ust. 10 pkt 1 powołanego artykułu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-4 oraz ust. 11, 12, 16 i 18.

Biorąc pod uwagę treść złożonego wniosku oraz powołane przepisy stwierdzić należy, iż Spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach potwierdzających nabycie przedmiotowych usług, o ile wydatki te można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym i nie zachodzą inne wyłączenia, o których mowa w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: odliczenie podatku, podatek naliczony, premia pieniężna
Data aktualizacji: 12/01/2013 12:00:01

Czy kwoty z zapłaconych pierwotnie faktur dotyczące czynszu stanowią koszty firmy?

Z treści złożonego wniosku wynika, iż w lutym 2005r. otrzymała Pani z firmy faktury dot. czynszu za lokal użytkowy za lata 1999-2003 z adnotacją anulowane . Jednocześnie za w w okres wpłynęły faktury za najem lokalu wystawione przez Urząd Miasta...

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dotyczących zakupu p...

Odpowiedź: Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny: Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W grudniu 2003r. zakupił na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą samochód ciężarowy marki MERCEDES. W...

Czy opisane we wniosku przekazanie nieruchomości do masy upadłości, wymaga korekty wystawi...

Jak wynika ze złożonego wniosku w 2002r. 2003r. pomiędzy Podatnikiem przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą X, a Spółką z o.o. Y zostały zawarte dwie umowy kupna - sprzedaży nieruchomości zabudowanych. Powyższe czynności...

Duplikat faktury

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Lubuskie biura księgowe stawiają na rozwój księgowych

Rachunkowość to bardzo skomplikowana dziedzina i wymaga od księgowych szerokiej wiedzy oraz śledzenia wszystkich zmian w przepisach. Księgowa lubuskie, która nie jest na bieżąco z aktualnym prawem, nigdy nie będzie prawidłowo prowadziła dokumentów...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Jedynie posiadanie potwierdzenia odbioru korekty faktury daje uprawnienie do skorygowania podatku należnegoCzego najbardziej się boją w księgowości polscy przedsiębiorcy?Czy w związku ze sprzedażą działki przeznaczonej pod drogę Wnioskodawca musi wystawić fakturę VAT?Czy można za okres od maja 2004 r. do marca 2005 r. wystawić zaległe faktury stwierdzające wysokość wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu?Jaką stawkę ryczałtu zastosować przy refakturowaniu kosztów przesyłki wyprodukowanych lub wyremontowanych urządzeń ?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.